Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МВС № 625 від 07.07.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України

Відповідно до статті 2, частини шостої статті 5 Закону України "Про Національну гвардію України", підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
03.07.2014  № 625

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2014 р.
за № 830/25607

ПОЛОЖЕННЯ
про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, функції, правовий статус військових частин і підрозділів з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України.

2. Військові частини та підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України створюються в межах чисельності Національної гвардії України і призначені для виконання завдань з охорони та оборони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів.

3. До військових частин з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів належать полки, окремі батальйони, які не входять до складу полків.

4. До складу військових частин з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів можуть входити підрозділи (батальйони, роти), спеціальні комендатури (комендатури).

5. У своїй діяльності військові частини та підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів (далі – військова частина) керуються Конституцією України, Законом України "Про Національну гвардію України", іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, наказами та директивами командувача Національної гвардії України, а також цим Положенням.

6. При виконанні завдань з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів військова частина взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Управлінням державної охорони України, Збройними Силами України, правоохоронними органами спеціального призначення, громадськими об’єднаннями та релігійними організаціями, а також з адміністрацією та режимними органами об’єктів, що охороняються, та населенням.

ІІ. Завдання та функції військової частини

1. Основними завданнями військової частини є:

1) охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів;

2) охорона спеціальних вантажів;

3) оборона важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів.

Військова частина під час виконання завдань залучається до участі в:

ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на об’єктах, що охороняються;

припиненні групових і масових порушень громадського порядку на об’єктах, що охороняються, та поблизу них;

виконанні завдань щодо попередження та припинення терористичних актів на об’єктах, що охороняються;

виконанні заходів правового режиму надзвичайного та воєнного стану;

заходах територіальної оборони держави в особливий період.

2. Військова частина відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює комплекс заходів щодо надійної охорони важливих державних об’єктів;

2) здійснює в установленому порядку пропускний режим на об’єктах, що охороняються;

3) забезпечує охорону спеціальних вантажів, у тому числі ядерних матеріалів, під час їх перевезення територією України;

4) здійснює оборону об’єкта, що охороняється;

5) виконує завдання територіальної оборони;

6) виконує заходи правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

7) здійснює заходи до переходу з мирного на воєнний стан, вивчення мобілізаційних ресурсів, їх якісного відбору за призначенням, забезпечує виконання заходів щодо матеріально-технічного забезпечення приведення військової частини у вищі ступені бойової готовності під час мобілізації;

8) надає допомогу адміністрації об’єктів у ліквідації наслідків природних, техногенних, екологічних катастроф на об’єктах, що охороняються;

9) здійснює керівництво службово-бойовою діяльністю підпорядкованих підрозділів;

10) підтримує взаємодію з органами місцевого самоврядування, адміністрацією та режимними органами об’єктів, що охороняються, з питань охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів;

11) відповідно до законодавства України проводить роботу з добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом на посади осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

12) здійснює документальне оформлення проходження служби військовослужбовцями у військових частинах, контролює виконання в підпорядкованих підрозділах законодавства з питань проходження військової служби;

13) узагальнює, опрацьовує та подає пропозиції до вищестоящого органу управління щодо ефективного використання організаційно-штатних структур підпорядкованих підрозділів та їх штатної чисельності;

14) здійснює та забезпечує проведення заходів з прихованого управління;

15) організовує повсякденну діяльність та контролює її стан;

16) організовує несення вартової та внутрішньої служб;

17) забезпечує правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей і працівників у військовій частині;

18) проводить заходи морально-психологічного забезпечення;

19) забезпечує розгляд звернень і скарг, що надійшли до військової частини від юридичних та фізичних осіб, у межах своєї компетенції;

20) запобігає й протидіє корупційним діям та кримінальним правопорушенням військовослужбовців та працівників військової частини;

21) організовує згідно з програмами навчання бойову та спеціальну підготовку особового складу;

22) здійснює заходи щодо забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки особового складу військової частини;

23) уживає заходів, спрямованих на дотримання підпорядкованими підрозділами та особовим складом вимог нормативно-правових актів стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху;

24) здійснює заходи із запобігання травматизму та загибелі особового складу в підпорядкованих підрозділах;

25) планує господарську діяльність і здійснює забезпечення належними матеріально-технічними засобами підпорядковані підрозділи;

26) здійснює заходи із забезпечення охорони державної таємниці;

27) планує та виконує заходи технічного захисту інформації, здійснює контроль за його належним станом та подає пропозиції щодо його поліпшення;

28) здійснює згідно із законодавством розподіл виділеного житла для військовослужбовців, працівників, організовує контроль за станом утримання службового житла;

29) здійснює забезпечення особового складу та підпорядкованих підрозділів фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами, уживає заходів щодо забезпечення будівництва, реконструкції, утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду, об'єктів військового призначення;

30) організовує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій військової частини;

31) здійснює роботу з питань охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів підпорядкованими підрозділами;

32) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на військову частину завдань.

3. Військова частина має право:

1) залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до ії компетенції;

2) звертатися в установленому порядку до представників органів виконавчої влади, адміністрацій об’єктів, що охороняються, щодо проведення нарад (робочих зустрічей) з питань охорони та оборони об’єктів;

3) установлювати за погодженням з відповідними органами в установленому чинним законодавством України порядку пропускний режим на важливих державних об’єктах та здійснювати контроль за його додержанням.

4. Забороняється використання військової частини для виконання завдань, не пов’язаних з її службово-бойовою діяльністю.

ІІІ. Організація управління і забезпечення діяльності військової частини

1. Безпосереднє керівництво військовою частиною здійснює командир військової частини, який є прямим начальником особового складу військової частини. Командир військової частини підпорядковується безпосередньо командувачеві Національної гвардії України.

2. Командир військової частини має першого заступника та п’ять заступників, які належать до командування військової частини.

3. Командир військової частини та його заступники призначаються на посади і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.

4. Керівництво підпорядкованими підрозділами командир військової частини здійснює особисто, через своїх заступників та управління військової частини (штаб, групу, службу).

5. Командир військової частини:

відповідає за бойову й мобілізаційну готовність, стан охорони об’єкта, що охороняється, успішне виконання військовою частиною службово-бойових завдань, бойову та спеціальну підготовку, за морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, збереження озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів військової частини, технічне, матеріальне, медичне, фінансове забезпечення, соціальний та правовий захист військовослужбовців військової частини та членів їх сімей;

керує військовою частиною на принципах єдиноначальності відповідно до законодавства України;

особисто відповідає за виконання покладених на військову частину завдань;

здійснює керівництво військовим господарством військової частини;

представляє інтереси військової частини в державних органах, установах, організаціях, на підприємствах усіх форм власності;

контролює виконання підпорядкованими підрозділами, військовослужбовцями та працівниками покладених на них обов’язків;

видає накази та розпорядження з питань діяльності військової частини;

укладає в установленому законодавством України порядку договори;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

ІV. Організаційно-штатна структура військової частини

1. Структура військових частин, у тому числі на особливий період, затверджується Міністром внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

2. Штати військових частин, у тому числі на особливий період, затверджуються командувачем Національної гвардії України.

3. Військова частина має своє умовне та дійсне найменування.

Умовне найменування військової частини складається із словосполучення "військова частина" та чотиризначного цифрового номера, наприклад: "військова частина 3024".

Дійсне найменування військової частини складається із загальновійськового номера, шатного найменування, присвоєних почесних найменувань, а також назви державних нагород, якими нагороджена така частина, наприклад: "45-й Римнікський орденів Кутузова, Богдана Хмельницького і Червоної Зірки полк Національної гвардії України".

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення військової частини

1. Фінансування діяльності військової частини здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законом.

2. Військова частина є юридичною особою, має печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, та відповідних банківських установах.

3. Військова частина укладає та виконує цивільно-правові та господарські договори відповідно до законодавства України.

4. За військовою частиною з метою забезпечення її діяльності та якісного виконання покладених завдань закріплюються в установленому порядку на праві оперативного управління будинки, споруди, передавальні пристрої, усі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо.

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення військової частини здійснюється Головним управлінням Національної гвардії України та іншими органами виконавчої влади через органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

 

С.Т. ПолторакІнші НПА

Наказ МВС №567 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України Наказ МВС №566 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України Закон України ВРУ №224-VII від 14.05.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики Закон України ВРУ №353-VII від 20.06.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності Закон України ВРУ №602-V від 12.01.2007 Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад Закон України ВРУ №1095-V від 29.05.2007 Про внесення зміни до Закону України Про Центральну виборчу комісію Рішення КСУ №№ 6-рп/200 від 09.07.2007 У справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" Указ Президент №742/2014 від 24.09.2014 Про новий склад Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» Указ Президент №740/2014 від 24.09.2014 Про звільнення С. Тітенка з посади Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Указ Президент №744/2014 від 24.09.2014 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності"