Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 0. Позабалансові рахунки

 

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:
 
цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);
 
умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо);
 
бланків суворого обліку;
 
списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);
 
амортизаційних відрахувань. ( Розділ доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Мінфіну N 671 ( z1254-03 ) від 12.12.2003 )
 
Бухгалтерський облік указаних цінностей, амортизаційних відрахувань, умовних прав і зобов'язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості, нарахування і використання амортизаційних відрахувань проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції. ( Абзац із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 671 ( z1254-03 ) від 12.12.2003 )
 
Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані основні засоби відображаються за вартістю, що вказана в договорах оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого обліку відображаються за умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права й зобов'язання відображаються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й зобов'язання.
 
Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
01 Орендовані необоротні активи      
02 Активи на відповідальному зберіганні 021 Устаткування, прийняте для монтажу

Усі види діяльності

022 Матеріали, прийняті для переробки

Усі види діяльності

023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Усі види діяльності

024 Товари, прийняті на комісію

Усі види діяльності

025 Матеріальні цінності довірителя

Усі види діяльності

03 Контрактні зобов'язання      
04 Непередбачені активи й зобов'язання 041 Непередбачені активи

Усі види діяльності

042 Непередбачені зобов'язання

Усі види діяльності

05 Гарантії та забезпечення надані      
06 Гарантії за забезпечення отримані      
07 Списані активи 071 Списана дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

08 Бланки суворого обліку      
09 Амортизаційні відрахування      


Клас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 8. Витрати за елементами Клас 9. Витрати діяльності