Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
Клас 1. Необоротні активи
10 Основні засоби 100 Інвестиційна нерухомість

Усі види діяльності

101 Земельні ділянки

Усі види діяльності

102 Капітальні витрати на поліпшення земель

Усі види діяльності

103 Будинки та споруди

Усі види діяльності

104 Машини та обладнання

Усі види діяльності

105 Транспортні засоби

Усі види діяльності

106 Інструменти, прилади та інвентар

Усі види діяльності

107 Тварини

Усі види діяльності

108 Багаторічні насадження

Усі види діяльності

109 Інші основні засоби

Усі види діяльності

11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

113 Тимчасові (нетитульні) споруди

Усі види діяльності

114 Природні ресурси

Усі види діяльності

115 Інвентарна тара

Усі види діяльності

116 Предмети прокату

Усі види діяльності

117 Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

122 Права користування майном

Усі види діяльності

123 Права на комерційні позначення

Усі види діяльності

124 Права на об'єкти промислової власності

Усі види діяльності

125 Авторське право та суміжні з ним права

Усі види діяльності

127 Інші нематеріальні активи

Усі види діяльності

13 Знос (амортизація) необоротних активів 131 Знос основних засобів

Усі види діяльності

132 Знос інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

133 Накопичена амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Усі види діяльності

135 Знос інвестиційної нерухомості

Усі види діяльності

14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам

Усі види діяльності

143 Інвестиції непов'язаним сторонам

Усі види діяльності

15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво

Усі види діяльності

152 Придбання (виготовлення) основних засобів

Усі види діяльності

153 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

154 Придбання (створення) нематеріальних активів

Усі види діяльності

155 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

Усі види діяльності

16 Довгострокові біологічні активи 161 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

162 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

163 Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

164 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

165 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

166 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

17 Відстрочені податкові активи      
18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 181 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

182 Довгострокові векселі одержані

Усі види діяльності

183 Інша дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

184 Інші необоротні активи

Усі види діяльності

19 Гудвіл 191 Гудвіл при придбанні

Усі види діяльності

193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Усі види діяльності

Клас 2. Запаси
20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали

Усі види діяльності

202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Усі види діяльності

203 Паливо

Усі види діяльності

204 Тара й тарні матеріали

Усі види діяльності

205 Будівельні матеріали

Усі види діяльності

206 Матеріали, передані в переробку

Усі види діяльності

207 Запасні частини

Усі види діяльності

208 Матеріали сільськогосподарського призначення

Усі види діяльності

209 Інші матеріали

Усі види діяльності

21 Поточні біологічні активи 211 Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

212 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

213 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети      
23 Виробництво      
24 Брак у виробництві      
25 Напівфабрикати      
26 Готова продукція      
27 Продукція сільськогосподарського виробництва      
28 Товари 281 Товари на складі

Усі види діяльності

282 Товари в торгівлі

Усі види діяльності

283 Товари на комісії

Усі види діяльності

284 Тара під товарами

Усі види діяльності

285 Торгова націнка

Усі види діяльності

286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Усі види діяльності

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30 Каса 301 Каса в національній валюті

Усі види діяльності

302 Каса в іноземній валюті

Усі види діяльності

31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті

Усі види діяльності

312 Поточні рахунки в іноземній валюті

Усі види діяльності

313 Інші рахунки в банку в національній валюті

Усі види діяльності

314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Усі види діяльності

33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті

Усі види діяльності

332 Грошові документи в іноземній валюті

Усі види діяльності

333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Усі види діяльності

334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Усі види діяльності

34 Короткострокові векселі одержані 341 Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

Усі види діяльності

342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Усі види діяльності

35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів

Усі види діяльності

352 Інші поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види діяльності

362 Розрахунки з іноземними покупцями

Усі види діяльності

363 Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

364 Розрахунки за гарантійним забезпеченням

Усі види діяльності

37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами

Усі види діяльності

372 Розрахунки з підзвітними особами

Усі види діяльності

373 "Розрахунки за нарахованими доходами

Усі види діяльності

374 Розрахунки за претензіями

Усі види діяльності

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Усі види діяльності

376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Усі види діяльності

377 Розрахунки з іншими дебіторами

Усі види діяльності

378 Розрахунки з державними цільовими фондами

Усі види діяльності

379 Розрахунки за операціями з деривативами

Усі види діяльності

38 Резерв сумнівних боргів      
39 Витрати майбутніх періодів      
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань
40 Статутний капітал      
41 Пайовий капітал      
42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід

Усі види діяльності

422 Інший вкладений капітал

Усі види діяльності

423 Дооцінка активів

Усі види діяльності

424 Безоплатно одержані необоротні активи

Усі види діяльності

425 Інший додатковий капітал

Усі види діяльності

43 Резервний капітал      
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

442 Непокриті збитки

Усі види діяльності

443 Прибуток, використаний у звітному періоді

Усі види діяльності

45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції

Усі види діяльності

452 Вилучені вклади й паї

Усі види діяльності

453 Інший вилучений капітал

Усі види діяльності

46 Неоплачений капітал      
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471 Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

472 Додаткове пенсійне забезпечення

Усі види діяльності

473 Забезпечення гарантійних зобов'язань

Усі види діяльності

474 Забезпечення інших витрат і платежів

Усі види діяльності

475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

Усі види діяльності

476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

Усі види діяльності

477 Забезпечення матеріального заохочення

Усі види діяльності

478 Забезпечення відновлення земельних ділянок

Усі види діяльності

48 Цільове фінансування і цільові надходження 481 Кошти, вивільнені від оподаткування

Усі види діяльності

482 Кошти з бюджету та державних цільових фондів

Усі види діяльності

483 Благодійна допомога

Усі види діяльності

484 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень

Усі види діяльності

49 Страхові резерви 491 Технічні резерви

Страхова діяльність

492 Резерви із страхування життя

Страхова діяльність

493 Частка перестраховиків у технічних резервах

Страхова діяльність

494 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

Страхова діяльність

495 Результат зміни технічних резервів

Страхова діяльність

496 Результат зміни резервів із страхування життя

Страхова діяльність

Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання
50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

505 Інші довгострокові позики в національній валюті

Усі види діяльності

506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

51 Довгострокові векселі видані 511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

52 Довгострокові зобов'язання за облігаціями 521 Зобов'язання за облігаціями

Усі види діяльності

522 Премія за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

523 Дисконт за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

53 Довгострокові зобов'язання з оренди 531 Зобов'язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

Усі види діяльності

54 Відстрочені податкові зобов'язання      
55 Інші довгострокові зобов'язання      
Клас 6. Поточні зобов'язання
60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

605 Прострочені позики в національній валюті

Усі види діяльності

606 Прострочені позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

Усі види діяльності

62 Короткострокові векселі видані 621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Усі види діяльності

632 Розрахунки з іноземними постачальниками

Усі види діяльності

633 Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками

Усі види діяльності

642 Розрахунки за обов'язковими платежами

Усі види діяльності

643 Податкові зобов'язання

Усі види діяльності

644 Податковий кредит

Усі види діяльності

65 Розрахунки за страхуванням 651 За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування

Усі види діяльності

652 За соціальним страхуванням

Усі види діяльності

654 За індивідуальним страхуванням

Усі види діяльності

655 За страхуванням майна

Усі види діяльності

66 Розрахунки за виплатами працівникам 661 Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

662 Розрахунки з депонентами

Усі види діяльності

663 Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

67 Розрахунки з учасниками 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами

Усі види діяльності

672 Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

68 Розрахунки за іншими операціями 680 Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

Усі види діяльності

681 Розрахунки за авансами одержаними

Усі види діяльності

682 Внутрішні розрахунки

Усі види діяльності

683 Внутрішньогосподарські розрахунки

Усі види діяльності

684 Розрахунки за нарахованими відсотками

Усі види діяльності

685 Розрахунки з іншими кредиторами

Усі види діяльності

69 Доходи майбутніх періодів      
Клас 7. Доходи і результати діяльності
70 Доходи від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції

Усі види діяльності

702 Дохід від реалізації товарів

Усі види діяльності

703 Дохід від реалізації робіт і послуг

Усі види діяльності

704 Вирахування з доходу

Усі види діяльності

705 Перестрахування

Усі види діяльності

71 Інший операційний дохід 710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

711 Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти

Усі види діяльності

712 Дохід від реалізації інших оборотних активів

Усі види діяльності

713 Дохід від операційної оренди активів

Усі види діяльності

714 Дохід від операційної курсової різниці

Усі види діяльності

715 Одержані штрафи, пені, неустойки

Усі види діяльності

716 Відшкодування раніше списаних активів

Усі види діяльності

717 Дохід від списання кредиторської заборгованості

Усі види діяльності

718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

Усі види діяльності

719 Інші доходи від операційної діяльності

Усі види діяльності

72 Дохід від участі в капіталі 721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

722 Дохід від спільної діяльності

Усі види діяльності

723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані

Усі види діяльності

732 Відсотки одержані

Усі види діяльності

733 Інші доходи від фінансових операцій

Усі види діяльності

74 Інші доходи 741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види діяльності

742 Дохід від відновлення корисності активів

Усі види діяльності

744 Дохід від неопераційної курсової різниці

Усі види діяльності

745 Дохід від безоплатно одержаних активів

Усі види діяльності

746 Інші доходи від звичайної діяльності

Усі види діяльності

75 Надзвичайні доходи 751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Усі види діяльності

752 Інші надзвичайні доходи

Усі види діяльності

76 Страхові платежі      
79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності

Усі види діяльності

792 Результат фінансових операцій

Усі види діяльності

793 Результат іншої звичайної діяльності

Усі види діяльності

794 Результат надзвичайних подій

Усі види діяльності

Клас 8. Витрати за елементами
80 Матеріальні витрати 801 Витрати сировини й матеріалів

Усі види діяльності

802 Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Усі види діяльності

803 Витрати палива й енергії

Усі види діяльності

804 Витрати тари й тарних матеріалів

Усі види діяльності

805 Витрати будівельних матеріалів

Усі види діяльності

806 Витрати запасних частин

Усі види діяльності

807 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

Усі види діяльності

808 Витрати товарів

Усі види діяльності

809 Інші матеріальні витрати

Усі види діяльності

81 Витрати на оплату праці 811 Виплати за окладами й тарифами

Усі види діяльності

812 Премії та заохочення

Усі види діяльності

813 Компенсаційні виплати

Усі види діяльності

814 Оплата відпусток

Усі види діяльності

815 Оплата іншого невідпрацьованого часу

Усі види діяльності

816 Інші витрати на оплату праці

Усі види діяльності

82 Відрахування на соціальні заходи 821 Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Усі види діяльності

824 Відрахування на індивідуальне страхування

Усі види діяльності

83 Амортизація 831 Амортизація основних засобів

Усі види діяльності

832 Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

833 Амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

84 Інші операційні витрати      
85 Інші затрати      
Клас 9. Витрати діяльності
90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції

Усі види діяльності

902 Собівартість реалізованих товарів

Усі види діяльності

903 Собівартість реалізованих робіт і послуг

Усі види діяльності

904 Страхові виплати

Усі види діяльності

91 Загальновиробничі витрати      
92 Адміністративні витрати      
93 Витрати на збут      
94 Інші витрати операційної діяльності 940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

941 Витрати на дослідження і розробки

Усі види діяльності

942 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

Усі види діяльності

943 Собівартість реалізованих виробничих запасів

Усі види діяльності

944 Сумнівні та безнадійні борги

Усі види діяльності

945 Втрати від операційної курсової різниці

Усі види діяльності

946 Втрати від знецінення запасів

Усі види діяльності

947 Нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

948 Визнані штрафи, пені, неустойки

Усі види діяльності

949 Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит

Усі види діяльності

952 Інші фінансові витрати

Усі види діяльності

96 Втрати від участі в капіталі 961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

962 Втрати від спільної діяльності

Усі види діяльності

963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Усі види діяльності

972 Втрати від зменшення корисності активів

Усі види діяльності

974 Втрати від неопераційних курсових різниць

Усі види діяльності

975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Усі види діяльності

976 Списання необоротних активів

Усі види діяльності

977 Інші витрати звичайної діяльності

Усі види діяльності

98 Податок на прибуток      
99 Надзвичайні витрати 991 Втрати від стихійного лиха

Усі види діяльності

992 Втрати від техногенних катастроф і аварій

Усі види діяльності

993 Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки
01 Орендовані необоротні активи      
02 Активи на відповідальному зберіганні 021 Устаткування, прийняте для монтажу

Усі види діяльності

022 Матеріали, прийняті для переробки

Усі види діяльності

023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Усі види діяльності

024 Товари, прийняті на комісію

Усі види діяльності

025 Матеріальні цінності довірителя

Усі види діяльності

03 Контрактні зобов'язання      
04 Непередбачені активи й зобов'язання 041 Непередбачені активи

Усі види діяльності

042 Непередбачені зобов'язання

Усі види діяльності

05 Гарантії та забезпечення надані      
06 Гарантії за забезпечення отримані      
07 Списані активи 071 Списана дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

08 Бланки суворого обліку      
09 Амортизаційні відрахування