Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінкультури № 851 від 06.09.2013 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2013  № 851


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2013 р.
за № 1663/24195


Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури

Відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» та пункту 2 Порядку укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 року № 1251, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, що додається.

2. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л.П. Гомольська) забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра культури України Т.Г. Кохана.

Міністр Л.М. Новохатько


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок Д. Олійник С.М. Кондрюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
06.09.2013  № 851


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2013 р.
за № 1663/24195


ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про культуру» та пункту 2 Порядку укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 року № 1251.

2. Цей Порядок визначає процедуру та умови підготовки та проведення закладами культури конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу (далі - конкурс).

3. Формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу закладів культури здійснюється на конкурсній основі згідно з переліком, що додається.

4. Метою цього Порядку є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.

5. Конкурс в закладі культури проводиться за рішенням керівника закладу культури за наявності вакантних посад художнього або артистичного персоналу.

6. Підставою для проведення конкурсу є наказ керівника закладу культури, який приймається за два місяці до дати проведення конкурсу.

ІІ. Конкурсна комісія

1. Конкурсна комісія - це тимчасово діючий колегіальний орган, який створюється за рішенням керівника закладу культури для проведення конкурсу з метою визначення його переможця (далі - конкурсна комісія).

2. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

законність;

колегіальність прийняття рішень;

обґрунтованість прийнятих рішень;

рівність усіх претендентів перед конкурсною комісією;

професійність членів конкурсної комісії.

3. Конкурсна комісія створюється у складі голови, заступника голови, членів конкурсної комісії та відповідального секретаря, який забезпечує роботу конкурсної комісії.

4. Конкурсна комісія створюється у кількості не менш як п’ять осіб. Очолює конкурсну комісію, як правило, керівник закладу культури.

Відповідальний секретар призначається з працівників закладу культури і бере участь у роботі конкурсної комісії без права голосу.

5. До складу конкурсної комісії можуть залучатися як представники закладу культури, у якому проводиться конкурс, так і представники органу управління, фахівці інших закладів культури, творчих спілок, їх регіональних осередків, мистецьких вищих навчальних закладів (за згодою).

До складу конкурсної комісії обов’язково входить представник профспілкової організації, а у разі її відсутності - представник трудового колективу.

6. Склад конкурсної комісії затверджується наказом закладу культури, який проводить конкурс.

Зміни до складу конкурсної комісії (в разі необхідності) вносяться наказом закладу культури, який проводить конкурс.

7. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є правомочними за умови участі в них не менш як 2/3 складу конкурсної комісії.

8. Очолює і організовує роботу конкурсної комісії голова конкурсної комісії (далі - голова). У разі тимчасової відсутності голови його функції виконує заступник.

9. Голова в межах покладених на нього повноважень:

скликає засідання конкурсної комісії та погоджує порядок денний; головує на засіданнях конкурсної комісії;

у разі необхідності визначає список запрошених для участі у засіданнях конкурсної комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсній комісії;

представляє конкурсну комісію у відносинах з установами та організаціями.

10. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень голови та відповідає за підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією, правильність ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.

Відповідальний секретар зобов’язаний повідомити всіх членів конкурсної комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення.

11. Конкурсна комісія:

складає інформаційне повідомлення про проведення конкурсу та забезпечує оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

визначає умови проведення конкурсу, перелік документів, які подаються на конкурс, та критерії відбору переможців конкурсу;

приймає заяви та інші визначені документи від претендентів на участь у конкурсі;

розглядає заяви претендентів про участь у конкурсі та документи, які до них додаються, і приймає рішення щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі;

ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;

забезпечує відкритість при проведенні конкурсу (залучення засобів масової інформації до висвітлення процедури проведення конкурсу);

проводить конкурсний відбір;

визначає переможців за результатами проведеного конкурсу та оголошує результати конкурсу;

розглядає скарги учасників конкурсу, пов’язані з рішенням конкурсної комісії.

12. Конкурсна комісія має право:

запрошувати у разі потреби на свої засідання представників органів державної влади, експертів, інших заінтересованих осіб (за згодою) з правом дорадчого голосу;

вносити пропозиції керівнику закладу культури про продовження строку прийому заяв на участь у конкурсі; про перенесення строку проведення конкурсу або його відміну та про укладання трудових договорів з переможцями конкурсу.

13. Конкурсна комісія зобов’язана:

здійснювати свою діяльність, дотримуючись вимог чинного законодавства;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу.

14. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у засіданнях конкурсної комісії;

виконувати доручення голови комісії;

бути неупередженими та об’єктивними при здійсненні оцінювання учасників конкурсу.

15. Члени конкурсної комісії мають право:

вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії;

рівного голосу при прийнятті рішень.

16. Членам конкурсної комісії забороняється вести з учасниками конкурсу поза межами засідань конкурсної комісії переговори щодо участі в конкурсі та його результатів.

17. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

має особисту заінтересованість в результатах конкурсу та визначенні переможців;

подала документи на участь у конкурсі.

18. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

Перед початком розгляду документів на конкурсній комісії, поданих претендентами на участь у конкурсі, коли має місце конфлікт інтересів, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про це і пояснити суть конфлікту інтересів.

Член конкурсної комісії, щодо якого є підстави вважати, що він має конфлікт інтересів з обговорюваного питання, участі в обговоренні і голосуванні не бере.

ІІІ. Підготовка до проведення конкурсу

1. Проведення конкурсу передбачає:

публікацію оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті закладу культури (у разі наявності);

приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

попередній розгляд документів на відповідність вимогам, встановленим цим Порядком;

проведення конкурсного відбору;

підсумовування результатів конкурсу.

2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсу на офіційному веб-сайті закладу культури (у разі наявності) та у засобах масової інформації.

3. В оголошенні зазначаються:

найменування та місцезнаходження закладу культури, який оголошує конкурс;

назви посад, на які оголошується конкурс;

строк і місце приймання документів від претендентів на участь у конкурсі та номери телефонів для надання довідок;

перелік документів, що подаються претендентами для участі у конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки у довільній формі (в оголошенні зазначається конкретний перелік матеріалів, що їх має подати претендент) залежно від специфіки вакантної посади, на яку оголошено конкурс (репертуар, список поставлених вистав, зіграних ролей, виконаних номерів, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня, почесного звання, державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, характеристики, рекомендації, рецензії, публікації, відгуки, фотографії сцен з вистав, СD та DVD-записи тощо);

дата і місце проведення конкурсу;

кваліфікаційні вимоги до претендентів.

4. Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії закладу культури, який проводить конкурс, заяву про участь в конкурсі у довільній формі.

До заяви додаються такі документи:

заповнена в установленому порядку особова картка з вклеєною фотокарткою;

завірені відповідно до законодавства копія документа, що посвідчує особу, витяг з трудової книжки, копія документа про освіту за відповідною спеціальністю.

У конкурсі можуть брати участь працівники, які працюють у закладі культури, в якому проводиться конкурс.

5. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено в цьому Порядку та оголошенні про проведення конкурсу.

6. Документи приймаються відповідальним секретарем конкурсної комісії протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення і реєструються в спеціальному журналі, до якого вносяться такі відомості:

номер заяви;

дата надходження;

прізвище, ім’я, по батькові претендента, відомості про місце проживання (реєстрації);

перелік документів, що подаються на конкурс.

У разі вимоги відповідальний секретар видає претенденту довідку у довільній формі із зазначенням дати і часу реєстрації поданих на конкурс документів.

7. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання конкурсної комісії, на якому проводиться їх розгляд.

8. Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово голову конкурсної комісії.

9. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою закладу культури.

10. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

IV. Порядок проведення конкурсу

1. Тривалість конкурсу не може перевищувати 45 календарних днів. Початком конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

2. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох претендентів на одну вакантну посаду.

У разі наявності лише одного претендента на оголошену вакантну посаду конкурсна комісія може прийняти рішення про оголошення повторного проведення конкурсу на заміщення вакантної посади за процедурою та умовами, встановленими цим Порядком.

3. Запрошення із зазначенням дати, часу та місця проведення засідань конкурсної комісії готується та направляється на поштову адресу учасникам конкурсу відповідальним секретарем конкурсної комісії.

4. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі конкурсна комісія розглядає документи, подані претендентами на участь у конкурсі.

Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента на участь у конкурсі конкурсна комісія має право заслухати його на засіданні.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі несвоєчасного та неповного подання ним пакету документів.

Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються відповідальним секретарем конкурсної комісії за їх письмовою заявою на ім’я голови конкурсної комісії після підписання відповідного протоколу усіма членами конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії щодо претендентів, які допускаються чи не допускаються до участі у другому етапі конкурсу, приймається на її засіданні простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. При рівності голосів голос голови є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали учать у засіданні.

Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

Претенденти, документи яких визнані такими, що відповідають визначеним цим Порядком вимогам, допускаються до участі у другому етапі конкурсу і вважаються його учасниками.

На другому етапі на засідання конкурсної комісії відповідальним секретарем запрошуються члени конкурсної комісії та учасники, яких допущено до участі у другому етапі конкурсу.

На другому етапі конкурсна комісія ознайомлюється з професійними даними учасників конкурсу, здійснює обговорення кожної кандидатури окремо

і визначає переможців конкурсу.

5. Рішення конкурсної комісії на другому етапі приймається шляхом таємного голосування.

Для проведення таємного голосування конкурсна комісія відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирає з числа своїх членів лічильну комісію. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, про що складається протокол. Лічильна комісія перед початком голосування готує бюлетені для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами конкурсної комісії.

Члени лічильної комісії забезпечують дотримання процедури й визначення результатів голосування. Прізвища, імена та по батькові учасників, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування щодо обрання на заміщення вакантної посади.

Прізвища учасників конкурсу (на кожну вакантну посаду окремо) розміщуються в бюлетені в алфавітному порядку. При цьому загальні відомості до бюлетеня вносить відповідальний секретар конкурсної комісії.

Лічильна комісія готує бюлетені для таємного голосування в кількості, що не перевищує загальне число членів конкурсної комісії.

Кожному члену конкурсної комісії лічильна комісія видає один примірник бюлетеня для таємного голосування з прізвищами учасників після особистого підпису в реєстрі про його отримання. На бюлетенях, які залишились нерозданими, робиться запис - «невикористаний».

Кожен член конкурсної комісії має право голосувати лише за одного учасника на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного учасника. У разі всіх інших варіантів голосування бюлетені вважаються недійсними.

Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією щодо кожного учасника окремо. Результат цього підрахунку оголошується головою лічильної комісії. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії. Протокол підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

За результатами таємного голосування переможцем (за кожною вакантною посадою окремо) визнається учасник конкурсу, який отримав більше половини голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

6. У разі якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів на одну вакантну посаду, голоси розділились порівну або якщо жоден з учасників не отримав необхідної для обрання кількості голосів, за рішенням конкурсної комісії може бути проведено повторне голосування на цьому самому засіданні.

Якщо в результаті повторного голосування не визначено переможця на вакантну посаду, конкурс за цією посадою вважається таким, що не відбувся, і конкурсна комісія може прийняти рішення про оголошення повторного проведення конкурсу на заміщення вакантної посади за процедурою та умовами, встановленими цим Порядком.

7. Усі документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі закладу культури.

V. Результати конкурсу

1. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

2. Не пізніше трьох робочих днів після проведення конкурсу переможці конкурсу оголошуються головою конкурсної комісії.

3. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні, скріплюється печаткою закладу культури, в якому проводився конкурс.

4. У протоколі зазначаються:

дата, час і місце проведення засідання;

головуючий та секретар засідання;

присутні та відсутні на засіданні члени конкурсної комісії;

склад лічильної комісії;

порядок денний;

відомості про учасника конкурсу;

зауваження та пропозиції, висловлені членами конкурсної комісії;

підсумки голосування;

рішення конкурсної комісії.

5. Рішення щодо повторного проведення конкурсу на конкретну вакантну посаду приймається керівником закладу культури у разі:

наявності менше двох претендентів на участь у конкурсі на одну вакантну посаду;

відсутності заяв на заміщення вакантної посади;

якщо при повторному голосуванні не визначено переможця конкурсу.

6. Результати проведення конкурсу не пізніше трьох робочих днів після його проведення оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті закладу культури (за наявності).

7. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання трудового договору з переможцем конкурсу і видання наказу керівника закладу культури про прийняття на роботу.

8. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику закладу культури протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

Рішення керівника закладу культури може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора
Департаменту формування
державної політики
у сфері культури,
мистецтва та освіти -
начальник
управління мистецтв М.Б. Швед

Додаток
до Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад
художнього та артистичного
персоналу закладів культури
(пункт 3 розділу 1)


ПЕРЕЛІК
художнього та артистичного персоналу закладів культури, формування якого здійснюється на конкурсній основі

І. Художній персонал

Балетмейстер

Балетмейстер-постановник

Головний балетмейстер

Головний диригент

Головний звукорежисер

Головний кінооператор

Головний режисер

Головний режисер-постановник

Головний хормейстер

Головний художник

Головний художник з освітлення

Головний художник-постановник

Головний художній керівник

Диригент

Завідувач трупи

Завідувач частини (художньо-постановочної, режисерської)

Звукооператор

Звукорежисер

Керівник художній

Керівник художній цеху: балету, опери

Керівник частини (літературно-драматургічної, музичної)

Кінооператор

Кінооператор-постановник

Кінооператор комбінованих зйомок

Кінорежисер

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів

Кінорежисер з монтажу

Кінорежисер-постановник

Концертмейстер з класу балету

Концертмейстер з класу вокалу

Редактор

Редактор з рекламування фільмів

Редактор фільмів

Режисер

Режисер театралізованих заходів та свят

Режисер-постановник

Фотохудожник

Хореограф

Хормейстер

Художник

Художник з комбінованих зйомок

Художник з освітлення

Художник-бутафор

Художник-виконавець

Художник-гример

Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства

Художник-костюмер

Художник-лялькар

Художник-модельєр

Художник-аніматор (мультиплікатор)

Художник-оформлювач

Художник-оформлювач ігрових ляльок

Художник-оформлювач театралізованих вистав

Художник-постановник


ІІ. Артистичний персонал

Акомпаніатор, концертмейстер

Акробат (цирковий)

Актор (артист) (заклади культури та мистецтва)

Актор (артист) (театру, кіно та ін.)

Артист (театру драми, юного глядача), артист-ляльковод театру ляльок

Артист естради та ін.

Артист (танцювального та хорового колективу, балету ансамблю пісні й танцю та ін.)

Артист (хору, хорового колективу, народного хору, хору ансамблю пісні й танцю, оркестрової групи та ін.)

Артист ансамблю (камерного (академічного), танцювального, пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадного, естрадно- інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)

Артист балету

Артист балету (соліст)

Артист балету на льоду

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)

Артист-дресирувальник тварин

Артист-дресирувальник хижих звірів

Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів

Артист-канатоходець

Артист-конферансьє

Артист на трапеції

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного, камерного, естрадно-симфонічного, цирку та ін.)

Артист розмовного жанру

Артист-соліст-інструменталіст

Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю)

Артист хорового колективу (академічного)

Артист цирку (акробат, жонглер, клоун та ін.)

Артист цирку (музичного жанру, балетного жанру, кінного жанру та ін.)

Артист, що веде концерт

Бандурист-інструменталіст

Гіпнотизер

Дресирувальник диких тварин

Дресирувальник морських тварин

Жонглер

Ілюзіоніст

Імітатор (артист цирку розмовного жанру)

Каскадер

Клоун

Комік цирковий

Концертмейстер-піаніст

Повітряний гімнаст

Приборкувач диких тварин

Фокусник

ЧитецьІнші НПА

Закон України ВРУ №5445-VI від 16.10.2012 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії Закон України ВРУ №4091-VI від 07.12.2011 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією Наказ Мін'юст №96/5 від 12.01.2011 Про затвердження Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання Наказ Мін'юст №1825/5 від 10.12.2012 Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України Наказ Мінсоцполітики №935/881/1360 від 24.11.2014 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14 червня 2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106 Постанова КМУ №702 від 12.12.2014 Про відкликання проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Постанова КМУ №701 від 12.12.2014 Про схвалення проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Розпорядження КМУ №1204 від 10.12.2014 Про підписання Другої угоди про внесення змін до Грантової угоди між Урядом України та Державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська АЕС” як Одержувачем і Європейським банком реконструкції та розвитку Ухвала КСУ №88 від 14.10.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Світельського Володимира Івановича щодо офіційного тлумачення положень абзацу третього пункту 10 частини першої статті 20 Закону України \"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи\" Постанова КМУ №895 від 21.11.2013 Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах