Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 14 ЗУ Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії від 11.01.2000 № 1370-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 16.06.2018

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії
Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін 

Ліцензії у сфері використання ядерної енергії видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на бланках спеціального зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
{ Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5316-VI від 02.10.2012 }

Замовлення на виготовлення бланків ліцензій у сфері використання ядерної енергії здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок обліку, зберігання бланків ліцензій у сфері використання ядерної енергії та ведення відповідної звітності встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

У ліцензії зазначаються:

найменування органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки , що видав ліцензію;

найменування і місцезнаходження заявника - юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові, місце проживання заявника - фізичної особи, якому видається ліцензія. У разі якщо вид діяльності, який підлягає ліцензуванню, провадиться філіями, іншими відокремленими підрозділами заявника, в ліцензії зазначається їх місцезнаходження;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

етап життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів чи окремий вид діяльності, на право провадження якої видається ліцензія;

межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;

перелік основних об'єктів та будівель, що належать до технологічного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (у ліцензії експлуатуючої організації на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу зазначених установки або сховища);

перелік об'єктів, будівель, установок та процесів, що належать до технологічного комплексу з переробки та зберігання радіоактивних відходів (у ліцензії на переробку, зберігання радіоактивних відходів);

технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання (у ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії);

перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії;

перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

умови провадження діяльності;

перелік видів робіт чи операцій на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, виконання яких здійснюється після видачі окремих дозволів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

дата видачі, строк дії та номер ліцензії.

Ліцензія підписується керівником або іншою уповноваженою посадовою особою органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і скріплюється печаткою.

Строк дії ліцензії встановлюється:

на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів відповідно до передбачуваної поданими документами тривалості відповідного етапу життєвого циклу зазначених установки або сховища;

на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії на строк, не менший ніж три роки.

Протягом строку дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може вносити до неї зміни чи здійснювати переоформлення ліцензії.
{ Частина сьома статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

Підставами для внесення змін до ліцензії є:

зміна найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності), крім зміни найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. У такому разі товариство має право на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії на підставі виданої раніше такому товариству ліцензії; { Абзац другий частини восьмої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1983-VIII від 23.03.2017 }

намір ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів;

намір ліцензіата продовжити строк дії ліцензії;

внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки;

виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

Ліцензія підлягає переоформленню у разі:

реорганізації ліцензіата, крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство; { Абзац другий частини дев'ятої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1983-VIII від 23.03.2017 }

зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

виявлення ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

У разі переоформлення ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки приймає рішення про визнання попередньої ліцензії недійсною із внесенням відповідних змін до єдиного реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, на який видавалася ліцензія, що підлягала переоформленню.

Розгляд заяви про внесення змін до ліцензії та її переоформлення здійснюються у порядку, встановленому для видачі ліцензії. Заява про внесення змін до ліцензії у зв'язку з продовженням строку її дії подається ліцензіатом до закінчення строку дії ліцензії у строки, встановлені статтею 12 цього Закону для розгляду заяви органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Рішення про відмову у внесенні змін до ліцензії або в її переоформленні може бути оскаржено ліцензіатом до суду.
{ Стаття 14 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.2010 }

Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті