Укр Рус
< Закони України

Про Товариство Червоного Хреста України


Скачать бесплатно Закон України Про Товариство Червоного Хреста України від 28.11.2002 № 330-IV

Закон України Про Товариство Червоного Хреста України від 28.11.2002 № 330-IV ЗмістСтаття 1. Товариство Червоного Хреста України (далі - Товариство) є всеукраїнською добровільною громадською гуманітарною організацією.  Стаття 2. Законодавство України про Товариство Червоного Хреста України та про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ), Женевських конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_a153, 995_154 ) та Додаткових протоколах ( 995_199, 995_200, 995_g74 ) до них, складається з інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Закону України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні" ( 862-14 ), цього Закону та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Стаття 3. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:  Стаття 4. Організація діяльності, масштаби і методи діяльності організацій Товариства, процедура оформлення членства у Товаристві і членів органів правління визначаються Статутом Товариства.  Стаття 5. Товариство Червоного Хреста України - єдине в Україні Національне товариство Червоного Хреста, що діє на всій території України, створює місцеві організації, через які здійснює свою діяльність відповідно до Статуту Товариства та цього Закону.  Стаття 6. Товариство виконує свої завдання виходячи з основоположних принципів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця - гуманності, неупередженості, нейтральності, незалежності, добровільності, єдиності, універсальності.  Стаття 7. Вищим керівним органом Товариства є з'їзд, його організацій - конференції та загальні збори.  Стаття 8. Товариство використовує емблему Червоного Хреста у порядку, визначеному Законом України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні" ( 862-14 ). Стаття 9. Товариство в процесі своєї діяльності:  Стаття 10. Товариство та його місцеві організації з моменту їх державної реєстрації набувають статусу юридичної особи відповідно до законодавства України.  Стаття 11. Товариство бере участь у міжнародній доброчинній, благодійній діяльності, в інших міжнародних акціях гуманітарного характеру, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.  Стаття 12. Для досягнення цілей, передбачених Статутом Товариства, та виконання завдань відповідно до принципів Міжнародного червонохресного руху і цього Закону Товариство має право:  Стаття 13. Україна відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань забезпечує додержання законних прав та інтересів Товариства, його органів, місцевих організацій та членів Товариства.  Стаття 14. Україна як учасник Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) та Додаткових протоколів до них 1977 року ( 995_199, 995_200 ) підтримує гуманітарну та доброчинну спрямованість діяльності Товариства і Міжнародного червонохресного руху.  Стаття 15. Громадяни України, а також підприємства, установи та організації, розташовані в Україні, незалежно від форм власності та видів діяльності, надають Товариству, його органам та місцевим організаціям, а також особам, які виконують доручення Товариства відповідно до цього Закону, необхідну допомогу.  Стаття 16. Товариство, його місцеві організації, створені (засновані) ними підприємства звільняються від сплати податків та інших платежів згідно з законодавством.  Стаття 17. З суми коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих) юридичними і фізичними особами Товариству та його місцевим організаціям, сплачуються податки, збори (обов'язкові платежі) згідно з законодавством.  Стаття 18. Товари та матеріальні цінності, які надходять, у тому числі і з-за кордону, Товариству, його органам та місцевим організаціям як гуманітарна чи доброчинна допомога, тобто без мети одержання прибутку, розподіляються і використовуються Товариством, його органами та місцевими організаціями виключно безоплатно для виконання статутних завдань Товариства. Такі товари та матеріальні цінності звільняються відповідно до закону від оподаткування, у тому числі митом, та плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для органів доходів і зборів. Стаття 19. Державні та комунальні засоби масової інформації у разі виникнення надзвичайних ситуацій безперешкодно висвітлюють діяльність Товариства, його органів та місцевих організацій, пов'язану з наданням допомоги та підтримки тим, хто її потребує.  Стаття 20. Служба розшуку Товариства отримує послуги, що надаються підприємствами поштового, телеграфного, телефонного та інших видів зв'язку (для розшукування могил військовополонених та громадян, які пропали безвісти внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій; возз'єднання сімей, повернення біженців додому; встановлення факту нацистського переслідування в роки війни), з наступним відшкодуванням витрат на них за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та в межах ліміту, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  Стаття 21. Товариство як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових відносин, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.  Стаття 22. Товариство може мати у власності кошти, відокремлене та інше майно, необхідні для здійснення його статутної діяльності.  Стаття 23. З метою виконання своїх статутних завдань Товариство, його органи та місцеві організації можуть здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, а також заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.  Стаття 24. Товариство, його органи та місцеві організації, а також створені (засновані) ним підприємства, установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність відповідно до законодавства, зареєструватись у встановленому порядку в органах доходів і зборів. Зазначені юридичні особи обліковують кошти для господарської діяльності (як в національній, так і в іноземній валюті) на окремих банківських рахунках. Стаття 25. Право власності від імені Товариства здійснюють його вищі статутні органи в порядку, передбаченому цим Законом та Статутом Товариства.  Стаття 26. Товариство має право отримувати у порядку спадкування або як дарунок рухоме і нерухоме майно, а також кошти (активи) від юридичних та фізичних осіб України, іноземних держав та міжнародних організацій.  Стаття 27. Все рухоме та нерухоме майно, а також активи, які належать Товариству на праві власності згідно з Статутом Товариства та законодавством, використовуються виключно Товариством або за його дорученням його органами та місцевими організаціями.  Стаття 28. Кошти та інше майно Товариства, його органів і місцевих організацій, створених (заснованих) Товариством підприємств, установ, організацій у разі їх ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Товариства. Такі майно та кошти використовуються Товариством за рішенням його статутних органів виключно для виконання визначених Статутом Товариства цілей, а у випадках, передбачених законом, спрямовуються в доход держави.  Стаття 29. За порушення вимог цього Закону особи несуть відповідальність згідно з законом.  Стаття 30. Службові і посадові особи та громадяни, винні в порушенні прав і свобод громадян - членів Товариства, несуть встановлену законом адміністративну або кримінальну відповідальність.  Стаття 31. Товариство, його органи і місцеві організації та їх члени (працівники та добровольці) у разі порушення ними Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів несуть відповідальність відповідно до законодавства та Статуту Товариства.  Стаття 32. На всіх працівників Товариства, які працюють за трудовим договором у системі Товариства, поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.  Стаття 33. Правове регулювання відпусток працівників Товариства здійснюється згідно з законодавством. Медичні працівники патронажної служби Товариства мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу в шкідливих і важких умовах праці та за особливий характер праці. Порядок надання таких відпусток, їх тривалість та умови оплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.  Стаття 34. Товариство самостійно вирішує питання визначення умов та оплати праці працівників органів та місцевих організацій Товариства, які працюють за трудовими договорами (угодами, контрактами), та заохочення добровольців згідно з законодавством про оплату праці.  Стаття 35. Товариство, його органи та місцеві організації надають підтримку органам державної влади та органам місцевого самоврядування в розповсюдженні серед населення текстів Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) та Додаткових протоколів до них 1977 року ( 995_199, 995_200 ), в поширенні знань про міжнародне гуманітарне право.  Стаття 36. Товариство може бути ліквідоване відповідно до законодавства, Статуту Товариства та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 28 цього Закону.  Стаття 37. Державний контроль за діяльністю Товариства, в тому числі і порядком використання ним майна та виділених державою бюджетних коштів, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції. 

Інші нормативні акти

Про культуру Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Про благодійництво та благодійні організації Про Державну прикордонну службу України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України