Укр Рус
< Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 2. Завдання адміністративного судочинстваСт. 2 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV
1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

 

2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

 

3. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

 

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

 

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

 

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

 

4) безсторонньо (неупереджено);

 

5) добросовісно;

 

6) розсудливо;

 

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації;

 

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

 

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

 

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.


Стаття 1 2 3 4 ...Розділ 

Перейти до статті