Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МФУ № 87 від 31.03.1999 Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
 N 87 від 31.03.99                    Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України 
                                      21 червня 1999 р. 
                                      за N 391/3684 
Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 N 868 ( z1515-05 ) від 14.12.2005 N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006 N 1125 ( z0970-09 ) від 25.09.2009 N 1591 ( z1556-11 ) від 09.12.2011 }
 
     На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706 ( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (додаються):
     1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
     2 "Баланс" ( z0396-99 ).
     3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ).
     4 "Звіт про рух грошових коштів" ( z0398-99 ).
     5 "Звіт про власний капітал" ( z0399-99 ).
     2. Встановити, що вказані Положення (стандарти) 1-5 застосовуються для складання бухгалтерської звітності за операціями, що відбуваються з 2000 року. Пункти 39-45 Положення (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" застосовуються для заповнення відповідного розділу показників за період, в якому набуває чинності Положення (стандарт) 24 "Прибуток на акцію".
     3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить вищенаведеним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
 Заступник Міністра                                     А.В.Литвин 
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"
Загальні положення
     1. Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
     2. Норми цього Положення (стандарту) слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) і консолідованої фінансової звітності.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002, N 1591 ( z1556-11 ) від 09.12.2011 }
     3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: { Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 ( z0970-09 ) від 25.09.2009 }
     Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
     Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
     Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
     Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
     Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
     Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
     Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
     Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
     Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
     Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
     Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. ( Абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
     Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
     Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
     Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
     Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
     Розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.
     Стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).
     Суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.
     Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Мета фінансової звітності
     4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
     5. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.
     6. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
     придбання, продажу та володіння цінними паперами;
     участі в капіталі підприємства;
     оцінки якості управління;
     оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;
     забезпеченості зобов'язань підприємства;
     визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
     регулювання діяльності підприємства;
     інших рішень.
     7. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.
Склад та елементи фінансової звітності
     8. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.
     9. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).
     10. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
     існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;
     оцінка статті може бути достовірно визначена.
     11. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.
     У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк. ( Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
Звітний період
     12. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.
     Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
     13. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.
Якісні характеристики фінансової звітності
     14. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.
     15. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
     16. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
     17. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:
     фінансові звіти підприємства за різні періоди;
     фінансові звіти різних підприємств.
     Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213 ( z1363-06 ). { Абзац четвертий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 868 ( z1515-05 ) від 14.12.2005, N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006 }
Принципи підготовки фінансової звітності
     18. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:
     автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;
     безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
     періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
     історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
     нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
     повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
     послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
     обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
     превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
     єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
Розкриття інформації у фінансовій звітності
     19. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:
     підприємство;
     дату звітності та звітний період;
     валюту звітності та одиницю її виміру;
     відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року; ( Абзац п'ятий пункту 19 в редакції Наказу Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
     облікову політику підприємства та її зміни;
     консолідацію фінансових звітів;
     припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
     обмеження щодо володіння активами;
     участь у спільних підприємствах;
     виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;
     переоцінку статей фінансових звітів;
     іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
     20. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:
     назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);
     короткий опис основної діяльності підприємства;
     назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;
     середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду; { Абзац п'ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 ( z0970-09 ) від 25.09.2009 }
     дату затвердження звітності та орган управління підприємством, що її затвердив. { Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 ( z0970-09 ) від 25.09.2009 }
     21. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.
     22. У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.
     Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.
     23. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
     23.1. Принципів оцінки статей звітності.
     23.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.
     24. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.
     25. У примітках до фінансових звітів слід розкривати:
     25.1. Облікову політику підприємства.
     25.2. Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами).
     25.3. Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.
 Начальник Управління методології 
 бухгалтерського обліку                             В.М.Пархоменко
 


Інші НПА

Лист ВРУ №3358-VI від 13.05.2011 ОСНОВНІ НАПРЯМИ бюджетної політики на 2012 рік Лист МОНмолодьспорт №1/9-556 від 21.07.2011 Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році Лист КМУ №64-р від 30.01.2012 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310 Лист ВСУ №20 від 18.01.2012 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” Лист КМУ №1383 від 28.12.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для працівників Національної академії наук Лист КМУ №1347 від 28.12.2011 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників Лист ВСУ №101-р від 25.01.2012 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Лист ВСУ №228 від 21.03.2012 Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Лист ВСУ №229 від 21.03.2012 Про внесення змін у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Лист НБУ №29-113/907 від 11.09.2012 Роз'яснення щодо окремих вимог постанови № 308