Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 75-95-п від 31.01.1995 Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 січня 1995 р. N 75
Київ
Про затвердження Порядку державного
обліку родовищ, запасів і проявів корисних
копалин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 24 ( 24-96-п ) від 09.01.96
N 927 ( 927-97-п ) від 27.08.97
N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004
N 1696 ( 1696-2004-п ) від 16.12.2004
N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }

Відповідно до статті 42 Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок державного обліку родовищ, запасів і
проявів корисних копалин, що додається.

Прем"єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від 31 січня 1995 р. N 75
ПОРЯДОК
державного обліку родовищ,
запасів і проявів корисних копалин
( У Порядку слово "Держкомгеології" замінено словом
"Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ N 1481
( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом
"Держкомприродресурсів" згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
{ У тексті Порядку слово "Держкомприродресурсів" замінено
словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 754
( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }

1. Державний облік родовищ, у тому числі техногенних, запасів
і проявів корисних копалин (далі - державний облік) - це система
збору, обробки та зберігання даних про результати
геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт. Метою державного
обліку є постійне визначення стану, перспектив розвитку,
раціонального використання та охорони мінерально-сировинної бази.
2. Державний облік здійснює Держгеонадра як по ділянках надр,
що використовуються, так і по ділянках надр, не залучених до
використання, в тому числі континентального шельфу і виключної
(морської) економічної зони. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
3. Державний облік ведеться на підставі звітів про
результати геологозйомочних, пошукових, геологорозвідувальних,
тематичних, проектно-пошукових та науково-дослідних робіт
геологічного профілю, річних звітів гірничодобувних підприємств,
звітів про результати технологічних випробувань мінеральної
сировини, техніко-економічних обгрунтувань, рішень ДКЗ, інших
документів, що стосуються оцінки та списання запасів.
4. Усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з
запасами, оціненими як промислові, становлять державний фонд
родовищ корисних копалин (далі - державний фонд), а всі попередньо
оцінені родовища - резерв цього фонду.
Система обліку об"єктів державного фонду включає інформацію
державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин (далі -
державного кадастру) та державного балансу запасів корисних
копалин (далі - державного балансу), а також державну та галузеву
звітність підприємств і організацій, що ведуть розвідку родовищ, у
тому числі і техногенних, видобуток та здійснюють збагачення
корисних копалин.
5. Держгеонадра щорічно готує аналітичний звіт про стан
державного фонду. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
6. Обліку в державному кадастрі підлягають усі відкриті
родовища корисних копалин на території України незалежно від
кількості запасів, стану їх розвідки, освоєння і відомчої
належності, а також прояви корисних копалин.
7. Підставою для складання державного кадастру є паспорт
родовища або прояву корисних копалин, який розробляється для
кожної групи корисних копалин. Форма паспорта, методичне
керівництво щодо складання паспортів та інструкція щодо ведення
державного кадастру розробляються і затверджуються Мінприроди.
8. Окремому обліку підлягають:
відпрацьовані родовища загальнопоширених корисних копалин;
прояви загальнопоширених корисних копалин;
нафтогазопрояви;
нафтогазоперспективні площі, структури;
параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові
і газові свердловини; ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1696 ( 1696-2004-п ) від 16.12.2004 )
шліхові ореоли, точки і зони мінералізації, окремі мінералогічні
знахідки з високим вмістом цінних компонентів;
геохімічні, геофізичні аномалії.
9. Організація та методичне керівництво веденням державного
кадастру, а також збір, облік, систематизація, зберігання, обробка
та надання даних державного кадастру заінтересованим користувачам
здійснюються Держгеонадрами. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
10. Обліку у державному балансі підлягають запаси корисних
копалин окремо по кожному об"єкту (родовище, ділянка родовища,
шахтне поле та ін.) за основними промисловими типами, сортами,
марками, технологічними групами корисних копалин відповідно до
діючих державних стандартів, а також за способом відпрацювання, з
виділенням запасів сировини, придатної для видобутку підземним,
відкритим, гідравлічним та іншими способами.
У підсумках по кожному об"єкту обліку виділяються окремим
рядком запаси, що знаходяться в охоронних зонах транспортних
магістралей, під населеними пунктами, заповідниками тощо.
За ступенем освоєння родовища корисних копалин поділяються
на ті, що розробляються, ті, що готуються до розробки, і ті, що
не розробляються.
11. Облік запасів корисних копалин у державному балансі
здійснюється згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 927 ( 927-97-п ) від
27.08.97 )
12. Нові об"єкти (родовища) зараховуються до державного
балансу на підставі рішень ДКЗ.
13. Запаси супутніх корисних копалин і компонентів, оцінені
ДКЗ, підлягають обліку в порядку, встановленому для основної
корисної копалини.
14. Облік запасів металічних і неметалічних корисних копалин
ведеться по запасах руди, металу, гірської породи, мінералу, окису
або іншої хімічної сполуки. Для нафти, газового конденсату,
природного і розчиненого газу враховуються загальні запаси і
запаси, що видобуваються.
15. Облік запасів корисних копалин ведеться на основі звітних
балансів гірничодобувних і геологорозвідувальних підприємств.
Форма звітного балансу за групами корисних копалин та інструкції
щодо їх заповнення розробляються Мінприроди, погоджуються із
заінтересованими міністерствами та відомствами і затверджуються
Мінстатом.
16. Підсумки запасів по кожному виду корисних копалин
підраховуються по гірничодобувних підприємствах, вугленосних та
рудоносних районах (басейнах), областях та в цілому по Україні,
включаючи її виключну (морську) економічну зону. ( Абзац перший
пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 24
( 24-96-п ) від 09.01.96 ) У підсумках по областях та Україні в цілому, включаючи її
виключну (морську) економічну зону, окремо виділяються запаси
родовищ, які експлуатуються і враховуються у державному фонді за
підприємствами, що їх експлуатують. ( Абзац другий пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 24 ( 24-96-п ) від
09.01.96 )
17. Контроль за правильністю обліку, стану та руху запасів
корисних копалин на підприємствах здійснюють галузеві
міністерства, відомства та Держнаглядохоронпраці.
18. Держгеонадра контролює своєчасність подання
підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних
копалин, перевіряє їх правильність та відповідність встановленим
вимогам і складає державний баланс запасів корисних копалин. { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
19. Облік параметричних, пошукових, розвідувальних та
експлуатаційних нафтових і газових свердловин, що знаходяться на
ділянках нафтогазоносних надр, у тому числі тих, що не
використовуються, ведеться відповідно до порядку, який
розробляється і затверджується Мінприроди за погодженням з
Держнаглядохоронпраці. ( Порядок доповнено пунктом 19 згідно з Постановою КМ N 1696
( 1696-2004-п ) від 16.12.2004 )


Інші НПА

Постанова КМУ №76-95-п від 31.01.1995 Питання Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Постанова КМУ №65-95-п від 27.01.1995 Про присвоєння рангів державним службовцям Постанова КМУ №61-95-п від 27.01.1995 Про присвоєння рангів державним службовцям Постанова КМУ №62-95-п від 27.01.1995 Про виготовлення гербіцидів на виробничому об"єднанні "Придніпровський хімічний завод" Постанова КМУ №56-95-п від 27.01.1995 Про плату за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон Постанова КМУ №57-95-п від 27.01.1995 Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України Постанова КМУ №58-95-п від 27.01.1995 Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства Постанова КМУ №59-95-п від 27.01.1995 Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів Постанова КМУ №60-95-п від 27.01.1995 Про внесення доповнення до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1994 р. N 205 Постанова КМУ №63-95-п від 27.01.1995 Про зміну коефіцієнта для визначення посадових окладів завідуючих секретаріатами комісій Верховної Ради України