Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 9. Витрати діяльності

 

Рахунки класу "Витрати діяльності" застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
 
За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом - списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові результати".


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції

Усі види діяльності

902 Собівартість реалізованих товарів

Усі види діяльності

903 Собівартість реалізованих робіт і послуг

Усі види діяльності

904 Страхові виплати

Усі види діяльності

91 Загальновиробничі витрати      
92 Адміністративні витрати      
93 Витрати на збут      
94 Інші витрати операційної діяльності 940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

941 Витрати на дослідження і розробки

Усі види діяльності

942 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

Усі види діяльності

943 Собівартість реалізованих виробничих запасів

Усі види діяльності

944 Сумнівні та безнадійні борги

Усі види діяльності

945 Втрати від операційної курсової різниці

Усі види діяльності

946 Втрати від знецінення запасів

Усі види діяльності

947 Нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

948 Визнані штрафи, пені, неустойки

Усі види діяльності

949 Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит

Усі види діяльності

952 Інші фінансові витрати

Усі види діяльності

96 Втрати від участі в капіталі 961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

962 Втрати від спільної діяльності

Усі види діяльності

963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Усі види діяльності

972 Втрати від зменшення корисності активів

Усі види діяльності

974 Втрати від неопераційних курсових різниць

Усі види діяльності

975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Усі види діяльності

976 Списання необоротних активів

Усі види діяльності

977 Інші витрати звичайної діяльності

Усі види діяльності

98 Податок на прибуток      
99 Надзвичайні витрати 991 Втрати від стихійного лиха

Усі види діяльності

992 Втрати від техногенних катастроф і аварій

Усі види діяльності

993 Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльностіКлас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 8. Витрати за елементами Клас 0. Позабалансові рахунки