Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рахунок 71. Інший операційний дохід

На рахунку 71 "Інший операційний дохід" ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

За кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".Рахунок 71 "Інший операційний дохід" має такі субрахунки:

710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
711 Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
712 Дохід від реалізації інших оборотних активів
713 Дохід від операційної оренди активів
714 Дохід від операційної курсової різниці
715 Одержані штрафи, пені, неустойки
716 Відшкодування раніше списаних активів
717 Дохід від списання кредиторської заборгованості
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719 Інші доходи від операційної діяльності

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" кореспондує

за кредитом з дебетом рахунків:

16 "Довгострокові біологічні активи" 20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 23 "Виробництво" 25 "Напівфабрикати" 26 "Готова продукція" 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" 28 "Товари" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 33 "Інші кошти" 34 "Короткострокові векселі одержані" 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 37 "Розрахунки з різними дебіторами" 38 "Резерв сумнівних боргів" 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 49 "Страхові резерви" 50 "Довгострокові позики" 60 "Короткострокові позики" 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 62 "Короткострокові векселі видані" 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 67 "Розрахунки з учасниками" 68 "Розрахунки за іншими операціями"

Інші рахунки класу 7


Рахунок 70. Доходи від реалізації Рахунок 71. Інший операційний дохід Рахунок 72. Дохід від участі в капіталі Рахунок 73. Інші фінансові доходи Рахунок 74. Інші доходи Рахунок 75. Надзвичайні доходи Рахунок 76. Страхові платежі Рахунок 79. Фінансові результати