Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова ВСУ № 5 від 16.09.2011 Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.09.2011  № 5


Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

Розглянувши подання Голови Верховного Суду України щодо затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, керуючись частиною восьмою статті 45, частинами першою та другою статті 46 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України (додається).

Голова Верховного
Суду України


В.В. Онопенко


Секретар Пленуму
Верховного Суду України


Ю.Л.Сенін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Пленуму
Верховного Суду України
16.09.2011  № 5


ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

Це Положення визначає правові засади організації та діяльності Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (далі - відповідно Рада, Суд).

1. Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України для підготовки наукових висновків з питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення. До повноважень Ради належать:

- підготовка наукових висновків щодо відповідної норми права;

- попередній розгляд проектів висновків Пленуму Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

- попередній розгляд проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

- попередній розгляд інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

2. Рада утворюється строком на п'ять років із числа висококваліфікованих фахівців у галузі права в кількості, яка забезпечуватиме виконання Радою покладених на неї завдань. Повноваження Ради припиняються в день затвердження Пленумом Суду нового складу Ради.

Членом Ради може бути обраний фахівець, який має науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук.

Персональний склад Ради за поданням Голови Суду затверджується Пленумом Суду шляхом відкритого голосування і є додатком до цього Положення. Пропозиції щодо персонального складу Ради можуть надавати Голові Суду судді Суду, керівник апарату Суду, керівники юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ за погодженням із кандидатом у члени Ради.

Повноваження члена Ради припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано;

2) складання повноважень за його особистою заявою;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) його смерті.

Повноваження члена Ради можуть бути також достроково припинені за рішенням Пленуму Суду в разі невиконання обов'язків члена Ради понад шість місяців.

3. Члени Ради відповідно до визначеної судової спеціалізації за зверненням суддів Суду надають наукові висновки, щодо питань, визначених пунктом 1 цього Положення. На прохання голови Ради члени Ради також вивчають питання, що виникають у судовій практиці, і подають до Суду рекомендації щодо:

а) проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

б) попередній розгляд проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

в) інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

У разі необхідності голова Ради може скликати засідання Ради. Засідання Ради вважається повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів Ради. До засідання членам Ради заздалегідь надсилаються поштовим або електронним зв'язком порядок денний і матеріали з питань, що виносяться на обговорення.

4. Організацію і забезпечення роботи Ради здійснюють її голова, заступник голови і вчений секретар. Вони обираються з числа суддів та працівників апарату Суду, які мають науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук, та звільняються Пленумом Суду шляхом відкритого голосування.

До повноважень голови Ради належать:

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови Верховного Суду № 9 від 29.05.2015}

- визначення порядку денного засідання Ради;

- організація підготовки проектів рекомендацій та рішень Ради;

- головування на засіданнях Ради;

- внесення пропозицій керівнику апарату Суду щодо організаційного, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Ради апаратом Суду;

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням.

5. У разі відсутності голови Ради його повноваження виконує заступник голови Ради, а в разі відсутності заступника голови Ради - вчений секретар Ради.

6. Вчений секретар Ради здійснює організаційно-методичне, документальне та інформаційне забезпечення роботи Ради та її членів.

До повноважень вченого секретаря Ради належать:

- організація направлення поштовим або електронним зв'язком членам Ради матеріалів з питань, визначених підпунктами "а" - "в" пункту 3 цього Положення;

- підготовка матеріалів на засідання Ради;

- повідомлення членів Ради про дату, час, місце, порядок денний засідання Ради;

- підготовка проектів документів Ради з урахуванням рекомендацій, наданих членами Ради;

- у разі необхідності забезпечення членів Ради офіційними виданнями Суду, іншою юридичною літературою та матеріалами.

Направлення поштовим або електронним зв'язком членам Ради матеріалів з питань, визначених пунктом 1 цього Положення, здійснює управління забезпечення діяльності відповідної судової палати Суду.

У разі тимчасової відсутності голови Ради та його заступника вчений секретар Ради виконує повноваження Голови Ради.

7. Члени Ради мають право:

- бути присутніми на засіданнях Суду та засіданнях Пленуму Суду;

- знайомитися з матеріалами судової практики Верховного Суду України і судовою статистикою.

У разі необхідності з числа членів Ради можуть утворюватися робочі групи для вивчення та обговорення окремих питань застосування законодавства в судовій практиці, надання висновків на законопроекти, які стосуються судової системи і діяльності Суду, тощо.

Члени Ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

За добросовісне виконання своїх обов'язків члени Ради можуть бути в установленому порядку заохочені наказом Голови Суду.

8. За результатами розгляду науково-консультаційних питань Рада більшістю голосів присутніх на засіданні приймає мотивовані рекомендації, а з питань організації роботи Ради - рішення. У разі відсутності на засіданні члена Ради він може у письмовому вигляді подати свою пропозицію щодо прийняття чи неприйняття рекомендації (рішення) Ради, яка підлягає врахуванню під час ухвалення цієї рекомендації (рішення).

9. Робота Ради висвітлюється в журналі "Вісник Верховного Суду України", на веб-сайті Суду та в інших засобах масової інформації.

10. Членам Ради видається посвідчення за підписом керівника апарату Суду. Для одержання посвідчення член Ради надає до управління кадрової роботи Суду копію паспорта, копію диплома доктора (кандидата) юридичних наук, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 2 фотокартки розміром 3 х 4.

Посвідчення підлягає поверненню до управління кадрової роботи Суду після закінчення терміну, на який його видано.

11. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення здійснення правосуддя Судом, за кодом економічної класифікації видатків "інші видатки" на підставі затвердженого кошторису.


Додаток
до Положення
про Науково-консультативну раду
при Верховному Суді України,
затвердженого постановою
Пленуму Верховного Суду України
16.09.2011  № 5


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Науково-консультативної ради при Верховному Суді України


БАРБАРА
Валентин Петрович

-

заступник Голови Верховного Суду України, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, голова Ради


ГУМЕНЮК
Василь Іванович

-

суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заступник голови Ради

{Повноваження голови Ради Хавронюка Миколи Івановича припинено у зв'язку зі звільненням з роботи в апараті Верховного Суду України на підставі Постанови Верховного Суду № 6 від 23.05.2014}
КОНСТАНТИЙ
Олександр Володимирович

-

кандидат юридичних наук, заступник начальника управління забезпечення діяльності керівництва Верховного Суду України - начальник відділу забезпечення діяльності Голови Верховного Суду України, вчений секретар Ради

{Повноваження вченого секретаря Ради Перепаді Олени Валеріївни припинено у зв'язку зі звільненням з роботи в апараті Верховного Суду України на підставі Постанови Верховного Суду № 6 від 23.05.2014}
ОНІЩУК
Микола Васильович

-

доктор юридичних наук (за адміністративно-правовою спеціалізацією);


За адміністративно-правовою спеціалізацією: адміністративне право; адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право; трудове право (в частині державної служби); право соціального забезпечення
БЕРЛАЧ
Анатолій Іванович

-

доктор юридичних наук
БИТЯК
Юрій Прокопович

-

доктор юридичних наук
БОРОДІН
Іван Лук'янович

-

доктор юридичних наук
ВОРОТІНА
Наталія Вікторівна

-

кандидат юридичних наук
ГЕТМАНЦЕВ
Данило Олександрович

-

доктор юридичних наук
КОЛОМОЄЦЬ
Тетяна Олександрівна

-

доктор юридичних наук
КУЧЕРЯВЕНКО
Микола Петрович

-

доктор юридичних наук, кандидат економічних наук
ЛУКАШЕВ
Олександр Анатолійович

-

доктор юридичних наук
ЛУК'ЯНЕЦЬ
Дмитро Миколайович

-

доктор юридичних наук
МУРАВЙОВ
Віктор Іванович

-

доктор юридичних наук
ПРИЛИПКО
Сергій Миколайович

-

доктор юридичних наук
ПРИЛУЦЬКИЙ
Сергій Валентинович

-

доктор юридичних наук
ЧЕРНАДЧУК
Віктор Дмитрович

-

доктор юридичних наук


БЕВЗЕНКО
Володимир Михайлович

-

доктор юридичних наук


ЗАЙЧУК
Олег Володимирович

-

доктор юридичних наук


КУБКО
Євген Борисович

-

доктор юридичних наук


МОНАЄНКО
Антон Олексійович

-

доктор юридичних наук


НАСТЮК
Василь Якович

-

доктор юридичних наук


ОЧКУРЕНКО
Сергій Володимирович

-

кандидат юридичних наук


СЕЛІВАНОВ
Анатолій Олександрович

-

доктор юридичних наук


КУЙБІДА
Роман Олексійович

-

кандидат юридичних наук


За господарсько-правовою спеціалізацією: господарське право; господарський процес
БЕЛЯНЕВИЧ
Олена Анатоліївна

-

доктор юридичних наук
БОШИЦЬКИЙ
Юрій Ладиславович

-

кандидат юридичних наук
ВІННИК
Оксана Мар'янівна

-

доктор юридичних наук
КІБЕНКО
Олена Рувімівна

-

доктор юридичних наук
МАЙДАНИК
Роман Андрійович

-

доктор юридичних наук
НОСІК
Володимир Васильович

-

доктор юридичних наук
ОРЛЮК
Олена Павлівна

-

доктор юридичних наук
ПОДЦЕРКОВНИЙ
Олег Петрович

-

доктор юридичних наук
ШАПОВАЛОВА
Ольга Вікторівна

-

доктор юридичних наук
ЩЕРБИНА
Валентин Степанович

-

доктор юридичних наук


КУЗНЄЦОВА
Наталія Семенівна

-

доктор юридичних наук


ХАРИТОНОВА
Олена Іванівна

-

доктор юридичних наук


За кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-деліктне право
АНДРУШКО
Петро Петрович

-

кандидат юридичних наук
БОЙКО
Андрій Михайлович

-

доктор юридичних наук
БОРИСОВ
В'ячеслав Іванович

-

доктор юридичних наук
ГРИЩУК
Віктор Климович

-

доктор юридичних наук
ДУДОРОВ
Олександр Олексійович

-

доктор юридичних наук
ЛОБОЙКО
Леонід Миколайович

-

доктор юридичних наук
МУЗИКА
Анатолій Ананійович

-

доктор юридичних наук
НАВРОЦЬКИЙ
В'ячеслав Олександрович

-

доктор юридичних наук
ПАНОВ
Микола Іванович

-

доктор юридичних наук
ПИСЬМЕНСЬКИЙ
Євген Олександрович

-

кандидат юридичних наук
САВЧЕНКО
Андрій Володимирович

-

доктор юридичних наук
СІРИЙ
Микола Іванович

-

кандидат юридичних наук
ТЮТЮГІН
Володимир Ілліч

-

кандидат юридичних наук
ШАПЧЕНКО
Сергій Дмитрович

-

кандидат юридичних наук
ШАКУН
Василь Іванович

-

доктор юридичних наук
ШЕВЧУК
Станіслав Володимирович

-

доктор юридичних наук


БУРДІН
Володимир Миколайович

-

доктор юридичних наук


ОСТАПЕЦЬ
Сергій Леонідович

-

кандидат юридичних наук


ТАЦІЙ
Василь Якович

-

доктор юридичних наук


ТИХИЙ
Володимир Павлович

-

доктор юридичних наук


За цивільно-правовою спеціалізацією: цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; трудове право; право соціального забезпечення; земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
БИЧКОВА
Світлана Сергіївна

-

доктор юридичних наук
БОДНАР
Тетяна Валеріївна

-

доктор юридичних наук
ВАСИЛЬЄВА
Валентина Антонівна

-

доктор юридичних наук
ГАЛЯНТИЧ
Микола Костянтинович

-

доктор юридичних наук
ДОВГЕРТ
Анатолій Степанович

-

доктор юридичних наук

{Повноваження члена Ради Жилінкової Ірини Володимирівни припинено у зв'язку зі смертю на підставі Постанови Верховного Суду № 6 від 23.05.2014}
ЗАЇКА
Юрій Олександрович

-

доктор юридичних наук
КОССАК
Володимир Михайлович

-

доктор юридичних наук
КОХАНОВСЬКА
Олена Велеонінівна

-

доктор юридичних наук
ЛУЦЬ
Володимир Васильович

-

доктор юридичних наук
ЛУЦЬ
Людмила Андріївна

-

доктор юридичних наук
МИКІЄВИЧ
Михайло Миколайович

-

доктор юридичних наук
МІНЧЕНКО
Раїса Миколаївна

-

доктор юридичних наук
ОТРАДНОВА
Олеся Олександрівна

-

доктор юридичних наук
РОТАНЬ
Володимир Гаврилович

-

доктор юридичних наук
СТАТІВКА
Анатолій Миколайович

-

доктор юридичних наук


АНТОНОВ
Сергій Володимирович

-

кандидат юридичних наук


ДЗЕРА
Олександр Васильович

-

доктор юридичних наук


ХАРИТОНОВ
Євген Олегович

-

доктор юридичних наук


Інші НПА

Постанова ВСУ №13 від 03.07.2015 Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб положенням статті 6, частини першої статті 8, частини четвертої статті 13, статей 21, 22, частин першої, четвертої, п\'ятої статті 41 Конституції України Постанова ВСУ №14 від 03.07.2015 Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності (конституційності) положень частини третьої, абзацу четвертого та речення першого абзацу шостого частини п\'ятої статті 141 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI Про судоустрій і статус суддів у редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII Про забезпечення права на справедливий суд у взаємозв\'язку з положеннями підпункту 5 пункту 2, пункту 17 розділу I, пункту 5 розділу III Закону України від 2 березня 2015 року № 213-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення стосовно звуження гарантій матеріального забезпечення та соціального захисту суддів у відставці положенням статті 8, частини першої статті 21, частини першої, пунктів 2, 9 частини п\'ятої статті 126 Конституції України Ухвала КСУ №23 від 02.06.2015 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кравця Ростислава Юрійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України Ухвала КСУ №21 від 21.05.2015 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів 2-14 пункту 4, підпунктів 2, 6, 7 пункту 6, пунктів 9, 10, 12, підпункту 3 пункту 18, підпункту 2 пункту 22, пунктів 23, 24, підпунктів 3, 4 пункту 25, пунктів 26, 33, 34 розділу I, пункту 11 розділу III Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України Рішення КСУ №6 від 09.07.2007 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України Про Державний бюджет України на 2007 рік (справа про соціальні гарантії громадян) Рішення КСУ №8 від 11.10.2005 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV Прикінцеві положення Закону України Про загальнообов\'язкове державне пенсійне страхування та офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону України Про статус суддів (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) Рішення КСУ №5 від 22.09.2005 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) Рішення КСУ №20 від 26.12.2011 У справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII Прикінцеві положення Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік Ухвала КСУ №10 від 27.03.2013 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засади державної мовної політики Ухвала КСУ №66 від 27.12.2011 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України, що регулюють питання пенсійного забезпечення в Україні