Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013 Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.11.2013  № 1541

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2013 р.
за № 2004/24536


Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

На виконання підпункту 68 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства;

2) Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації;

3) зразок запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства.

2. Уповноважити Державне підприємство «Український державний центр міжнародної освіти України» Міністерства освіти і науки України на реєстрацію виданих навчальними закладами запрошень на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства та ведення обліку зазначених осіб, які прибули на навчання в Україну.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2003 року № 544 «Про затвердження Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2003 року за № 766/8087;

2) наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2004 року № 67 «Про внесення змін до Порядку набору іноземців на навчання в Україні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 № 544», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 185/8784;

3) наказ Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2004 року № 701 «Про внесення змін до Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2004 року за № 1300/9899.

4. Управлінню міжнародного співробітництва (Божков А.Д.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року.

Міністр

Д.В. Табачник


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України

Міністр внутрішніх справ України
С. Черних


П.А. Шишолін

В.Ю. Захарченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
01.11.2013  № 1541

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2013 р.
за № 2004/24536


ПОРЯДОК
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

1. Цей Порядок визначає особливості організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) у вищих навчальних закладах (далі - навчальні заклади) незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, отриманої в установленому порядку, крім випадків, якщо інше не встановлене міжнародними договорами України.

2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають на території України на законних підставах і мають право вступу до навчальних закладів на умовах, визначених законодавством, а також біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

3. Навчання іноземців здійснюється за денною (очною) та заочною формами навчання на підставі документів про попередню освіту, які були отримані не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до українських навчальних закладів (крім заяв щодо вступу до аспірантури, докторантури, післядипломної освіти).

4. Послуги з організації набору іноземців на навчання здійснюють:

1) навчальні заклади;

2) уповноважене МОН України державне підприємство (далі - уповноважене державне підприємство);

3) суб’єкти господарювання (резиденти та нерезиденти) за наявності укладених із навчальними закладами договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання.

5. Навчальні заклади, які уклали договори з суб’єктами господарювання щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання, протягом п’яти робочих днів подають уповноваженому державному підприємству інформацію щодо укладених договорів для узагальнення інформації про стан надання освітніх послуг іноземцям.

МОН України щороку здійснює оцінку ефективності діяльності навчальних закладів з набору іноземців на навчання та ведення моніторингу якості надання освітніх послуг іноземцям.

6. Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії. Іноземці зараховуються на навчання до навчальних закладів за результатами співбесіди.

Підставою для зарахування (відрахування) іноземця на(до) підготовчий(ого) факультет (відділення) є наказ про зарахування (відрахування), який в електронній формі занесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

7. Іноземці, щодо яких приймальною комісією навчального закладу встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчих факультетах (відділеннях) навчальних закладів, які мають ліцензію МОН України на підготовку іноземців до вступу до вищих навчальних закладів.

8. Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:

1) заяву-анкету;

2) оригінал та копію документа про попередню освіту;

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4) копію документа про народження;

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Для вступу до докторантури подаються додатково:

тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня «доктор наук»;

копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

9. Навчання іноземців на підготовчих факультетах (відділеннях) здійснюється за денною формою згідно з навчальними планами, розробленими навчальним закладом.

10. Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства за зразком згідно з додатком до цього Порядку та вступає на навчання за основним напрямом підготовки (спеціальністю) до навчального закладу, який видав йому запрошення на навчання.

11. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН України у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Для прийняття МОН України рішення щодо направлення іноземця на навчання до навчальних закладів за міжнародними договорами України та державними програмами кандидат на навчання надсилає до МОН України документи, визначені в пункті 8 цього Порядку.

12. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток встановленого законодавством зразка.

13. Переведення іноземців з одного вищого навчального закладу до іншого здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі наказу навчального закладу.

14. Іноземці, які закінчили навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (підготовчий факультет/відділення) і виявили бажання продовжити освіту, за умови прийняття в установленому порядку відповідного рішення навчальним закладом зараховуються на подальше навчання протягом 10 календарних днів з дати видання наказу про закінчення підготовчого факультету (попереднього рівня навчання).

15. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами, здійснюється за договорами (контрактами) за рахунок власних коштів іноземців або інших не заборонених законодавством України джерел, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

16. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти навчальний заклад відраховує такого іноземця.

17. Навчальні заклади, які надають освітні послуги іноземцям, забезпечують своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання.

18. Примусове видворення іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, здійснюється уповноваженими органами у встановленому законодавством порядку.

19. Про іноземців, яких відраховано з навчальних закладів за невиконання навчального плану, за порушення умов договору (контракту) або з інших підстав, передбачених законодавством, навчальний заклад протягом 10 днів зобов’язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця, а про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, - уповноважене державне підприємство та територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

Начальник управління
міжнародного співробітництва


А.Д. Божков


Додаток
до Порядку організації набору
та навчання (стажування) іноземців
та осіб без громадянства
(пункт 10)


ЗРАЗОК ТА ОПИС СВІДОЦТВА
про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства


Інші НПА

Постанова КМУ №684 від 11.09.2013 Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства Наказ МВС №81 від 26.01.2015 Про внесення змін до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення Наказ Міноборони №17 від 12.01.2015 Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України Наказ Міноборони №448 від 03.07.2013 Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України Наказ Міноборони №48 від 02.02.2015 Про затвердження Змін до Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад Наказ Міноборони №337 від 27.05.2014 Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців Наказ Мінекономрозвитку №158 від 23.02.2015 Про внесення змін до Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами Наказ Мінекономрозвитку №503 від 24.04.2012 Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами Постанова Правління НБУ №113 від 19.02.2015 Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні Постанова Правління НБУ №174 від 01.06.2011 Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні