Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 94. Інші витрати операційної діяльності

На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі субрахунки:

940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
941 Витрати на дослідження і розробки
942 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів
944 Сумнівні та безнадійні борги
945 Втрати від операційної курсової різниці
946 Втрати від знецінення запасів
947 Нестачі і втрати від псування цінностей
948 Визнані штрафи, пені, неустойки
949 Інші витрати операційної діяльності

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" 16 "Довгострокові біологічні активи" 20 "Виробничі запаси" 21 "Поточні біологічні активи" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 23 "Виробництво" 24 "Брак у виробництві" 25 "Напівфабрикати" 26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" 28 "Товари" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 34 "Короткострокові векселі одержані" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 38 "Резерв сумнівних боргів" 39 "Витрати майбутніх періодів" 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 49 "Страхові резерви" 50 "Довгострокові позики" 51 "Довгострокові векселі видані" 60 "Короткострокові позики" 62 "Короткострокові векселі видані" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 68 "Розрахунки за іншими операціями" 80 "Матеріальні витрати" 81 "Витрати на оплату праці" 82 "Відрахування на соціальні заходи" 83 "Амортизація" 84 "Інші операційні витрати"

за кредитом з дебетом рахунків:

79 "Фінансові результати"

Інші рахунки класу 9


Рахунок 90. Собівартість реалізації Рахунок 91. Загальновиробничі витрати Рахунок 92. Адміністративні витрати Рахунок 93. Витрати на збут Рахунок 94. Інші витрати операційної діяльності Рахунок 95. Фінансові витрати Рахунок 96. Втрати від участі в капіталі Рахунок 97. Інші витрати Рахунок 98. Податок на прибуток Рахунок 99. Надзвичайні витрати