Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про управління обєктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про управління обєктами державної власності Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності

1. Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим Законом.

2. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:

1) визначає органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності;

2) встановлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління, визначеним цим Законом;

{Пункт 3 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

4) визначає умови створення та діяльності господарських структур;

5) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає уповноважені органи управління, які здійснюють контроль за їх діяльністю;

6) призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур, стосовно яких функції з управління виконує Кабінет Міністрів України;

7) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать;

8) приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної в державну власність;

{Пункт 9 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

{Пункт 10 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

{Пункт 11 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

{Пункт 12 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

{Пункт 13 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

14) приймає за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

15) розробляє та укладає міжнародні договори України щодо об'єктів державної власності України згідно із законодавством;

16) призначає позапланові ревізії та перевірки використання об'єктів управління державної власності та встановлює порядок їх проведення;

16-1) визначає критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах (крім підприємств оборонно-промислового комплексу) та, з урахуванням законів України, в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

17) встановлює критерії ефективності управління об'єктами державної власності та порядок їх застосування;

{Пункт 17-1 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 3686-VI від 08.07.2011}

17-1) визначає критерії відбору незалежного аудитора та критерії віднесення державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, до таких, фінансова звітність (у тому числі консолідована) яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, залежно від балансової вартості активів таких державних унітарних підприємств чи господарських товариств;

17-2) затверджує вимоги до незалежних членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

17-3) визначає істотні умови договору, який укладається з Адміністратором електронної торгової системи та оператором електронного майданчика - юридичною особою, що має право використовувати електронний майданчик;

18) визначає порядок:

а) здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

б) спрямування коштів, визначених Державним бюджетом України, на фінансування витрат, пов'язаних з викупом часток (акцій) вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави, та заходи щодо реструктуризації, досудової санації та інші заходи, які стосуються функціонування об'єктів державного сектору економіки;

в) відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями;

г) конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

ґ) оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств;

{Підпункт "д" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

{Підпункт "е" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

є) створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

{Підпункт "ж" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

з) проведення інвентаризації об'єктів державної власності;

и) відчуження та списання об'єктів державної власності;

і) розпорядження активами державних господарських організацій;

{Підпункт "ї" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

{Підпункт "й" пункту 18 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

к) проведення щорічного державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

л) укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;

м) проведення конкурсів із залучення приватних інвесторів для здійснення державно-приватного партнерства;

н) передачі повноважень з управління корпоративними правами держави відповідним суб'єктам управління;

о) перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі;

п) проведення конкурсу на право оренди державного майна;

р) здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку;

с) утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів;

т) проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради;

у) оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків;

ф) визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

х) визначення порядку та правил страхування відповідальності, оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

ц) встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

ч) формування та ведення реєстру укладених контрактів з керівниками суб’єктів господарської діяльності державного сектору економіки;

ш) продажу об’єктів великої приватизації державної власності;

щ) проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації;

ю) відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок плати за участь у електронному аукціоні, визначення переможця за результатами електронного аукціону;

я) визначення додаткових умов продажу об’єктів малої приватизації";

18-1) затверджує методики:

оцінки об’єктів оренди, розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) державного майна;

оцінки майна;

розрахунку концесійних платежів;

19) забезпечує контроль за ефективністю управління об'єктами державної власності;

20) затверджує річні фінансові плани державних підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та державних підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

{Пункт 21 частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012}

22) погоджує рішення уповноважених органів управління щодо створення, реорганізації та ліквідації діяльності підприємств державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

23) за поданням Фонду державного майна України:

а) затверджує перелік об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації;

б) затверджує умови продажу об’єктів великої приватизації державної власності;

24) затверджує перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

25) забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;

26) виконує відповідно до законів інші функції з управління об'єктами державної власності.

Стаття 1 ...3 4 5 5‑2 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті