Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОЗ № 73 від 18.05.1994 Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
N 73 від 18.05.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 липня 1994 р.
за N 146/355

Про затвердження Положення про проведення
іспитів на передатестаційних циклах
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 484 від 07.07.2009 }

 
З метою удосконалення підготовки спеціалістів на передатестаційних циклах, на виконання рішення Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти від 26.04.94 р. Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах (додається).
2. Ректорам інститутів удосконалення лікарів, медичних (фармацевтичних) інститутів, які мають у своєму складі факультети удосконалення лікарів (провізорів), прийняти до керівництва і виконання затверджене Положення.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
Перший заступник Міністра В.Г.Передерій

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 18 травня 1994 р.
N 73
 
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення іспитів на передатестаційних циклах
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Після закінчення передатестаційного циклу в інститутах
(факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) проводиться
заключний іспит з метою встановлення фактичної відповідності
кваліфікації лікаря (провізора) - спеціаліста вимогам певної
кваліфікаційної категорії з конкретної спеціальності.
1.2. Для проведення іспитів після закінчення лікарями
(провізорами) передатестаційного циклу щорічно наказом по
навчальному закладу на відповідних кафедрах створюються
екзаменаційні комісії, що діють протягом календарного року.
1.3. Голова екзаменаційної комісії призначається із числа
завідуючих профільними кафедрами. До складу екзаменаційної комісії
входять представники деканату, завідуючі кафедрами, професори або
доценти профільних і суміжних кафедр.
1.4. Екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та
практичну клінічну підготовку лікарів (провізорів), вирішує
питання про видачу свідоцтва про складання іспиту з спеціальності
після проведення передатестаційного циклу з рекомендацією про
присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.
1.5. Лікарі (провізори) допускаються до іспиту за умови
виконання ними встановлених завдань, передбачених навчальними
планами і програмами підготовки на передатестаційному циклі.
1.6. До іспиту на підтвердження певної кваліфікаційної
категорії допускаються лікарі (провізори), що підтвердили
наявність відповідної категорії, закінчили навчання на
передатестаційному циклі, склали всі заліки з теоретичних і
практичних розділів навчальної програми для даної кваліфікаційної
категорії з основної і суміжних дисциплін.
1.7. До іспиту на присвоєння певної кваліфікаційної категорії
допускаються лікарі (провізори), які засвідчили свою спеціальність
відповідним сертифікатом або наявність відповідної
кваліфікаційної категорії та підтвердили їх під час комп'ютерного
тестового контролю базисних знань при зарахуванні їх на
передатестаційний цикл, мають відповідний стаж роботи за
спеціальністю, закінчили навчання на передатестаційному циклі і
склали всі заліки з теоретичних і практичних розділів навчальної
програми для відповідної кваліфікаційної категорії з основної і
суміжних дисциплін.
1.8. До іспиту на присвоєння певної кваліфікаційної категорії
допускаються також лікарі (провізори)-спеціалісти, які закінчують
навчання в клінічній ординатурі чи аспірантурі і мають необхідний
стаж практичної роботи за даною спеціальністю. Передатестаційний
іспит вони складають на кафедрах інститутів (факультетів)
удосконалення лікарів (провізорів), на яких створені екзаменаційні
комісії за відповідним фахом без проходження передатестаційного
циклу.
1.9. Комп'ютерний контроль рівня знань проводиться для
лікарів (провізорів), які успішно виконали навчальний план і
програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали
значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між
передатестаційними циклами (додаток 1).
Особи, які не набрали необхідної кількості балів з
відповідної лікарської (провізорської) кваліфікаційної категорії,
проходять комп'ютерний контроль рівня знань на категорію, якій
відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого
передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката
лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста), що дає право
продовжувати обіймати посаду лікаря-спеціаліста
(провізора-спеціаліста) з певної лікарської (провізорської)
спеціальності.
{ Розділ 1 доповнено пунктом 1.9 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 484 від 07.07.2009 }

 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ
 
2.1. Розклад роботи екзаменаційних комісій затверджується проректором з навчальної роботи.
2.2. Іспит складається з трьох частин: а) комп'ютерний контроль рівня знань; б) оцінка вмінь та оволодіння професійними практичними навичками, передбаченими програмою передатестаційного циклу для відповідної кваліфікаційної категорії; в) заключна співбесіда для підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми.
2.3. Комп'ютерний контроль рівня знань проводиться в комп'ютерному класі інституту (факультету) за тестовими комп'ютерними програмами відповідних кваліфікаційних категорій, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України.
Відповідальність за організацію і об'єктивність контролю рівня знань у комп'ютерному класі покладається на завідуючого комп'ютерним класом та членів екзаменаційної комісії.
2.3.1. Регламент проведення комп'ютерного тестування передбачає одночасну роботу всієї групи та індивідуальну роботу кожного з персональною електронно-обчислювальною машиною.
2.3.2. Кожний лікар (провізор) повинен відповісти не менше як на 150-200 питань загальної кількості питань відповідної кваліфікаційної категорії.
2.3.3 Загальний час роботи з комп'ютером під час іспиту з 150 питань обмежений 1 годиною 40 хвилинами, а при 200 питаннях - 2 годинами 13 хвилинами ( із розрахунку 40 секунд на одне питання).
2.3.4. Оцінювання теоретичної підготовки відбувається за бінарною системою ("позитивно" або "негативно"). Іспит вважається складений, якщо лікар (провізор) набирає або перевищує затверджений процент правильних відповідей: спеціаліст II категорії - 80 процентів; спеціаліст I категорії - 85 процентів; спеціаліст вищої категорії - 90 процентів.
2.3.5. Результати комп'ютерного тестового контролю теоретичних знань лікарів (провізорів) оформляються у 3 примірниках і підписуються членами комісії. Один із цих примірників відразу після закінчення комп'ютерного тестового контролю передається в деканат, один на кафедру, а один залишається в документації комп'ютерного класу.
2.3.6. При негативних результатах комп'ютерного тестового контролю знань лікар (провізор) вважається таким, що не витримав іспиту відповідно до певного кваліфікаційного рівня.
2.4. Оцінка вмінь та оволодіння професійними практичними навичками, передбаченими програмою передатестаційного циклу для відповідної кваліфікаційної категорії, проводиться викладачем протягом одномісячного навчання на передатестаційному циклі.
{ Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 484 від 07.07.2009 }
2.4.1. При організації цієї частини іспиту повинно бути передбачене виявлення у лікаря:
- вміння застосувати теоретичні знання при обгрунтуванні клінічного діагнозу та диференціальної діагностики;
- володіння сучасними прийомами і методами діагностики захворювань;
- вміння правильно побудувати патогенетичну терапію, володіння методами консервативного і оперативного лікування;
- вміння правильно організувати і надати медичну допомогу при невідкладних станах;
- рівня володіння практичними навичками.
2.4.2. При організації цієї частини іспиту повинно бути передбачене виявлення у провізора:
- вміння застосувати теоретичні знання при обгрунтуванні технології виготовлення лікарських засобів, аналізу лікарських препаратів та їх відпуску з аптеки;
- володіння сучасними прийомами організації та управління аптечним закладом;
- вміння організувати контроль якості ліків;
- вміння виготовити лікарські препарати за індивідуальними прописами лікарів;
- володіння сучасними методами планування та аналізом основних господарсько-фінансових показників.
Під час практичних занять протягом циклу кожний лікар (провізор) повинен підтвердити своє володіння або оволодіти навичками та вміннями відповідно до кваліфікаційних вимог.
2.4.3. При незадовільній оцінці володіння практичними навичками і вміннями лікар (провізор) вважається таким, що не засвоїв практичного розділу навчальної програми передатестаційного циклу і за своєю кваліфікацією не відповідає спеціалісту певної кваліфікаційної категорії.
2.4.4. Перед початком підсумкового етапу іспиту викладач групи повинен подати в комісію зведену відомість про виконання лікарями (провізорами) навчального плану, заліки з теоретичних і практичних розділів навчальної програми з основної і суміжних дисциплін.
2.5. Підсумкова частина іспиту проводиться у формі співбесіди лікарів (провізорів) з екзаменаційною комісією і передбачає прийняття рішення (з урахуванням результатів комп'ютерного тестового контролю знань, оцінок вмінь та володіння професійними навичками) про загальну оцінку рівня підготовки лікаря (провізора) з рекомендацією про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії спеціаліста.
Співбесіда курсантів з екзаменаційною комісією може відбуватись у формі усних запитань і відповідей, розв'язування ситуаційних задач, аналізу результатів інструментальних і лабораторних досліджень тощо.
 
3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІСПИТІВ
 
3.1. Результати іспиту оформляються протоколом засідання екзаменаційної комісії (додаток 2). Протокол оформляється у двох примірниках. Один з них зберігається на профільній кафедрі, другий в день екзамену здається в деканат інституту (факультету).
{ Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 484 від 07.07.2009 }
3.2. Лікарям (провізорам), які успішно склали іспит, після закінчення передатестаційного циклу видається свідоцтво про складання іспиту з спеціальності після проведення передатестаційного циклу (додаток N 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України N 166.
3.3. Лікарі (провізори), які не витримали іспиту на кваліфікаційну категорію з певної спеціальності, після закінчення передатестаційного циклу, отримують лише посвідчення про проходження підвищення кваліфікації і допускаються до складання повторного іспиту після закінчення нового передатестаційного циклу тільки через рік.
3.4. Після завершення іспиту голова комісії складає звіт. У звіті має бути аналіз рівня підготовки лікарів ( провізорів), якості проведеного навчання на циклі та рекомендації щодо удосконалення роботи по підвищенню рівня підготовки спеціалістів. Звіти зберігаються в деканатах інститутів (факультетів) удосконалення лікарів (провізорів) та на профільних кафедрах.
 
Додаток 1
до Положення про проведення
іспитів на передатестаційних
циклах

 
ШКАЛА
значень різних видів діяльності
лікарів (провізорів) у період
між передатестаційними циклами

 
------------------------------------------------------------------ | N | Вид діяльності |Кількість (балів)| |з/п| | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |1 |Навчання на передатестаційному циклі в | | | |закладах (на факультетах) післядипломної | | | |освіти | 40 | |---+------------------------------------------+-----------------| |2 |Підвищення кваліфікації на циклах | | | |тематичного вдосконалення в закладах (на | | | |факультетах) післядипломної освіти | | | |тривалістю: | | | | - 1 тиждень | 10 | | | - 2 тижні | 15 | | | - 4 тижні | 30 | | | - 6 тижнів | 45 | |---+------------------------------------------+-----------------| |3 |Підвищення кваліфікації за дистанційною | | | |формою навчання у закладах (на | | | |факультетах) післядипломної освіти | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |4 |Проведення лекції (крім викладачів): | | | | - для медсестер, пацієнтів, громадян, | | | | виступ та публікація у засобах масової| | | | інформації (10*) | 5 | | | - для лікарів (10*) | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |5 |Навчання на курсах інформації та | | | |стажування в закладах (на факультетах) | | | |післядипломної освіти, охорони здоров'я, | | | |науково-дослідних інститутах, у т.ч. за | | | |кордоном, тривалістю: | | | | - 1 місяць | 20 | | | - 2 місяці | 30 | | | - 3 місяці | 40 | |---+------------------------------------------+-----------------| |6 |Підготовка на короткотривалих курсах | | | |інформації та стажування, переривчастих | | | |курсах, семінарах на місцевих базах, в | | | |регіональних центрах (що підтверджено | | | |обласним відділом охорони здоров'я) | | | |тривалістю: | | | | - не менше 36 годин на рік | 5 | | | - не менше 72 годин на рік | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |7 |Науково-педагогічна (педагогічна) робота у| | | |вищих медичних (фармацевтичних) навчальних| | | |закладах і закладах (на факультетах) | | | |післядипломної освіти | | | |I-II рівнів акредитації: | | | | - за основним місцем роботи | 20 | | | - за сумісництвом | 10 | | |III-IV рівнів акредитації: | | | | - за основним місцем роботи | 30 | | | - за сумісництвом | 15 | |---+------------------------------------------+-----------------| |8 |Керівництво групою інтернів на базі | | | |стажування | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |9 |Участь у науково-практичній конференції, | | | |симпозіумі, з'їзді, конгресі, засіданні | | | |професійної асоціації за спеціальністю: | | | |міжнародних (в країнах Європи, Азії | | | |та Америки (3*)): | | | | - з доповіддю | 9 | | | - без доповіді | 3 | | |міжнародних в країнах СНД (5*): | | | | - з доповіддю | 10 | | | - без доповіді | 2 | | |національних (5*): | | | | - з доповіддю | 5 | | | - без доповіді | 2 | | |10 регіональних (10*): | | | | - з доповіддю | 5 | | | - без доповіді | 2 | |---+------------------------------------------+-----------------| |10 |Видання фахового: | | | | - підручника | 30 | | | - навчального посібника | 20 | | | - монографії | 20 | |---+------------------------------------------+-----------------| |11 |Публікація статті у фахових виданнях: | | | | - одноосібно | 10 | | | - у співавторстві | 5 | |---+------------------------------------------+-----------------| |12 |Отримання патенту на фаховий винахід: | | | | - одноосібно | 20 | | | - у співавторстві | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |13 |Видання: | | | | - галузевих методичних рекомендацій | 6 | | | - інформаційного листка, | | | | раціоналізаторської пропозиції | 3 | | |Підготовка експертного висновку обласного | | | |рівня | 3 | | |Участь у розробці нормативних документів | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |14 |Упровадження у практичну діяльність | | | |інноваційних розробок та технологій, нових| | | |методів діагностики, лікування, | 10 | | |фарманалізу | | |---+------------------------------------------+-----------------| |15 |Публікації в тезах науково-практичної | | | |конференції, симпозіуму, з'їзду, конгресу:| | | | - міжнародних | 5 | | | - національних | 3 | | | - регіональниха | 2 | |---+------------------------------------------+-----------------| |16 |Виступ у середніх та загальноосвітніх | | | |закладах та на підприємствах | 2 | | |Виступи та публікації в засобах масової | | | |інформації, у тому числі місцевих | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |17 |Присвоєння звання "Заслужений лікар | | | |України", "Заслужений діяч науки і | | | |техніки України", "Заслужений працівник | | | |охорони здоров'я України", "Заслужений | | | |працівник освіти" | 20 | |---+------------------------------------------+-----------------| |18 |Нагородження грамотою Верховної Ради | | | |України, Почесною грамотою Кабінету | | | |Міністрів України, Почесною грамотою | | | |Міністерства охорони здоров'я України, | | | |Почесною грамотою Міністерства охорони | | | |здоров'я Автономної Республіки Крим та | | | |грамотами облдержадміністрацій, Відомчою | | | |заохочувальною відзнакою Міністерства | | | |охорони здоров'я України - нагрудним | | | |знаком "Хрест Пантелеймона Цілителя" | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |19 |Обіймання посади головного позаштатного | | | |спеціаліста району, міста, області | 5 | |---+------------------------------------------+-----------------| |20 |Захист дисертації на здобуття учених | | | |ступенів: | | | | - доктора медичних наук | 40 | | | - кандидата медичних наук | 30 | |---+------------------------------------------+-----------------| |21 |Закінчення клінічної ординатури, | | | |аспірантури, магістратури, докторантури | 30 | |---+------------------------------------------+-----------------| |22 |Робота в закладах охорони здоров'я, | | | |розташованих у сільській місцевості, | | | |не менше 3 років | 10 | ------------------------------------------------------------------
* Кількість заходів.
 
Критерії відповідності Шкали значень певній лікарській (провізорській) категорії:
Для вищої кваліфікаційної категорії:
 
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | | нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | | (на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | |рівнів акредитації| | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 8 балів |48 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 16 балів |56 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 24 бали |64 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 32 бали |72 бали | |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 40 балів |80 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------
Для першої кваліфікаційної категорії:
 
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | | нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | | (на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | |рівнів акредитації| | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 6 балів |46 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 12 балів |52 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 18 балів |58 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 24 бали |64 бали | |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 30 балів |70 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------
Для другої кваліфікаційної категорії:
 
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | |нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | |(на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | | рівнів | | | | | акредитації | | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 4 бали |44 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 8 балів |48 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 12 балів |52 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 16 балів |56 балів| |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 20 балів |60 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------ { Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 484 від 07.07.2009 }

 
Додаток 2
до Положення про проведення
іспитів на передатестаційних
циклах
 
ПРОТОКОЛ N ____
 
засідання екзаменаційної комісії ________________________ інституту (факультету) удосконалення лікарів (провізорів) від "___" ________199___р. про складання заключного іспиту на передатестаційному циклі з спеціальності ______________ згідно з навчальним планом і програмою, затвердженими Головним управлінням учбових закладів, кадрів і науки Міністерства охорони здоров'я України
"_____"___________199___р.
————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Прізвище, |Стаж |Кваліфі-|Резуль- | Результати |Підтверд- | |ім'я, по |робо-|каційна |тати | заключного |жено | |батькові |ти за|катего- |базисно-| іспиту |(присвоє- | |лікаря |фахом|рія, рік|го конт-|——————————————|но) ква- | |(провізора)| |присво- |ролю |комп'ю-|оцін- |ліфіка- | | | |єння |знань |терний |ка |ційну ка- | | | | | |тесто- |вмінь |тегорію | | | | | |вий |та во-|(друга, | | | | | |конт- |лодін-|перша, | | | | | |роль |ня |вища) | | | | | |рівня |про- | | | | | | |знань |фесій-| | | | | | | |ними | | | | | | | |прак- | | | | | | | |тични-| | | | | | | |ми на-| | | | | | | |вичка-| | | | | | | |ми | | ——+———————————+—————+————————+————————+———————+——————+——————————| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Голова комісії
Члени комісії


Інші НПА

Наказ Мінсоцполітики №386 від 07.04.2015 Про затвердження Змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України Наказ Мінсоцполітики №139 від 15.03.2012 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України Наказ МФУ №407 від 09.04.2015 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Наказ Мін'юст №607/5 від 27.04.2015 Про внесення змін до Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства Наказ Мін'юст №1104/5 від 10.07.2014 Про затвердження Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства Рішення НКЦПФР №476 від 10.04.2015 Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (щодо удосконалення порядку емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу) Рішення НКЦПФР №465 від 07.04.2015 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Розпорядження Нацкомфінпослуг №688 від 09.04.2015 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Рішення НБУ №5 від 23.04.2015 Про стан проведення грошово-кредитної політики у січні - березні 2015 року та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України Постанова Правління НБУ №279 від 28.04.2015 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України