Про зовнішньоекономічну діяльність
Стаття 1. Визначення термінів

Ст. 1 ЗУ Про ЗЕД від 16.04.1991 № 959-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам; { Абзац другий статті 1 в редакції Закону N від 14.03.95 }

Валютні кошти - валютні цінності:

- іноземна валюта готівкою,

- платіжні документи в іноземній валюті,

- цінні папери в іноземній валюті,

- золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;

Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару; { Абзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 335-XIV від 22.12.98 }

Експорт - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України; { Абзац десятий статті 1 в редакції Закону N 335-XIV від 22.12.98 }

Експорт капіталу - вивезення за межі України капіталу у будь-якій формі з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, а також діяльність державних замовників з оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами;

Зовнішньоекономічний договір - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності;

Імпорт - купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами; { Абзац чотирнадцятий статті 1 в редакції Закону N 335-XIV від 22.12.98 }

Іноземна валюта:

- валюта готівкою, грошові знаки , що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу,

- платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях,

- кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами;

Іноземні інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток або досягається соціальний ефект;

Іноземні суб'єкти господарської діяльності - суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України; { Абзац двадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV від 04.11.2004 }

Квоти глобальні - квоти, що встановлюються по товару без зазначення конкретних країн , куди товар експортується або з яких він імпортується;

Квоти групові - квоти, що встановлюються по товару з визначенням групи країн, куди товар експортується або з яких він імпортується;

Квота експортна - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях;

Квоти індивідуальні - квоти, що встановлюються по товару з визначенням конкретної країни, куди товар може експортуватись або з якої він може імпортуватись;

{ Абзац двадцять п'ятий статті 1 виключено на підставі Закону N 360-V від 16.11.2006 }

{ Абзац двадцять шостий статті 1 виключено на підставі Закону N 360-V від 16.11.2006 }

Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару , що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;

{ Абзац двадцять восьмий статті 1 виключено на підставі Закону N 360-V від 16.11.2006 }

{ Абзац двадцять дев'ятий статті 1 виключено на підставі Закону N 360-V від 16.11.2006 }

Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару , який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів;

Ліцензія відкрита - дозвіл на експорт товару протягом певного періоду часу з визначенням його загального обсягу;

Ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні операції по певному товару та/або з певною країною протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару ;

Ліцензія експортна - належним чином оформлене право на експорт протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування;

Ліцензія разова - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної операції.

Митне регулювання - регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України;
{ Визначення терміна із змінами, внесеними згідно із Законом N 4496-VI від 13.03.2012 }

Міжнародна кооперація - взаємодія двох або більше суб'єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним, при якій здійснюється спільна розробка або спільне виробництво, спільна реалізація кінцевої продукції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції або спеціалізації на окремих технологічних стадіях науково-дослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм господарської діяльності;

Момент здійснення експортного контракту - момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів або укладення кредитних угод;

Момент здійснення експорту - момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця; { Абзац тридцять восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV від 04.11.2004 }

Моральна шкода - шкода, яку заподіяно особистим немайновим правам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та яка призвела або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження;

Обмежувальна ділова практика - здійснення індивідуальних або колективних заходів, спрямованих на обмеження конкуренції та монополізацію виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів і одержання надприбутків;

Переказ валютних коштів за межі України - переказ грошових коштів на користь іноземного суб'єкта господарської діяльності або у банківсько-кредитну установу, що не є суб'єктом господарської діяльності України;

Попередні імпортні депозити - внесення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на безпроцентні рахунки у банках, які обслуговують їх на території України, на період від моменту набрання договорами , що ними укладаються, юридичної сили до моменту проходження товарами, що поставляються згідно із зазначеними договорами , через митний кордон України або передачі товарів іноземними суб'єктами господарської діяльності на території України, грошових коштів у валюті договору в сумі, визначеній у встановлених процентах до вартості відповідного договору ; { Абзац сорок другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV від 04.11.2004 }

Постійне місцезнаходження - місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління суб'єкта господарської діяльності;

Постійне місце проживання - місце проживання на території якої-небудь держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором ;

Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження;

Спеціальна економічна зона - територія, в межах якої відповідним законом України встановлюється і діє спеціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний порядок застосування і дії законодавства України;

Спільна підприємницька діяльність - діяльність, що базується на співробітництві між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення;

Спільні підприємства - підприємства, які базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків; { Абзац сорок восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV від 04.11.2004 }

Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу ;

Товарна група - група однорідних товарів за гармонізованою системою опису та кодування товарів;

Транзит товарів - переміщення товарів через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території; { Визначення терміна в редакції Закону N 4496-VI від 13.03.2012 }

Упущена вигода - доход або прибуток, який міг би одержати суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснення зовнішньоекономічної операції і який він не одержав внаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передбачуваного доходу або прибутку можна обгрунтувати;

{ Визначення терміна "тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита" виключено на підставі Закону N 4496-VI від 13.03.2012 }