Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 661 від 24.09.2014 Про внесення змін до Правил безпеки у вугільних шахтах

 
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
24.09.2014 N 661
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2014 р.
за N 1270/26047

 
Про внесення змін
до Правил безпеки у вугільних шахтах

 
Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Гірничого закону України Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Зміни до Правил безпеки у вугільних шахтах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 березня 2010 року N 62 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за N 398/17693 (із змінами), що додаються.
 
2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:
1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) внести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці .
 
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Державна служба гірничого
нагляду та промислової
безпеки України О.І.Хохотва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
24.09.2014 N 661
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2014 р.
за N 1270/26047

 
ЗМІНИ
до Правил безпеки у вугільних шахтах
 

1. Розділ II після пункту 9 доповнити новими пунктами 10, 11 такого змісту:

     "10. Єдина система моніторингу - одна або кілька автономних автоматизованих систем з подібним призначенням, об'єднаних для виконання певних функцій з метою виключення їх дублювання.

     11. Автоматизована система протиаварійного захисту - комплекс взаємозв'язаних засобів технічного, програмного, інформаційного і організаційного забезпечення для запобігання аварійним ситуаціям. ".

     У зв'язку з цим пункти 10-25 вважати відповідно пунктами 12-27.
 

     2. У розділі IV:

     1) у главі 1:

     пункт 2 після слів "з дотриманням вимог Законів України" доповнити словами "Про архітектурну діяльність" , "Про регулювання містобудівної діяльності";

     у пункті 11:

     абзац перший викласти в такій редакції:

     "11. Проекти на будівництво шахт, розкриття і підготовку горизонтів, блоків, панелей, реконструкцію і ліквідацію шахт розробляються відповідно до вимог Законів України "Про архітектурну діяльність" , "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554";

     після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

     "Інші проекти та технологічна проектна документація, які не вказані в абзаці першому цього пункту, розробляються технічними службами шахт відповідно до вимог чинного законодавства.".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

     абзац другий пункту 23 викласти в такій редакції:

     "Комплекс заходів, який є складовою частиною ТПД виїмкових дільниць та підготовчих виробок у частині щодо боротьби з високими температурами рудникового повітря, повинен затверджуватися технічним керівником або уповноваженою ним особою для діючих виробок - до початку календарного року, а для нових виробок - до початку ведення гірничих робіт.";

     2) у главі 2:

     абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

     "1. Машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки допускаються до експлуатації на вугільних шахтах за наявності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 ( 1107-2011-п ) (із змінами).";

     у пункті 13 слова ", відповідно до проведених НДР" виключити;

     3) у главі 3:

     пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

     "Інформація про стан безпеки від усіх автоматизованих систем протиаварійного захисту повинна надходити до відповідного центру для здійснення контролю і моніторингу та вжиття невідкладних заходів реагування у разі виникнення передумов аварійних ситуацій.";

     абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

     "12. Зовнішній вигляд і герметичність саморятівників, що знаходяться в ламповій, перевіряються посадовими особами дільниці ВТБ щомісяця, а за участю командного складу ДАРС (ДВГРС) - щокварталу. Саморятівники, що знаходяться в пунктах переключення в шахті, перевіряються посадовими особами дільниці ВТБ за участю командного складу ДАРС (ДВГРС) не рідше одного разу на три місяці.".
 

     3. У розділі VI:

     1) у главі 1:

     абзац перший пункту 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Вміст кисню необхідно визначати автоматичними переносними приладами або газовизначальниками.";

     абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

     "У привибійних просторах очисних виробок, обладнаних механізованими комплексами, на пластах з природною вологістю вугілля понад 8% допускається швидкість повітря до 6 м/с за умови відсутності працівників у зоні пилового потоку.";

     абзац п'ятий пункту 8 викласти в такій редакції:

     "Відведення метану по виробках, що не підтримуються, здійснюється за відповідним проектом, розробленим згідно з вимогами чинного законодавства.";

     пункт 11 викласти в такій редакції:

     "11. Не допускається підводити свіже повітря в діючі камери, тупикові та очисні виробки, а також відводити повітря з них через завали, виробки, які не обстежуються, за винятком робіт з ліквідації аварій.

     Допускається провітрювання гірничих виробок, що погашаються, через завал за рахунок загальношахтної депресії.";

     2) у главі 7:

     абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

     "До складу засобів боротьби з пилом гірничих машин повинні входити системи знепилювання.";

     абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

     "13. На шахтах, що розробляють пласти, небезпечні за вибухами пилу, повинні здійснюватися заходи щодо попередження та локалізації вибухів вугільного пилу, основані на застосуванні інертного пилу (сланцевий пиловибухозахист), води (гідропиловибухозахист) або води та інертного пилу (комбінований пиловибухозахист), чи інші засоби пиловибухозахисту, що допущені до застосування відповідно до вимог чинного законодавства.";

     3) абзац третій пункту 4 глави 8 викласти в такій редакції:

     "Метанометрична техніка, що відпрацювала граничний строк експлуатації, повинна бути виведена з експлуатації або пройти експертне обстеження на право подальшої експлуатації відповідно до вимог абзацу другого пункту 9 глави 2 розділу IV цих Правил.".
 

     4. У розділі VII:

     1) пункт 2 глави 2 викласти в такій редакції:

     "2. Експлуатація транспортних машин з дизельним приводом повинна здійснюватися за відповідними проектами, розробленими згідно з вимогами чинного законодавства.";

     2) перше речення підпункту "г" пункту 1 глави 6 викласти в такій редакції: "у виробках з кутом нахилу більше ніж 10 град. - пристроями, що вловлюють вантажну вітку стрічки вантажно-людського конвеєра при її розриві, або пристроями, які контролюють цілісність тросів і стикових з'єднань гумотросових стрічок.";

     3) перше речення підпункту "г" пункту 5 глави 7 викласти в такій редакції: "захистами від провисання струни каната та засобами сигналізації машиністу підйому про напуск каната у ствол для вантажно-людських вертикальних підйомних установок з машинами барабанного типу.".
 

     5. У розділі VIII:

     1) у підпункті "ґ" пункту 1 глави 3 слова "або гнучкі екрановані кабелі, стійкі до механічних пошкоджень і міжфазних коротких замикань;" виключити;

     2) у пункті 8 глави 11 слова та цифри "та рівень світлового потоку не менше ніж 30 лм." виключити;

     3) друге речення пункту 7 глави 12 виключити.
 

     6. У розділі IX:

     1) у главі 1:

     пункт 1 викласти в такій редакції:

     "1. На кожній шахті повинен бути розроблений проект протипожежного захисту відповідно до вимог чинного законодавства. ППЗ шахти має бути спроектований і виконаний так, щоб запобігти виникненню пожежі, а у разі її появи - забезпечити можливість її ефективної локалізації та гасіння на початковій стадії.

     Проекти ППЗ шахт коригуються та погоджуються з підрозділами ДАРС (ДВГРС) двічі на рік спільно з ПЛА.";

     пункт 2 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 2-4.

     2) у главі 5:

     підпункт "д" пункту 2 доповнити словами ", у тому числі вмісту оксиду вуглецю, метану, етилену та ацетилену у вихідному струмені дільниці";

     друге речення абзацу другого пункту 3 викласти в такій редакції: "За наявності у вихідному струмені дільниці після відновлення нормального режиму провітрювання вмісту оксиду вуглецю, етилену або ацетилену більше за фонові значення рішення щодо продовження провітрювання або закриття отворів у перемичках приймається на підставі висновку спеціалізованого галузевого інституту.".
 

     7. У тексті Правил ( z0398-10 ) слова та цифри "Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 N 638, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за N 1533/10132 (далі - НАПБ Б.01.009-2004)", "НАПБ Б.01.009-2004" у всіх відмінках замінити словами "відповідно до нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки".
 

 Директор Департаменту промислової
 безпеки, охорони праці, цивільного
 та фізичного захисту, трудової
 та соціальної політики                                 О.Онищенко

 


Інші НПА

Наказ Мінкультури №795 від 30.09.2014 Про внесення змін до Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави Указ Президент №388/2011 від 06.04.2011 Про Положення про Міністерство культури України Наказ Мінкультури №586 від 02.07.2013 Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави Постанова Центрвиборчком №1428 від 03.10.2014 Про реєстрацію уповноваженої особи ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ "УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА" в одномандатному виборчому окрузі № 220 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1415 від 01.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Мошенського С.В., який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 114 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1414 від 01.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Шахова С.О., який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 106 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1413 від 01.10.2014 Про скасування реєстрації кандидата у народні депутати України Ткача О.Г., включеного до виборчого списку Партії "ВІДРОДЖЕННЯ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1016 від 19.09.2014 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії "ВІДРОДЖЕННЯ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова КМУ №558 від 22.10.2014 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 і від 8 серпня 2014 р. № 369 Постанова КМУ №369 від 08.08.2014 Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році