Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


П(С)БО Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

П(С)БО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності
П(С)БО 2 Баланс
П(С)БО 3 Звіт про фінансові результати
П(С)БО 4 Звіт про рух грошових коштів
П(С)БО 5 Звіт про власний капітал
П(С)БО 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
П(С)БО 7Основні засоби
П(С)БО 8 Нематеріальні активи
П(С)БО 9 Запаси
П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість
П(С)БО 11 Зобовязання
П(С)БО 12 Фінансові інвестиції
П(С)БО 13 Фінансові інструменти
П(С)БО 14 Оренда
П(С)БО 15 Дохід
П(С)БО 16 Витрати
П(С)БО 17 Податок на прибуток
П(С)БО 18 Будівельні контракти
П(С)БО 19 Обєднання підприємств
П(С)БО 20 Консолідована фінансова звітність
П(С)БО 21 Вплив змін валютних курсів
П(С)БО 22 Вплив інфляції
П(С)БО 23 Розкриття інформації щодо повязаних сторін
П(С)БО 24 Прибуток на акцію
П(С)БО 25 Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва
П(С)БО 26 Виплати працівникам
П(С)БО 27 Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
П(С)БО 28 Зменшення корисності активів
П(С)БО 29 Фінансова звітність за сегментами
П(С)БО 30 Біологічні активи
П(С)БО 31 Фінансові витрати
П(С)БО 32 Інвестиційна нерухомість
П(С)БО 33 Витрати на розвідку запасів корисних копалин
П(С)БО 34 Платіж на основі акцій
П(С)БО 35 Податкові різниці