Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Клас 8. Витрати за елементами

 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків.

Суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 "Виробництво" щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 "Фінансові результати" в кінці року або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 "Виробництво" і рахунками класу 9 "Витрати діяльності".

Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки класу 9 "Витрати діяльності", та сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".



Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
80 Матеріальні витрати 801 Витрати сировини й матеріалів

Усі види діяльності

802 Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Усі види діяльності

803 Витрати палива й енергії

Усі види діяльності

804 Витрати тари й тарних матеріалів

Усі види діяльності

805 Витрати будівельних матеріалів

Усі види діяльності

806 Витрати запасних частин

Усі види діяльності

807 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

Усі види діяльності

808 Витрати товарів

Усі види діяльності

809 Інші матеріальні витрати

Усі види діяльності

81 Витрати на оплату праці 811 Виплати за окладами й тарифами

Усі види діяльності

812 Премії та заохочення

Усі види діяльності

813 Компенсаційні виплати

Усі види діяльності

814 Оплата відпусток

Усі види діяльності

815 Оплата іншого невідпрацьованого часу

Усі види діяльності

816 Інші витрати на оплату праці

Усі види діяльності

82 Відрахування на соціальні заходи 821 Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Усі види діяльності

824 Відрахування на індивідуальне страхування

Усі види діяльності

83 Амортизація 831 Амортизація основних засобів

Усі види діяльності

832 Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

833 Амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

84 Інші операційні витрати      
85 Інші затрати      


Клас 1. Необоротні активи Клас 2. Запаси Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 7. Доходи і результати діяльності Клас 9. Витрати діяльності Клас 0. Позабалансові рахунки