Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МФУ № 69 від 11.08.1994 Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
 N 69 від 11.08.94
                    Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України 
                                      26 серпня 1994 року 
                                      за N 202/412 
Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 268 ( z0601-97 ) від 05.12.97 N 115 ( z0339-00 ) від 26.05.2000 N 731 ( z1560-04 ) від 22.11.2004 N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 N 1116 ( z1263-11 ) від 08.09.2011 }
 
     Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року N 250 ( 250-93-п ), Н А К А З У Ю:
     Затвердити Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (додається).
 
 Заступник Міністра                                М.О. Гончарук 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів
України
від 11 серпня 1994 р. N 69
ІНСТРУКЦІЯ
по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів
та розрахунків
 
     1. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 115 ( z0339-00 ) від 26.05.2000 )
     2. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
     3. Проведення інвентаризації є обов'язковим:
     а) при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
     б) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів - за рішенням керівника підприємства один раз на п'ять років або щорічно з охопленням інвентаризацією не менше 20 відсотків одиниць бібліотечного фонду з обов'язковим завершенням розпочатої інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної особи) протягом тридцяти днів; { Підпункт "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ);
     г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);
     д) за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін, зазначений у належним чином оформленому документі зазначених органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа; { Підпункт "д" пункту 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1116 ( z1263-11 ) від 08.09.2011 }
     е) у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ);
     є) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якого входять ці підприємства;
     ж) у разі ліквідації підприємства.
     4. При колективній (бригадній) матеріальній відповідальності проведення інвентаризації обов'язково у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів, а також за вимогою хоча б одного члена колективу (бригади).
     5. У випадках, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, інвентаризації підлягають також майно і матеріальні цінності, що не належать підприємству, та облік яких ведеться на позабалансових рахунках.
     6. У разі одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або при одержанні від покупця претензії щодо недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, на які заявлені вказані претензії.
     7. Основними завданнями інвентаризації є:
     а) виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі;
     б) установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
     в) виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделів, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;
     г) перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів;
     д) перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, забезпечень та резервів наступних витрат і платежів. { Підпункт "д" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     8. У разі проведення раптових інвентаризацій всі товарно-матеріальні цінності підготовляються до інвентаризації у присутності інвентаризаційної комісії, в інших випадках - завчасно. Вони повинні бути згруповані, розсортировані та розкладені за назвами, сортами, розмірами, у порядку, зручному для підрахунку.
     9. Інвентаризація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводиться відповідно до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 6 квітня 1998 року N 84 ( z0271-98 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за N 271/2711.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     10. Проведення інвентаризації у випадках, передбачених підпунктом "а" пункту 3 цієї Інструкції, та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється у порядку, встановленому Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158 ( 158-93-п ).
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     11. Проведення інвентаризації в інших випадках та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється в порядку, наведеному в пункті 10 цієї Інструкції, з урахуванням таких особливостей.
     11.1. Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах, розпорядчим документом їх керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі керівника структурних підрозділів, головного бухгалтера, які очолюються керівником підприємства або його заступником.
     У разі проведення інвентаризації за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації, посадові особи відповідного органу (за їх згодою) можуть бути присутні при проведенні інвентаризації. { Підпункт 11.1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1116 ( z1263-11 ) від 08.09.2011 }
     11.2. На підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації у місцях збереження та виробництва розпорядчим документом керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії у складі інженера, технолога, механіка, виконавця робіт, товарознавця, економіста, бухгалтера та інших досвідчених працівників, які добре знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік. Робочі інвентаризаційні комісії очолюються представником керівника підприємства, який призначив інвентаризацію. Забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії у тих самих матеріально відповідальних осіб одного й того ж працівника два роки підряд. Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії та у присутності матеріально відповідальної особи.
{ Підпункт 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     11.3. Постійно діючі інвентаризаційні комісії:
     проводять профілактичну роботу по забезпеченню збереження цінностей, заслуховують на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів з цього питання;
     організовують проведення інвентаризацій і здійснюють інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій;
     здійснюють контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій, а також вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання та переробки в міжінвентаризаційний період. Основними завданнями перевірок і вибіркових інвентаризацій в міжінвентаризаційний період є здійснення контролю за збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання і ведення первинного обліку;
     перевіряють правильність визначення інвентаризаційних різниць, обгрунтованість пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіх місцях їх збереження;
     при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках проводять за дорученням керівника підприємства повторні суцільні інвентаризації;
     розглядають письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чи псування цінностей або інші порушення, і свої пропозиції щодо регулювання виявлених нестач та втрат від псування цінностей, заліку внаслідок пересортиці відображають у протоколі. В протоколі мають бути наведені відомості про причини і про осіб, винних у нестачах, втратах і лишках та про вжиті до них заходи.
     11.4 Робочі інвентаризаційні комісії:
     здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва;
     разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у визначенні результатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку;
     вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшенню обліку та контролю за їх зберіганням, а також реалізації непотрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;
     несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках;
     оформляють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій про залік нестач та лишків за пересортицею, списанню нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам.
     11.5. Якщо матеріально відповідальні особи виявляють після інвентаризації помилки в інвентаризаційних описах, вони повинні негайно (до відкриття складу, комори, відділу, секції тощо) заявити про це інвентаризаційній комісії, яка після перевірки вказаних фактів та їх підтвердження проводить виправлення помилок.
     11.6. Контрольні перевірки інвентаризації повинні проводитись постійно діючою інвентаризаційною комісією з участю членів робочих інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але обов'язково до відкриття складу (комори, секції тощо), де проводилась інвентаризація. При цьому перевіряються з опису найбільш цінні матеріальні цінності та ті, що користуються підвищеним попитом.
     При виявленні значних розходжень між даними інвентаризаційного опису і даними контрольної перевірки призначається новий склад робочої інвентаризаційної комісії для проведення повторної суцільної інвентаризації цінностей.
     Керівник підприємства повинен терміново по доповіді постійно діючої інвентаризаційної комісії розглянути питання про відповідальність першого складу робочої інвентаризаційної комісії, яка допустила порушення при проведенні інвентаризації цінностей.
     Результати контрольних перевірок інвентаризацій оформляються актом (додаток N 1). Реєстрацію проведених контрольних перевірок здійснює бухгалтерія у спеціальній книзі (додаток N 2).
     11.7. В інвентаризаційних відомостях наводяться дані про дату придбання чи спорудження не відображених у бухгалтерському обліку основних засобів. При інвентаризації перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них. При виявленні придатних для використання об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, постійно діючою (робочою) інвентаризаційною комісією оформлюється пропозиція про визначення їх справедливої та ліквідаційної вартості. ( Абзац перший підпункту 11.7 пункту 11 із змінами згідно з Наказом Мінфіну N 731 ( z1560-04 ) від 22.11.2004 )
     При перевірці фактичної наявності цінних паперів установлюються правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів, повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів з фінансових інвестицій.
     Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, термінів їх погашення.
     Інвентаризація цінних паперів, переданих підприємством на зберігання спеціальним організаціям (депозитарій, банк), полягає у звірянні залишків, відображених на відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок спеціальних організацій.
( Підпункт 11.7 пункту 11 в редакції Наказу Мінфіну N 115 ( z0339-00 ) від 26.05.2000 )
11.8. При інвентаризації товарно-матеріальних цінностей:
     а) їх переважування, обмір, підрахунок проводиться у порядку розміщення цінностей у даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу комісії від одного виду цінностей до іншого.
     При зберіганні товарно-матеріальних цінностей в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбується і комісія переходить у наступне приміщення;
     б) інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, не оплачені у строк покупцями відвантажені товари і цінності, та на ті, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці);
     в) кількість цінностей і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, може визначатися на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі частини вказаних цінностей;
     г) на прибуткових документах на товарно-матеріальні цінності, що надійшли на об'єкт і прийняті під час його інвентаризації матеріально відповідальною особою у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка "після інвентаризації" з посиланням на дату опису, де записані ці цінності;
     д) на видаткових документах про товарно-матеріальні цінності, які відпущені зі складу під час інвентаризації з дозволу керівника підприємства і головного бухгалтера у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови, робиться відмітка, та вони заносяться до окремого опису в порядку, аналогічному для цінностей, що надійшли під час інвентаризації;
     е) допускається складання групових інвентаризаційних описів малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування працівників, із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться особові картки) з їх розпискою в опису.
     При інвентаризації бібліотечних фондів: { Підпункт 11.8 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     а) інвентаризаційною комісією визначається спосіб проведення інвентаризації; виявляються помилки, допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою, виявляються дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що потребують ремонту, оправи тощо; { Підпункт 11.8 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     б) у разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук у строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо користування документом читачем, але не більше тридцяти днів. { Підпункт 11.8 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     11.9. При інвентаризації незавершеного виробництва, незавершеного капітального будівництва і незавершеного ремонту:
     а) в інвентаризаційних описах вказується найменування заділу, стадія або ступінь їх готовності, кількість або обсяг робіт;
     б) сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають біля робочих місць і не піддавались обробці, до опису незавершеного виробництва не включаються, а фіксуються в описах матеріальних цінностей або в окремих описах;
     в) кількість сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси або суміші в незавершеному виробництві, визначається технічними розрахунками у порядку, передбаченому галузевими інструкціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції;
     г) інвентаризаційна комісія повинна перевірити чи не значиться у складі незавершеного капітального будівництва устаткування, що передане до монтажу, а фактично не розпочате монтажем, а також стан об'єктів, що законсервовані, і будівництво яких тимчасово припинено, виявити причини і підстави для їх консервації;
     д) на збудовані об'єкти, що фактично введені в дію повністю або частково, але прийняття і введення в дію яких не оформлено належними документами, а також на завершені, але з якихось причин не введені в дію об'єкти в окремих інвентаризаційних актах вказуються причини затримки оформлення здачі в експлуатацію вказаних об'єктів.
     11.10. Інвентаризація витрат майбутніх періодів, забезпечень та резервів майбутніх витрат і платежів полягає в перевірці обгрунтованості залишку вказаних сум на дату інвентаризації, відповідності затвердженому розпорядчим документом керівника підприємства переліку створюваних забезпечень та резервів, для чого: { Абзац перший підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     а) залишок забезпечення на оплату відпусток, включаючи відрахування на державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників.
     Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства. { Абзац другий підпункту "а" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 115 ( z0339-00 ) від 26.05.2000; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 }
{ Абзац третій підпункту "а" підпункту 11.10 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1116 ( z1263-11 ) від 08.09.2011 }
{ Підпункт "а" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     б) при інвентаризації забезпечення на виплату передбаченої законодавством винагороди за вислугу років уточнюється розмір забезпечення, який не повинен перевищувати суми нарахованої винагороди, і підлягає віднесенню на витрати виробництва і обігу; { Підпункт "б" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     в) до суми забезпечень на оплату відпусток і винагороди за вислугу років додаються відрахування за встановленими нормативами на державне соціальне страхування з цих сум;
{ Підпункт "в" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     г) інвентаризація страхового резерву небанківської фінансової установи, що створюється для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, полягає в обгрунтуванні відповідності залишку вказаного резерву граничному розміру такого резерву на дату інвентаризації, який обчислюється за Методикою формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними, затвердженою розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня 2004 року N 912 ( z0782-04 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 червня 2004 року за N 782/9381; ( Підпункт "г" пункту 11.10 в редакції Наказу Мінфіну N 268 ( z0601-97 ) від 05.12.97; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 )
     д) залишку забезпечення на виробничі затрати для підготовчих робіт на підприємствах промисловості з сезонним виробництвом на кінець року не повинно бути. При складанні річного звіту затрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням виробництва, які були включені до собівартості продукції у кошторисно-нормалізованому порядку, що визначається галузевими інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості, повинні бути приведені у відповідність з фактичними витратами на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничими і загальногосподарськими витратами;
{ Підпункт "д" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     е) інвентаризаційна комісія за документами встановлює і включає до опису суму, що підлягає відображенню на рахунку обліку витрат майбутніх періодів і резерву сумнівних боргів. ( Підпункт "е" підпункту 11.10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 115 ( z0339-00 ) від 26.05.2000 )
 
( Абзац другий підпункту "е" пункту 11.10 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 268 ( z0601-97 ) від 05.12.97 )
 
     є) перевірка правильності визначення залишку інших видів резервів на кінець року проводиться відповідно до галузевих вказівок, погоджених з Міністерством фінансів України.
     11.11. При інвентаризації розрахунків:
     а) всім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки про їх заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори зобов'язані протягом десяти днів з дня отримання виписок підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення;
     б) на суми заборгованості постачальників з невідфактурованих поставок після їх перевірки бухгалтерія повинна зажадати від постачальників розрахунково-платіжні документи. Постачальники зобов'язані подати покупцям такі документи або повідомити причини щодо їх неподання чи про відсутність такої заборгованості;
     в) на рахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядчиками, іншими дебіторами і кредиторами повинні залишатися виключно погоджені суми.
     В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або залишились не з'ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними.
     Зацікавлена сторона зобов'язана передати матеріали про розбіжності на вирішення відповідних органів;
     г) суми за розрахунками з установами банків, фінансовими і податковими органами повинні бути погоджені з ними. Залишення в обліку неурегульованих сум за цими розрахунками не допускається;
     д) до акта інвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, із зазначенням осіб, винних у минуванні терміну позовної давності дебіторської заборгованості, а також назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості.
     11.12. При регулюванні інвентаризаційних різниць:
     а) взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущено тільки щодо товарно-матеріальних цінностей однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той же період, що перевіряється, та однієї і тієї ж особи, яка перевіряється.
     Органи державного управління, до відання яких відносяться підприємства, можуть установлювати порядок, коли такий залік може бути допущений стосовно однієї і тієї ж групи товарно-матеріальних цінностей, якщо цінності, що входять до її складу, мають схожість за зовнішнім виглядом або упаковані в однакову тару (при відпуску їх без розпаковки тари);
     б) у разі, коли при заліку нестач лишками при пересортиці вартість цінностей, що виявились у нестачі, більше вартості цінностей, що виявились у надлишку, різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб.
     Якщо конкретні винуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці розглядаються як нестачі цінностей понад норми природного убутку з віднесенням їх до складу інших витрат операційної діяльності. За такими сумовими різницями в протоколах інвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні пояснення причин, за якими різниці не можуть бути віднесені на винних осіб. { Абзац другий підпункту "б" підпункту 11.12 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 }
     Перевищення вартості цінностей, що виявились у надлишку, проти вартості цінностей, що виявились у нестачі при пересортиці, відноситься на збільшення даних обліку відповідних матеріальних цінностей та інших операційних доходів; { Абзац третій підпункту "б" підпункту 11.12 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008 }
     в) протокол інвентаризаційної комісії повинен бути у 5-денний термін розглянутий і затверджений керівником підприємства;
     г) затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року.
     Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" ( 217/95-ВР ) та Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року N 116 ( 116-96-п ). { Підпункт 11.12 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 832 ( z0922-10 ) від 05.08.2010 }
     12. У примітках до фінансової звітності наводяться відомості про результати проведених у звітному році інвентаризацій за формою, що наведена у додатку N 3. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 115 ( z0339-00 ) від 26.05.2000 )
     13. Міністерства і відомства України можуть, враховуючи галузеві особливості, розробляти вказівки по застосуванню цієї Інструкції.
 
Додаток N 1
до Інструкції по інвентаризації
Назва основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і
  ____________________            документів та розрахунків 
     (підприємства) 
АКТ
Контрольної перевірки інвентаризації цінностей на_________________ 
 
__________________________________________________________________ 
(назва підприємста, складу, комори, цеху, дільниці і т.ін., де 
проводилась інвентаризація) "__"___________________199  р. 
 
Інвентаризація цінностей проводилась на __________________________ 
                                                     дата
комісією в складі: 
голова____________________________________________________________ 
                          (посада, прізвище, ініціали)
Члени комісії
__________________________________________________________________ 
                          (прізвище, ініціали)
Контрольною перевіркою, проведеною________________________________ 
                                   (посада, прізвище, ініціали)
встановлено: 
     I. Згідно з інвентаризаційним описом  значиться  в  наявності
___________________________________ найменувань цінностей на суму* 
................................... 
     II. Результати перевірки:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
N   |Найменуван-|Значиться в  |Фактично виявлено|Результати пере-
за  |ня ціннос- |інвентариза- |контрольною      |вірки (+ більше,
опи-|тей, які   |ційному описі|перевіркою       |- менше)
сом |контрольно |—————————————+—————————————————+—————————————————
    |перевірені |кіль-|ці-|су-|кіль-|ціна*|сума*|кіль-|ціна*|сума*
    |           |кість|на*|ма*|кість|     |     |кість|     |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
     Усього х х х х х х
     Підписи:   __________________________________________________ 
                Особа, яка проводила контрольну перевірку
                __________________________________________________ 
                           Голова інвентаризаційноі комісії
                __________________________________________________ 
                           Члени  інвентаризаційної комісії
                __________________________________________________ 
 
______________________________ 
     *Заповнюється    при    проведенні    контрольних   перевірок
      інвентаризацій цінностей    на    підприємствах  торгівлі  і
      громадського харчування. 
Додаток N 2
до Інструкції по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків
Книга
реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій
       ____________________________________________________ 
                       (назва підприємства) 
             Розпочата _______________________199  р. 
             Завершена _______________________199  р. 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   |Прізвище і | Назва підпри- | Прізвище   | Дата  | Значиться в
   |посада пра-| ємства, яке   | матеріаль- | прове-| інвентвриза-
   |цівника,   | перевіряється,| но відпо-  | дення | ційному опи-
   |який провів| складу, комо- | відальної  | конт- | сі
 N |контрольну | ри, цеху,     | особи      | роль- |—————————————
п/п|перевірку  | дільниці і    | (бригадира)| ної   |кіль-  |сума
   |           | т.ін.         |            | пере- |кість  |
   |           |               |            | вірки |наймен.|
   |           |               |            |       |ціннос.|
   |           |               |            |       |       |
———+———————————+———————————————+————————————+———————+———————+—————
 1 |     2     |       3       |     4      |   5   |   6   |  7
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження таблиці 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Перевірено |Результати контроль-|Рішення адміні-| Підпис особи,  |
цінностей  |ної перевірки       |страції про ре-| яка проводила  |
           |————————————————————|зультати пере- | контр. перевір-|
———————————| нестача  |надлишки |вірки          | ку             |
кіль-  |су-|——————————+—————————|               |                |
кість  |ма |кіль-|сума|кіль-|су-|               |                |
найме- |   |кість|    |кість|ма |               |                |
нувань |   |     |    |     |   |               |                |
ціннос-|   |     |    |     |   |               |                |
тей    |   |     |    |     |   |               |                |
———————+———+—————+————+—————+———+———————————————+————————————————|
   8   |  9| 10  | 11 | 12  | 13|      14       |      15        |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Додаток N 3
до Інструкції по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків
 
Відомість результатів інвентаризації
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                            | Коди     |Сума, встановлених
                            | синтетич-|інвентаризацією
                            | них ра-  |——————————————————————————
                            | хунків   |нестач |лишків | втрат від
                            | бухгал-  |       |       | псування
                            | терського|       |       | цінностей
                            | обліку   |       |       |
                            |          |       |       |
                            |          |       |       |
                            |          |       |       |
                            |          |       |       |
————————————————————————————+——————————+———————+———————+——————————
              1             |     2    |  3    | 4     |     5
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 1. Основні засоби               01 
 
 2. Нематеріальні активи         04 
 
 3. Виробничі запаси        05,06,07,08 
 
 4. Молодняк тварин і тва- 
    рини на відгодівлі 
 
 5. Малоцінні та швидко- 
    зношувані предмети           12 
 
 6. Незаверше виробництво, 
    напівфабрикати власного 
    виробництва                20,21,23 
 
 7. Готова продукція, товари     40,41 
 
 8. Каса, інші грошові кошти     50,56 
 
 9. Розрахунковий, валютний 
    та інші рахунки в банках   51,52,55 
 
10. Фінансові вкладення           58 
 
11. Інші 
 
12. Разом
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 Продовження таблиці
————————————————————————————————————————————
   Із загальної суми нестач і втрат від    |
   псування цінностей                      |
———————————————————————————————————————————|
зара-|   списано в | віднесено| списано на |
хова-|   межах норм| на винних| результати |
но за|   убутку    | осіб     | фінансово- |
пере-|             |          | господарсь-|
сор- |             |          | кої діяль- |
тицею|             |          | ності      |
—————+—————————————+——————————+————————————|
  6  |      7      |    8     |     9      |
————————————————————————————————————————————
 


Інші НПА

Лист ВРУ №3358-VI від 13.05.2011 ОСНОВНІ НАПРЯМИ бюджетної політики на 2012 рік Лист МОНмолодьспорт №1/9-556 від 21.07.2011 Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308