Водний кодекс України

Скачать бесплатно Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВРВодний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Водне законодавство України

Стаття 3. Водний фонд України

Стаття 4. Землі водного фонду

Стаття 5. Водні об'єкти загальнодержавного і місцевого значення

Стаття 6. Власність на води (водні об'єкти)

Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин

Стаття 8. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі регулювання водних відносин

Стаття 8-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у галузі регулювання водних відносин

Стаття 9. Компетенція районних Рад у галузі регулювання водних відносин

Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських та районних у містах Рад у галузі регулювання водних відносин

Стаття 11. Участь громадян та їх об'єднань, інших громадських формувань у здійсненні заходів щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ
ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ
РЕСУРСІВ
Глава 2. ДЕРЖАВНІ, ЦІЛЬОВІ, МІЖДЕРЖАВНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ
ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА
ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 12. Державні, цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Глава 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ
ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 13. Органи, що здійснюють державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Стаття 13-1. Гідрографічне і водогосподарське районування території України

Стаття 13-2. Плани управління річковими басейнами

Стаття 13-3. Басейнові ради

Стаття 13-4. Водогосподарські баланси

Глава 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ І
КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ВОД ТА
ВІДТВОРЕННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 15. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 15-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 15-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 16. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 17. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 17-1. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 17-2. Компетенція обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ВОД ТА
ВІДТВОРЕННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 18. Завдання контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 19. Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 20. Громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Стаття 21. Державний моніторинг вод

Стаття 21-1. Екологічний та хімічний стани масиву поверхневих вод, екологічний потенціал штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод

Стаття 21-2. Кількісний та хімічний стани масиву підземних вод

Стаття 22. Оцінка впливу на довкілля

Стаття 23. Правовий захист та стимулювання працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Глава 6. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ВОД. ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР

Стаття 24. Завдання державного обліку вод

Стаття 25. Державний облік водокористування

Стаття 26. Державний облік поверхневих вод

Стаття 27. Державний облік підземних вод

Стаття 28. Державний водний кадастр

Глава 7. ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І
ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування

Статтю 31 виключено на підставі Закону N 1990-III від 21.09.2000

Статтю 32 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Глава 8. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І
ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 33. Завдання стандартизації і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування

Стаття 37. Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод

Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин

Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди

Стаття 40. Технологічні нормативи використання води

Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Розділ III. ВОДОКОРИСТУВАННЯ
Глава 9. ВОДОКОРИСТУВАЧІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

Стаття 42. Водокористувачі

Стаття 43. Основні права водокористувачів

Стаття 44. Обов'язки водокористувачів

Стаття 45. Обмеження прав водокористувачів

Глава 10. ВИДИ І ПОРЯДОК ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Стаття 46. Види водокористування

Стаття 47. Право загального водокористування

Стаття 48. Спеціальне водокористування

Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування

Стаття 50. Строки спеціального водокористування

Стаття 51. Користування водними об'єктами на умовах оренди

Статтю 52 виключено на підставі Закону N 1990-III від 21.09.2000

Стаття 53. Користування водними об'єктами для потреб повітряного транспорту

Стаття 54. Часткова або повна заборона користування водними об'єктами

Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування

{Статтю 56 виключено на підставі Закону № 1830-VIII від 07.02.2017}

Стаття 57. Відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

Глава 11. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПИТНИХ
І ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 58. Вимоги до якості вод, що використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення

Стаття 59. Централізоване водопостачання населення

Стаття 60. Нецентралізоване водопостачання населення

Стаття 61. Використання підземних вод питної якості

Глава 12. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ
ОБ'ЄКТАМИ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНИХ, КУРОРТНИХ І ОЗДОРОВЧИХ
ЦІЛЕЙ

Стаття 62. Віднесення водних об'єктів до категорії лікувальних

Стаття 63. Користування водними об'єктами, що віднесені до категорії лікувальних

Стаття 64. Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях

Глава 13. ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГАЛУЗЕЙ
ЕКОНОМІКИ

Стаття 65. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб сільського і лісового господарства

Стаття 66. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для промислових і гідроенергетичних потреб

Стаття 67. Особливості користування водними об'єктами для потреб водного транспорту

Стаття 68. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб рибного і мисливського господарства

Стаття 69. Особливості користування водними об'єктами для протипожежних потреб

Глава 14. УМОВИ СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти

Стаття 71. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення скидання стічних вод у водні об'єкти

Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

Стаття 73. Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти

Стаття 74. Накопичувачі промислових забруднених стічних вод та технологічні водойми

Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

Глава 15. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Стаття 76. Порядок експлуатації водогосподарських систем

Стаття 77. Порядок експлуатації водосховищ

Стаття 78. Обов'язки водокористувачів, які експлуатують споруди водогосподарських систем

Глава 16. КОРИСТУВАННЯ РІЧКАМИ

Стаття 79. Класифікація річок України

Стаття 80. Особливості користування малими річками

Стаття 81. Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення

Стаття 82. Регулювання стоку річок, створення штучних водойм

Глава 17. ПРИКОРДОННІ ВОДИ. ВОДНІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАЗНАЛИ
РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Стаття 83. Користування прикордонними водами

Стаття 84. Користування водами, що зазнали радіоактивного забруднення

Розділ IV. ОХОРОНА ВОД
Глава 18. КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ. ВОДООХОРОННІ
ЗОНИ ТА ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ

Стаття 85. Користування землями водного фонду

Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду

Стаття 87. Водоохоронні зони

Стаття 88. Прибережні захисні смуги

Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах

Стаття 90. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

Стаття 91. Смуги відведення

Стаття 92. Берегові смуги водних шляхів

Стаття 93. Зони санітарної охорони

Глава 19. ВОДНІ ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 94. Охорона та користування водними об'єктами, відне- сеними до природно-заповідного фонду

Глава 20. ОХОРОНА ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ І
ВИЧЕРПАННЯ

Стаття 95. Охорона вод (водних об'єктів)

Стаття 96. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод

Стаття 97. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан рибогосподарських водних об'єктів

Стаття 98. Заборона введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан вод

Стаття 99. Заборона скидання у водні об'єкти відходів і сміття

Стаття 100. Охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток та лиманів

Стаття 101. Охорона вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин

Стаття 102. Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря

Стаття 103. Запобігання забрудненню вод добривами і хімічними засобами захисту рослин

Стаття 104. Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних

Стаття 105. Охорона підземних вод

Стаття 106. Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду

Глава 21. ЗАПОБІГАННЯ ШКІДЛИВИМ ДІЯМ ВОД ТА АВАРІЯМ НА ВОДНИХ
ОБ'ЄКТАХ І ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ

Стаття 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо запобігання їй та усунення її наслідків

Стаття 107-1. Плани управління ризиками затоплення

Стаття 108. Невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків

Розділ V. СПОРИ З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА
ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 22. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ
ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 109. Порядок розгляду спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Глава 23. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 110. Відповідальність за порушення водного законодавства

Стаття 111. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства

Розділ VI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Глава 24. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 112. Застосування міжнародних договорів