Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 1. Необоротні активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

 
На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації). { Клас 1 "Необоротні активи" доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1213 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1238 від 14.10.2008 }


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
10 Основні засоби 100 Інвестиційна нерухомість

Усі види діяльності

101 Земельні ділянки

Усі види діяльності

102 Капітальні витрати на поліпшення земель

Усі види діяльності

103 Будинки та споруди

Усі види діяльності

104 Машини та обладнання

Усі види діяльності

105 Транспортні засоби

Усі види діяльності

106 Інструменти, прилади та інвентар

Усі види діяльності

107 Тварини

Усі види діяльності

108 Багаторічні насадження

Усі види діяльності

109 Інші основні засоби

Усі види діяльності

11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

113 Тимчасові (нетитульні) споруди

Усі види діяльності

114 Природні ресурси

Усі види діяльності

115 Інвентарна тара

Усі види діяльності

116 Предмети прокату

Усі види діяльності

117 Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

122 Права користування майном

Усі види діяльності

123 Права на комерційні позначення

Усі види діяльності

124 Права на об'єкти промислової власності

Усі види діяльності

125 Авторське право та суміжні з ним права

Усі види діяльності

127 Інші нематеріальні активи

Усі види діяльності

13 Знос (амортизація) необоротних активів 131 Знос основних засобів

Усі види діяльності

132 Знос інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

133 Накопичена амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Усі види діяльності

135 Знос інвестиційної нерухомості

Усі види діяльності

14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам

Усі види діяльності

143 Інвестиції непов'язаним сторонам

Усі види діяльності

15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво

Усі види діяльності

152 Придбання (виготовлення) основних засобів

Усі види діяльності

153 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

154 Придбання (створення) нематеріальних активів

Усі види діяльності

155 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

Усі види діяльності

16 Довгострокові біологічні активи 161 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

162 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

163 Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

164 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

165 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

166 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

17 Відстрочені податкові активи      
18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 181 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

182 Довгострокові векселі одержані

Усі види діяльності

183 Інша дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

184 Інші необоротні активи

Усі види діяльності

19 Гудвіл 191 Гудвіл при придбанні

Усі види діяльності

193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Усі види діяльностіКлас 2. Запаси Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 8. Витрати за елементами Клас 9. Витрати діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки