Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держспецзв'язку № 537 від 15.10.2014 Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії військовослужбовцям та працівникам, які обіймають посади водіїв у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2014  № 537

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2014 р.
за № 1413/26190


Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії військовослужбовцям та працівникам, які обіймають посади водіїв у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з метою підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, які проходять військову службу (працюють) у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії військовослужбовцям та працівникам, які обіймають посади водіїв у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, але не раніше з дня затвердження Положення про проходження служби у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби

В.П. Звєрєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
15.10.2014  № 537


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2014 р.
за № 1413/26190


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії військовослужбовцям та працівникам, які обіймають посади водіїв у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії військовослужбовцям та працівникам, які обіймають посади водіїв (далі - водії) у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку).

2. Присвоєння кваліфікаційної категорії проводиться з метою підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, які проходять військову службу (працюють) у Головному управлінні та підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку).

3. Присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії водіям здійснюється наказом підрозділу Держспецзв’язку.

4. Датою присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії вважається дата видання наказу підрозділу Держспецзв’язку. Запис про присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії вноситься в особову справу (трудову книжку).

5. Водіям при переведенні з одного підрозділу Держспецзв’язку до іншого присвоєна кваліфікаційна категорія зберігається.

II. Кваліфікаційні комісії

1. Для визначення рівня професійної підготовленості водіїв, кандидатури яких подаються на присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії, у підрозділі Держспецзв’язку щороку створюється кваліфікаційна комісія (далі - комісія), склад якої затверджується наказом підрозділу Держспецзв’язку. До складу комісії обов’язково вводиться посадова особа служби безпеки дорожнього руху підрозділу Держспецзв’язку.

2. До складу комісії входять:

голова комісії - заступник керівника підрозділу Держспецзв’язку;

члени комісії - особи із числа особового складу підрозділів Держспецзв’язку.

3. До складу комісії повинно входити не менше ніж три особи.

4. Кваліфікаційна комісія зобов’язана дотримуватися вимог цієї Інструкції.

5. На комісію покладаються такі завдання:

перевірка кваліфікаційних характеристик водіїв, визначених у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівника, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 лютого 2006 року № 136;

проведення іспитів щодо перевірки відповідного рівня знань водіїв, які подані до присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії;

оформлення документів, що зазначені у пунктах 3, 5, 6, та 13 розділу ІІІ цієї Інструкції, для подання керівнику підрозділу Держспецзв’язку на затвердження.

6. Cтрок проведення іспитів комісією встановлюється наказами підрозділів Держспецзв’язку.

IІІ. Порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії та проведення іспитів

1. Водіям присвоюється кваліфікаційна категорія другого або першого класу послідовно:

кваліфікаційна категорія другого класу присвоюється водіям, які відповідно до посвідчення водія мають право на керування транспортними засобами категорій B, ВЕ, С, С1Е, CЕ або DE (D) і безперервний стаж військової служби (роботи) в Держспецзв’язку водієм не менше ніж три роки;

кваліфікаційна категорія першого класу присвоюється водіям, які відповідно до посвідчення водія мають право на керування транспортними засобами категорій B, ВЕ, C, С1Е, СЕ, D, DE та безперервний стаж військової служби (роботи) в Держспецзв’язку водієм другого класу не менше ніж два роки.

2. Підтвердження присвоєння кваліфікаційної категорії другого або першого класу водія здійснюється щороку.

3. Для присвоєння (підтвердження) водіям кваліфікаційних категорій другого або першого класу керівник структурного підрозділу підрозділу Держспецзв’язку, в якому проходять службу (працюють) водії, подає на ім’я керівника підрозділу Держспецзв’язку рапорт щодо необхідності присвоєння (підтвердження) їм відповідних кваліфікаційних категорій. До рапорту додається список військовослужбовців та працівників підрозділу Держспецзв’язку, кандидатури яких подаються на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (додаток 1).

4. Проведення іспитів для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії передбачається планами службової діяльності підрозділу Держспецзв’язку.

5. За п’ять робочих днів до початку іспитів з присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії комісія складає Розклад іспитів із присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії (додаток 2).

На наступний робочий день після затвердження цей розклад доводиться до відома водіїв, про що вони засвідчують своїми підписами.

6. Якщо водії кваліфікаційної категорії першого класу не склали іспитів, їх кандидатури подаються на підтвердження присвоєної їм раніше кваліфікаційної категорії другого класу. Керівник структурного підрозділу підрозділу Держспецзв’язку, в якому проходять службу (працюють) водії, подає на ім’я керівника підрозділу Держспецзв’язку рапорт щодо необхідності підтвердження їм відповідних кваліфікаційних категорій. До рапорту додається список військовослужбовців та працівників підрозділу Держспецзв’язку, кандидатури яких подаються на підтвердження кваліфікаційної категорії.

Іспити з підтвердження кваліфікаційної категорії проводяться не раніше ніж через 30 календарних днів після проведення іспитів з присвоєння кваліфікаційної категорії.

7. Іспити з присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії проводяться письмово в два етапи:

перевірка знань будови, технічного обслуговування, ремонту та основ керування транспортними засобами, що утримуються на поточному забезпеченні в підрозділі Держспецзв’язку;

перевірка знань Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

8. Для проведення першого етапу комісія складає завдання, до яких вносяться по три питання з кожного блоку тем, визначених завданням письмового опитування (додаток 3). Для складання другого етапу комісія використовує екзаменаційні білети.

9. На підготовку письмових відповідей відводиться 40 хвилин для першого етапу і 20 хвилин для другого етапу.

10. Після закінчення часу, відведеного для іспиту, комісія проводить перевірку відповідей та їх оцінювання.

11. Результати іспиту оцінюються як «складено» або «не складено».

12. Іспит вважається складеним, якщо водій у відведений на це час за результатами першого етапу показав достатній рівень підготовки, відповів на всі екзаменаційні питання та допустив не більше ніж дві неправильні відповіді.

13. Результати іспитів із присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії викладаються в акті (додаток 4).

14. Підставою для видання наказу підрозділу Держспецзв’язку про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії є лист-стажування (додаток 5), рапорт керівника структурного підрозділу підрозділу Держспецзв’язку (для водіїв, які були призначені на посади до набрання чинності цією Інструкцією).

ІV. Порядок стажування водіїв

1. Організація і проведення стажування водіїв покладаються на службу безпеки дорожнього руху підрозділу Держспецзв’язку.

При направленні водія на стажування йому видається лист-стажування.

Водії при переведенні з іншого підрозділу Держспецзв’язку, якщо вони керували аналогічними транспортними засобами, проводять тільки контрольну поїздку під керівництвом водія, який має стаж роботи не менше ніж 3 роки на транспортному засобі відповідної категорії (далі - водій-інструктор).

2. Стажування проводиться з водіями, які мають посвідчення водія на право керування будь-якими категоріями транспортних засобів В, С1, С, D1 або D, але протягом 12 і більше місяців до прийняття на військову службу (роботу) в Держспецзв’язку не обіймали посад водіїв або приймаються на військову службу (роботу) вперше.

Такі водії допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше ніж 30 годин.

3. Стажування також проводиться при переведенні водіїв на нові для них марки або моделі транспортних засобів. У такому випадку стажування проводиться не менше ніж 8 годин.

4. Керівник підрозділу Держспецзв’язку затверджує програму стажування, яка містить у собі підготовку та відпрацювання навичок водія щодо керування транспортним засобом тієї марки, яку буде за водієм закріплено.

5. Програма стажування містить такі розділи:

робота на внутрішній території підрозділу Держспецзв’язку;

робота на маршруті;

контрольна поїздка.

6. Програма стажування обов’язково містить такі питання:

вивчення схеми руху пішоходів і транспорту територією підрозділу Держспецзв’язку;

передрейсова підготовка транспортного засобу та робочого місця;

рух і розворот заднім ходом;

гальмування і зупинка на різних швидкостях, які передбачають екстрену зупинку відповідно до умов дорожнього руху;

використання дзеркал заднього виду;

вибір швидкості руху, інтервалу, дистанції і радіуса повороту залежно від завантаження і габаритів транспортного засобу;

передбачення появи небезпечних об'єктів, які рухаються, що може призвести до дорожньо-транспортної пригоди;

рух у нічний час;

відкриття і закриття дверей салону під час зупинок, виконання правил посадки і висадки пасажирів (для автобусів).

7. Програма стажування завершується контрольною поїздкою.

8. Стажування водіїв проводиться під керівництвом водія-інструктора.

9. Після контрольної поїздки водієм-інструктором і посадовою особою служби безпеки дорожнього руху підрозділу Держспецзв’язку заповнюється лист-стажування.

10. Лист-стажування передається до підрозділу кадрового забезпечення підрозділу Держспецзв’язку, який зберігається разом з особовою справою водія.

V. Порядок пониження кваліфікаційної категорії для водіїв другого або першого класу

1. Кваліфікаційна категорія водіям понижується на один клас у разі:

1) якщо результат іспиту оцінено як «не складено»;

2) порушення правил технічної експлуатації закріпленого транспортного засобу, що призвели до його пошкоджень, несправності та травмування людей з вини водія;

3) встановлення фактів (випадків) втрат і псування матеріально-технічних засобів водієм;

4) порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди з вини водія;

5) неприбуття на іспит з підтвердження кваліфікаційної категорії в установлений строк без поважних причин.

2. У разі настання обставин, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 1 цього розділу, в будь-який час на підставі рапортів керівників структурних підрозділів підрозділів Держспецзв’язку та документів, що підтверджують порушення (акт службового розслідування, протокол про адміністративне правопорушення, рішення суду тощо), проводиться засідання комісії.

За результатами засідання комісія складає акт довільної форми, в якому обов’язково зазначаються конкретні причини пониження кваліфікаційної категорії.

Акт підписується головою та членами комісії та подається на затвердження керівнику підрозділу Держспецзв’язку.

3. Водіям, які не склали іспити з підтвердження кваліфікаційної категорії з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка тощо, які підтверджено відповідними документами), присвоєна їм раніше кваліфікаційна категорія не понижується до проведення наступних іспитів, які проводяться протягом 30 календарних днів з дати закінчення цих причин.

4. Відновлення кваліфікаційної категорії відповідного класу водіям проводиться на загальних підставах.

Кваліфікаційна категорія відповідного класу після звільнення з військової служби (роботи) в Держспецзв’язку та подальшого прийняття на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку не зберігається.

Директор
Департаменту логістики
Адміністрації Держспецзв’язкуС.В. Аванесов


Додаток 1
до Інструкції про порядок
присвоєння (підтвердження)
або пониження кваліфікаційної
категорії військовослужбовцям
та працівникам, які обіймають посади
водіїв у Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3 розділу IІІ)


СПИСОК
військовослужбовців та працівників,
__________________________________________________,
(найменування підрозділу Держспецзв’язку)

які подаються на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада, дата та номер наказу про призначення на посаду

Раніше присвоєна кваліфікаційна категорія, дата та номер наказу про присвоєння або пониження кваліфікаційної категорії

Стаж військової служби (роботи) на посаді водія

Серія та номер посвідчення водія (дозволені категорії на керування транспортними засобами)

Дата та номер наказу про закріплення транспортного засобу за водієм

Марка (модель) транспортного засобу, закріпленого за водієм

Примітка

І клас

                 

ІІ клас

                 

Начальник.________________________________________________________________
                                                               (посада керівника структурного підрозділу Держспецзв’язку)

_____________________
            (військове звання)

_______________
(підпис)

___________________
(прізвище)

___ __________ 20 __ року

 
                   

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок
присвоєння (підтвердження)
або пониження кваліфікаційної
категорії військовослужбовцям
та працівникам, які обіймають посади
водіїв у Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 5 розділу IІІ)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
___________________________________________
            (найменування підрозділу Держспецзв’язку)

__________________________________________
           (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

_____ _______________ 20 __ року

       

РОЗКЛАД
іспитів із присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії
____________________________________________________________
(найменування підрозділу Держспецзв’язку)
від ____ _________________ 20 __ року

Дата проведення

Час проведення

Предмети навчання

Кількість годин

Місце проведення

         
         
         


Додаток 3
до Інструкції про порядок
присвоєння (підтвердження)
або пониження кваліфікаційної
категорії військовослужбовцям
та працівникам, які обіймають посади
водіїв у Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 8 розділу IІІ)


ЗАВДАННЯ
письмового опитування

Блок 1. Будова автомобіля

1. Загальна будова автомобіля.

2. Призначення автомобілів залежно від будови.

3. Основні технічні характеристики автомобілів, що є в підрозділі Держспецзв’язку.

4. Переваги і недоліки автомобілів з дизельними двигунами порівняно з бензиновими.

5. Призначення та будова механізмів двигуна.

6. Будова систем охолодження та мащення двигунів автомобіля.

7. Конструктивні особливості будови систем живлення двигуна внутрішнього згорання.

8. Електрообладнання автомобіля: джерела електроенергії та споживачі.

9. Силова передача, механізми ведучих коліс.

10. Будова рульового керування автомобілів.

11. Гальмівні системи з гідравлічним і пневматичним приводами.

12. Призначення, схеми трансмісій.

13. Роздавальні коробки.

14. Призначення і будова підвіски. Пружні і гасячі елементи підвіски. Амортизатори. Принцип роботи.

15. Амортизатори односторонньої та двосторонньої дії.

16. Класифікація коліс та шин. Маркування шин і камер. Камерні і безкамерні шини. Види протекторів.

17. Призначення і класифікація механізмів управління. Рульові приводи. Підсилювачі рульових приводів.

18. Системи гальм.

19. Джерела електричної енергії. Споживачі струму. Електрообладнання.

20. Додаткове обладнання автомобіля.

Блок 2. Технічне обслуговування та ремонт автомобіля

1. Види технічного обслуговування і ремонту машин.

2. Зміна технічного стану в процесі експлуатації. Конструктивні та технологічні чинники, що впливають на надійність і довговічність.

3. Періодичність технічного обслуговування автомобіля.

4. Розвал і сходження коліс і їх регулювання.

5. Методи проведення ремонту автомобілів.

6. Обладнання для технічного обслуговування.

7. Значення своєчасного та якісного проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів для збільшення терміну їх експлуатації, забезпечення безпеки дорожнього руху.

8. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування двигуна, періодичність і послідовність їх виконання.

9. Основні несправності двигунів. Ознаки, причини і наслідки несправностей. Способи їх виявлення та усунення під час технічного обслуговування.

10. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування електрообладнання.

11. Основні несправності агрегатів трансмісії. Причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

12. Основні роботи, що виконуються під час технічного обслуговування агрегатів трансмісії. Обладнання, пристрої, інструменти, що застосовуються під час технічного обслуговування.

13. Основні несправності ходової частини автомобіля, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи виявлення та усунення.

14. Перевірка та обслуговування ресор, амортизаторів, коліс і шин. Правила демонтажу, монтажу та накачування шин.

15. Прилади і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування ходової частини.

16. Основні несправності рульового керування, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

17. Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування рульового керування. Періодичність і послідовність їх виконання.

18. Діагностичне обладнання і пристосування, що використовуються під час технічного обслуговування рульового керування.

19. Основні несправності гальм автомобіля, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи їх виявлення та усунення.

20. Видалення повітря з гідравлічного приводу гальмівної системи. Регулювання вільного ходу гальмівної педалі і стоянкового гальма.

Блок 3. Основи безпечного керування автомобілем

1. Обов’язки і права водіїв транспортних засобів.

2. Вимоги безпеки під час керування автомобілем.

3. Вимоги безпеки перед початком роботи водія.

4. Причини та профілактика дорожньо-транспортних пригод.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

6. Прийоми безпечного водіння автомобіля.

7. Фізичні і психологічні вимоги до водіїв транспортних засобів.

8. Експлуатаційні властивості автомобіля та його керованість.

9. Надання першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

10. Водіння в темну пору доби і за різних погодних умов.

11. Органи керування автомобілем.

12. Запуск двигуна та початок руху.

13. Зупинка автомобіля та перемикання передач.

14. Попереджувальні сигнали та зміна напрямку руху.

15. Рух заднім ходом, заїзд на стоянку і виїзд з неї.

16. Прийоми безпечного гальмування автомобілем на сухій і слизькій дорогах.

17. Рух на поворотах, розворот, проїзд перехресть, пішохідних переходів і зупинок маршрутних транспортних засобів.

18. Пріоритет транспортних засобів із спеціальними сигналами.

19. Розташування транспортних засобів на дорозі, швидкість руху.

20. Рух у транспортному потоці, випередження і обгін.

Додаток 4
до Інструкції про порядок
присвоєння (підтвердження)
або пониження кваліфікаційної
категорії військовослужбовцям
та працівникам, які обіймають посади
водіїв у Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 13 розділу IІІ)


АКТ

Додаток 4

до Інструкції про порядок присвоєння
(підтвердження) або пониження
кваліфікаційної категорії
військовослужбовцям та працівникам,
які обіймають посади водіїв
у Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 13 розділу IІІ)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ


Керівник

__________________________________________

(найменування підрозділу Держспецзв’язку)
 

__________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
 

_____  _______________ 20__ року

 

 

АКТ

Комісія у складі:

голова комісії:

____________________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

члени комісії:

____________________________________________________________________

(посади, військові звання, прізвища та ініціали)
 

____________________________________________________________________

на підставі наказу

____________________________________________________________________ (найменування підрозділу Держспецзв’язку)
 

від        .       .20__ № _____ «Про створення кваліфікаційної комісії для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії військовослужбовцям, працівникам                                                                                                                 »,

(найменування підрозділу Держспецзв’язку)
 

керуючись вимогами Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційних категорій водіям транспортних засобів із числа військовослужбовців та працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 15 жовтня 2014 року № 537, у період з        .         .20__ по         .         .20__   провела іспити військовослужбовців, працівників ___________________________

                                                                                                                    (найменування підрозділу Держспецзв’язку)
 

з присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.


 

            За результатами іспитів комісія (підкомісія) визначає:

 

з/п

Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові

Посада, яку обіймає

Раніше присвоєна кваліфікаційна категорія, номер та дата наказу про присвоєння (підтвердження)

Висновок комісії

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії:  ______________________________________________

                                                        (військове звання)    (підпис)     (ініціали та прізвище)

 

 

члени комісії:    ______________________________________________

                                                        (військове звання)    (підпис)     (ініціали та прізвище)

 

                                ______________________________________________

                                                        (військове звання)    (підпис)     (ініціали та прізвище)

 

                            ______________________________________________

                                                        (військове звання)    (підпис)     (ініціали та прізвище)

Додаток 5
до Інструкції про порядок
присвоєння (підтвердження)
або пониження кваліфікаційної
категорії військовослужбовцям
та працівникам, які обіймають посади
водіїв у Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 14 розділу IІІ)


ЛИСТ-СТАЖУВАННЯ

Додаток 5

до Інструкції про порядок присвоєння
(підтвердження) або пониження
кваліфікаційної категорії
військовослужбовцям та працівникам,
які обіймають посади водіїв
у Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України

(пункт 14 розділу IІІ)

 

 

 

ЛИСТ-СТАЖУВАННЯ

 

 

Наказом  ____________________________________ від ___.___.20__ №___

                                   (найменування підрозділу Держспецзв’язку)
 

водій _____________________________________________________ прийнятий
                                                    (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)
 

на службу (роботу) на транспортний засіб (модель) __________ (посвідчення водія серії _____ № ________ категорії _______, стаж військової служби (роботи) водієм з ______ року) та направляється для проходження стажування з ___.___.20__ до ___.___.20__ в обсязі ______ годин.

 

Дата (число, місяць,рік)

Час роботи

Кількість відпрацьованих годин

Маршрут

Пробіг

Підпис

водія-інструктора

початок

кінець

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Робота на внутрішній території підрозділу Держспецзв’язку __________

____________________________________________________________________

 

2. Робота на маршруті_____________________________________________

____________________________________________________________________

 

3. Контрольна поїздка_____________________________________________

____________________________________________________________________

 

Зауваження щодо проходження стажування __________________________

____________________________________________________________________

Водій ______________                  ____________________________________

                    (підпис)                                                                           (ініціали та прізвище)    

      


 

 

Висновок:

Допустити (не допустити) до роботи на __________________________
                                                                                                                            (марка транспортного засобу)
 

Посадова    особа    служби    безпеки    дорожнього    руху    підрозділу Держспецзв’язку __________________________________________________

                                                                   (підпис)                               (ініціали та прізвище)    
 

Водій-інструктор ____________ _________________________________

                                                        (підпис)                                (ініціали та прізвище)     

 

 Ознайомлений:

Керівник структурного підрозділу

підрозділу Держспецзв’язку        ___________ ___________________________
                                                                                             (підпис)                                (ініціали та прізвище)Інші НПА

Рішення НКЦПФР №431 від 26.03.2013 Про затвердження Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку Постанова Центрвиборчком №1890 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від політичної партії Всеукраїнське об’єднання \"Свобода\" в закордонному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1889 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від ПАРТІЇ \"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА\" в закордонному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1867 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Словацької Республіки на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1866 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Королівства Іспанії на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1865 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Республіки Болгарія на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1864 від 17.10.2014 Про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України Зубика В.В., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 195 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1863 від 17.10.2014 Про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у народні депутати України Гудзенка В.І., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 92 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1690 від 13.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Негри А.П., висунутого Ліберальною партією України, в одномандатному виборчому окрузі № 186 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1689 від 13.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Караїма М.І., висунутого Політичною партією \"Опозиційний блок\", в одномандатному виборчому окрузі № 119 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року