Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МФУ № 717 від 20.10.2005 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2005 N 717
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2005 р.
за N 1396/11676
 
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
 
     Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
     2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
     3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Марненко І.І.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Регурецького В.В.
 
 Міністр                                              В.М.Пинзеник 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
20.10.2005 N 717
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2005 р.
за N 1396/11676
 
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку
 
     1. Пункт 4 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 року N 141 ( z0284-97 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 818 ( z0039-05 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 серпня 1997 року за N 284/2088, доповнити підпунктом 4.1 такого змісту:
     "4.1. При імпортуванні робіт і послуг (крім супутніх послуг) на дату сплати їх вартості або на дату оформлення документа (за першою подією), що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом, сума податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображається за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит".
     Сума податкового кредиту з отриманих від нерезидента робіт і послуг відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит".
     2. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0892-99 ) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185:
     2.1. Назву субрахунку 123 викласти в такій редакції: "Права на комерційні позначення".
     2.2. Назву субрахунку 125 викласти в такій редакції: "Авторське право та суміжні з ним права".
     2.3. Назву рахунку 66 викласти в такій редакції: "Розрахунки за виплатами працівникам".
     2.4. Доповнити рахунок 66 субрахунком 663 "Розрахунки за іншими виплатами".
     3. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 ( z0893-99 ) і зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186:
     3.1. У тексті до рахунку 12 "Нематеріальні активи":
     3.1.1. В абзаці другому слова "(відокремлені від підприємства)" виключити.
     3.1.2. В абзаці п'ятому слова "знаки для товарів і послуг" замінити словами "комерційні позначення", а слова "Авторські та суміжні з ними права" замінити словами "Авторське право та суміжні з ним права".
     3.1.3. Абзаци восьмий-десятий викласти в такій редакції:
     "На субрахунку 123 "Права на комерційні позначення" ведеться облік наявності прав на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо).
     На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо).
     На субрахунку 125 "Авторське право та суміжні з ним права" ведеться облік наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо)".
     3.2. У розділі "Клас 2. Запаси":
     3.2.1. Абзац перший після слів "належних підприємству" доповнити словами "готової продукції, товарів".
     3.2.2. Доповнити абзацом третім такого змісту:
     "Готова продукція, товари, виробничі запаси тощо, що відвантажені, до переходу покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на них, відображаються на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів".
     3.3. Назву рахунку 66 викласти в такій редакції: "Розрахунки за виплатами працівникам".
     3.4. Абзаци перший-п'ятий тексту до рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" замінити абзацами першим-шостим такого змісту:
     "На рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами.
     Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" має такі субрахунки:
     661 "Розрахунки за заробітною платою";
     662 "Розрахунки з депонентами";
     663 "Розрахунки за іншими виплатами".
     За кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам.
     Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі одержання підприємством готівки для виплати через касу підприємства та неотримання її працівниками в установлений строк відображається за дебетом субрахунків 661 "Розрахунки за заробітною платою" і 663 "Розрахунки за іншими виплатами" та кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".
     На субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності.
     Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань".
     3.5. Абзац п'ятий тексту до рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" доповнити другим реченням такого змісту: "Передача активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки", а їх одержання - зворотною кореспонденцією цих рахунків".
     3.6. В абзаці другому тексту до рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" слова "виручка за вантажні перевезення" виключити.
     4. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:
     4.1. За дебетом рахунків:
     "10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" з кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами";
     33 "Інші кошти" з кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації";
     36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" з кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження";
     64 "Розрахунки за податками й платежами" з кредитом рахунків 46 "Неоплачений капітал" і 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди".
     4.2. За кредитом рахунків:
     "46 "Неоплачений капітал" і 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" з дебетом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами";
     48 "Цільове фінансування і цільові надходження" з дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками";
     64 "Розрахунки за податками й платежами" з дебетом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями";
     70 "Доходи від реалізації" з дебетом рахунку 33 "Інші кошти".
 
 Начальник Управління 
 методології бухгалтерського обліку                 В.М.Пархоменко 
 


Інші НПА

Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308 Лист НБУ №28-311/441 від 10.09.2012 Про виконання вимог Постанови № 597 Лист НБУ №29-113/824 від 16.08.2012 Щодо постанови Правління Національного банку України від 19.07.2012 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)