Клас 2. Запаси 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 
Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".
 
Готова продукція, товари, виробничі запаси тощо, що відвантажені, до переходу покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на них, відображаються на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів.
 
( Розділ "Клас 2. Запаси" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 717 від 20.10.2005 )
 


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Усі види діяльності

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Усі види діяльності

203

Паливо

Усі види діяльності

204

Тара й тарні матеріали

Усі види діяльності

205

Будівельні матеріали

Усі види діяльності

206

Матеріали, передані в переробку

Усі види діяльності

207

Запасні частини

Усі види діяльності

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

Усі види діяльності

209

Інші матеріали

Усі види діяльності

21

Поточні біологічні активи

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

213

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

     

23

Виробництво

     

24

Брак у виробництві

     

25

Напівфабрикати

     

26

Готова продукція

     

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

     

28

Товари

281

Товари на складі

Усі види діяльності

282

Товари в торгівлі

Усі види діяльності

283

Товари на комісії

Усі види діяльності

284

Тара під товарами

Усі види діяльності

285

Торгова націнка

Усі види діяльності

286

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Усі види діяльностіКлас 1. Необоротні активи

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

Клас 9. Витрати діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки