Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 24 ЗУ Про кредитні спілки від 20.12.2001 № 2908-III


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про кредитні спілки
Стаття 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності

1. З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів кредитні спілки мають право на добровільних засадах створювати асоціації кредитних спілок. Місцеві - у рамках однієї адміністративно-територіальної одиниці, визначеної статтею 133 Конституції України, якщо членами такого об'єднання є більш як третя частина кількості кредитних спілок, які діють на території такої адміністративно-територіальної одиниці, але у кількості не менше трьох кредитних спілок. Всеукраїнські асоціації - асоціації кредитних спілок, діяльність яких поширюється на територію всієї України, за умови, що членами таких асоціацій є кредитні спілки більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.

Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає установча конференція представників кредитних спілок, яке оформлюється протоколом, невід’ємними частинами якого є реєстр учасників установчої конференції та рішення відповідного органу управління кредитної спілки, що підтверджує повноваження представника кредитної спілки, який бере участь в установчій конференції. { Абзац другий частини першої статті 24 в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }


{ Абзац третій частини першої статті 24 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }


2. Асоціація кредитних спілок є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються і використовуються згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку. { Абзац перший частини другої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1206-VII від 15.04.2014 }

Асоціація кредитних спілок набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". { Абзац другий частини другої статті 24 в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

Асоціація кредитних спілок може бути засновником (співзасновником) суб'єктів підприємницької діяльності для виконання своїх статутних завдань.

3. Асоціація кредитних спілок утримується виключно за рахунок внесків кредитних спілок - своїх членів і не здійснює підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті. Асоціація має право розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках у банківських установах та в об'єднаній кредитній спілці.

4. Асоціація кредитних спілок діє на підставі статуту, який затверджується рішенням конференції представників кредитних спілок.

Статут асоціації кредитних спілок повинен містити:

найменування асоціації кредитних спілок та її юридичну адресу;

мету утворення і завдання асоціації;

порядок утворення та діяльності органів управління асоціації, їх повноваження;

права та обов'язки кредитних спілок - учасників асоціації;

умови і порядок вступу до об'єднання та порядок виходу з нього;

порядок сплати кредитними спілками вступних та інших внесків;

джерела формування та порядок використання майна асоціації (у тому числі коштів), порядок утворення спільних фінансових фондів та використання їх коштів;

порядок звітності і здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління асоціації;

порядок внесення змін і доповнень до статуту;

порядок припинення діяльності асоціації та вирішення майнових питань у зв'язку з її ліквідацією (реорганізацією).

Статут асоціації кредитних спілок може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань діяльності асоціації.

5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок, їх об’єднань проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
{ Частина п'ята статті 24 в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

6. Відносини між кредитними спілками та їх об'єднаннями будуються на договірних засадах.

7. За рішенням Уповноваженого органу одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок може бути надано статус саморегулівної організації кредитних спілок - членів асоціації.

Саморегулівна організація кредитних спілок в межах та в порядку, визначених Уповноваженим органом, може:

розробляти разом із кредитними спілками програми їх фінансового оздоровлення та контролювати виконання цих програм;

здійснювати методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;

здійснювати навчання та сертифікацію фахівців кредитних спілок;

розробляти і впроваджувати правила поведінки кредитних спілок на ринках фінансових послуг;

проводити збір, узагальнення та попередній аналіз фінансової звітності кредитних спілок;

здійснювати інші функції відповідно до статусу саморегулівної організації.

Статут та внутрішні положення саморегулівної організації кредитних спілок у частині здійснення функцій, делегованих Уповноваженим органом, підлягають погодженню з його боку. Уповноважений орган здійснює моніторинг реалізації делегованих ним саморегулівній організації кредитних спілок функцій і у разі необхідності має право припиняти або відкликати відповідні повноваження включно до позбавлення асоціації кредитних спілок статусу саморегулівної організації.

Саморегулівна організація кредитних спілок у межах функцій, делегованих Уповноваженим органом, здійснює регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". { Частину сьому статті 24 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010 }

Стаття 1 ...22 23 24 24‑1 25 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті