Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів

 Загальні положення 

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, застосовують тільки додаток до цього Положення (стандарту).

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 }

3. Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових коштів визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: { Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 }

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Група - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

5. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

6. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

10. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

11. Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту). 

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності 

12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

{ Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

13. У статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

У статті "Надходження від погашення векселів одержаних" відображаються грошові надходження від погашення векселів одержаних, від їх продажу.

{ Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

14. У статті "Надходження від покупців і замовників авансів" відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті "Надходження від повернення авансів" відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами.

{ Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

15. У статті "Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками" відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

{ Пункт 15 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

16. У статті "Надходження від бюджету податку на додану вартість" відображаються відшкодовані підприємству з бюджету суми податкового кредиту з цього податку шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків.

У статті "Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми інших податків і зборів (обов'язкових платежів), крім податку на додану вартість. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

17. У статті "Надходження від отримання субсидій, дотацій" відображаються отримані з бюджетів та позабюджетних фондів суми субсидій, дотацій.

У статті "Надходження від цільового фінансування" відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства інші асигнування з бюджету і кошти цільового фінансування від інших осіб (благодійників).

{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002, N 1125 від 25.09.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

18. У статті "Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)" відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні санкції за порушення законодавства та умов договорів. { Пункт 18 в редакції Наказів Мінфіну N 989 від 25.11.2002, N 382 від 10.06.2010 }

19. У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів.

{ Пункт 19 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

20. У статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги.

У статті "Витрачання на оплату авансів" відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані).

У статті "Витрачання на оплату повернення авансів" відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам.

{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002, N 731 від 22.11.2004, N 1125 від 25.09.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

21. У статті "Витрачання на оплату працівникам" відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

У статті "Витрачання на оплату витрат на відрядження" відображається сума витрачених грошових коштів на службові відрядження.

{ Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

22. У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість" відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

{ Пункт 22 в редакції Наказу Мінфіну N 15 від 28.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989  від 25.11.2002, N 731 від 22.11.2004, N 1125 від 25.09.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

23. У статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування.

{ Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 731 від 22.11.2004, N 1125  від 25.09.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

24. У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" відображається сума сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів) (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування).

{ Пункт 24 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

25. У статті "Витрачання на оплату цільових внесків" відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків.

{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 25.11.2002, N 1125 від 25.09.2009; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

26. У статті "Інші витрачання" наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти.

{ Пункт 26 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

27. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" відображається різниця між сумами грошових надходжень та грошових видатків, відображених відповідно до пунктів 12-26 цього Положення (стандарту).

{ Пункт 27 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

28. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.

29. У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. 

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності 

30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції" і в розділі "IV. Необоротні активи та групи вибуття".

{ Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 }

31. У статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

32. У статті "Реалізація необоротних активів" відображається надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

{ Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 }

33. У статті "Реалізація майнових комплексів" показується надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу).

34. У статті "Отримані відсотки" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо. ( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002 )

35. У статті "Отримані дивіденди" відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей). ( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

36. У статті "Інші надходження" показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

37. У статті "Придбання фінансових інвестицій" відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

38. У статті "Придбання необоротних активів" показуються виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів.

{ Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 }

39. У статті "Придбання майнових комплексів" відображаються грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

40. У статті "Інші платежі" показуються аванси (крім пов'язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях.

41. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп.31-40 цього Положення (стандарту).

42. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

43. У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. 

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності 

44. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).

45. У статті "Надходження власного капіталу" відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу.

46. У статті "Отримані позики" відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

47. У статті "Інші надходження" показуються інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

48. У статті "Погашення позик" відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

49. У статті "Сплачені дивіденди" показуються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

50. У статті "Інші платежі" показується використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

51. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп.45-50 цього Положення (стандарту).

52. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

53. У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. 

Зміна величини грошових коштів за звітний період 

54. У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

55. У статті "Залишок коштів на початок року" показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

56. У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

{ Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 382 від 10.06.2010 }

57. У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду. 

Розкриття інформації про рух грошових коштів 

58. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

а) склад грошових коштів;
б) склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;
в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;
г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

59. У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;
б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;
в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;
г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей. 
 
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
 
 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

Підприємство

за ЄДРПОУ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Одиниця виміру: тис.грн

 

 

 

ЗВІТ

про рух грошових коштів за 20 ___ рік

Форма N 3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

Погашення векселів одержаних

015

 

 

Покупців і замовників авансів 020

 

 

Повернення авансів

030

 

 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035

 

 

Бюджету податку на додану вартість 040

 

 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045

 

 

Отримання субсидій, дотацій 050

 

 

Цільового фінансування 060

 

 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070

 

 

Інші надходження 080

 

 

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (        ) (        )
Авансів 095 (        ) (        )
Повернення авансів 100 (        ) (        )
Працівникам 105 (        ) (        )
Витрат на відрядження 110 (        ) (        )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (        ) (        )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (        ) (        )
Відрахувань на соціальні заходи 125 (        ) (        )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (        ) (        )
Цільових внесків 140 (        ) (        )
Інші витрачання 145 (        ) (        )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій 160

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
  фінансових інвестицій
180

 

 

  необоротних активів 190

 

 

  майнових комплексів 200

 

 

Отримані:    відсотки 210

 

 

   дивіденди 220

 

 

Інші надходження 230

 

 

Придбання:  

 

 

  фінансових інвестицій 240 (        ) (        )
  необоротних активів 250 (        ) (        )
  майнових комплексів 260 (        ) (        )
Інші платежі 270 (        ) (        )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій 290

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310

 

 

Отримані позики 320

 

 

Інші надходження 330

 

 

Погашення позик 340 (        ) (        )
Сплачені дивіденди 350 (        ) (        )
Інші платежі 360 (        ) (        )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій 380

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390

 

 

Чистий рух коштів за звітний період 400

 

 

Залишок коштів на початок року 410  

 

 

Залишок коштів на кінець року 430

 

 

Керівник 

Головний бухгалтер