Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 31. Запровадження ринку електричної енергії

Ст. 31 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність

1. Рішення щодо дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, приймається Кабінетом Міністрів України. Повномасштабний ринок електричної енергії запроваджується з 1 липня 2017 року, в тому числі такі його складові: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", балансуючий ринок.

2. До запровадження повномасштабного ринку електричної енергії (всіх складових ринку електричної енергії України, визначених цим Законом) повинні бути виконані відповідні організаційні та нормативно-правові заходи, передбачені у пункті 2 розділу VI цього Закону.

3. Координація роботи із запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, та контроль за виконанням необхідних організаційних та нормативно-правових заходів здійснюються Координаційним центром із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії (далі - Координаційний центр). Координаційний центр є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, основними завданнями якого, зокрема, є:

координація роботи державних органів, установ, організацій та суб’єктів господарської діяльності з питань впровадження нової моделі ринку електричної енергії України;

підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із впровадженням нової моделі ринку електричної енергії України;

контроль стану виконання заходів щодо впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

підготовка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань функціонування ринку електричної енергії України, у тому числі в перехідний період.

Рішення Координаційного центру у вигляді пропозицій або рекомендацій щодо здійснення органами державної влади, установами, підприємствами та організаціями заходів, пов’язаних із впровадженням нової моделі ринку електричної енергії України, є обов’язковими.

4. Упродовж двох років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, має право застосовувати обмеження цін на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг з метою недопущення необґрунтованого підвищення цін на цих ринках. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, про застосування обмеження цін на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг не є регуляторними актами.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім:

статті 10 цього Закону, яка набирає чинності з 1 липня 2017 року;

другого речення абзацу першого частини четвертої статті 15, яке набирає чинності з 1 липня 2017 року;

частини п’ятої статті 15 цього Закону, яка набирає чинності з дня введення в дію закону, що регулює особливості здійснення юридичного та організаційного відокремлення електророзподільними підприємствами діяльності з розподілу електричної енергії від діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

статті 23, абзацу другого частини четвертої статті 27 цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2017 року;

підпункту 30 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності з 1 грудня 2014 року;

абзаців другого - четвертого підпункту 19, абзаців третього - восьмого підпункту 20, підпункту 21 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення", які набирають чинності з 1 січня 2015 року;

абзацу четвертого підпункту 2, абзаців третього, четвертого, дев’ятого, дванадцятого, тринадцятого, сімнадцятого - дев’ятнадцятого, двадцять другого - двадцять шостого підпункту 12, абзацу четвертого підпункту 13, абзацу дев’ятого підпункту 14, абзацу тринадцятого підпункту 15, абзацу одинадцятого підпункту 16, абзацу дев’ятого підпункту 18, абзаців п’ятого та шостого підпункту 19, підпункту 22, абзаців другого - тринадцятого, п’ятнадцятого - дев’ятнадцятого та двадцять першого - двадцять третього підпункту 25, підпункту 27, підпункту 28, абзаців п’ятого, дев’ятого та десятого підпункту 29, підпункту 31 пункту 4, підпунктів 2 та 3 пункту 10 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2017 року.

Права та обов’язки суб’єктів ринку електричної енергії щодо їх участі на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, які передбачені статтями 6, 7 та 8 цього Закону, виникають з 1 липня 2017 року.

2. З метою забезпечення функціонування перехідного періоду та створення передумов запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, протягом перехідного періоду:

1) Кабінету Міністрів України:

у місячний термін з дня опублікування цього Закону прийняти акт щодо утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

до 1 квітня 2014 року створити у складі підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, структурні підрозділи для виконання функцій оператора ринку та гарантованого покупця на повномасштабному ринку електричної енергії, передбаченому цим Законом;

до 1 січня 2015 року здійснити заходи з підготовки проектів актів законодавства щодо імплементації вимог Директиви ЄС № 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії;

до 1 січня 2016 року провести реорганізацію підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, шляхом виділення (розділення) з його складу структурних підрозділів та створення на їх базі підприємств, що будуть виконувати функції оператора ринку та гарантованого покупця в організаційно-правових формах відповідно до цього Закону;

до 1 січня 2016 року створити державну спеціалізовану некомерційну установу - Фонд врегулювання вартісного дисбалансу;

до 1 січня 2016 року провести реорганізацію підприємства, що здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України, передачу електричної енергії магістральними електричними мережами, і створити системного оператора та електропередавальне підприємство;

до 1 січня 2016 року здійснити заходи щодо передачі обладнання та програмно-інформаційного комплексу, пов’язаного з автоматизованою системою комерційного обліку оптового ринку електричної енергії України, з балансу оптового постачальника на баланс системного оператора;

до 1 січня 2016 року визначити уповноважений банк ринку електричної енергії;

до 1 липня 2017 року визначити групи побутових споживачів, ціни на електричну енергію для яких регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до цього Закону;

здійснити необхідні заходи щодо виконання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, таких положень у зазначені строки:

протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону затвердити методику визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

до 1 січня 2015 року затвердити кодекс електричних мереж;

до 1 травня 2014 року забезпечити розроблення порядку підготовки системним оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та порядку його оприлюднення;

здійснити необхідні заходи щодо виконання державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, таких положень у зазначені строки:

до 1 січня 2016 року здійснити закупівлю та впровадження у промислову експлуатацію програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання функцій системного оператора, функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

до 1 грудня 2014 року відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, підготувати план розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років (починаючи з 2015 року) та направити його на затвердження до Кабінету Міністрів України;

здійснити необхідні заходи щодо виконання державним підприємством, що виконує функцію оптового постачальника електричної енергії, таких положень у зазначені строки:

до 1 січня 2016 року здійснити закупівлю та впровадити через свій підрозділ програмне та технічне забезпечення, необхідне для організації та проведення торгів "на добу наперед";

забезпечити фінансування підприємств, що будуть виконувати функції оператора ринку та гарантованого покупця, в межах свого кошторису, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

до 1 січня 2015 року затвердити план розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років (починаючи з 2015 року);

до 1 січня 2017 року затвердити порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії та порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання. Порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії повинен, зокрема, включати:

способи забезпечення державою виконання окремими споживачами грошових зобов’язань з оплати електричної енергії;

перелік споживачів, відносно яких гарантованим електропостачальникам державою надається забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії;

строки дії та обсяги забезпечення державою виконання окремими споживачами грошових зобов’язань з оплати електричної енергії;

порядок та строки виконання державою грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії за наданими забезпеченнями;

порядок безумовного відшкодування збитків гарантованого електропостачальника, пов’язаних із невиконанням/неналежним виконанням зобов’язань з оплати електричної енергії окремими споживачами, щодо грошових зобов’язань яких державою було надано відповідне забезпечення.

При визначенні переліку споживачів, відносно яких гарантованим електропостачальникам державою надається забезпечення виконання грошових зобов’язань з оплати електричної енергії, Кабінет Міністрів України повинен враховувати вимоги законодавства щодо встановлення екологічної броні та/або можливі економічні, екологічні, соціальні наслідки, до яких може призвести обмеження режиму споживання електричної енергії таких споживачів;

2) національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики:

у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити і затвердити порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж із забезпеченням функціонування процедур електронного аукціону, електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

до 1 січня 2016 року затвердити правила ринку, правила ринку "на добу наперед", кодекс комерційного обліку;

до 1 січня 2015 року затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності відповідних суб’єктів ринку електричної енергії;

до 1 січня 2016 року затвердити типові та примірні договори, порядки та методики, визначені цим Законом;

до 1 січня 2015 року здійснити необхідні заходи для застосування ринкових цін на електричну енергію для всіх категорій споживачів, крім визначених груп побутових споживачів;

до 1 січня 2016 року затвердити типові вимоги до балансуючих груп;

до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, визначеного цим Законом, передбачити за договорами про надання послуг з провадження ринку електричної енергії фінансування створених підприємств, що будуть виконувати функції оператора ринку та гарантованого покупця, за рахунок кошторису підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії;

3) суб’єктам господарювання відповідно до закону, що регулює особливості здійснення юридичного та організаційного відокремлення електророзподільними підприємствами діяльності з розподілу електричної енергії від діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, здійснити необхідні юридичні та організаційні заходи з відокремлення видів діяльності, а саме:

електророзподільним підприємствам у частині здійснення функцій з розподілу та постачання електричної енергії;

електророзподільним підприємствам у частині відокремлення від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов’язані з розподілом електричної енергії електричними мережами, що передбачає:

- заборону суміщення посад у складі вертикально інтегрованої господарської організації;

- самостійність прийняття рішень щодо поточних фінансових операцій, експлуатації, будівництва чи модернізації об’єктів місцевих (локальних) електричних мереж для провадження відповідної ліцензованої діяльності.

До завершення процесу відокремлення електророзподільне підприємство щороку готує план заходів, що забезпечує відокремлення та незалежність його господарської, зокрема ліцензованої, діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації. Такий план заходів та звіти про його виконання оприлюднюються та подаються національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для проведення моніторингу відповідно до законодавства.

3. До 1 січня 2015 року побутові споживачі електричної енергії не є кваліфікованими споживачами електричної енергії. З 1 січня 2015 року всі споживачі є кваліфікованими споживачами електричної енергії.

4. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:

1) преамбулу після слів "виробництвом, передачею" доповнити словом "розподілом";

2) у статті 1:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту";

абзаци сьомий, восьмий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцятий, двадцять другий, двадцять четвертий - двадцять дев’ятий виключити;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або електричної станції до споживача";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"нормативно-технічний документ - норми, правила, інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"передача електричної енергії - транспортування електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на підставі договору";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"суб’єкти електроенергетики - суб’єкти господарської діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, розподілом, постачанням електричної енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні, а також суб’єкт господарської діяльності, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління";

в абзаці тридцять третьому слово "населення" замінити словами "побутових споживачів";

в абзаці сорок четвертому слово "електропостачання" замінити словами "розподілу та постачання електричної енергії";

абзац сорок п’ятий викласти в такій редакції:

"електропередавальна організація - суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з передачі або розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії";

доповнити абзацами такого змісту:

"розподіл електричної енергії - транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на підставі договору;

електростанція - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

терміни "вільна пропускна спроможність", "доступна пропускна спроможність", "доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж" вживаються у значеннях, наведених у Законі Україні "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

3) текст статті 2 викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на об’єктах електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за режимами споживання електричної і теплової енергії, а також з централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням";

4) текст статті 3 викласти в такій редакції:

"Відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, а також з централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням, регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами";

5) абзац другий статті 4 після слів "встановлюється єдине" доповнити словом "централізоване";

6) у статті 5:

абзац п’ятий після слів "передачею, постачанням" доповнити словом "розподілом";

абзац дев’ятий після слова "єдиного" доповнити словом "централізованого";

в абзаці чотирнадцятому слово "енергопостачальників" замінити словами "суб’єктів електроенергетики";

7) доповнити статтею 5-1 такого змісту:

"Стаття 5-1. Моніторинг безпеки постачання електричної енергії

Моніторинг безпеки постачання електричної енергії та опублікування відповідного звіту здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

Моніторинг безпеки постачання електричної енергії включає, зокрема:

аналіз балансу виробництва-споживання електричної енергії на ринку електричної енергії України;

аналіз рівня очікуваного майбутнього попиту на електричну енергію та прогнозу потужності, яка має бути забезпечена за рахунок додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у процесі будівництва або будівництво яких планується;

оцінку якості та рівня технічного обслуговування електричних мереж;

заходи щодо покриття максимального навантаження та вирішення проблеми дефіциту генеруючої потужності.

Звіт про результати моніторингу безпеки постачання електричної енергії оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, кожні два роки";

8) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

"Проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики, систем централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, інших об’єктів, підключених до об’єднаної енергетичної системи України, регламентуються нормативно-правовими та нормативно-технічними документами";

у частині другій слово "електропостачання" замінити словами "розподілу та постачання електричної енергії";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, здійснює моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України";

у частині п’ятій слово "електропостачання" замінити словами "розподілу та постачання електричної енергії";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Показники якості послуг розподілу та постачання електричної енергії затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі";

9) у статті 9:

частину другу після слів "виробництвом, передачею" доповнити словом "розподілом";

у частині четвертій слова "тепловикористальними установками" замінити словами "тепловикористовувальними установками", а після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

у частині п’ятій:

абзац третій після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

в абзаці четвертому слова "тепловикористальних установок" замінити словами "тепловикористовувальних установок";

у частині сьомій:

в абзаці другому слова "тепловикористальних установок" замінити словами "тепловикористовувальних установок", а після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

абзац третій після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів", а слова "тепловикористальних установок" замінити словами "тепловикористовувальних установок";

абзац п’ятий після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів", а слова "тепловикористальних установок" замінити словами "тепловикористовувальних установок";

10) у частині другій статті 10 слова "режимів енергоспоживання" замінити словами "режимів споживання електричної та теплової енергії";

11) у статті 11:

частину першу викласти у такій редакції:

"Державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом формування тарифної політики відповідно до законодавства, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці, здійснення контролю за діяльністю суб’єктів електроенергетики та інших учасників ринку електричної енергії та встановлення відповідальності за порушення умов і правил здійснення ними діяльності в електроенергетиці та на ринку електричної енергії";

частину четверту доповнити словами "іншими законами та нормативно-правовими актами";

12) у статті 12:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку електричної енергії";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"забезпечення проведення цінової та тарифної політики в електроенергетиці в межах повноважень, визначених законодавством";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"розроблення та затвердження правил користування електричною енергією (які включають правила користування електричною енергією для побутових споживачів)";

абзац восьмий виключити;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"видача суб’єктам господарської діяльності ліцензій на здійснення діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій системного оператора";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"розроблення та затвердження типових форм договорів про приєднання, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж";

у частині другій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії, в межах повноважень, визначених законом";

абзац третій викласти в такій редакції:

"забезпечує реалізацію державної політики щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі шляхом затвердження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом з гарантованим покупцем на підтвердження державних гарантій, встановлених законом";

абзаци четвертий та п’ятий виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"розглядає справи про порушення умов та правил здійснення ліцензійної діяльності і за результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"застосовує адміністративні стягнення до посадових осіб та майнові санкції до суб’єктів електроенергетики, інших учасників ринку електричної енергії";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов та правил здійснення ліцензійної діяльності";

у частині третій слова "електропередавальних організацій" замінити словами "електропередавального та електророзподільних підприємств";

13) у статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:

"Діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії, яка видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

частини другу та п’яту виключити;

14) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"В електроенергетиці України діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та постачанням електричної енергії. Функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав виконує державне підприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб’єкти господарської діяльності, об’єкти електроенергетики яких підключені до об’єднаної енергетичної системи України";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, є системним оператором та виконує функції, визначені цим Законом та Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою;

у частині п’ятій слова "диспетчерське (оперативно-технологічне)" замінити словами "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)";

у частині шостій слова "диспетчерське (оперативно-технологічне)" замінити словами "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)", а слова "нормативно-технічними документами" замінити словами "нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами";

частину восьму виключити;

15) у статті 15:

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"Купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких перевищують граничні показники (крім випадків, передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здійснюються на оптовому ринку електричної енергії України. Функціонування інших оптових ринків електричної енергії в Україні забороняється.

До прийняття рішення про запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", функціонування оптового ринку електричної енергії України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у розділах V та VI Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

У зв’язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно частинами третьою - дванадцятою;

у частині дев’ятій:

в абзаці четвертому слова "магістральними та міждержавними електричними мережами" виключити;

в абзаці п’ятому слова "місцевими (локальними) електричними мережами" виключити;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"розподілом електричної енергії".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

абзац другий частини дванадцятої після слів "діяльності з виробництва" доповнити словами "передачі, розподілу";

статтю 15 виключити;

16) у статті 15-1:

в абзаці третьому частини третьої слово "передачу" замінити словом "розподіл";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку підприємством, що здійснює передачу електричної енергії, та всіма підприємствами, що здійснюють розподіл електричної енергії, перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії".

У зв’язку з цим частини п’яту - десяту вважати відповідно частинами шостою - одинадцятою;

абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:

"підприємству, яке здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України, підприємству, яке здійснює передачу електричної енергії, а також на допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України";

після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"Умови про оплату електричної енергії коштами та про відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання підприємству, що здійснює передачу електричної енергії, та підприємствами, що здійснюють розподіл електричної енергії, є обов’язковими умовами договору купівлі-продажу електричної енергії між оптовим постачальником електричної енергії та підприємствами, що здійснюють передачу або розподіл електричної енергії".

У зв’язку з цим частини дев’яту - одинадцяту вважати відповідно частинами десятою - дванадцятою;

статтю 15-1 виключити;

17) у статті 16:

частину першу після слів "регулюються цим Законом" доповнити словами "Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

частину другу викласти в такій редакції:

"Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України, виконують функції оператора ринку або гарантованого покупця і визнані в установленому порядку такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку електричної енергії, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати її обсяг з метою створення дефіциту електричної енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України";

18) у статті 17:

у частині третій слова "населення, яке постійно проживає" замінити словами "побутових споживачів, які постійно проживають";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Тарифи на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, на передачу і розподіл електричної енергії регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Тарифи на постачання електричної енергії енергопостачальником, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".

У зв’язку з цим частини шосту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - дванадцятою;

частину сьому виключити;

статтю 17 виключити;

19) у статті 17-1:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Для об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, "зелений" тариф на вироблену ними електричну енергію встановлюється за умови відповідності будівництва таких об’єктів електроенергетики плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років".

У зв’язку з цим частини другу - вісімнадцяту вважати відповідно частинами третьою - дев’ятнадцятою;

частину вісімнадцяту викласти в такій редакції:

"Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі гарантованим покупцем всієї електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої на ринку електричної енергії іншим суб’єктам ринку, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом";

20) у статті 17-2:

частини п’яту - дев’яту після слів "на передачу" доповнити словами "або розподіл";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та будівництво яких відповідає плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, фінансується в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків - за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації";

після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Приєднання об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), будівництво яких не передбачено планом розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, здійснюється відповідно до частин третьої - п’ятої цієї статті.

Висновок про відповідність або невідповідність будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років надається системним оператором під час погодження ним технічних умов на приєднання такого об’єкта відповідно до кодексу електричних мереж. Висновок про відповідність або невідповідність будівництва об’єкта електроенергетики плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років надається з урахуванням потреб у відповідній генеруючій потужності з відповідного джерела енергії та у відповідному регіоні у затвердженому плані розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та з урахуванням раніше наданих технічних умов та побудованих об’єктів".

У зв’язку з цим частини сьому - дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою - одинадцятою;

21) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Проектування та будівництво об’єктів електроенергетики

Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності. Оснащення об’єктів електроенергетики ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідні послуги (товари) яких регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, здійснюється на конкурентних засадах.

Фінансування капітального будівництва, реконструкції та обслуговування об’єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей, провадиться за рахунок замовників (власників) та користувачів цих об’єктів.

Розвиток електричних мереж, які перебувають у власності або користуванні електропередавальних організацій, передбачається інвестиційними програмами, схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу або розподіл електричної енергії, оплати вартості послуг з приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством. Кошти, отримані як поворотна фінансова допомога замовників для фінансування робіт з приєднання, обліковуються окремо та використовуються електропередавальною організацією для приєднання електроустановок замовників. Розвиток електричних мереж електропередавальної організації має узгоджуватися з планами забудови відповідної території.

У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об’єктів архітектури роботи з перенесення повітряних і підземних електричних мереж, теплових мереж та інших об’єктів електроенергетики виконуються власником цих об’єктів електроенергетики за рахунок замовників будівництва або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об’єктів архітектури відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є електропередавальними організаціями, здійснюється на умовах і в порядку, що передбачені цим Законом для приєднання до електричних мереж електропередавальних організацій.

Створення (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) магістральних (міждержавних) електричних мереж здійснюється відповідно до плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років за рахунок інвестицій електропередавального підприємства або за рахунок інвестицій фізичної чи юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальними організаціями";

22) доповнити статтею 18-1 такого змісту:

"Стаття 18-1. Забезпечення потреб об’єднаної енергетичної системи України у резервах генеруючих потужностей

Забезпечення реконструкції існуючих та/або нового будівництва генеруючих потужностей з метою забезпечення потреб об’єднаної енергетичної системи України у резервах генеруючих потужностей та надійного постачання електричної енергії здійснюється системним оператором шляхом придбання допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності.

Потреби у резервах відповідної генеруючої потужності на довгостроковий період визначаються планом розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років.

У разі якщо для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію недостатньо наявних генеруючих потужностей (у тому числі будівництво яких для покриття прогнозованого попиту здійснюється за планом розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років), системний оператор з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії застосовує конкурсні процедури придбання допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності.

Проведення конкурсу з відбору постачальника допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності (у тому числі за умови участі одного учасника) та визначення умов фінансування надання таких послуг здійснюються відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Визначення постачальника допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності здійснюється системним оператором з урахуванням плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, виду проектного палива, необхідності проведення реконструкції електричної потужності у відповідних енергетичних вузлах об’єднаної енергетичної системи України та інших критеріїв, визначених пріоритетними.

Придбання допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності здійснюється в осіб, які стали переможцями конкурсних процедур з відбору постачальника допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності та підписали відповідний договір з системним оператором. Такі особи отримують статус постачальника допоміжних послуг.

Зобов’язання щодо оплати допоміжної послуги із забезпечення резервів нової електричної потужності виникають у системного оператора після введення відповідних генеруючих потужностей в експлуатацію та виконуються впродовж терміну придбання такої допоміжної послуги, що визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і не може перевищувати десять років для проектів будівництва нових генеруючих потужностей.

Типові договори, на підставі яких придбаваються допоміжні послуги забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності, мають передбачати порядок зміни умов придбання допоміжної послуги у разі невиконання інвестором зобов’язань, що визначились за результатами конкурсу/тендера.

Моніторинг виконання постачальником допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності договірних зобов’язань здійснюється системним оператором. У разі порушення постачальником допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності своїх договірних зобов’язань щодо недотримання термінів введення в експлуатацію нових та/або реконструйованих генеруючих потужностей умови придбання допоміжної послуги змінюються у порядку, передбаченому договором про надання допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності";

23) у частині шостій статті 19 слова "нормативними документами" замінити словами "нормативно-технічними документами";

24) останнє речення частини сьомої статті 20 викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів України затверджує порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, а також затверджує порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії";

25) у статті 24:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Права, обов’язки та відповідальність електропостачальників і електропередавальних організацій";

частину першу викласти в такій редакції:

"Електропостачальники погоджують з відповідним споживачем величину екологічної броні електропостачання, яка має бути затверджена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. У разі недосягнення згоди між споживачем та електропостачальником щодо величини екологічної броні електропостачання остаточне рішення приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики";

частину другу викласти в такій редакції:

"Електропостачальники на підставі договору з електропередавальними організаціями мають право за умови неповної оплати споживачем спожитої електричної енергії обмежити його електроспоживання до повного припинення постачання електричної енергії, а у разі наявності екологічної броні та гарантій виконання споживачем грошових зобов’язань з оплати електричної енергії до рівня екологічної броні електропостачання";

частину третю викласти в такій редакції:

"Порядок обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм постачання електричної енергії встановлюється законами України, правилами користування електричною енергією";

частину четверту замінити двома частинами такого змісту:

"Вартість спожитої електроенергії, що постачається споживачам на рівні екологічної броні, яка є несплаченою таким споживачем, відшкодовується електропостачальникам відповідно до порядку надання державою забезпечення виконання окремими споживачами грошових зобов’язань з оплати електричної енергії.

Збитки електропостачальників від надання пільг з оплати за спожиту електричну енергію окремим категоріям побутових споживачів відшкодовуються за рахунок джерел, визначених законодавчими актами, які передбачають відповідні пільги".

У зв’язку з цим частини п’яту - сімнадцяту вважати відповідно частинами шостою - вісімнадцятою;

у частині шостій слово "Енергопостачальники" замінити словами "Електропередавальні організації", а після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

у частині восьмій слова "Енергопостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території" замінити словами "Гарантований електропостачальник";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"Електропередавальні організації зобов’язані забезпечити рівноправний доступ до своїх мереж відповідно до кодексу електричних мереж. Електропередавальні організації не мають права відмовити у доступі до своїх мереж суб’єктам господарювання, які виробляють енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Електропередавальні організації у своїх інвестиційних програмах повинні передбачати витрати на приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Електропередавальні організації зобов’язані у встановленому законом порядку забезпечити доступ інспекторів з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання";

частину дванадцяту після слів "здійснює передачу" доповнити словами "або розподіл";

частину дванадцяту виключити;

частини тринадцяту та чотирнадцяту виключити;

у частинах шістнадцятій та сімнадцятій слово "Енергопостачальник" замінити словом "Електропостачальник";

26) у статті 24-1:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 24-1. Відповідальність суб’єктів електроенергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі, розподілі та постачанні електричної енергії";

слова "в мережах" замінити словами "в електроустановках", а після слів "виробництва, передачі" доповнити словом "розподілу";

27) частину другу статті 25 після слів "Про енергозбереження" доповнити словами "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

28) у статті 26:

у частині першій слово "енергопостачальником" замінити словами "постачальником електричної або теплової енергії";

частину другу після слів "додержуватися вимог" доповнити словами "чинного законодавства України";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з постачальником електричної або теплової енергії, порушення правил користування електричною енергією (невід’ємною частиною яких є правила користування електричною енергією для побутових споживачів), порушення правил користування тепловою енергією та невиконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України";

у частині п’ятій слово "енергопостачальнику" замінити словами "постачальнику електричної або теплової енергії";

частини шосту та сьому виключити;

частину восьму виключити;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"Споживач електричної енергії зобов’язаний за умови неповної оплати спожитої електричної енергії обмежити своє електроспоживання до повного припинення споживання електричної енергії, а у разі наявності екологічної броні та гарантій виконання грошових зобов’язань з оплати електричної енергії до рівня екологічної броні електропостачання";

у частині десятій слова "відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, яке здійснює передачу енергії" замінити словами "відповідальних представників постачальників електричної або теплової енергії, підприємств, що здійснюють передачу або розподіл електричної або теплової енергії", а після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Споживач (власник мереж, які використовуються для транспортування електричної енергії іншим суб’єктам господарювання, побутовим споживачам) зобов’язаний укласти з електропередавальною організацією, яка здійснює розподіл електричної енергії, договір про спільне використання технологічних електричних мереж";

29) у статті 27:

у частині другій:

абзац другий після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

в абзаці дев’ятому слово "насильницькі" виключити;

в абзаці десятому слово "енергопостачальниками" замінити словами "постачальниками електричної та теплової енергії";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу, розподіл або постачання електричної енергії, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій гарантованого покупця та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об’єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

частину восьму після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Методика розрахунку розміру шкоди, завданої електропостачальнику внаслідок викрадення електроенергії, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

30) статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Особливості експорту електроенергії

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж з метою здійснення операцій з експорту та/або імпорту електричної енергії мають енергопостачальники, які є членами оптового ринку електричної енергії України, мають ліцензію на здійснення діяльності з постачання електричної енергії та не мають простроченої заборгованості за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії України.

Для здійснення експорту електричної енергії енергопостачальники закуповують необхідний її обсяг на оптовому ринку електричної енергії України за оптовою ринковою ціною, що визначається за правилами оптового ринку електричної енергії України.

Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, забезпечує недискримінаційні умови доступу енергопостачальників до магістральних та міждержавних електричних мереж при здійсненні експорту та/або імпорту електричної енергії в межах технічної можливості таких електричних мереж з урахуванням їх пріоритетного використання для забезпечення потреб споживачів України в електричній енергії відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

Організація надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, у координації з системними операторами та/або операторами системи передачі сусідніх країн.

Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, визначає доступну пропускну спроможність відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі. Величина доступної пропускної спроможності узгоджується з відповідним системним оператором та/або операторами системи передачі сусідньої країни.

Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, щодобово публікує результати визначення доступної пропускної спроможності та інформацію щодо вільної пропускної спроможності, яка виставляється на аукціон.

Розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, за процедурою електронного аукціону з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису, крім випадків, встановлених цим Законом.

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж енергопостачальники отримують за результатами аукціону. Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з метою розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж проводить річні, місячні та добові аукціони. При проведенні аукціону підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, здійснює розподіл доступу до всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, визначеної на відповідний період.

У разі якщо попит на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж перевищує величину вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, аукціон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення заявок учасників аукціону, які пропонують найвищу ціну. В такому разі ціна доступу до пропускної спроможності за відповідним напрямом визначається за мінімальною ціною із задоволених заявок учасників аукціону.

За умови, що попит на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж не перевищує або дорівнює величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, надає учасникам такого аукціону доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на безоплатній основі.

Порядок оформлення результатів аукціону та отримання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж визначаються порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Кошти, отримані підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, в результаті розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на аукціонах, використовуються ним на збільшення пропускної спроможності таких мереж.

Енергопостачальники, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, зобов’язані в строки та у порядку, передбачені правилами оптового ринку електричної енергії України та порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, подавати добовий погодинний графік експорту/імпорту електричної енергії. У разі якщо у вищезазначений строк енергопостачальник не надав добовий погодинний графік експорту/імпорту електричної енергії, такий енергопостачальник втрачає доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідну добу, а підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, здійснює розподіл невикористаної величини пропускної спроможності на добовому аукціоні.

У разі якщо енергопостачальник, який отримав доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж за результатами аукціону, протягом календарного місяця використовує отриману в результаті річного аукціону пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України менше ніж на сімдесят відсотків, такий енергопостачальник втрачає отриманий доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, а така величина розподіленої пропускної спроможності стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на аукціон.

Енергопостачальники, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, мають право передати на договірних засадах іншим енергопостачальникам доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, повідомивши та зареєструвавши у підприємства, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передачу такого права відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Передача електричної енергії, призначеної для експорту, здійснюється на підставі договору з суб’єктом електроенергетики, який здійснює передачу електричної енергії міждержавними електричними мережами України. Зазначений суб’єкт електроенергетики укладає з переможцем аукціону договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, включаючи технічні умови забезпечення експорту електричної енергії. Примірна форма договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється за рахунок інвестицій підприємства, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, або за рахунок інвестицій юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Додаткові (збільшені) обсяги пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, створені за рахунок інвестицій юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, можуть бути звільнені від дії положень частини сьомої цієї статті за таких умов:

інвестиція має підвищити рівень конкуренції на оптовому ринку електричної енергії;

інвестиція не відбулася б, якби звільнення не було надане;

інвестиція здійснюється в об’єкти електроенергетики об’єднаної енергетичної системи України;

жодна частина інвестицій або експлуатаційних витрат на створення та/або експлуатацію додаткового (збільшеного) обсягу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж не покривається за рахунок тарифу на передачу або розподілу та постачання електричної енергії підприємства, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, або електропередавальних організацій.

Таке звільнення надається на весь обсяг додаткової (збільшеної) пропускної спроможності та на термін, що не може бути меншим терміну окупності інвестиційного проекту. Пріоритетний доступ до додаткового (збільшеного) обсягу пропускної спроможності мають особи, за рахунок інвестицій яких відбулося збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Відповідність інвестиційних проектів умовам, визначеним цим Законом, за яких вони звільняються від дії положень частини сьомої цієї статті, та термін надання такого звільнення визначаються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Експлуатацію новозбудованих об’єктів міждержавних електричних мереж, збудованих за рахунок інвестицій юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальним підприємством, здійснює електропередавальне підприємство за договором із власником/інвестором. Диспетчерське оперативно-технологічне управління новозбудованими об’єктами міждержавних електричних мереж здійснюється системним оператором як складовою об’єднаної енергетичної системи України";

31) статтю 30 виключити;

32) розділ VI "Прикінцеві положення" доповнити пунктами 4 та 5 такого змісту:

"4. До запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", системний оператор зобов’язаний укласти договори на придбання допоміжної послуги забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності з виробниками, для яких на момент припинення функціонування оптового ринку електричної енергії України було встановлено інвестиційну складову до тарифу на електричну енергію для фінансування проектів реконструкції та/або модернізації теплових електростанцій. Придбання допоміжної послуги у таких виробників здійснюється на умовах, що були передбачені на момент встановлення їм інвестиційної складової. Обсяг платежів, графік їх здійснення системним оператором, а також типова форма договору на придбання допоміжної послуги затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

5. Установити, що вимога про відповідність будівництва об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років для цілей статей 17-1 та 17-2 цього Закону не поширюється на об’єкти електроенергетики, договір щодо приєднання яких укладено до 1 липня 2014 року".

{Пункт 5 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

6. Внести до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5406-VI) такі зміни:

1) у частині першій статті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії та централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України";

доповнити абзацами такого змісту:

"забезпечення функціонування ринку електричної енергії, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також надання послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

надання допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг та послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

2) частину першу статті 4 доповнити пунктами 10-13 такого змісту:

"10) товарів та послуг на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

11) електричної енергії, яка купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, системним оператором, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

12) послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

13) послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

7. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) такі зміни:

1) частину першу статті 275 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Окремим видом договору енергопостачання є договір про постачання електричної енергії споживачу. Особливості постачання електричної енергії споживачам та вимоги до договору про постачання електричної енергії встановлюються законами України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та "Про електроенергетику";

2) частину шосту статті 276 викласти у такій редакції:

"6. Розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на підставі цін (тарифів), встановлених/визначених відповідно до вимог закону";

3) частину першу статті 277 викласти у такій редакції:

"1. Абоненти користуються енергією з додержанням правил користування енергією відповідного виду. Правила користування енергією, якщо інше не передбачено законом, затверджуються Кабінетом Міністрів України";

4) статтю 278 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Правові умови організації та здійснення торгівлі електричною енергією та продуктами електричної енергії встановлюються законами України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та "Про електроенергетику".

8. Частину четверту статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Підприємства - суб’єкти електроенергетики, які не зобов’язані публікувати фінансову звітність відповідно до цієї статті, забезпечують доступність відповідної фінансової звітності для ознайомлення громадськості за місцезнаходженням виконавчого органу такого підприємства".

9. Частину першу статті 3 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 26, ст. 349; 2012 р., № 7, ст. 53) після слів "Про електроенергетику" доповнити словами "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

10. Внести до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278; 2011 р., № 29, ст. 272) такі зміни:

1) абзац перший преамбули після слів "виробництва, передачі" доповнити словом "розподілу";

2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження між власниками когенераційних установок і електророзподільних підприємств, незалежно від форми власності";

3) частини другу та третю статті 9 виключити.

11. Абзац третій статті 17 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373) викласти у такій редакції:

"встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії".

12. Статтю 9 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155) доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Для підтвердження походження електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, суб’єкту господарської діяльності - виробнику електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на його запит орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає гарантію походження електричної енергії.

Порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлюється Кабінетом Міністрів України".

13. Оптовий постачальник електричної енергії здійснює діяльність до повного погашення своєї кредиторської та дебіторської заборгованості за електричну енергію.

14. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити план заходів реалізації перехідного періоду;

2) у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії;

забезпечити фінансування закупівлі ДП НЕК "Укренерго" програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання системним оператором своїх функцій на ринку електричної енергії відповідно до цього Закону та нормативно-правових документів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо юридичного та організаційного відокремлення електророзподільними підприємствами діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, а також врегулювання договірних відносин електропостачальників та електророзподільних підприємств із споживачами електричної енергії;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

забезпечити розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації цього Закону;

3) у термін з 1 січня 2016 року до 1 січня 2017 року забезпечити:

тестування програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, виконання функцій системного оператора, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, а також програмного та технічного забезпечення, необхідного для організації та проведення торгів "на добу наперед";

здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії та надання послуг і виконання розрахунків за електричну енергію та послуги відповідно до вимог цього Закону.

15. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

внести зміни до умов та правил здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у частині виконання ліцензіатом функцій гарантованого електропостачальника;

здійснити заходи щодо запровадження допоміжних послуг з вторинного регулювання та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності на ринку допоміжних послуг;

забезпечити організацію внесень відповідних змін до правил оптового ринку електричної енергії України;

розробити та затвердити інші нормативно-правові документи, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії у перехідний період.

16. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на оптовому ринку електричної енергії, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність із цим Законом протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

17. З моменту припинення функціонування оптового ринку електричної енергії України, передбаченого Законом України "Про електроенергетику", гарантований покупець є правонаступником оптового постачальника електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким згідно із законодавством встановлено "зелений" тариф. До цих договорів гарантованим покупцем та відповідним виробником, якому встановлено "зелений" тариф, укладається додаткова угода на основі типової додаткової угоди в частині приведення умов, укладених з оптовим постачальником договорів, у відповідність із положеннями цього Закону.

Типова додаткова угода до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом з оптовим постачальником затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Купівля гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у суб’єкта господарювання, якому "зелений" тариф встановлено після запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, здійснюється відповідно до положень цього Закону.

18. Протягом першого року функціонування ринку "на добу наперед" гранична нижня межа обов’язкового продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях та гідроакумулюючих станціях, а також виробляють електричну енергію з відновлювальних (альтернативних) джерел енергії) не може бути меншою п’яти відсотків від їх місячних обсягів відпуску електричної енергії за відповідний період попереднього року.

19. Упродовж двох років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії весь обсяг імпортованої електричної енергії продається виключно на ринку "на добу наперед".

20. Абзац третій частини третьої статті 4 цього Закону набирає чинності через два роки з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 жовтня 2013 року
№ 663-VII