Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 13 ЗУ Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку від 14.05.2015 № 417-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку
Стаття 13. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.

 

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

 

а) у статті 42:

 

у назві слово "жилих" виключити;

 

у частинах першій, третій і четвертій слово "жилі" виключити;

 

частину другу викласти в такій редакції:

 

"2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

 

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

 

"5. У разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку майнові права на земельну ділянку, на якій розташовано такий будинок, а також належні до нього будівлі, споруди та прибудинкова територія, зберігаються за співвласниками багатоквартирного будинку";

 

б) у статті 89:

 

частину першу доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";

 

частину другу доповнити пунктом "г" такого змісту:

 

"г) співвласників багатоквартирного будинку";

 

частину четверту доповнити словами "крім випадків, установлених законом";

 

в) частину другу статті 92 доповнити пунктом "д" такого змісту:

 

"д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку";

 

2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

 

а) абзаци перший і другий частини другої статті 369 доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";

 

б) частину першу статей 370, 371 і 372 доповнити словами "крім випадків, установлених законом";

 

в) частину другу статті 382 викласти в такій редакції:

 

"2. Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав";

 

г) частину другу статті 383 після слів "інших квартир" доповнити словами "та нежитлових приміщень", а слово "житловому" виключити;

 

ґ) статтю 385 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 385. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 

1. Власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках) для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку (будинків) можуть створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків).

 

Таке об’єднання є юридичною особою, що створюється та діє відповідно до закону та статуту";

 

д) у частині третій статті 812 слово "житловому" виключити;

 

3) у Законі України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 60; 2011 р., № 6, ст. 41; 2013 р., № 48, ст. 682):

 

а) статтю 1 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 1. Визначення термінів

 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - асоціація) - юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;

 

представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника;

 

співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, законах України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та "Про житлово-комунальні послуги";

 

б) абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:

 

"відносини суб’єктів права власності щодо користування та розпорядження спільним майном співвласників у об’єднанні";

 

в) у статті 4:

 

у першому реченні частини другої слова "як організація" замінити словами "як непідприємницьке товариство";

 

частину третю викласти в такій редакції:

 

"В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання";

 

у частині четвертій слова "власників приміщень" замінити словом "співвласників", а слово "будинку" - словами "багатоквартирного будинку";

 

частину п’яту викласти в такій редакції:

 

"Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання";

 

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників";

 

доповнити частиною десятою такого змісту:

 

"Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю";

 

г) частини третю і четверту статті 5 викласти в такій редакції:

 

"Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу, які повністю сплатили вартість квартир і належну частку у вартості нежитлових приміщень та іншого майна і виявили таке бажання.

 

У разі сплати вартості квартир і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна не в повному обсязі окремими членами житлово-будівельного кооперативу вони можуть брати участь у зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, за згодою інших членів житлово-будівельного кооперативу";

 

ґ) у статті 6:

 

частину першу викласти в такій редакції:

 

"Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку";

 

у частині третій слова "власником будинку або" виключити;

 

у частині четвертій:

 

у першому реченні слова "власником будинку або" виключити;

 

у другому реченні слово "власнику" замінити словом "співвласнику";

 

у частині шостій слово "власників" замінити словом "співвласників", а слова "уповноважених осіб" - словом "представників";

 

частини сьому - дванадцяту викласти в такій редакції:

 

"Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

 

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

 

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

 

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

 

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти")";

 

доповнити частинами шістнадцятою - дев’ятнадцятою такого змісту:

 

"Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

 

У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.

 

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

 

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок";

 

д) у статті 7:

 

у частині першій:

 

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

 

"Статут об’єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства";

 

абзаци четвертий, п’ятий, тринадцятий і п’ятнадцятий виключити;

 

частину другу викласти в такій редакції:

 

"Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства. Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим";

 

е) у статті 8:

 

частину першу викласти в такій редакції:

 

"До складу асоціації входять об’єднання";

 

в абзаці другому частини другої слово "назву" замінити словом "найменування";

 

у частині третій слово "важливими" замінити словом "істотними";

 

є) статтю 9 виключити;

 

ж) у статті 10:

 

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

 

"Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим Законом для установчих зборів, правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

 

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік";

 

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

 

"Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії".

 

У зв’язку з цим частини сьому - шістнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - сімнадцятою;

 

у частині дев’ятій:

 

абзаци четвертий, шостий і сьомий викласти в такій редакції:

 

"питання про використання спільного майна";

 

"попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті об’єднання, договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;

 

визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників";

 

в абзаці восьмому слово "будинку" замінити словами "багатоквартирного будинку";

 

абзаци дев’ятий - дванадцятий викласти в такій редакції:

 

"визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;

 

визначення обмежень на користування спільним майном;

 

обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;

 

прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах";

 

після частини одинадцятої доповнити п’ятьма новими частинами такого змісту:

 

"Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

 

Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

 

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.

 

Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті, проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

 

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти")".

 

У зв’язку з цим частини дванадцяту - шістнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять першою;

 

у частині дев’ятнадцятій:

 

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

 

"укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням";

 

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

 

"призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення";

 

з) статтю 11 виключити;

 

и) статтю 12 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком

 

Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління.

 

За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

 

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання";

 

і) у статті 13:

 

назву і частину першу викласти в такій редакції:

 

"Стаття 13. Відносини співвласників і управителя

 

Якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів об’єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства";

 

частини другу, третю і п’яту виключити;

 

частину шосту викласти в такій редакції:

 

"У разі відмови співвласника сплачувати внески і платежі на утримання та проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна об’єднання або за його дорученням управитель має право звернутися до суду";

 

частину сьому виключити;

 

ї) у статті 14:

 

назву викласти в такій редакції:

 

"Стаття 14. Права співвласника";

 

у частині першій:

 

абзац перший викласти в такій редакції:

 

"Співвласник має право";

 

абзац сьомий виключити;

 

у частині другій слова "На вимогу" замінити словами "Об’єднання на вимогу", а слово "воно" виключити;

 

у частинах третій - п’ятій слово "власників" замінити словом "співвласників";

 

у частині четвертій слова "прав власника" замінити словами "співвласником своїх прав";

 

й) статті 15 і 16 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 15. Обов’язки співвласника

 

Співвласник зобов’язаний:

 

виконувати обов’язки, передбачені статутом об’єднання;

 

виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;

 

використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

 

забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;

 

забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

 

не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

 

дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

 

своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;

 

відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

 

виконувати передбачені статутними документами обов’язки перед об’єднанням;

 

запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

 

дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.

 

Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.

 

Стаття 16. Права об’єднання

 

Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту об’єднання:

 

утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;

 

приймати рішення про надходження та витрати коштів об’єднання;

 

визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об’єднання;

 

укладати договори;

 

виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку;

 

встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

 

здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;

 

визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;

 

здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;

 

захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

 

використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління об’єднання;

 

встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку.

 

Загальні збори об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повноважень своїх органів управління.

 

Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації";

 

к) абзаци четвертий - шостий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

 

"вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

 

звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об’єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного фондів;

 

виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб";

 

л) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово "асоціації" виключити;

 

м) статтю 19 виключити;

 

н) у статті 20:

 

назву і частину першу викласти в такій редакції:

 

"Стаття 20. Визначення часток внесків і платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна

 

Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності";

 

частину другу виключити;

 

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

 

"Частка участі співвласника квартири та/або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки як співвласника квартири та/або нежитлового приміщення.

 

Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку вирішуються в судовому порядку";

 

о) статті 21 і 22 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 21. Кошти об’єднання

 

Кошти об’єднання складаються з:

 

залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;

 

внесків і платежів співвласників;

 

коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

 

коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

 

коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об’єднання;

 

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

 

коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

 

коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;

 

пасивних доходів;

 

доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

 

коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

 

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.

 

Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку

 

Для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів має право:

 

задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;

 

визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори;

 

виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.

 

Питання самостійного забезпечення об’єднанням експлуатації та утримання багатоквартирного будинку та користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

 

Самостійне забезпечення об’єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення об’єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.

 

Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями відповідно до вимог законодавства.

 

Договори з управителем укладаються об’єднанням відповідно до закону.

 

Для фінансування самозабезпечення об’єднання співвласники сплачують відповідні внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків і платежів виконувати окремі роботи.

 

Об’єднання оплачує холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги за цінами (тарифами), встановленими для населення, крім частини таких послуг, що оплачуються власниками нежитлових приміщень.

 

З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, в яких створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком внески і платежі визначаються у розмірах, затверджених загальними зборами об’єднання, але не більше встановленого згідно із законодавством граничного розміру відповідних витрат.

 

З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг визначається розмір внесків (платежів) на відповідні потреби, затверджений загальними зборами об’єднання, але не більше найвищого у відповідному населеному пункті тарифу на відповідні комунальні послуги, встановленого відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування для суб’єктів господарювання";

 

п) у статті 23:

 

назву викласти в такій редакції:

 

"Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень";

 

частину другу після слова "Власник" доповнити словами "квартири та/або нежитлового", а слова "інших власників" замінити словами "інших співвласників";

 

у частині третій слово "Видатки" замінити словом "Внески", а слова "та договором про їх використання" - словами "та/або рішенням загальних зборів";

 

частину четверту виключити;

 

р) статтю 24 виключити;

 

с) у статті 25:

 

у частині першій слова "виконує функції управителя" замінити словами "управляє багатоквартирним будинком";

 

у частині другій:

 

в абзаці першому слова "витрат власників" замінити словами "витрат співвласників";

 

абзац третій після слова "власників" доповнити словами "квартир та/або нежитлових приміщень";

 

т) у статті 26:

 

назву викласти в такій редакції:

 

"Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку";

 

частину третю викласти в такій редакції:

 

"Об’єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за рішенням загальних зборів об’єднання передаватися в користування, у тому числі на умовах оренди, фізичним та юридичним особам за умови, що не будуть погіршені умови експлуатації багатоквартирного будинку";

 

частини четверту і п’яту виключити;

 

у частині восьмій слова "жилого чи нежилого" замінити словами "квартири або нежитлового";

 

у) у статті 27:

 

назву викласти в такій редакції:

 

"Стаття 27. Страхування спільного майна";

 

у частині другій слова "жилих або нежилих" замінити словами "квартир та/або нежитлових";

 

ф) у статті 28:

 

частини другу і третю викласти в такій редакції:

 

"Об’єднання ліквідується у разі:

 

придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;

 

прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;

 

ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.

 

У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їхній власності";

 

у частині четвертій:

 

у першому реченні слово "власника" замінити словом "співвласника";

 

у другому реченні слова "власник приміщення в об’єднанні, незалежно від членства в ньому" замінити словом "співвласник";

 

х) у тексті Закону слова "член об’єднання" в усіх відмінках і числах замінити словом "співвласник" у відповідному відмінку і числі, слова "його членів" - словом "співвласників", слова "неподільне і загальне майно" та "неподільне та загальне майно" в усіх відмінках - словами "спільне майно" у відповідному відмінку, а слова "житловий комплекс" в усіх відмінках - словами "багатоквартирний будинок" у відповідному відмінку;

 

4) абзац другий частини п’ятої статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII) доповнити словами "а також співвласники багатоквартирних будинків у зв’язку з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління".

 

3. Установити, що статути об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджені до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

4. Установити, що до визначення співвласниками багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, форми управління багатоквартирним будинком, але не більше одного року із дня набрання чинності цим Законом, послуги з утримання такого будинку надає суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному будинку до набрання чинності цим Законом.

 

5. У разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У разі якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до законодавства прийнято рішення про делегування іншому органу - суб’єкту владних повноважень функцій із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом.

 

У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

 

У період від оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку до моменту визначення переможців конкурсу і укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжують надавати у відповідних багатоквартирних будинках виконавці таких послуг, які надавали відповідні послуги до початку проведення конкурсу.

 

Якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніш як за два місяці до дня розірвання договору.

 

У разі зміни форми управління багатоквартирним будинком або обрання іншого управителя виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій має здійснити остаточне нарахування плати за послуги відповідно до фактичних нарахувань та обсягів наданих послуг.

 

Співвласники багатоквартирних будинків, утримання яких до дня набрання чинності цим Законом здійснювали житлово-будівельні (житлові) кооперативи, продовжують відшкодовувати витрати на утримання відповідних будинків і споруд та прибудинкових територій таким кооперативам до моменту створення в багатоквартирному будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (у тому числі шляхом реорганізації кооперативу) або прийняття співвласниками рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

6. Кабінету Міністрів України:

 

до 1 липня 2015 року розробити порядок списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності;

 

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Стаття 1 ...11 12 13

Перейти до статті