Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 74. Інші доходи

Рахунок 74 "Інші доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки:

741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій
742 Дохід від відновлення корисності активів
744 Дохід від неопераційної курсової різниці
745 Дохід від безоплатно одержаних активів
746 Інші доходи від звичайної діяльності

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 74 "Інші доходи" кореспондує

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 16 "Довгострокові біологічні активи" 17 "Відстрочені податкові активи" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 28 "Товари" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 34 "Короткострокові векселі одержані" 35 "Поточні фінансові інвестиції" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 42 "Додатковий капітал" 46 "Неоплачений капітал" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 50 "Довгострокові позики" 51 "Довгострокові векселі видані" 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 55 "Інші довгострокові зобов'язання" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 64 "Розрахунки за податками й платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 67 "Розрахунки з учасниками" 69 "Доходи майбутніх періодів"

Інші рахунки класу 7


Рахунок 70. Доходи від реалізації Рахунок 71. Інший операційний дохід Рахунок 72. Дохід від участі в капіталі Рахунок 73. Інші фінансові доходи Рахунок 74. Інші доходи Рахунок 75. Надзвичайні доходи Рахунок 76. Страхові платежі Рахунок 79. Фінансові результати