Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення Держкомісціннихпаперів № 296 від 14.07.2004 Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2004  № 296

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2004 р.
за № 957/9556


Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

З метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних, координації діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та відповідно до пункту першого статті 20 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (додається).

2. Професійним учасникам ринку цінних паперів, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів відповідно до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", та корпоративним інвестиційним фондам протягом трьох місяців з дати набуття чинності цим Порядком подати до Комісії заяву про включення до державного реєстру фінансових установ та відповідні документи.

3. Заступнику Виконавчого секретаря І. Бондарчуку забезпечити:

- реєстрацію рішення в Міністерстві юстиції України;

- опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Виконавчого секретаря І. Бондарчука.

Голова Комісії

А. Балюк

Протокол засідання Комісії
від 14 липня 2004 р. № 22


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
14.07.2004 № 296

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2004 р.
за № 957/9556


ПОРЯДОК
формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

{Преамбулу виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови включення до державного реєстру фінансових установ професійних учасників фондового ринку та корпоративних інвестиційних фондів, що надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видачу свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, унесення відповідних змін до системи реєстру та заміну цих свідоцтв.

1.2. Державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (далі - Реєстр), - це перелік адміністративної інформації про фінансові установи, що формується та узагальнюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) згідно з вимогами цього Порядку як система збору, накопичення та обліку відомостей про ці установи.

1.3. Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, форма якого встановлена додатком 1 до цього Порядку (далі - Свідоцтво), - документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття професійним учасником фондового ринку або корпоративним інвестиційним фондом статусу фінансової установи шляхом унесення інформації про нього до Реєстру.

1.4. Реєстраційна картка - документ установленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Реєстру.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на професійних учасників фондового ринку, які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, що входять у перелік фінансових послуг, визначений статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та корпоративні інвестиційні фонди, які зареєстровані Комісією у реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

1.6. Статус фінансової установи можуть набувати професійний учасник фондового ринку, який отримав відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку в установленому законодавством порядку та є членом саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (за винятком фондової біржі та депозитарію), та корпоративний інвестиційний фонд, що зареєстрований у реєстрі ІСІ.

1.7. Професійний учасник фондового ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд набувають статусу фінансової установи з дати внесення про них запису до Реєстру.

1.8. Свідоцтво не може бути передано для використання іншими юридичними або фізичними особами.

1.9. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва фінансова установа повинна виконати дії, передбачені цим Порядком.

1.10. Фінансова установа протягом усього строку перебування в Реєстрі повинна виконувати вимоги законодавства, що регулюють її діяльність.

2. Умови формування та ведення Реєстру

2.1. Реєстр формується Комісією з метою ведення обліку фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, а також систематизації відомостей щодо цих установ.

2.2. Реєстр ведеться в електронному вигляді у форматі, визначеному Комісією.

2.3. Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава.

2.4. Ведення та формування Реєстру має передбачати порядок користування відомостями з Реєстру, контроль за повнотою внесення інформації щодо фінансової установи, захист інформації від несанкціонованого доступу, збереження інформації про учасника на протязі 5 (п'яти) років з дати виключення учасника з Реєстру.

2.5. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація про корпоративний інвестиційний фонд та професійного учасника фондового ринку, які надають фінансові послуги, а саме:

- на підставі даних реєстраційної картки:

а) загальна інформація про професійного учасника фондового ринку, корпоративний інвестиційний фонд:

- найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, вид діяльності на фондовому ринку;

- участь в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку (крім корпоративних інвестиційних фондів, депозитаріїв та фондових бірж);

- місцезнаходження професійного учасника фондового ринку, корпоративного інвестиційного фонду;

- прізвище керівника та його посада (для корпоративних інвестиційних фондів - голови наглядової ради), засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта);

б) інформація про ліцензії (серія, номер, строк дії ліцензії, дата видачі) або для корпоративних інвестиційних фондів відомості про включення в реєстр ICI;

г) інформація про внутрішні документи щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (назва, дата затвердження та номер документа) розроблені відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії з питань ліцензування за відповідним видом діяльності;

- інформація, яка вноситься Комісією:

а) реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі);

б) дата включення та виключення з Реєстру;

в) підстава виключення з Реєстру;

г) дата та підстава заміни Свідоцтва.

2.6. Користувачами відомостей з Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадяни України, підприємства, установи, організації усіх форм власності, міжнародні об'єднання та організації, іноземні юридичні та фізичні особи.

2.7. Комісія надає на письмовий запит витяги з Реєстру у випадках, встановлених законодавством, за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. Витяг з Реєстру підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків та засвідчується печаткою Комісії.

2.8. Строк надання відомостей з Реєстру не повинен перевищувати десяти робочих днів з дати надходження запиту.

2.9. Передача інформації Реєстру третім особам на комерційній основі забороняється.

2.10. Опублікування інформації про набуття статусу фінансової установи здійснюється Комісією в її офіційному друкованому виданні протягом п'яти робочих днів з дати включення такої установи до Реєстру.

3. Загальні умови набуття статусу фінансової установи

3.1. Для набуття статусу фінансової установи професійний учасник фондового ринку після отримання відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, вступу до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (крім депозитаріїв та фондових бірж) та затвердження внутрішніх документів щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку або корпоративний інвестиційний фонд за умови включення до реєстру ІСІ подають до Комісії (у разі надання поштою тільки рекомендованим листом):

- заяву довільної форми про включення до Реєстру;

- реєстраційну картку (у паперовій та електронній формах) установленого зразка (додаток 2);

- копію документа, що підтверджує членство в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (для професійного учасника фондового ринку, крім депозитаріїв та фондових бірж) або копію свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ (для корпоративного інвестиційного фонду).

Зазначені документи повинні бути завірені печаткою юридичної особи та підписані особою, яка має на це відповідні повноваження. У разі якщо документи підписані не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

3.2. На підставі даних, що містяться у реєстраційній картці, Комісія протягом десяти робочих днів уносить інформацію до Реєстру та видає Свідоцтво з унесенням відповідного запису до журналу обліку виданих свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (додаток 3).

3.3. Комісія повертає документи та заяву без розгляду, якщо:

- заява, реєстраційна картка та копія документа, що підтверджує членство в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку, або копія свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ підписані (засвідчені) особою, яка не має на це повноважень;

- документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог цього Порядку;

- заявник не відповідає вимогам пунктів 1.5 та 1.6 цього Порядку;

- наданий неповний перелік документів, передбачений пунктом 3.1 цієї глави.

3.4. Про залишення заяви без розгляду професійний учасник фондового ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд повідомляються у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням причин залишення заяви без розгляду протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви.

3.5. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, професійний учасник фондового ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд можуть повторно подати відповідну заяву.

3.6. Професійний учасник фондового ринку та корпоративний інвестиційний фонд несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність наданої інформації.

4. Заміна Свідоцтва

4.1. Заміна Свідоцтва проводиться у разі:

- зміни найменування або місцезнаходження фінансової установи;

- втрати або пошкодження Свідоцтва.

4.2. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування або місцезнаходження фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати видачі переоформленої ліцензії (для професійного учасника фондового ринку) або внесення відповідних змін до реєстру ІСІ (для корпоративного інвестиційного фонду) подати до Комісії (у разі надання поштою тільки рекомендованим листом) заяву про внесення змін до Реєстру довільної форми та заяву про заміну Свідоцтва згідно з додатком 4 до цього Порядку, реєстраційну картку з відповідними змінами, засвідчену заявником, та оригінал Свідоцтва.

4.3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви вносить зміни до реєстру та видає новий бланк Свідоцтва з відповідними змінами.

4.4. Бланк Свідоцтва, який замінено, повертається фінансовій установі з відміткою про визнання його недійсним із зазначенням відповідних підстав.

4.5. Комісія може залишити заяву без розгляду в разі, якщо подані документи підписані особою, яка не має на це повноважень, або оформлені з порушенням вимог цього Порядку, або наданий неповний перелік документів, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

4.6. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, фінансова установа може повторно подати відповідну заяву та документи.

4.7. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва у зв'язку із втратою або пошкодженням бланка Свідоцтва фінансова установа зобов'язана звернутись до Комісії із заявою згідно з додатком 4 до цього Порядку, а також надати копію інформаційного повідомлення в офіційному виданні Комісії про втрату Свідоцтва у разі його втрати або у разі пошкодження - непридатний для користування бланк Свідоцтва.

4.8. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви видає новий бланк свідоцтва з відміткою "Дублікат".

5. Унесення змін до відомостей про фінансову установу, які містяться в Реєстрі

5.1. У разі якщо зміна відомостей, що містяться в Реєстрі, не пов'язана зі зміною найменування або місцезнаходження, фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати виникнення таких змін подати до Комісії (у разі надання поштою тільки рекомендованим листом) заяву про внесення змін до Реєстру довільної форми та заповнену реєстраційну картку з відповідними змінами.

5.2. Комісія може залишити заяву без розгляду в разі виникнення підстав, передбачених пунктом 4.5 цього Порядку, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

5.3. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, фінансова установа може повторно подати відповідну заяву та документи.

5.4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви вносить відповідні зміни до Реєстру.

6. Виключення з Реєстру

6.1. Підставою для виключення фінансової установи з Реєстру є:

- анулювання (визнання недійсною) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (крім випадків визнання ліцензії недійсною у зв'язку з її переоформленням та видачею дубліката ліцензії, а також анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення);

- закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та неотримання в установленому порядку нової ліцензії до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії;

- виключення корпоративного інвестиційного фонду з реєстру ІСІ.

6.2. У разі прийняття рішення про анулювання (визнання недійсною) відповідної ліцензії професійному учаснику (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 цієї глави), виключення корпоративного інвестиційного фонду з реєстру ІСІ, а також у разі закінчення строку дії ліцензії (у випадку, передбаченому в абзаці третьому пункту 6.1 цієї глави) така установа протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності вказаним рішенням або з дати закінчення строку дії ліцензії зобов'язана подати до Комісії разом із супровідним листом оригінал Свідоцтва для проставлення відмітки про виключення фінансової установи з Реєстру та копію відповідного рішення у разі його наявності.

6.3. Комісія протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав для виключення фінансової установи з Реєстру у зв'язку з набранням чинності рішенням про анулювання ліцензії (визнання її недійсною) професійному учаснику (крім випадків, передбачених в абзаці другому пункту 6.1 цієї глави), виключення корпоративного інвестиційного фонду з реєстру ІСІ або закінченням строку дії ліцензії (у випадку, передбаченому в абзаці третьому пункту 6.1 цієї глави) виключає фінансову установу з Реєстру та здійснює опублікування зазначеної інформації в офіційному друкованому виданні Комісії.

7. Державний контроль за додержанням вимог цього Порядку

7.1. Державний контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснює Комісія відповідно до покладених на неї завдань щодо державного регулювання ринку фінансових послуг на ринку цінних паперів та похідних цінних паперів.

7.2. Професійні учасники фондового ринку, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та корпоративні інвестиційні фонди за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза


Додаток 1
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів


Державний Герб України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Повне найменування фінансової установи

Скорочене найменування фінансової установи (у разі наявності)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Місцезнаходження заявника

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі)

Дата включення в Реєстр

Підстава заміни Свідоцтва

Дата заміни Свідоцтва

Посадова особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(посада, прізвище та ініціали)

________________
(підпис)


М.П.

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза


Додаток 2
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів


"___" ____________ 20__ року
№ ___________РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Найменування заявника (повне та скорочене)
Код за ЄДРПОУ юридичної особи
Місцезнаходження заявника
Назва саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, членом якої є заявник, за відповідними видами діяльності, які він здійснює (крім корпоративних інвестиційних фондів, депозитаріїв та фондових бірж)
Серія, номер, дата видачі, термін дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; для корпоративних інвестиційних фондів - відомості про включення до реєстру ІСІ
Вид діяльності заявника на фондовому ринку
Інформація про внутрішні документи заявника щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку, розроблені відповідно до вимог нормативноправових актів Комісії з питань ліцензування за відповідним видом діяльності (назва, дата та номер рішення про їх затвердження)
Прізвище, ім'я, по батькові керівника із зазначенням його посади (для корпоративних інвестиційних фондів - голови наглядової ради)
Телефон (факс, електронна пошта) заявника

Керівник юридичної особи

____________________
(підпис)

(П.І.Б.)


М.П.

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза


Додаток 3
до пункту 3.2 розділу 3
Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів


ЖУРНАЛ
обліку виданих Свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Найменування заявника

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Реєстраційні дані Свідоцтва

Відмітка про отримання Свідоцтва

Відмітка про отримання Свідоцтва у зв'язку зі змінами

Примітки

дата включення в Реєстр

номер запису в Реєстрі

дата отримання Свідоцтва

П.І.Б., підпис особи, що отримала Свідоцтво, паспортні дані або реквізити доручення

дата отримання Свідоцтва

П.І.Б., підпис особи, що отримала Свідоцтво, паспортні дані або реквізити доручення
Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза


Додаток 4
до пункту 4.2 розділу 4
Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку


"___" ____________ 200__ року
№ ___________ЗАЯВА
про заміну Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Найменування заявника (повне та скорочене)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Місцезнаходження заявника
Реєстраційні дані Свідоцтва (номер запису в Реєстрі, дата включення в Реєстр)

Прошу внести зміни до Свідоцтва у зв'язку з (вказати причину)
_____________________________________________________________________________

(Підпис посадової особи заявника) _______________________ П.І.Б

М.П.

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза


Додаток 5
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів


ВИТЯГ
з державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперівІнші НПА

Наказ Мінпалива №224 від 18.05.2005 Про Порядок ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування Наказ Мінпалива №604-a від 30.09.2004 ПОРЯДОК визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування Постанова Правління НБУ №254 від 18.06.2003 Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України Указ Президент №15 від 14.01.2015 Про часткову мобілізацію Указ Президент №21 від 15.01.2015 Про присвоєння військового звання Указ Президент №19 від 15.01.2015 Про призначення С. Кубіва Представником Президента України у Верховній Раді України Указ Президент №18 від 15.01.2015 Про увільнення Р. Князевича від виконання обов\'язків Представника Президента України у Верховній Раді України Розпорядження КМУ №17 від 14.01.2015 Про підписання Декларації про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про заснування Українсько-Польської ради обміну молоддю Розпорядження КМУ №16 від 14.01.2015 Про затвердження плану заходів з відзначення у 2015 році Дня Соборності України Постанова КМУ №725 від 29.12.2014 Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу