Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держспецзв'язку № 461 від 16.09.2014 Про затвердження Положення про порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2014  № 461

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2014 р.
за № 1374/26151


Про затвердження Положення про порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до статті 13 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 695 “Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва”, Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, та з метою створення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
полковник Держспецзв’язку


В.П. Звєрєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
16.09.2014 № 461

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2014 р.
за № 1374/26151


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 695 “Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва” та Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, і встановлює порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки військовослужбовців, державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

вищі навчальні заклади - навчальні заклади Держспецзв’язку та інші вищі навчальні заклади;

перепідготовка - отримання військовослужбовцями, державними службовцями та іншими працівниками Держспецзв’язку (далі - співробітники Держспецзв’язку) іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та набутого практичного досвіду;

підвищення кваліфікації - навчання співробітників Держспецзв’язку з метою оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки у межах отриманої спеціальності для провадження професійної діяльності в Держспецзв’язку;

підрозділи Держспецзв’язку - територіальні органи Адміністрації Держспецзв’язку, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальні підрозділи, заклади, установи і організації Держспецзв’язку.

3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка співробітників Держспецзв’язку організовуються для задоволення потреби Держспецзв’язку у високопрофесійних фахівцях, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні спеціальні технології та сприяти інноваційним процесам.

4. Основними завданнями підвищення кваліфікації та перепідготовки співробітників Держспецзв’язку є:

1) вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок;

2) набуття співробітниками Держспецзв’язку досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах отриманої спеціальності;

3) підвищення рівня професійних знань, удосконалення своєї майстерності;

4) закріплення й удосконалення особистих практичних умінь і навичок, необхідних для якісного та ефективного виконання службових обов’язків;

5) оновлення, розширення і формування нових професійних знань у галузі зв’язку, інформатизації та за іншими напрямами діяльності;

6) вивчення сучасних методів управління, ознайомлення з досягненнями науки і техніки та перспективами їх розвитку;

7) розроблення пропозицій щодо удосконалення і впровадження у практику кращих досягнень науки і техніки в галузі зв’язку, інформатизації та в інших напрямах діяльності.

5. Підвищення кваліфікації та перепідготовка співробітників Держспецзв’язку організовуються Департаментом кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку (далі - ДКЗ) спільно з підрозділами Держспецзв’язку.

6. З метою підвищення кваліфікації та перепідготовки співробітників Держспецзв’язку ДКЗ здійснює:

1) організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки співробітників Держспецзв’язку;

2) підготовку документів (планів, графіків, рапортів, службових записок тощо), які стосуються підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку;

3) облік співробітників Держспецзв’язку, які підлягають підвищенню кваліфікації та пройшли навчання;

4) формування та розміщення державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

7. Підвищення кваліфікації та перепідготовка співробітників Держспецзв’язку проводяться у вищих навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку може здійснюватись в органах виконавчої влади та інших закладах як в межах України, так і за кордоном, у тому числі й на підставі відповідних договорів.

8. Основним навчальним закладом Держспецзв’язку для підвищення кваліфікації та перепідготовки співробітників Держспецзв’язку є Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

ІІ. Підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку

1. Співробітники Держспецзв’язку направляються на підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на 5 років.

2. Строк підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку з відривом від служби (роботи) і збереженням заробітної плати (для працівників - зі збереженням середньої заробітної плати) не повинен перевищувати 4 тижнів (для державних службовців за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як виняток, - 2 місяців).

Працівники, які направляються на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, мають право на гарантії і компенсації, передбачені законодавством України.

Строк підвищення кваліфікації військовослужбовців без відриву від служби не повинен перевищувати 90 календарних днів (за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням  Віце-прем’єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних обов’язків - 18 місяців).

Строк підвищення кваліфікації державних службовців і працівників без відриву від служби (роботи) не повинен перевищувати 6 місяців.

3. Підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку є безперервним процесом і проводиться за такими видами:

1) довгострокове підвищення кваліфікації (навчання за професійними програмами);

2) короткострокове підвищення кваліфікації (спеціалізовані короткострокові навчальні курси, тематичні постійно діючі і короткострокові семінари, тренінги тощо).

4. Державні службовці відповідно до вимог чинного законодавства додатково мають право підвищувати кваліфікацію шляхом:

1) стажування в органах, на які поширюється дія Закону України “Про державну службу”, а також за кордоном;

2) участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”.

5. Довгострокове підвищення кваліфікації (навчання за професійними програмами) спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок співробітниками Держспецзв’язку. Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації не може бути меншою, ніж 72 години.

6. Короткострокове підвищення кваліфікації (спеціалізовані короткострокові навчальні курси, тематичні постійно діючі і короткострокові семінари, тренінги тощо) проводиться з метою вивчення актуальних проблем державного управління, нових актів законодавства, кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської діяльності, питань функціонування і розвитку галузі зв’язку. Тривалість короткострокового підвищення кваліфікації становить до 72 годин.

7. Стажування державних службовців в органах, на які поширюється дія Закону України “Про державну службу”, а також за кордоном проводиться з метою вивчення досвіду управлінської діяльності, здобуття практичних знань, набуття умінь і навичок за фахом.

Після стажування, що проводиться за індивідуальним планом, державний службовець подає звіт про виконання плану стажування керівникові органу, в якому він проходив стажування, та керівникові органу, який направляв на стажування.

8. Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” проводиться з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

9. Стажування державних службовців в органах, на які поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та за кордоном, а також участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець” здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку здійснюється за денною, вечірньою і заочною (дистанційною) формами навчання. Форми навчання можуть поєднуватися відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”.

Форми навчання встановлюються вищими навчальними закладами залежно від складності навчальних програм, їх мети та змісту.

11. Направлення співробітників Держспецзв’язку для довгострокового підвищення кваліфікації оформляються наказами Голови Держспецзв’язку (підрозділів Держспецзв’язку) про особовий склад.

Підставою для видання відповідних наказів є письмове рішення Голови Держспецзв’язку або особи, яка його заміщує (далі - Голова Держспецзв’язку), керівника підрозділу Держспецзв’язку або особи, яка його заміщує (далі - керівник підрозділу Держспецзв’язку), на основі планів (графіків), рапортів (службових записок) тощо.

Проекти наказів в Адміністрації Держспецзв’язку готує ДКЗ та підписує Голова Держспецзв’язку.

Проекти наказів у підрозділах Держспецзв’язку готують підрозділи кадрового забезпечення (посадові особи, які здійснюють кадрове забезпечення) та підписують керівники підрозділів Держспецзв’язку.

Направлення співробітників Держспецзв’язку для короткострокового підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до письмового рішення Голови Держспецзв’язку, керівника підрозділу Держспецзв’язку на основі планів (графіків), рапортів (службових записок) тощо.

12. Участь у довгостроковому і короткостроковому підвищенні кваліфікації, стажуванні та щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець” враховується співробітникам Держспецзв’язку під час чергової атестації, зарахування до кадрового резерву та призначення на вищі чи інші посади.

13. Співробітники Держспецзв’язку, які завершили підвищення кваліфікації, за рішенням керівника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку або підрозділу Держспецзв’язку залучаються до участі у проведенні навчального заняття у системі професійного навчання з метою розповсюдження знань, набутих за час підвищення кваліфікації.

14. Копії документів, отримані за результатами підвищення кваліфікації, долучаються до особових справ співробітників Держспецзв’язку.

15. Відкликання співробітників Держспецзв’язку із занять під час підвищення кваліфікації дозволяється лише у разі крайньої службової потреби і здійснюється за наказами тих керівників, які направляли їх на підвищення кваліфікації.

ІІІ. Особливості організації підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку в навчальних закладах Держспецзв’язку

1. Підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку в навчальних закладах Держспецзв’язку проводиться за навчальними планами підвищення кваліфікації, які розробляються навчальними закладами Держспецзв’язку та узгоджуються з керівниками профільних структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділів Держспецзв’язку.

Співробітники Держспецзв’язку, які беруть участь у підвищенні кваліфікації, з урахуванням спеціалізації та форм навчання об’єднуються у групи і потоки.

2. Підвищення кваліфікації співробітників Держспецзв’язку в навчальних закладах Держспецзв’язку проводиться керівним і науково-педагогічним складом цих навчальних закладів з обов’язковим залученням до участі в навчальному процесі досвідчених співробітників Держспецзв’язку та інших фахівців органів виконавчої влади.

3. Формою підсумкового контролю підвищення кваліфікації співробітниками Держспецзв’язку є випускні екзамени (заліки) або захист випускних робіт (рефератів), результати складання яких вносяться до свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка, яке надсилається до місця проходження служби (роботи) співробітника Держспецзв’язку або видається йому особисто.

У навчальних закладах Держспецзв’язку ведеться окрема книга реєстрації виданих свідоцтв про закінчення підвищення кваліфікації.

Якщо співробітник Держспецзв’язку не склав випускні екзамени (заліки) або не захистив випускну роботу (реферат), навчальними закладами Держспецзв’язку замість свідоцтва про підвищення кваліфікації до місця проходження ним служби (роботи) надсилається довідка про прослуханий курс підвищення кваліфікації.

ІV. Перепідготовка співробітників Держспецзв’язку

1. Співробітники Держспецзв’язку направляються до вищих навчальних закладів на перепідготовку у разі службової необхідності та на підставі мотивованих рапортів (заяв), що складаються та доповідаються:

1) в Адміністрації Держспецзв’язку - керівниками структурних підрозділів на ім’я Голови Держспецзв’язку;

2) у підрозділах Держспецзв’язку - керівниками структурних підрозділів на ім’я керівників підрозділів Держспецзв’язку.

2. У рапорті (заяві) зазначаються військове звання (ранг), прізвище, ім’я, по батькові, займана посада, наявна освіта, форма навчання, найменування вищого навчального закладу, до якого направляється співробітник Держспецзв’язку, факультету, спеціальності. Співробітник Держспецзв’язку, якого рекомендують направити до вищого навчального закладу на перепідготовку, у рапорті (заяві) дає згоду щодо направлення його до вищого навчального закладу на перепідготовку, що засвідчує своїм підписом. Основою мотивації для вступу співробітника Держспецзв’язку до вищого навчального закладу повинно бути підвищення професійного рівня та використання отриманих знань для потреб підрозділу, в якому проходить службу (працює) співробітник Держспецзв’язку.

Після прийняття Головою Держспецзв’язку, керівником підрозділу Держспецзв’язку позитивного рішення щодо направлення співробітника Держспецзв’язку на перепідготовку такий рапорт (заява) передається для подальшого опрацювання до ДКЗ або підрозділу кадрового забезпечення (посадовій особі, яка здійснює кадрове забезпечення) підрозділу Держспецзв’язку.

3. Перепідготовка співробітників Держспецзв’язку проводиться за заочною і вечірньою формами навчання.

4. Приймання документів і зарахування на навчання співробітників Держспецзв’язку до вищих навчальних закладів проводяться відповідно до затверджених ними правил.

5. Зміст, строки і методи перепідготовки співробітників Держспецзв’язку визначаються у відповідних освітньо-професійних і професійних програмах, що розробляються вищими навчальними закладами згідно з вимогами нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.

V. Особливості організації перепідготовки співробітників Держспецзв’язку в навчальних закладах Держспецзв’язку

1. Співробітники Держспецзв’язку направляються на перепідготовку до навчальних закладів Держспецзв’язку в порядку, визначеному пунктами  1, 2 розділу ІV цього Положення.

До рапорту (заяви) додаються оригінал і копія диплома, додаток до диплома про вищу освіту, службова характеристика, завірена кадровим підрозділом за місцем проходження служби (роботи), та виписка із останнього засідання відповідної атестаційної комісії.

2. Зарахування на навчання проводиться наказом керівника навчального закладу Держспецзв’язку.

3. Співробітник Держспецзв’язку може здобувати іншу спеціальність у навчальних закладах Держспецзв’язку за індивідуальним навчальним планом, який розробляється у начальних закладах Держспецзв’язку.

Перезарахування результатів раніше складених співробітником Держспецзв’язку заліків та іспитів проводиться за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю.

На підставі зіставлення даних з додатком до диплома про вищу освіту визначається курс, на який зараховується співробітник Держспецзв’язку. За необхідності додаткового складання деяких дисциплін співробітнику

Держспецзв’язку може бути встановлений індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку найближчої екзаменаційної сесії.

За неможливості зарахування на другий і наступні курси через невідповідність змісту навчальних планів співробітник Держспецзв’язку, який вступає до навчального закладу Держспецзв’язку, зобов’язаний скласти вступні іспити.

4. В індивідуальному навчальному плані співробітника Держспецзв’язку перелік дисциплін на кожний семестр випускна кафедра визначає з урахуванням його можливостей. Термін навчання співробітника Держспецзв’язку визначається часом, необхідним для оволодіння освітньо-професійною програмою підготовки, що передбачена індивідуальним навчальним планом співробітника Держспецзв’язку. Індивідуальний навчальний план розглядається на засіданні кафедри, підписується слухачем, завідувачем кафедри і затверджується заступником керівника навчального закладу Держспецзв’язку (з навчальної та наукової роботи) або керівником відповідного факультету, на якому співробітник Держспецзв’язку здобуває освіту.

Здобуття співробітником Держспецзв’язку іншої спеціальності засвідчується отриманням диплома державного зразка за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем. У додатку до диплома вказуються всі дисципліни індивідуального навчального плану із зазначенням перезарахованих дисциплін та документа, на підставі якого проводилося це перезарахування.

VІ. Особливості фінансування, формування та розміщення державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку співробітників Держспецзв’язку

1. Підвищення кваліфікації та перепідготовка співробітників Держспецзв’язку здійснюються виключно в межах коштів, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік, на підставі договорів (угод), що укладаються між Адміністрацією Держспецзв’язку або підрозділом Держспецзв’язку та вищими навчальними закладами, органами виконавчої влади, іншими закладами.

2. ДКЗ на підставі мотивованих рапортів (заяв) керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділів Держспецзв’язку щороку до 01 жовтня поточного року визначає прогнозовану чисельність співробітників Держспецзв’язку на підвищення кваліфікації та перепідготовку в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, напрямів і спеціальностей.

3. Адміністрація Держспецзв’язку на підставі обсягу державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку співробітників Держспецзв’язку у вищих навчальних закладах подає до 01 грудня поточного року центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, пропозиції до проекту державного замовлення на наступний за плановим рік і наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразах відповідно до затверджених критеріїв у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань і спеціальностей з урахуванням середньострокового прогнозу.

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку
Ю.В. ПеченюкІнші НПА

Постанова Центрвиборчком №1588 від 09.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Філіпчука Т.М., висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 187 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1587 від 09.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Кисси П.В., висунутого Комуністичною партією України, в одномандатному виборчому окрузі № 142 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1586 від 09.10.2014 Про скасування реєстрації кандидатів у народні депутати Петровського І.В., Смєлого С.Є., Ліщини О.В., висунутих Партією Сергія Тігіпка \"Сильна Україна\", в одномандатних виборчих округах № 31, 32, 33 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1584 від 09.10.2014 Про відмову в реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 107 Гальченка М.С. на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1583 від 09.10.2014 Про відмову в реєстрації довірених осіб кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 97 Семеняки М.М. на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1582 від 09.10.2014 Про відмову в реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 30 Гузенка К.О. на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1581 від 09.10.2014 Про відмову в реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 24 Костюченка А.С. на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1580 від 09.10.2014 Про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України Іванова А.В., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 76 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1579 від 09.10.2014 Про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України Устенка П.І., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 208 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1578 від 09.10.2014 Про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України Аверченка С.М., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 206 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року