Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 99. Надзвичайні витрати

На рахунку 99 "Надзвичайні витрати" ведеться облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:

991 Втрати від стихійного лиха
992 Втрати від техногенних катастроф і аварій
993 Інші надзвичайні витрати

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 17 "Відстрочені податкові активи" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 19 "Гудвіл" 20 "Виробничі запаси" 21 "Поточні біологічні активи" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 23 "Виробництво" 24 "Брак у виробництві" 25 "Напівфабрикати" 26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" 28 "Товари" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 34 "Короткострокові векселі одержані" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 39 "Витрати майбутніх періодів" 50 "Довгострокові позики" 60 "Короткострокові позики" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 68 "Розрахунки за іншими операціями"

Інші рахунки класу 9


Рахунок 90. Собівартість реалізації Рахунок 91. Загальновиробничі витрати Рахунок 92. Адміністративні витрати Рахунок 93. Витрати на збут Рахунок 94. Інші витрати операційної діяльності Рахунок 95. Фінансові витрати Рахунок 96. Втрати від участі в капіталі Рахунок 97. Інші витрати Рахунок 98. Податок на прибуток Рахунок 99. Надзвичайні витрати

Рекомендовані сторінки

Рахунок 97. Інші витрати