Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МОН № 856 від 27.06.2013 Про затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2013  № 856

Зареєстроване в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1189/23721


Про затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти

Відповідно до статті 29-1 Закону України «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1133 «Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету», з метою удосконалення діяльності методичних служб професійно-технічної освіти та впровадження Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснити заходи щодо практичного впровадження цього Положення.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр

Д.В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27.06.2013  № 856

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1189/23721


ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та засади діяльності навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти (далі - центр).

2. Центри є державними закладами у галузі освіти, що фінансуються з державного бюджету.

3. Центри підпорядковуються Міністерству освіти і науки України (далі - МОН України).

4. Головним завданням центру є навчально-методичне та науково-методичне забезпечення діяльності професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності.

5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН України, цим Положенням та своїм статутом.

6. Створення, реорганізація та ліквідація центру здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Статут центру розробляється відповідно до законодавства України, цього Положення та затверджується МОН України.

8. Центр є юридичною особою, яка набуває права та обов'язки з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланки, веде діловодство, бухгалтерський та статистичний облік і діє на підставі статуту.

9. Трудові відносини в центрі визначаються законодавством України та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

10. З метою координації науково-методичної та навчально-методичної роботи в центрі створюється науково-методична (навчально-методична) рада (далі - рада), яка здійснює свою діяльність на громадських засадах. Персональний склад ради визначається та затверджується директором центру за згодою керівників професійно-технічних навчальних закладів та інших організацій, представники яких входять до її складу.

11. Центр надає платні послуги відповідно до чинного законодавства.

12. Центр може утворювати в установленому порядку разом з навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

Відносини з іншими навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених договорів.

13. Центр має право бути позивачем і відповідачем в суді в порядку, встановленому законодавством України.

14. Центр має право на здійснення відповідно до законодавства міжнародної і зовнішньоекономічної діяльності.

II. Основні завдання та напрями діяльності центру

1. Реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері професійно-технічної освіти з питань удосконалення та модернізації змісту професійно-технічної освіти.

2. Подання пропозицій до МОН України щодо підготовки рішень з питань реформування, прогнозування розвитку професійно-технічної освіти та її організаційно-правового забезпечення, удосконалення системи безперервної освіти і підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

3. Організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135.

4. Здійснення методичного та інформаційного забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесів у професійно-технічних навчальних закладах.

5. Аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів з професійної, загальноосвітньої підготовки, розроблення пропозицій та надання методичної допомоги педагогічним колективам закладів освіти щодо удосконалення навчально-виробничого та навчально-виховного процесів.

6. Здійснення зв'язків з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої та професійної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, обміну кращим педагогічним та виробничим досвідом.

7. Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання.

8. Участь у розробці та апробації державних освітніх стандартів з конкретних професій, що затверджуються МОН України.

9. Організація розроблення робочих навчальних планів і робочих навчальних програм професійно-технічними навчальними закладами.

10. Здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес в професійно-технічних навчальних закладах.

11. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання.

12. Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

13. Створення методичних секцій та методичних об’єднань з професій та навчальних предметів в професійно-технічних навчальних закладах, організація їх роботи.

14. Організація підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

15. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, у професійно-технічних навчальних закладах, надання допомоги у розробленні індивідуальних планів і програм стажування.

16. Взаємодія з територіальними органами Державної служби зайнятості України, підприємствами, установами, організаціями щодо підготовки, перепідготовки кваліфікованих робітників, надання їм методичної допомоги з цих питань.

17. Вивчення потреб професійно-технічних навчальних закладів щодо забезпечення їх програмно-методичною документацією, підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичною літературою.

18. Надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробація.

19. Проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально-виробничої та навчально-виховної роботи.

20. Участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертиз професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти.

21. Здійснення у межах компетенції видавничої діяльності: підготовка і випуск інформаційних, методичних матеріалів та періодичних видань.

III. Управління центром

1. Управління діяльністю центру здійснюється МОН України.

2. Загальне керівництво центром здійснює директор, який призначається на посаду наказом МОН України, шляхом укладання з ним трудового договору (контракту) відповідно до чинного законодавства.

Директор звільняється з посади наказом МОН України відповідно до чинного законодавства.

3. Директор центру:

діє від імені центру, представляє його інтереси в судах, державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

користується правами, передбаченими законодавством України;

затверджує в межах наявного фонду заробітної плати структуру і штатний розпис центру;

видає доручення матеріально відповідальним особам на одержання коштів, майна та інших матеріальних цінностей з іншими підприємствами, установами та організаціями;

розпоряджається майном і коштами центру згідно із законодавством України;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру згідно із законодавством України та затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їх посадові обов’язки;

організовує роботу центру та персонально відповідає за результати його діяльності;

створює необхідні умови для розвитку інноваційної діяльності центру;

видає у межах своєї компетенції накази, заохочує працівників, у разі порушення трудової дисципліни застосовує передбачені законодавством стягнення;

забезпечує працівникам центру безпечні і нешкідливі умови праці.

IV. Фінансування центру

1. Центр утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Власні надходження формуються за рахунок джерел, не заборонених законодавством України.

3. Центр здійснює використання коштів за кошторисом, затвердженим у встановленому законодавством порядку.

4. Умови оплати праці працівників центру визначаються законодавством України.

V. Матеріально-технічна база центру

1. Матеріально-технічну базу центру складають основні фонди та оборотні засоби.

2. Земельні ділянки передаються центру в постійне користування відповідно до вимог Земельного кодексу України.

3. Для забезпечення виконання своїх завдань центр оснащується комп’ютерною, копіювальною та проекційною технікою.

4. Об’єкти права власності закріплюються за центром на праві оперативного управління.

VI. Облік і звітність центру

Центр самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік коштів, майна та результатів своєї діяльності, веде статистичну і бухгалтерську звітність, установлену законодавством України.

VII. Міжнародне співробітництво

1. Центр має право укладати договори про міжнародне співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з міжнародними організаціями.

2. Центр має право відповідно до законодавства проводити зовнішньоекономічну діяльність, яка здійснюється на підставі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок в установах банків України.

3. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються центром для забезпечення діяльності, передбаченої його статутом.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрун


Інші НПА

Наказ Мін'юст №356/5 від 12.03.2015 Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України Наказ Мін'юст №1166/5 від 06.08.2012 Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків і аварій, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України Наказ МОН №1526 від 26.12.2014 Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання Розпорядження КМУ №242 від 25.03.2015 Про звільнення Стоєцького В.Ф. з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Розпорядження КМУ №243 від 25.03.2015 Про призначення Шкіряка З.Н. виконуючим обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Розпорядження КМУ №244 від 25.03.2015 Про звільнення Кривопішина О.М. з посади начальника державного територіально-галузевого об’єднання Південно-Західна залізниця Постанова КМУ №129 від 25.03.2015 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року Постанова КМУ №130 від 25.03.2015 Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1998 р. № 1930 Постанова КМУ №131 від 25.03.2015 Про внесення зміни до пункту 2 Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями Розпорядження КМУ №220 від 18.03.2015 Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2015 рік