Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 567 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України

Відповідно до статті 2, частини шостої статті 5 Закону України „Про Національну гвардію України” та з метою визначення правових засад організації та порядку діяльності військових частин і підрозділів з охорони громадського порядку Національної гвардії України, їх правового статусу, функцій та повноважень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Полторак С.Т.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
16.06.2014  № 567

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2014 р.
за № 729/25506

ПОЛОЖЕННЯ
про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, функції, правовий статус військових частин і підрозділів з охорони громадського порядку Національної гвардії України.

1.2. Військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України створюються в межах чисельності Національної гвардії України і призначені для забезпечення захисту та охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

1.3. У своїй діяльності військові частини з охорони громадського порядку (далі - військові частини) керуються Конституцією України, Законами України “Про Національну гвардію України”, “Про міліцію”, іншими законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади, наказами, директивами, розпорядженнями та дорученнями командувача Національної гвардії України, а також цим Положенням.

1.4. При виконанні завдань з охорони громадського порядку військові частини в межах своєї компетенції взаємодіють з органами внутрішніх справ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, Управлінням державної охорони України, військовими частинами Збройних Сил України, правоохоронними органами спеціального призначення, громадськими об’єднаннями та релігійними організаціями, а також з населенням.

ІІ. Завдання та функції військових частин

2.1. Основними завданнями військових частин є забезпечення захисту та охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

2.2. Основними функціями військових частин є участь у:

забезпеченні громадської безпеки та охорони громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров’я громадян;

припиненні масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами;

підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю населення;

відновленні конституційного правопорядку в разі здійснення спроб захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, відновленні діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

здійсненні заходів правового режиму воєнного та надзвичайного стану;

заходах територіальної оборони.

2.3. Військові частини відповідно до покладених на них завдань та функцій зобов’язані:

1) забезпечувати захист та охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань;

2) брати участь у забезпеченні громадської безпеки та охорони громадського порядку, у тому числі під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, інших масових заходів, у ході офіційних візитів та інших заходів за участю посадових осіб України та іноземних держав, щодо яких здійснюється державна охорона на території України;

3) уживати заходів, спрямованих на запобігання, виявлення кримінальних (адміністративних) правопорушень;

4) уживати заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, осіб, які вчинили втечу з місць позбавлення волі, дезертирів;

5) надавати допомогу в ліквідації наслідків природних, техногенних, екологічних катастроф;

6) брати участь у міжнародному співробітництві, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на підставі чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у порядку і на умовах, визначених законами України;

7) підтримувати або відновлювати правопорядок у районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення;

8) розблоковувати або припиняти протиправні дії в разі захоплення важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

9) протидіяти масовим заворушенням, що супроводжуються насильством над громадянами;

10) виконувати завдання територіальної оборони;

11) виконувати заходи правового режиму воєнного та надзвичайного стану;

12) здійснювати заходи щодо готовності до переходу з мирного на воєнний стан, вивчення мобілізаційних ресурсів, їх якісного відбору за призначенням та щодо матеріально-технічного забезпечення приведення військової частини у вищі ступені бойової готовності під час мобілізації;

13) здійснювати керівництво службово-бойовою діяльністю підпорядкованих підрозділів;

14) відповідно до законодавства України проводити роботу з добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом на посади осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;

15) здійснювати документальне оформлення проходження служби військовослужбовцями у військових частинах, контролювати виконання в підпорядкованих підрозділах законодавства з питань проходження військової служби;

16) узагальнювати, опрацьовувати та подавати пропозиції до вищого органу управління щодо ефективного використання організаційно-штатних структур підпорядкованих підрозділів та їх штатної чисельності;

17) організовувати повсякденну діяльність та контролювати її стан;

18) організовувати несення вартової та внутрішньої служби;

19) забезпечувати правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей і працівників військової частини;

20) проводити заходи морально-психологічного забезпечення;

21) забезпечувати в межах своєї компетенції розгляд звернень і скарг, що надійшли до військової частини від юридичних осіб та громадян;

22) запобігати і протидіяти корупційним та кримінальним правопорушенням військовослужбовців та працівників військової частини;

23) організовувати згідно з програмами навчання бойову та спеціальну підготовку особового складу;

24) здійснювати заходи щодо забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки особового складу військової частини;

25) уживати заходів щодо дотримання підпорядкованими підрозділами та особовим складом вимог безпеки дорожнього руху;

26) здійснювати заходи щодо запобігання травматизму та загибелі особового складу в підпорядкованих підрозділах;

27) планувати господарську діяльність і здійснювати забезпечення належними матеріально-технічними засобами підпорядковані підрозділи;

28) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці;

29) планувати та виконувати заходи технічного захисту інформації, здійснювати контроль за його належним станом та подавати пропозиції щодо його поліпшення;

30) здійснювати згідно із законодавством розподіл виділеного житла для військовослужбовців, працівників, організовувати контроль за станом утримання службового житла;

31) здійснювати забезпечення особового складу та підпорядкованих підрозділів фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами, уживати заходів щодо забезпечення будівництва, реконструкції, утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду, об’єктів військового призначення;

32) організовувати ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій військової частини;

33) здійснювати роботу з питань охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів підпорядкованими підрозділами;

34) відповідно до пункту 27 частини першої статті 10 Закону України “Про міліцію” забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів комерційного характеру на кошти організацій або осіб, які їх проводять.

2.4. Військові частини мають право:

1) установлювати за погодженням з відповідними органами в установленому чинним законодавством України порядку пропускний режим під час забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку, у тому числі під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, інших масових заходів, у ході офіційних візитів та інших заходів за участю посадових осіб України та іноземних держав, щодо яких здійснюється державна охорона на території України;

2) залучати фахівців органів внутрішніх справ, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції;

3) одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію з питань охорони громадського порядку.

2.5. Під час виконання завдань з охорони громадського порядку на військовослужбовців військових частин поширюються права та обов’язки, передбачені Законом України “Про міліцію”.

2.6. Використання особового складу військових частин не за призначенням забороняється.

ІІІ. Організація управління і забезпечення діяльності військових частин

3.1. Безпосереднє керівництво військовою частиною здійснює командир військової частини, який є прямим начальником особового складу військової частини. Командир військової частини, яка входить до складу оперативно-територіального об’єднання, підпорядковується начальникові територіального управління. Командир військової частини, яка не входить до складу оперативно-територіального об’єднання, підпорядковується безпосередньо командувачеві Національної гвардії України.

3.2. Командир військової частини має першого заступника та п’ять заступників, які відносяться до командування військової частини.

3.3. Командир військової частини та його заступники призначаються на посади і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.

3.4. Керівництво підпорядкованими підрозділами командир військової частини здійснює особисто, через своїх заступників та управління військової частини (штаб, групу, службу).

3.5. Командир військової частини:

відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання військовою частиною службово-бойових завдань, бойову та спеціальну підготовку, морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, збереження озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів військової частини, технічне, матеріальне, медичне, фінансове забезпечення, соціальний та правовий захист військовослужбовців військової частини та членів їх сімей;

керує військовою частиною на принципах єдиноначальності відповідно до законодавства України;

відповідає за виконання покладених на військову частину завдань;

здійснює керівництво військовим господарством військової частини;

представляє інтереси військової частини у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

контролює виконання підпорядкованими підрозділами, військовослужбовцями та працівниками покладених на них обов’язків;

видає накази та розпорядження з питань діяльності військової частини;

укладає відповідно до чинного законодавства України договори.

ІV. Організаційно-штатна структура та підпорядкування військових частин

4.1. Структура військових частин, у тому числі на особливий період, затверджується Міністром внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

4.2. Штати військових частин, у тому числі на особливий період, затверджуються командувачем Національної гвардії України.

4.3. Умовне найменування військових частин складається із словосполучення “військова частина” та чотиризначного цифрового номера (наприклад “військова частина 4114”).

Дійсне найменування військової частини складається із загальновійськового номера, штатного найменування, присвоєних почесних найменувань, а також назви державних нагород, якими нагороджена така частина (наприклад “45-й Римнікський орденів Кутузова, Богдана Хмельницького і Червоної Зірки полк Національної гвардії України”).

4.4. Військові частини, які входять до складу оперативно-територіального об’єднання, підпорядковуються начальникові територіального управління Національної гвардії України.

4.5. Військові частини, які не входять до складу оперативно-територіального об’єднання, підпорядковуються безпосередньо командувачеві Національної гвардії України.

4.6. До військових частин з охорони громадського порядку відносяться бригади, полки, окремі батальйони, до підрозділів з охорони громадського порядку - батальйони, роти та взводи.

4.7. До складу військових частин з охорони громадського порядку можуть входити інші підрозділи, визначені в Законі України “Про Національну гвардію України”. Підрозділи з охорони громадського порядку можуть входити до складу інших військових частин Національної гвардії України.

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення військових частин

5.1. Фінансування діяльності військових частин здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.

5.2. Військові частини є юридичними особами, реєстрація яких здійснюється в установленому законодавством порядку, мають печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, та банках.

5.3. Військові частини укладають договори відповідно до чинного законодавства України.

5.4. За військовими частинами з метою забезпечення їх діяльності та якісного виконання покладених на них завдань закріплюються в установленому порядку на праві оперативного управління будинки, споруди, передавальні пристрої, усі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв’язку.

5.5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення військових частин здійснюється Головним управлінням Національної гвардії України через органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

С.Т. ПолторакІнші НПА

Наказ МВС №566 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України Закон України ВРУ №224-VII від 14.05.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики Закон України ВРУ №353-VII від 20.06.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності Закон України ВРУ №602-V від 12.01.2007 Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад Закон України ВРУ №1095-V від 29.05.2007 Про внесення зміни до Закону України Про Центральну виборчу комісію Рішення КСУ №№ 6-рп/200 від 09.07.2007 У справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" Указ Президент №742/2014 від 24.09.2014 Про новий склад Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» Указ Президент №740/2014 від 24.09.2014 Про звільнення С. Тітенка з посади Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Указ Президент №744/2014 від 24.09.2014 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності" Розпорядження Президент №1038/2014 від 24.09.2014 Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2014 рік