Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про державне регулювання ринку цінних паперів від 30.10.1996 № 448/96-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері;

{ Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

{ Абзац четвертий статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

{ Абзац шостий статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

{ Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

{ Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; ( Статтю 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 )

визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008 }

{ Абзац шістнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону N 3267-VI ( 3267-17 ) від 21.04.2011 }

система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність записів про цінні папери (вид, номінальна вартість і кількість, характер зареєстрованих обмежень в обігу або реалізації прав за цінними паперами), їх емітентів, власників іменних цінних паперів, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, що містять інформацію, яка дає можливість ідентифікувати названих осіб, а також іншу передбачену законодавством інформацію;

система реєстру власників іменних цінних паперів (система реєстру) - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Терміни "особа, яка здійснює управлінські функції", "оферент цінних паперів" та "проспект цінних паперів" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Термін  "номінальний  утримувач"  вживається в цьому Законі у значенні,  наведеному  в  Законі  України "Про депозитарну систему України".


Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті