Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держспецзв'язку № 432 від 01.09.2014 Про затвердження Положення про територіальний орган Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.09.2014  № 432

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2014 р.
за № 1142/25919


Про затвердження Положення про територіальний орган Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563 “Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади”, з метою забезпечення виконання територіальними органами покладених на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про територіальний орган Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 17 серпня 2012 року № 450 “Про затвердження Положення про регіональний орган Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2012 року за № 1556/21868 (із змінами).

3. Директору Департаменту організації урядового зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 листопада 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Голова Служби

В.П. Звєрєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
01.09.2014 № 432

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2014 р.
за № 1142/25919


ПОЛОЖЕННЯ
про територіальний орган Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус, основні завдання, функції, повноваження та організаційні засади службової діяльності територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також міжрегіональних (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку (далі - територіальний орган).

1.2. Територіальний орган входить до загальної структури Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку), підпорядковується та підконтрольний Адміністрації Держспецзв’язку і забезпечує виконання покладених на Держспецзв’язку завдань на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а такий, що утворений як міжрегіональний територіальний орган, - на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюються його повноваження (далі - регіон).

1.3. Територіальний орган утворюється відповідно до законодавства Адміністрацією Держспецзв’язку в межах загальної структури, граничної чисельності працівників, у тому числі військовослужбовців, територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, затверджених Кабінетом Міністрів України, і виділених коштів для забезпечення виконання покладених на Держспецзв’язку завдань.

1.4. Структуру, штат (штатний розпис) і кошторис територіального органу затверджує Голова Держспецзв’язку.

1.5. Територіальний орган у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами Адміністрації Держспецзв’язку і цим Положенням.

1.6. Територіальний орган є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України, у тому числі в іноземній валюті. Територіальний орган утримується за рахунок державного бюджету.

1.7. Службова діяльність територіального органу провадиться згідно  з планами службової діяльності Держспецзв’язку, річним планом службової діяльності територіального органу й поточними планами службової діяльності структурних підрозділів територіального органу. Річний план службової діяльності територіального органу затверджує Голова Держспецзв’язку.

1.8. Територіальний орган комплектується військовослужбовцями, державними службовцями та іншими працівниками (далі - особовий склад).

1.9. Особовий склад територіального органу провадить свою службову діяльність згідно з посадовими інструкціями, які затверджує начальник територіального органу.

ІІ. Основні завдання, функції та повноваження територіального органу

2.1. Основними завданнями територіального органу є:

реалізація державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, протидії технічним розвідкам, а також у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку (далі - ДСУЗ), Національної системи конфіденційного зв’язку (далі - НСКЗ);

участь у реалізації державної політики у сфері електронного документообігу в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування, в упровадженні електронного цифрового підпису в державних органах та органах місцевого самоврядування;

забезпечення в установленому порядку та в межах компетенції діяльності суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом.

2.2. Територіальний орган відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує у регіоні державну політику у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, протидії технічним розвідкам, а також у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України;

2) бере участь у межах своїх повноважень у реалізації державної політики у сфері електронного документообігу в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування, в упровадженні електронного цифрового підпису в державних органах й органах місцевого самоврядування;

3) забезпечує в регіоні функціонування, безпеку та розвиток ДСУЗ, її готовність до роботи в особливий період і в разі виникнення надзвичайної ситуації;

4) забезпечує в регіоні в установленому законодавством порядку урядовим зв’язком Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, інших посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій в мирний час, в умовах надзвичайного стану і в особливий період;

5) забезпечує в регіоні функціонування, безпеку та розвиток НСКЗ;

6) контролює в межах регіону виконання технічних умов та інших вимог законодавства у сфері захисту інформації у приміщеннях абонентів урядового зв’язку;

7) забезпечує в регіоні виконання заходів з протидії технічним розвідкам на об’єктах, що перебувають у сфері управління територіального органу;

8) забезпечує в регіоні виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

9) бере участь у виконанні завдань із територіальної оборони, а також у заходах, спрямованих на підтримання в регіоні правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону;

10) забезпечує в регіоні в установленому законодавством порядку та в межах компетенції діяльність суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом;

11) здійснює державний контроль у регіоні за:

станом криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, місцях тимчасового перебування Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, а також під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

станом протидії технічним розвідкам у державних органах, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які мають у своєму володінні, користуванні чи розпорядженні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, об’єкти оборонно-промислового комплексу, військові об’єкти та інші об’єкти, призначені для застосування в інтересах оборони і безпеки держави;

додержанням вимог законодавства, а також вимог нормативних документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

додержанням вимог безпеки під час використання, експлуатації, вивезення та знищення засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв’язку, що має гриф обмеження доступу;

12) здійснює контроль за виконанням технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об’єктів на території регіону, розробку зразків військової та спеціальної техніки в частині протидії технічним розвідкам, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається службова інформація або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, незалежно від виду та змісту такої інформації;

13) узагальнює та аналізує:

стан функціонування мереж і комплексів ДСУЗ і НСКЗ у регіоні, готує та вносить пропозиції щодо їх удосконалення і подальшого розвитку;

результати здійснення державного контролю в регіоні за станом криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам і виконання вимог нормативно-правових актів у цих сферах; готує та надає Адміністрації Держспецзв’язку та державним органам, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, підприємствам, установам і організаціям рекомендації (пропозиції) щодо його поліпшення в регіоні;

інформацію щодо виконання необхідних захисних заходів у регіоні під час роботи іноземних інспекційних груп на території України на об’єктах інформаційної діяльності регіону, готує та вносить пропозиції щодо їх вдосконалення;

14) вирішує в межах повноважень питання забезпечення зв’язку для потреб ДСУЗ і НСКЗ згідно із законодавством;

15) бере участь (у межах своїх повноважень) у вирішенні питання готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайного стану і особливий період, а також забезпечення у разі запровадження особливого періоду для переведення мереж зв’язку на відповідний режим роботи;

16) розглядає і погоджує (у межах своїх повноважень) технічні завдання на створення комплексних систем захисту інформації  в інформаційно-телекомунікаційних системах, які призначені для захисту державних інформаційних ресурсів або інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та контролює виконання вимог із технічного  та криптографічного захисту інформації;

17) бере участь у роботі спеціальних експертних комісій органів (підрозділів) Служби безпеки України з перевірки наявності умов для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, у державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах  і організаціях регіону, у складі яких є органи спеціального зв’язку;

18) бере участь у роботі комісій органів Служби безпеки України з перевірки стану охорони державної таємниці суб’єктів режимно-секретної діяльності, у складі яких функціонують органи спеціального зв’язку;

19) бере у межах своїх повноважень участь у погодженні питань розміщення на території регіону дипломатичних представництв  і консульських установ іноземних держав;

20) бере участь (у межах своїх повноважень) у роботах, що проводяться Адміністрацією Держспецзв’язку, з реалізації державних цільових програм розвитку спеціальних видів зв’язку та захисту інформації;

21) здійснює контроль за охороною державної таємниці у структурних підрозділах територіального органу, організовує ведення діловодства;

22) забезпечує охорону об’єктів, приміщень територіального органу, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв’язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації;

23) здійснює у взаємодії з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв’язку матеріально-технічне, кадрове, фінансове і правове забезпечення діяльності територіального органу; організовує спільно  з Медичним центром Держспецзв’язку медичне забезпечення військовослужбовців територіального органу;

24) забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців територіального органу і членів їхніх сімей;

25) забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів  з охорони праці та пожежної безпеки на об’єктах, що перебувають у сфері управління територіального органу;

26) вживає в межах своїх повноважень виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції серед особового складу територіального органу;

27) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації особового складу територіального органу;

28) за рішенням Адміністрації Держспецзв’язку виступає в регіоні замовником будівництва житла та інших об’єктів Держспецзв’язку, вживає заходів щодо їх експлуатації, реконструкції та ремонту;

29) веде облік військовослужбовців, які потребують забезпечення житлом та/або поліпшення житлових умов, формує фонд службового житла, вживає заходів щодо забезпечення житлом військовослужбовців територіального органу;

30) організовує і веде бухгалтерський та податковий облік  у порядку, що встановлений для бюджетних організацій; складає і подає статистичну, бухгалтерську і податкову звітність відповідно до чинного законодавства України;

31) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

32) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

33) веде перелік об’єктів державної власності, що знаходяться в його оперативному управлінні, та подає інформацію щодо цих об’єктів до Адміністрації Держспецзв’язку;

34) видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру.

2.3. Територіальний орган має право:

1) взаємодіяти (у межах компетенції) з державними органами, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності з питань, що належать до його повноважень, одержувати від них у встановленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на територіальний орган завдань;

2) залучати фахівців державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до повноважень територіального органу, а також до проведення спільних інспекційних перевірок;

3) доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на об’єкти (території, приміщення, будівлі, споруди тощо) державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, на яких знаходяться засоби спеціального зв’язку територіального органу, на об’єкти (території, приміщення, будівлі, споруди тощо), державний контроль щодо яких покладено на територіальний орган;

4) надавати фізичним або юридичним особам на договірних засадах послуги, безпосередньо пов’язані із забезпеченням виконання покладених на територіальний орган завдань, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

5) проводити в регіоні планові та позапланові перевірки в установленому законодавством порядку:

стану криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, без одержання доступу до змісту інформації. У місцях постійного та тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, зазначені перевірки проводяться за погодженням з Управлінням державної охорони України;

додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації на підприємствах, в установах і організаціях, а також умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб у державних органах, органах місцевого самоврядування, органах управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах;

засвідчувальних центрів, акредитованих центрів сертифікації ключів і центрів сертифікації ключів щодо додержання ними вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

стану протидії технічним розвідкам у державних органах, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які мають у своєму володінні, користуванні чи розпорядженні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, об’єкти оборонно-промислового комплексу, військові об’єкти та інші об’єкти, призначені для застосування в інтересах оборони і безпеки держави.

Уповноважені представники територіального органу в установленому порядку мають право: ознайомлюватися з усіма документами та матеріалами, необхідними для проведення в регіоні перевірок (заходів державного контролю), вимоги щодо проведення яких покладено на територіальний орган; доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем та отримання інформації, яка необхідна для з’ясування стану захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем;

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

7) порушувати в установленому порядку питання про:

проведення службових розслідувань щодо з’ясування причин та умов виникнення порушень, виявлених за результатами державного контролю, здійснення якого покладено на територіальний орган;

зупинення дії або скасування: свідоцтв про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, комплексів і систем спеціального зв’язку, які призначені для захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, і криптографічних алгоритмів; атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та актів атестації комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності у разі ненадання допуску (доступу) або створення перешкод для такого допуску (доступу) уповноваженим посадовим особам територіального органу до проведення заходів державного контролю за станом технічного захисту інформації або за наявності порушень у сфері захисту інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах, якщо це створює реальну загрозу або передумови до порушення конфіденційності та (або) цілісності й доступності інформації;

припинення обробки інформації на об’єктах інформаційної діяльності або проведення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем у державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, що проводиться з порушенням вимог законодавства у сфері захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, криптографічного та/або технічного захисту інформації;

зупинення дії або скасування спеціальних дозволів на проведення діяльності, пов’язаної з державною таємницею, у разі виявлення порушень  у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;

8) залучати спеціальних і загальних користувачів радіочастотного ресурсу, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності  до виявлення та усунення радіозавад, що перешкоджають роботі радіоелектронних засобів ДСУЗ і НСКЗ;

9) брати участь у нарадах, наукових і науково-практичних конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції Держспецзв’язку;

10) проводити в порядку, передбаченому законодавством, господарську діяльність, що безпосередньо пов’язана із забезпеченням виконання покладених на територіальний орган завдань, за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

11) звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації, криптографічного  та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також у разі виникнення інших спорів у порядку, встановленому законом;

12) одержувати та використовувати в установленому законодавством порядку за згодою Адміністрації Держспецзв’язку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, об’єктів житлового будівництва, інших об’єктів, необхідних для функціонування територіального органу;

13) орендувати в установленому порядку в межах кошторису приміщення, майно, а також ресурси телекомунікаційних мереж для забезпечення потреб ДСУЗ і НСКЗ у регіоні;

14) направляти до навчальних закладів, установ та інших організацій особовий склад для навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямом службової діяльності;

15) виступати замовником закупівлі для територіального органу товарів, робіт і послуг за державні кошти.

ІІІ. Начальник територіального органу

3.1. Територіальний орган очолює начальник, якого призначає на посаду за погодженням із головою відповідної місцевої державної адміністрації з урахуванням вимог законодавства і звільняє з посади Голова Держспецзв’язку.

Територіальний орган, що утворений як міжрегіональний (повноваження якого поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць), очолює начальник, якого призначає на посаду за погодженням із головою відповідної обласної державної адміністрації та головою місцевої державної адміністрації, на території регіону якої зазначений територіальний орган здійснює свої повноваження, і звільняє з посади Голова Держспецзв’язку.

3.2. Начальник територіального органу підпорядкований Голові Держспецзв’язку та його заступникам.

3.3. На посаду начальника територіального органу призначається військовослужбовець із повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, який має досвід роботи на керівних посадах.

3.4. Начальник територіального органу має заступників, кількість яких визначається штатним розписом.

3.5. Заступників начальника територіального органу призначає на посади і звільняє з посад Голова Держспецзв’язку.

3.6. Начальник територіального органу може заслуховуватися на колегії Адміністрації Держспецзв’язку.

3.7. Начальник територіального органу відповідає за:

організацію і виконання покладених на територіальний орган завдань;

мобілізаційну готовність територіального органу, а також готовність  до виконання завдань із територіальної оборони;

забезпечення охорони державної таємниці в територіальному органі;

організацію секретного та несекретного діловодства в територіальному органі;

організацію службової діяльності територіального органу, додержання при цьому законності та правопорядку;

реалізацію заходів щодо запобігання проявам корупції серед військовослужбовців, державних службовців і працівників територіального органу;

стан, ведення обліку, організацію зберігання озброєння, боєприпасів, спеціальної техніки та інших засобів, а також ефективне використання сил і засобів за призначенням;

організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності;

стан службової та трудової дисципліни, морально-психологічний стан особового складу територіального органу, а також за організацію і проведення виховної роботи в територіальному органі.

3.8. Начальник територіального органу зобов’язаний:

1) здійснювати:

керівництво службовою діяльністю територіального органу;

розподіл обов’язків між своїми заступниками, визначення ступеня їхньої відповідальності і ступеня відповідальності начальників структурних підрозділів територіального органу, організацію розробки та затвердження положення про структурні підрозділи і посадових інструкцій особового складу територіального органу;

2) організовувати і забезпечувати виконання територіальним органом вимог нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих актів Адміністрації Держспецзв’язку, рішень колегії Адміністрації Держспецзв’язку, доручень (рішень) Голови Держспецзв’язку та його заступників;

3) вносити Голові Держспецзв’язку пропозиції щодо визначення пріоритетів службової діяльності територіального органу і шляхів виконання покладених на нього завдань і подавати на затвердження річний план службової діяльності територіального органу;

4) організовувати розроблення планів службової діяльності територіального органу та його структурних підрозділів, здійснювати контроль за їх виконанням і вживати необхідних заходів щодо вдосконалення роботи територіального органу;

5) звітувати перед Головою Держспецзв’язку щодо виконання покладених на територіальний орган завдань і плану службової діяльності;

6) підписувати в установленому порядку документи на проведення перевірок (заходів державного контролю) у регіоні, вимоги щодо проведення яких покладено на територіальний орган;

7) забезпечувати в установленому порядку дієву взаємодію з місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, на території регіону яких територіальний орган здійснює свої повноваження, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності при вирішенні питань, що стосуються службової діяльності територіального органу;

8) підписувати накази територіального органу, контролювати їх виконання;

9) керувати розробленням і затверджувати (підписувати) документи з питань мобілізаційної готовності територіального органу, а також інші документи, що стосуються службової діяльності територіального органу;

10) затверджувати:

плани службової діяльності структурних підрозділів територіального органу;

склади атестаційних, інвентаризаційних, внутрішньоперевірних та інших комісій територіального органу;

правила внутрішньооб’єктового та пропускного режиму територіального органу;

річний графік відпусток особового складу територіального органу  і контролювати його виконання (строк відпустки начальника територіального органу затверджує Голова Держспецзв’язку);

11) організовувати і контролювати:

діяльність структурних підрозділів територіального органу з метою забезпечення ефективного виконання покладених на територіальний орган завдань;

роботу щодо своєчасної підготовки та подання до Адміністрації Держспецзв’язку відповідних планових і звітних матеріалів;

проведення заходів, спрямованих на зміцнення службової та трудової дисципліни, запобігання правопорушенням;

розгляд звернень громадян, їх об’єднань, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності територіального органу, а також забезпечувати доступ до публічної інформації та її надання за запитами, вести особистий прийом громадян;

12) організовувати опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації оголошень про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців;

13) заохочувати особовий склад територіального органу і притягати його до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законодавства;

14) організовувати:

роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу територіального органу, проведення професійного навчання, ведення раціоналізаторської роботи;

взаємодію територіального органу за відповідними напрямами роботи  з підрозділами Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальними органами, Головним управлінням і підрозділами урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальними підрозділами, закладами, установами і організаціями Держспецзв’язку;

розробку проекту кошторису територіального органу за загальним  і спеціальними фондами державного бюджету й подавати їх на розгляд Голові Держспецзв’язку;

проведення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності підрозділів територіального органу;

охорону об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв’язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації територіального органу;

виконання заходів, спрямованих на забезпечення охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в територіальному органі;

у встановленому порядку направлення особового складу територіального органу у службові відрядження;

проведення заходів щодо запобігання проявам корупції серед особового складу територіального органу;

15) вживати заходів для забезпечення режиму секретності, здійснювати постійний контроль за охороною державної таємниці в територіальному органі;

16) установлювати в територіальному органі внутрішній розпорядок дня та вимагати його дотримання;

17) вживати заходів до відшкодування матеріальних збитків, заподіяних територіальному органу;

18) особисто керувати кадровою роботою, добором кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом, організовувати формування резерву кадрового призначення на відповідні посади.

3.9. Начальник територіального органу має право:

1) представляти на підставі довіреності інтереси Адміністрації Держспецзв’язку, а також інтереси територіального органу в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

2) вносити до Адміністрації Держспецзв’язку:

пропозиції про призначення (звільнення) військовослужбовців територіального органу на посади (з посад), за якими штатним розписом передбачено військове звання полковника;

подання про присвоєння звань військовослужбовцям;

подання щодо нагородження особового складу територіального органу державними нагородами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, а також клопотання щодо заохочення його керівництвом Держспецзв’язку;

3) у межах наданих повноважень призначати на посади (звільняти з посад) військовослужбовців, державних службовців та інших працівників територіального органу;

4) порушувати перед Головою Держспецзв’язку клопотання про накладення на військовослужбовців, які скоїли правопорушення або порушення службової дисципліни, дисциплінарних стягнень;

5) застосовувати заходи дисциплінарного впливу до військовослужбовців відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, до державних службовців та інших працівників - відповідно до чинного законодавства.

Заступник директора
Департаменту організації
урядового зв’язку Адміністрації
Держспецзв’язку
В.М. Дзюндзік


Інші НПА

Указ Президент №116 від 02.03.2015 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру та безпеки Рішення РНБО № n0003525-15 від 02.03.2015 Про звернення до Організації Об’єднаних Націй та Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру та безпеки Указ Президент №85 від 14.02.2015 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією Рішення РНБО №n0001525-15 від 14.02.2015 Про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією Указ Президент №115 від 28.02.2015 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року \"Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України\" Рішення РНБО №n0002525-15 від 25.01.2015 Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України Указ Президент №66 від 10.02.2015 Про делегацію України для участі у переговорах щодо приєднання України до Угоди про державні закупівлі Указ Президент №12 від 12.02.2015 Про присвоєння І. Герасименку звання Герой України Указ Президент №74 від 12.02.2015 Про присвоєння О. Трепаку звання Герой України Указ Президент №77 від 13.02.2015 Про призначення Міхеіла Саакашвілі Радником Президента України