Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення Держкомісціннихпаперів № 572 від 16.06.2009 Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.06.2009  № 572

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2009 р.
за № 916/16932


Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

Відповідно до статей 23-25, 28 та 29 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 1, 3, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Правила випуску та обігу фондових деривативів, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.97 № 13;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.99 № 70 "Про впорядкування випуску та обігу деривативів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за № 260/3553;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.11.2001 № 336 "Про внесення доповнення до Правил випуску та обігу фондових деривативів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.97 № 13", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.11.2001 за № 997/6188.

3. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Зберігання опціонних сертифікатів, обслуговування їх обігу та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним опціонних сертифікатів здійснюється депозитарними установами після внесення відповідних змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 № 999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1238/13112.

5. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренка Ю.М.

Голова Комісії

С. Петрашко


ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра регіонального розвитку
та будівництва України

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва

Голова Державного комітету України
із земельних ресурсів
А.В. Беркута


О. Кужель


О.М. Кулініч

Протокол засідання Комісії
від 16 червня 2009 р. № 20


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16.06.2009  № 572
(у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
05.02.2013 № 132)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2009 р.
за № 916/16932


ПОРЯДОК
реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

I. Загальні положення

1. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

базовий актив - цінні папери, інші фінансові та/або товарні ресурси, що є предметом виконання зобов’язань за опціонним сертифікатом;

випуск опціонних сертифікатів - сукупність опціонних сертифікатів одного емітента, які мають один міжнародний ідентифікаційний номер, однаковий строк обігу і строк (термін) виконання та забезпечують однакові права їх власників на придбання (продаж) базового активу таких опціонних сертифікатів;

обіг опціонних сертифікатів - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на опціонні сертифікати і прав за базовим активом опціонних сертифікатів, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення опціонних сертифікатів;

опціонний сертифікат - стандартний документ (цінний папір), що засвідчує право його власника на придбання в емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж емітентові опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового активу в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії цих опціонних сертифікатів;

премія - ціна, що сплачується покупцем опціонного сертифіката його продавцю за набуте право скористатися опціонним сертифікатом;

різновид опціонних сертифікатів - сукупність усіх опціонних сертифікатів на купівлю або на продаж одного базового активу;

серія опціонних сертифікатів - сукупність опціонних сертифікатів одного випуску з однаковою ціною, строком (терміном) виконання та базовим активом;

строк (термін) виконання - строк (термін), протягом якого емітент виконує зобов’язання за опціонними сертифікатами;

строк дії - строк, протягом якого здійснюється обіг опціонних сертифікатів, та строк (термін) виконання емітентом зобов’язань за ними;

строк обігу - строк, протягом якого відбувається вчинення правочинів, пов’язаних із переходом прав власності на опціонні сертифікати і прав за базовим активом опціонних сертифікатів, за винятком договорів, що укладені під час розміщення опціонних сертифікатів;

ціна виконання - ціна базового активу, визначеного у проспекті емісії опціонних сертифікатів.

2. Емітент опціонних сертифікатів повинен дотримуватися вимог, що обмежують ризики за операціями з опціонними сертифікатами.

3. Строк (термін) виконання та строк дії і обігу опціонних сертифікатів встановлюються емітентом у проспекті емісії опціонних сертифікатів.

4. Емітент може встановлювати строк (термін) виконання опціонних сертифікатів:

протягом строку обігу - опціонний сертифікат може бути виконаний у будь-який час до настання встановленої кінцевої дати для його виконання;

у встановлений термін виконання - опціонний сертифікат виконується на конкретну дату, визначену в проспекті емісії опціонного сертифіката.

Строк виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами, як правило, не може перевищувати шість місяців.

У разі емісії опціонних сертифікатів з поставкою, базовим активом яких є об’єкт будівництва, емітент має бути власником або користувачем земельної ділянки.

5. Розміщення та обіг опціонних сертифікатів здійснюються на фондових біржах.

6. Фондові біржі, на яких здійснюється торгівля опціонними сертифікатами, забезпечують доступ учасників фондового ринку до розкритої інформації про емітента таких опціонних сертифікатів.

7. Емісія опціонних сертифікатів здійснюється за такими етапами:

прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів;

прийняття у разі потреби рішення уповноваженого органу емітента, до компетенції якого належить прийняття таких рішень відповідно до установчих документів емітента, про залучення андеррайтера до розміщення опціонних сертифікатів;

укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів;

подання заяви та всіх необхідних документів, зазначених у розділі II цього Порядку, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії;

реєстрація Комісією випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів встановленого зразка (додаток 1);

присвоєння опціонним сертифікатам міжнародного ідентифікаційного номера;

укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів;

депонування у депозитарії тимчасового глобального сертифіката опціонних сертифікатів;

розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому проспекті емісії, у повному обсязі відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення опціонних сертифікатів;

розміщення опціонних сертифікатів на фондових біржах у строк, визначений рішенням уповноваженого органу емітента про їх розміщення та зазначений у проспекті емісії опціонних сертифікатів, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення;

затвердження результатів розміщення опціонних сертифікатів відповідним уповноваженим органом емітента;

подання звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів до Комісії;

реєстрація Комісією звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів;

отримання свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів (додаток 2);

публікація емітентом звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів у офіційному друкованому виданні Комісії, у якому було опубліковано проспект емісії опціонних сертифікатів, не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації Комісією звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів;

надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії цих опціонних сертифікатів та в якому депоновано тимчасовий глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів та оформлення глобального сертифіката на підставі цього свідоцтва.

8. У разі якщо Комісія делегувала повноваження щодо реєстрації випуску та проспекту емісії, змін до проспекту емісії, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів, скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів та/або відмови у вчиненні відповідних дій, визнання емісії недобросовісною, зупинення розміщення опціонних сертифікатів у разі недобросовісної емісії центральному апарату або територіальним органам Комісії, такі рішення приймаються уповноваженою особою Комісії.

II. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів

1. Для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії емітент подає до Комісії такі документи:

1.1. Заяву про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії (додаток 3).

1.2. Рішення уповноваженого органу емітента про розміщення опціонних сертифікатів, яке оформляється протоколом, що має бути пронумеровано, прошнуровано та засвідчено підписом керівника та печаткою емітента, і має містити такі відомості:

дата і номер протоколу, яким оформлено рішення про розміщення опціонних сертифікатів;

найменування органу, який прийняв рішення;

порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення;

відомості, передбачені підпунктами «в», «г», «д» пункту 2 цього розділу.

1.3. Проспект емісії опціонних сертифікатів.

1.4. Довідку про фінансовий стан емітента за попередній фінансовий рік та за останній квартал, що передує кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, засвідчену підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми).

1.5. Копію установчих документів емітента (крім випадку, коли емітент діє на підставі модельного статуту).

1.6. Копію попереднього договору з андеррайтером (у разі його залучення).

1.7. Копію попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів.

1.8. Копію договору з фондовою біржею.

1.9. Копію платіжного доручення про сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито».

2. Проспект емісії опціонних сертифікатів має містити:

а) застереження такого змісту: «Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів не може розглядатися як гарантія їх вартості»;

б) інформацію про емітента:

повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, код за ЄДРПОУ;

основні види діяльності, перелік ліцензій (дозволів) (у разі їх наявності) на провадження діяльності;

місцезнаходження емітента та засоби зв’язку (номери телефонів, факсу, телекса, електронної пошти та інші засоби зв’язку емітента (у разі їх наявності));

дата створення, зміни організаційно-правової форми та найменування емітента;

перелік засновників;

структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента);

предмет і мета діяльності;

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів, відомості щодо його повної оплати;

розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів;

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи);

відомості про посадових осіб емітента, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа займає на основному місці роботи, посади за попередніми місцями роботи за останні п’ять років;

інформація про можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;

інформація про відсутність провадження у справі про банкрутство;

інформація про ризики при інвестуванні у ці опціонні сертифікати;

інформація про перспективи діяльності емітента на поточний та наступні два роки;

дані про зареєстровані раніше випуски цінних паперів, у тому числі опціонних сертифікатів;

фінансова звітність емітента за останні три фінансові роки та за період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), та інформація щодо джерел забезпечення виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами;

в) інформацію про випуск опціонних сертифікатів, у якій вказуються:

дата і номер рішення емітента про розміщення опціонних сертифікатів, найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення;

кількість опціонних сертифікатів у випуску;

вид опціонного сертифіката (з поставкою або без поставки базового активу);

різновид опціонного сертифіката («Опціонний сертифікат на купівлю» або «Опціонний сертифікат на продаж»);

серії опціонних сертифікатів (у разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різних серій);

строк (термін) виконання опціонного сертифіката (з виконанням протягом строку обігу або з виконанням у встановлений термін виконання);

базовий актив опціонного сертифіката та його характеристики (емітент, вид та кількість цінних паперів, їх номінальна вартість, строк обігу, інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти - для коштів; кількість, асортимент - для товарів);

ціна виконання;

строк розміщення;

строк обігу та строк дії опціонних сертифікатів;

порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;

розмір премії опціонного сертифіката;

відповідальність емітента опціонного сертифіката в разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, встановлених опціонним сертифікатом;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання опціонного сертифіката;

опис зобов’язань емітента опціонних сертифікатів та основних ризиків, що можуть мати місце при інвестуванні у ці опціонні сертифікати;

опис прав власника опціонного сертифіката;

дані про документи, що підтверджують право власності емітента на базовий актив опціонних сертифікатів, та документи, що підтверджують спроможність виконання емітентом зобов’язань за опціонними сертифікатами цього випуску;

відомості щодо блокування цінних паперів емітента, які обліковуються у зберігача чи реєстратора цінних паперів (найменування та реквізити зберігача/реєстратора) та які є базовим активом опціонних сертифікатів, відомості щодо відсутності обтяження на цінні папери, які є базовим активом опціонних сертифікатів;

установлення обмежень щодо обігу цінних паперів, які є базовим активом опціонних сертифікатів, на строк дії опціонних сертифікатів, що здійснюється в обсязі, на який здійснюється емісія опціонних сертифікатів, базовим активом яких є такі цінні папери;

у разі якщо обсяг випуску опціонних сертифікатів перевищує розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів, вказується застереження про таке перевищення;

г) порядок розміщення опціонних сертифікатів, у якому зазначено:

адреси місць, дати початку та закінчення розміщення;

можливість дострокового закінчення розміщення;

найменування андеррайтера (у разі його залучення), його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ;

відомості про депозитарій, з яким емітент уклав попередній договір про обслуговування емісії опціонних сертифікатів, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів;

ґ) дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: керівника виконавчого органу та головного бухгалтера емітента (прізвище, ім’я та по батькові, посада), та про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (назва, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації аудиторської фірми (прізвище, ім’я та по батькові аудитора), місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку цінних паперів), або номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, для фізичних осіб - номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України);

д) зобов’язання емітента щодо відсутності намірів здійснити відчуження або обтяження свого права власності на базовий актив опціонних сертифікатів, а також зобов’язання щодо підтвердження емітентом опціонних сертифікатів свого права власності на базовий актив.

3. Проспект емісії опціонних сертифікатів, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами будівництва, має містити відомості про замовника, забудовника та підрядника, об’єкт нерухомості, яким буде здійснюватися виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами, а також про договори, ліцензії, державні акти, дозволи тощо.

Проспект емісії може містити інші відомості.

4. Проспект емісії підписується керівником емітента, аудитором (аудиторською фірмою), засвідчується печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми) та повинен бути прошнурованим і пронумерованим.

У разі залучення андеррайтера проспект емісії опціонних сертифікатів також погоджується з андеррайтером, підписується керівником андеррайтера і засвідчується його печаткою.

5. У разі випуску опціонних сертифікатів з поставкою, базовим активом якого є об’єкт будівництва, що прийнятий в експлуатацію, додатково надаються:

копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;

копія сертифіката (декларації про готовність об’єкта до експлуатації) або свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

6. Емітент для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами будівництва, що не прийняті в експлуатацію, додатково подає до Комісії такі документи:

копію документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовано (буде розташовано) об’єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами. При цьому строк дії такого документа має бути не меншим, ніж строк виконання будівельних робіт згідно з проектною документацією та здачі об'єкта житлового будівництва в експлуатацію;

копію рішення органу місцевого самоврядування чи його виконавчого органу про погодження розміщення об’єкта будівництва (містобудівних умов обмежень будівництва об’єкта);

копію звіту за результатами експертизи проекту будівництва житлового об’єкта, проведеної у випадках, визначених Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560;

копію документа про затвердження проекту та копії затверджених зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, техніко-економічних показників та креслень архітектурно-планувальних рішень об’єкта;

копію документа, що надає право на виконання будівельних робіт, отриманого відповідно до Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466;

копію договору підряду на виконання робіт з будівництва об’єкта (з додатковими угодами, які можуть уточнювати чи змінювати умови основного договору);

копії документів, що визначають умови та порядок фінансування будівництва об’єкта;

копії договорів страхування, іпотеки, уступки, доручення, які передбачені законодавством;

копії дозвільних документів (ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів) відповідних виконавців на право провадження будівельної діяльності та виконання окремих видів робіт з будівництва об’єкта.

7. Копії договорів, ліцензій, державних актів, свідоцтв, дозволів тощо мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента.

8. Для реєстрації змін до проспекту емісії емітент надає до Комісії:

заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії (додаток 4);

зміни до проспекту емісії, які подаються у двох примірниках, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії, яке оформлюється протоколом;

у разі внесення змін до відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про здійснення розміщення опціонних сертифікатів, - рішення про залучення андеррайтера до розміщення опціонних сертифікатів та копію договору про андеррайтинг;

обґрунтування необхідності внесення змін;

порівняльну таблицю попередньої та зміненої редакцій відповідних пунктів проспекту емісії, до яких вносяться зміни.

Комісія повертає документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених цим Порядком вимог до їх оформлення.

9. У разі внесення до проспекту емісії опціонних сертифікатів змін емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати інформацію про ці зміни протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення опціонних сертифікатів.

10. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про розміщення опціонних сертифікатів у частині обсягу прав за опціонними сертифікатами, умов розміщення, строку дії, кількості опціонних сертифікатів, умов поставки базового активу. До реєстрації та опублікування інформації про внесення змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів емітент не має права здійснювати розміщення опціонних сертифікатів.

11. Інформацію про внесення змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів емітент публікує у тому виданні, у якому було опубліковано проспект емісії опціонних сертифікатів.

12. Емітент повинен дотримуватися зобов’язань, зазначених у проспекті емісії, щодо відсутності намірів здійснювати відчуження або обтяження свого права власності на базовий актив опціонного сертифіката.

13. Опціонні сертифікати розміщуються відповідно до проспекту емісії, зареєстрованого у Комісії та оприлюдненого у встановленому порядку. Опціонні сертифікати розміщуються не раніше як за 10 днів після оприлюднення проспекту емісії.

14. Комісія:

а) після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

б) повертає у передбачені підпунктом «а» цього пункту строки документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених цим Порядком вимог до їх оформлення.

До закінчення встановленого для реєстрації строку Комісія може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, відраховується з дати надходження останнього документа.

За наслідками розгляду документів, поданих на реєстрацію, Комісія приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації випуску опціонних сертифікатів, проспекту їх емісії та змін до проспекту емісії.

15. Якщо Комісією прийнято рішення про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів, проспекту їх емісії та змін до проспекту емісії, на примірнику проспекту емісії або змін до проспекту емісії вказуються дата та номер рішення Комісії, ставиться штамп або напис «ЗАРЕЄСТРОВАНО», який засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою цього органу, та видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.

У разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різними серіями на кожну серію опціонних сертифікатів оформлюється окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.

16. Про здійснення реєстрації випуску опціонних сертифікатів, проспекту їх емісії та змін до проспекту емісії або відмови в реєстрації опціонних сертифікатів, проспекту їх емісії та змін до проспекту емісії Комісія письмово повідомляє емітента у п’ятиденний строк після реєстрації або відмови в реєстрації опціонних сертифікатів, проспекту їх емісії та змін до проспекту емісії. Рішення про відмову повинно містити підстави для відмови. У разі прийняття рішення про відмову уповноваженою особою Комісії таке рішення оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 5).

17. Підстави для відмови у реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії:

визнання емісії недобросовісною;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів.

18. Підстави для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії.

19. Емітент має право оформити проспект емісії опціонних сертифікатів двома частинами (базовий проспект емісії опціонних сертифікатів та проспект емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску), які підлягають реєстрації Комісією.

Базовий проспект емісії опціонних сертифікатів має містити інформацію, зазначену в абзацах другому - восьмому, тринадцятому, чотирнадцятому, шістнадцятому, вісімнадцятому (у частині звітності за останні три завершені фінансові роки) підпункту «б» пункту 2 цього розділу.

Також емітент може включити до базового проспекту іншу інформацію, зазначену в пункті 2 цього розділу, крім інформації, вказаної у підпунктах «в», «г» пункту 2 цього розділу.

Інформація, передбачена пунктом 2 цього розділу, що не включена до базового проспекту, має міститись у проспекті емісії відповідного випуску.

20. Для реєстрації випуску та проспекту емісії у разі оформлення базового проспекту емісії опціонних сертифікатів та проспекту емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску подаються документи, передбачені пунктом 1 цього розділу.

При цьому замість єдиного проспекту емісії подаються базовий проспект емісії та перший проспект емісії відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії - наступний проспект емісії відповідного випуску.

Емітент подає до Комісії заяву та документи, необхідні для реєстрації:

базового проспекту емісії та першого проспекту емісії відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та першого проспекту емісії відповідного випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення;

наступного проспекту емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів такого випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.

Базовий проспект емісії та перший проспект емісії відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску, наступний проспект емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до пункту 4 цього розділу.

Інформація, що міститься у базовому проспекті емісії, першому проспекті емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску, наступному проспекті емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску, розкривається відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

21. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації зобов’язаний подати відповідні зміни до базового проспекту емісії для реєстрації.

Для реєстрації змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів емітент подає до Комісії:

а) заяву про реєстрацію змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів згідно з додатком 6 до цього Порядку;

б) зміни до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів. Зміни до базового проспекту емісії подаються у двох примірниках і повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

в) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів;

г) у разі зміни інформації, зазначеної в абзацах сьомому, восьмому підпункту «б» пункту 2 цього розділу, - копію установчих документів емітента, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (крім випадку, коли емітент діє на підставі модельного статуту).

Реєстрація змін до базового проспекту емісії здійснюється відповідно до пунктів 14-18 цього розділу.

III. Контроль за випуском, розміщенням та обігом опціонних сертифікатів

1. Контроль за випуском, розміщенням та обігом опціонних сертифікатів здійснюють Комісія та інші державні органи в межах, визначених законодавством України.

2. Емітент подає до Комісії у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення опціонних сертифікатів відповідним уповноваженим органом емітента звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів, а також інші документи, необхідні для реєстрації звіту. У разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різними серіями звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів подається щодо кожної серії окремо.

Емітент опціонних сертифікатів для реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів (додаток 7);

б) звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів (додаток 8). Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів подається у двох примірниках. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми /крім банків/), фондової біржі, на якій здійснювалося розміщення, андеррайтера(ів), якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску, депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії опціонних сертифікатів, оформив та депонував тимчасовий глобальний сертифікат опціонних сертифікатів;

в) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів;

г) примірник друкованого видання органу реєстрації з публікацією проспекту емісії опціонних сертифікатів та змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів (у разі наявності);

ґ) копію рішення уповноваженого органу емітента щодо затвердження результатів розміщення опціонних сертифікатів та звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів;

д) копію тимчасового глобального сертифіката.

3. Комісія протягом 15 календарних днів після отримання від емітента необхідних документів здійснює реєстрацію звіту про результати розміщення або відмовляє в реєстрації.

До закінчення встановленого для реєстрації строку Комісія може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені у документах, поданих емітентом для реєстрації звіту. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації звіту, відраховується з дати надходження останнього документа.

Факт реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів засвідчується штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО», підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою цього органу.

Один примірник зареєстрованого звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів після реєстрації повертається емітенту.

Комісія у двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів. У разі емісії опціонних сертифікатів різними серіями на кожну серію опціонних сертифікатів оформлюється окреме свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.

4. Підставою для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів є порушення вимог законодавства, пов’язане з розміщенням опціонних сертифікатів, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення, та визнання емісії опціонних сертифікатів недобросовісною, а також невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Повідомлення про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів здійснюється шляхом направлення емітенту рішення про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів, яке має містити обґрунтовані підстави для відмови із зазначенням норм законодавства, які порушені. У разі прийняття рішення про відмову уповноваженою особою Комісії таке рішення оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 5).

5. Емітент опціонних сертифікатів надає до Комісії звіт про наслідки виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами (додаток 9) протягом 30 днів після закінчення терміну виконання таких зобов’язань.

У разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різними серіями звіт про наслідки виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами подається щодо кожної серії окремо.

Звіт про наслідки виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами подається у двох примірниках та має бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми).

Разом зі звітом про наслідки виконання зобов’язань емітент подає до Комісії оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.

На підставі звіту про наслідки виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами Комісія протягом 15 робочих днів з дати надходження відповідного звіту і свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів приймає рішення щодо скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів, яке протягом 3 робочих днів з дати прийняття направляється емітенту та депозитарію, який обслуговує емісію опціонних сертифікатів. У разі прийняття рішення про скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів уповноваженою особою Комісії таке рішення оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 10).

Заступник  директора
департаменту методології
регулювання ринку цінних паперівО. Величко


Додаток 1
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії


ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
опціонних сертифікатів серії _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
   (повне найменування емітента і код за ЄДРПОУ)

зареєстровано у встановленому порядку.

Характеристики випуску (серії):

вид опціонних сертифікатів _____________________________________________________,

різновид опціонних сертифікатів _________________________________________________,

кількість опціонних сертифікатів ____________________________________________ штук,
(словами)

розмір премії опціонного сертифіката _____________________________________ гривень,
  (словами)

загальний розмір премії опціонних сертифікатів _____________________________ гривень
     (словами)

Реєстраційний номер ____/6/____Т

Дата реєстрації «___» _____________ 20__ року

Уповноважена особа __________ ___________________________________
   (підпис)   (прізвище, ініціали)

М.П.


Додаток 2
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії


СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск опціонних
сертифікатів серії _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
     (повне найменування емітента і код за ЄДРПОУ)

зареєстровано у встановленому порядку.

Характеристики випуску (серії):

вид опціонних сертифікатів _____________________________________________________,

різновид опціонних сертифікатів _________________________________________________,

кількість опціонних сертифікатів ____________________________________________ штук,
(словами)

розмір премії опціонного сертифіката _____________________________________ гривень,
  (словами)

загальний розмір премії опціонних сертифікатів _____________________________ гривень
   (словами)

Реєстраційний номер ____/6/____

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року

Дата видачі свідоцтва «___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа __________ ___________________________________
     (підпис)     (прізвище, ініціали)

М.П.


Додаток 3
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку


«___»__________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

Найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Телефон, факс
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу
Різновид опціонних сертифікатів
Вид опціонного сертифіката
Серії опціонних сертифікатів (у разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різних серій)
Кількість опціонних сертифікатів
Розмір премії опціонного сертифіката
Загальний розмір премії опціонних сертифікатів

__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Додаток 4
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку


«___»__________ 20__ року № __
  (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів

Найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Телефон, факс
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу
Дата реєстрації проспекту емісії опціонних сертифікатів
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів
Дата опублікування проспекту емісії опціонних сертифікатів, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії опціонних сертифікатів (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії опціонних сертифікатів був опублікований)

__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Додаток 5
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 6
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку


«___» ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів

Найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Телефон, факс
Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів
Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів
Дата реєстрації базового проспекту емісії опціонних сертифікатів
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів
Дата опублікування базового проспекту емісії опціонних сертифікатів, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії опціонних сертифікатів (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії опціонних сертифікатів був опублікований)

__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Додаток 7
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку


«___»__________ 20__ року № __
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів

Найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Телефон, факс
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів
Дата реєстрації проспекту емісії опціонних сертифікатів
Дата реєстрації змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів (у разі їх наявності)
Реквізити депозитарію, який обслуговує емісію опціонних сертифікатів (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії)

__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Додаток 8
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії


ЗВІТ
про результати розміщення опціонних сертифікатів

_________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/6/___Т.

Дата реєстрації «___»___________ 20___ року.

1. Дата початку розміщення випуску (серії)

запланована (згідно з рішенням про розміщення опціонних сертифікатів та проспектом емісії)
фактична
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії)

запланована (згідно з рішенням про розміщення опціонних сертифікатів та проспектом емісії опціонних сертифікатів)
фактична
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення опціонних сертифікатів та проспектом емісії опціонних сертифікатів)
фактично розміщених
4. Загальний розмір премії опціонних сертифікатів випуску (серії), які пропонувалися до розміщення
5. Загальний розмір премії опціонних сертифікатів випуску (серії), яка фактично отримана при розміщенні

Від емітента:__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.Від аудитора:__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.Від фондової біржі:__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.Від андеррайтера*:__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.Від депозитарію:__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
__________
* У разі наявності.


Додаток 9
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії


ЗВІТ
про наслідки виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами

___________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/6/____.

Дата реєстрації «___»___________ 20___ року.

1. Дата початку виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами випуску (серії)

запланована (згідно з рішенням про розміщення опціонних сертифікатів та проспектом емісії)
фактична
2. Дата закінчення виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами випуску (серії)

запланована (згідно з рішенням про розміщення опціонних сертифікатів та проспектом емісії)
фактична
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії):

фактично розміщених
пред’явлених до виконання
зобов’язання за якими виконано
зобов’язання за якими не виконано (із зазначенням причин)

Від емітента:__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.Від аудитора:__________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
Додаток 10
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Інші НПА

Рішення НКЦПФР №2998 від 27.12.2013 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Рішення НКЦПФР №1692 від 22.11.2012 Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України Рішення Держкомісціннихпаперів №363 від 04.09.2003 Про стандартну (типову) форму бланка заставної Постанова КМУ №677 від 26.11.2014 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 Постанова КМУ №676 від 26.11.2014 Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Постанова КМУ №675 від 26.11.2014 Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Постанова КМУ №673 від 26.11.2014 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів УРСР, Кабінету Міністрів УРСР і Кабінету Міністрів України Розпорядження КМУ №1174 від 26.11.2014 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік Розпорядження КМУ №1173 від 26.11.2014 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Міністерству освіти і науки України комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Розпорядження КМУ №1171 від 26.11.2014 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2014 рік