Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вiд 16.07.1999 № 996-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

{ Назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2164-VIII від 05.10.2017 }

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
{ Частина перша статті 9 в редакції Закону N 1724-VIII від 03.11.2016 }

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: { Абзац перший частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-VIII від 03.11.2016 }

назву документа (форми);

дату складання; { Абзац третій частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-VIII від 03.11.2016 }

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. { Абзац сьомий частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 675-VIII від 03.09.2015, N 1724-VIII від 03.11.2016 }

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. { Частину другу статті 9 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 1724-VIII від 03.11.2016 }

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. { Частину другу статті 9 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом N 2164-VIII від 05.10.2017 }

3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця. { Абзац другий частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-VIII від 03.11.2016 }

Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку. { Частину третю статті 9 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 2164-VIII від 05.10.2017 }

4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.
{ Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-VIII від 03.11.2016 }

7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.

Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством. { Абзац другий частини дев'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 }
{ Частина дев'ята статті 9 в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }


Стаття 1 ...6 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті