Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 381-2009-п від 22.04.2009 Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 2009 р. N 381
Київ
Про затвердження Порядку здійснення
розрахунків з розстроченням платежу
за придбання земельної ділянки державної
та комунальної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 747 ( 747-2009-п ) від 17.07.2009
N 806 ( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }

Відповідно до частин восьмої та дев"ятої статті 128
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 806 ( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
Затвердити Порядок здійснення розрахунків з розстроченням
платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної
власності, що додається.

Прем"єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 р. N 381
ПОРЯДОК
здійснення розрахунків з розстроченням платежу
за придбання земельної ділянки державної
та комунальної власності

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання громадянами та юридичними
особами (далі - покупці) земельних ділянок державної та
комунальної власності (далі - земельна ділянка).
2. Строк, на який здійснюється розстрочення платежу за
придбання земельної ділянки, визначається за згодою сторін у
договорі купівлі-продажу, але не більш як на п"ять років.
3. Розстрочення платежу надається покупцям за умови:
сплати ними протягом 30 календарних днів після нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 відсотків
частини платежу, що зараховується до державного та місцевого
бюджетів; { Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 747
( 747-2009-п ) від 17.07.2009 }
встановлення відповідно до законодавства заборони на продаж
або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного
розрахунку за договором купівлі-продажу.
4. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної
ділянки здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу
рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці згідно з
графіком, який є невід"ємною частиною договору купівлі-продажу,
або одноразово у повному обсязі у строк, який не перевищує трьох
місяців після внесення першого або чергового платежу.
При цьому під час визначення розміру платежу враховується
індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що
настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що
передує місяцю внесення платежу.
5. У разі порушення строку погашення частини платежу покупець
сплачує неустойку відповідно до умов договору купівлі-продажу та
закону.
6. Прострочення погашення частини платежу більш як на два
місяці є підставою для припинення розстрочення платежу за
придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню
продавцем у порядку, встановленому законом.
7. Покупці, заінтересовані у придбанні земельних ділянок
державної та комунальної власності, укладають договір про оплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з
органом, що здійснює продаж земельних ділянок (далі -
уповноважений орган), та сплачують авансовий внесок.
Авансовий внесок зараховується на рахунки, відкриті в органах
Державного казначейства за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти,
тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" (у разі, якщо
продаж земельної ділянки здійснюється місцевими державними
адміністраціями) або 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету" (у разі, якщо продаж земельної ділянки
здійснюється органами місцевого самоврядування) відповідно до
плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства
від 28 листопада 2000 р. N 119 ( v0119506-00 ) (далі - рахунки
3412 і 3422).
У платіжному дорученні зазначаються реквізити платника, номер
і дата договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни
земельної ділянки та назва уповноваженого органу, з яким укладено
договір. { Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
8. Наступного робочого дня після зарахування коштів на
рахунок 3412 або 3422 ( v0119506-00 ) відповідний орган Державного
казначейства передає виписку із зазначеного рахунка уповноваженому
органу. { Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
9. Авансові внески використовуються для фінансування робіт з
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. { Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
10. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з
питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. { Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
11. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах
суб"єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої
ділянки. { Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
12. Після визначення суб"єкта оціночної діяльності
уповноважений орган надає відповідному органові Державного
казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли як авансовий
внесок від покупця земельної ділянки на рахунок 3412 або 3422
( v0119506-00 ) (додаток).
У довідці зазначаються: сума коштів, які перераховуються на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, сума
залишку авансового внеску після сплати вартості проведення
експертної грошової оцінки та код бюджетної класифікації, а також
повні реквізити отримувача коштів та рахунка, на який
перераховуються кошти.
На підставі даних довідки відповідний орган Державного
казначейства протягом трьох робочих днів готує розрахункові
документи та перераховує кошти за призначенням.
У графі платіжного доручення "Призначення платежу"
зазначається:
"За проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки";
"Залишок авансового внеску, який підлягає перерахуванню до
бюджету, та код бюджетної класифікації" (у разі наявності залишку
авансового внеску після сплати вартості проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки). { Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
13. Залишок авансового внеску після сплати вартості
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на
підставі довідки уповноваженого органу перераховується органом
Державного казначейства до відповідного бюджету на рахунок, на
якому обліковуються надходження від продажу землі і нематеріальних
активів. { Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
14. Операції з використання коштів державного та місцевих
бюджетів здійснюються відповідно до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), та Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів ( z0919-02 ), затверджених Державним
казначейством. { Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }
15. Облік операцій із зарахування авансових внесків покупців
земельних ділянок ведеться у порядку, визначеному Державним
казначейством. { Порядок доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 806
( 806-2009-п ) від 24.07.2009 }


Інші НПА

Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році Лист Вищий господарський суд України №01-06/1666/14 від 27.10.2014 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Лист Вищий господарський суд України №01-06/1686/14 від 04.11.2014 Про внесення змін до пунктів 10, 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" Лист Вищий господарський суд України №01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI) Лист Мін'юст №6820-0-4-14/8.1 від 14.08.2014 Щодо відмови від обов'язковості та переходу до добровільності використання печаток суб'єктами господарюва Лист Мін'юст №Ч-13744/8.2 від 13.08.2014 Щодо встановлення ціни договору між суб'єктами господарювання у вигляді грошового еквівалента Лист НБУ №18-112/64483 від 05.11.2014 Про скасування пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО Лист ВАСУ №1493/2/2/14-14 від 03.11.2014 Щодо розгляду адміністративних справ з урахуванням Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" Лист НБУ №12-311/67934 від 17.11.2014 Щодо сплати збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти під час нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб з процентів на валютні вклади