Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ МФУ № 88 від 24.05.1995 Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
N 88 від 24.05.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
05 червня 1995 р.
за N 168/704

Про затвердження Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 372 від 03.06.2013 }

 
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року N 147 , Н А К А З У Ю:
 
Затвердити та надіслати для застосування Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, додається.
 
Заступник Міністра С.А.Буковинський

Затверджено
наказом Міністерства фінансів України
від 24 травня 1995 року N 88
 
Положення
про документальне забезпечення записів
у бухгалтерському обліку
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи).
 
1.2. Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.
 
1.3. Усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова у порядку, визначеному Законом України "Про засади державної мовної політики" .
 
Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований аутентичний переклад на зазначену мову.
{ Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 574 від 03.06.2013 }
 
2. Первинні документи
 
2.1. Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. { Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.
 
2.2. Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі первинні документи).
 
2.3. Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. { Абзац перший пункту 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }

 
{ Абзац другий пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }

 
На вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа зобов'язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії.
 
2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. { Абзац перший пункту 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }

 
{ Абзац другий пункту 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }

 
Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.
 
2.5. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 
Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.
{ Пункт 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
2.6. Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у здійсненні операцій, пов'язаних з прийомом і видачею грошових коштів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна, забезпечуються підприємством, установою, що виконує ці операції, копіями первинних документів про таку операцію.
 
2.7. Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.
{ Пункт 2.7 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
2.8. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна передбачаються іншими нормативно-правовими актами.
{ Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1327 від 08.11.2010 }
 
2.9. У випадках, установлених законодавством, а також відповідними органами державної влади України, бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Бланки суворої звітності друкуються за зразками типових або спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і Міністерством фінансів України, із обов'язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, спосіб нанесення якої (нумератором, типографським способом) встановлюють відповідні органи державної влади. { Абзац перший пункту 2.9 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких провадиться на таких бланках, установлюються окремими нормативно-правовими актами. { Абзац другий пункту 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1327 від 08.11.2010 }
 
2.10. Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.
{ Пункт 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
2.11. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов'язковому прокреслюванню.
 
2.12. Електронний документ створюється з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
{ Пункт 2.12 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
2.13. Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.
 
Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинно бути обмежено.
 
2.14. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.
{ Пункт 2.14 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1327 від 08.11.2010 }
 
2.15. Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.
{ Пункт 2.15 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1327 від 03.06.2013 }
 
2.16. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.
{ Пункт 2.16 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 372 від 03.06.2013 }
 
2.17. Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр, а при обробці на обчислювальній установці - відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку, або відмітку, придатну для її оброблення електронними засобами.
{ Пункт 2.17 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
2.18. Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат, підлягають обов'язковому погашенню штампом або ручним надписом "Одержано" або "Сплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року).
 
3. Облікові регістри
 
3.1. Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.
{ Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
3.2. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.
 
3.3. Підприємства й установи, що складають облікові регістри на електронних носіях, зобов'язані забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для читання вигляді.
{ Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
3.4. Відповідальність за несвоєчасне складання облікових регістрів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці облікові регістри.
{ Пункт 3.4 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1327 від 08.11.2010 }
 
3.5. Перенесення інформації з первинних документів до облікових регістрів повинно здійснюватися в міру її надходження до місця обробки (бухгалтерія, обчислювальна установка), проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, складання бухгалтерської і статистичної звітності, декларацій і розрахунків.
 
3.6. Форми облікових регістрів, порядок записів у них, обробки та використання необхідної інформації визначаються відповідними нормативними документами про порядок їх застосування.
 
3.7. Інформація про господарські операції підприємства, установи за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерських звітів, порядок складання яких встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.
{ Пункт 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
4. Виправлення помилок у первинних документах
та облікових регістрах
 
4.1. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.
 
4.2. Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.
 
4.3. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером. { Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
4.4. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.
 
4.5. У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.
 
4.6. Виправлення помилок у документах і регістрах, що створені у формі електронного документа, здійснюється відповідно до законодавства.
{ Пункт 4.6 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
5. Організація документообороту
 
5.1. З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообороту, в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.
 
5.2. Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний строк його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.
{ Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
5.3. Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.
 
5.4. Працівники підприємства, установи створюють і подають первинні документи, які відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообороту. Для цього кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, установи, до яких передаються ці документи.
 
5.5. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку подання до бухгалтерії або на обчислювальну установку необхідних документів та відомостей є обов'язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.
 
6. Зберігання документів
 
6.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов'язковій передачі до архіву.
 
6.2. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.
 
6.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.
 
6.4. Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.
{ Пункт 6.4 глави 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
6.5. Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву.
 
6.6. Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
{ Пункт 6.6 глави 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }
 
6.7. Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.
 
6.8. Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера.
 
6.9. Вилучення первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності у підприємств, установ здійснюється відповідно до законодавства.
{ Пункт 6.9 глави 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1327 від 08.11.2010 }
 
6.10. У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.
 
Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду.
 
Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також державній податковій інспекції - підприємствами та місцевому фінансовому органу - установами, в 10-денний строк. { Абзац третій пункту 6.10 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 07.06.2010 }


Інші НПА

Постанова КМУ №217 від 18.06.2014 Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу Наказ Мінтрансзв'язку №1065/337 від 08.11.2006 Про затвердження розмірів плати за підтвердження кваліфікації моряків Закон України ВРУ №1253-VII від 13.05.2014 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення вірності копій документів і виписок з них та справжності підпису на документах Наказ Фонд державного майна України №772 від 17.04.1998 Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об\'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об\'єктів державної власності груп А, Д та Ж Указ Президент №55/94 від 19.02.1994 Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії Лист Вищий господарський суд України №01-06/249 від 15.03.2011 Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів Постанова Центрвиборчком №1435 від 03.10.2014 Про відмову в реєстрації довірених осіб кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 175 Леонова Р.М. на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1436 від 03.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Григор’євої Л.М., включеної до виборчого списку Ліберальної партії України, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1437 від 03.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Трухіна О.М., який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 148 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова КМУ №375 від 20.08.2014 Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України