Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV1. У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні:

випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку;

делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру організатора торгівлі, якщо вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на організаторі торгівлі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру організатора торгівлі;

емісія - установлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів;

індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи;

індосант - фізична або юридична особа, яка є власником ордерного цінного паперу і вчиняє індосамент;

котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу;

лістинг - сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер , який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;

обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів;

перший власник - особа, яка отримала цінні папери у власність безпосередньо в емітента чи андеррайтера під час розміщення цінних паперів;

проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів; { Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону N 3264-VI від 21.04.2011 }

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником;

строк обігу облігацій - строк, що починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії;

фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти , інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти , строкові контракти на обмін в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу , опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати .

Стаття 1 2 3 ...14 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV