Укр Рус

Про управління обєктами державної власності
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власностіСт. 5 ЗУ Про управління обєктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V1. Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим Законом.

2. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:

1) визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності;

2) встановлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління, визначеним цим Законом;

3) визначає порядок призначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави та інших об'єктів державної власності;

4) визначає умови створення та діяльності господарських структур;

5) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає центральні органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за їх діяльністю;

6) призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур, стосовно яких функції з управління виконує Кабінет Міністрів України;

7) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать;

8) приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної в державну власність;

9) приймає рішення про закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;

10) приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про достроковий продаж пакетів акцій , закріплених у державній власності, або їх частини;

11) встановлює критерії відбору об'єктів державної власності для передачі їх в управління уповноваженим особам;

12) встановлює критерії відбору уповноважених осіб для передачі їм в управління об'єктів державної власності;

13) визначає порядок управління корпоративними правами держави та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління корпоративними правами держави;

14) приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

15) розробляє та укладає міжнародні договори України щодо об'єктів державної власності України згідно із законодавством;

16) призначає позапланові ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, які стосуються використання об'єктів державної власності;

17) встановлює критерії ефективності управління об'єктами державної власності та порядок їх застосування ;

{ Пункт 17-1 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону N 3686-VI від 08.07.2011}

18) визначає порядок:

а) здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності ;

б) спрямування коштів, визначених Державним бюджетом України, на фінансування витрат, пов'язаних з викупом часток вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави , та заходи щодо реструктуризації, досудової санації та інші заходи, які стосуються функціонування об'єктів державного сектору економіки;

в) відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями ; { Підпункт "в" пункту 18 частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI від 08.07.2010 }

г) конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання ;

ґ) оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств;

д) призначення, діяльності, відповідальності та винагороди посадовим особам уповноважених органів управління, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств;

е) призначення, діяльності, відповідальності та оплати праці державних контролерів використання об'єктів державної власності ;

є) створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

ж) визначення вартості об'єктів державної власності;

з) проведення інвентаризації об'єктів державної власності;

и) відчуження та списання об'єктів державної власності;

і) розпорядження активами державних господарських організацій;

ї) розрахунку та використання концесійних платежів за державне майно;

й) оцінки об'єктів оренди та порядок розрахунку, розподілу і використання плати за оренду державного майна;

к) визначення підприємств державного сектору економіки, на яких проводяться щорічні аудиторські перевірки використання об'єктів державної власності;

л) укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном; { Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "л" згідно із Законом N 3322-VI від 12.05.2011 }

м) проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів для здійснення державно-приватного партнерства; { Пункт 18 частини другої статті 5 доповнено підпунктом "м" згідно із Законом N 3322-VI від 12.05.2011; в редакції Закону N 3686-VI від 08.07.2011 }

19) забезпечує контроль за ефективністю управління об'єктами державної власності;

20) затверджує річні фінансові плани державних підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та державних підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

21) приймає рішення щодо реорганізації підприємств, які не підлягають приватизації;

22) погоджує рішення уповноважених органів управління щодо створення, реорганізації та ліквідації діяльності підприємств державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

23) погоджує умови приватизації та реструктуризації об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

24) затверджує перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

25) забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;

26) виконує відповідно до законів інші функції з управління об'єктами державної власності.

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про управління обєктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V