Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 85. Інші затрати

Рахунок 85 "Інші затрати" призначено для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на прибуток.

Такі витрати періоду та не можуть збільшувати вартість активів підприємства.

За дебетом рахунку 85 "Інші затрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".Рахунок 85 "Інші затрати" має такі субрахунки:


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 85 "Інші затрати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 17 "Відстрочені податкові активи" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 20 "Виробничі запаси" 21 "Поточні біологічні активи" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 23 "Виробництво" 24 "Брак у виробництві" 25 "Напівфабрикати" 26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" 28 "Товари" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 34 "Короткострокові векселі одержані" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 39 "Витрати майбутніх періодів" 50 "Довгострокові позики" 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 68 "Розрахунки за іншими операціями"

за кредитом з дебетом рахунків:

79 "Фінансові результати"

Інші рахунки класу 8


Рахунок 80. Матеріальні витрати Рахунок 81. Витрати на оплату праці Рахунок 82. Відрахування на соціальні заходи Рахунок 83. Амортизація Рахунок 84. Інші операційні витрати Рахунок 85. Інші затрати