Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 748 від 16.10.2013 Про затвердження Порядку надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2013  № 748

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2013 р.
за № 2174/24706


Про затвердження Порядку надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості

Відповідно до пункту 1.10 статті 1 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та з метою організації своєчасного складання та надання підприємствами паливно-енергетичного комплексу звітності за результатами застосування механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом, а також моніторингу стану погашення заборгованості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, що додається.

2. Департаменту економіки і фінансів (Доля В.І.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Е. Ставицький


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
16.10.2013  № 748

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2013 р.
за № 2174/24706


ПОРЯДОК
надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон) з метою забезпечення організації своєчасного складання та надання підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі - Реєстр), звітності за результатами застосування механізмів погашення заборгованості, а також здійснення моніторингу стану погашення заборгованості.

1.2. Цим Порядком встановлюються перелік, зразки форм звітності, що складається підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, строки і способи її подання.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Подання звітності

2.1. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, подають звітність Міністерству енергетики та вугільної промисловості України через розрахунковий центр.

2.2. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, складають таку звітність:

звіт про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до електроенергетичної, вугільної та інших галузей, - за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до цього Порядку;

звіт про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до нафтогазового комплексу, - за формами, наведеними у додатках 3 та 4 до цього Порядку.

Звітність складається підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, за результатами проведення операцій з погашення заборгованості, які відображені у бухгалтерському обліку підприємств.

Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру та мають відокремлені (самостійні) структурні підрозділи (філії, представництва), подають консолідовану звітність.

Звіти складаються щомісяця. Звітним періодом вважається строк від першого до останнього числа відповідного місяця у межах дії процедури погашення заборгованості. Першим звітним періодом вважається строк від першого до останнього числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цим Порядком.

Звітність надається на паперових та електронних носіях.

Разом зі звітністю підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, подають до розрахункового центру пояснювальну записку щодо причин коригування сум дебіторської та/або кредиторської заборгованості, якщо таке коригування відбувалось.

2.3. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, подають звітність розрахунковому центру до 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

2.4. Звітність може надаватися розрахунковому центру уповноваженою особою підприємства паливно-енергетичного комплексу, яке внесено до Реєстру, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення. До звітності додається супровідний лист, який містить перелік документів.

2.5. Для підтвердження повноважень особи, яка особисто подає звітність розрахунковому центру, одночасно зі звітністю подаються документи, що підтверджують повноваження такої особи.

2.6. У разі отримання звітності рекомендованим листом із повідомленням про вручення конверт, у якому надійшла звітність, обов'язково зберігається з комплектом документів.

2.7. Днем подання документів є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника. У разі надання документів безпосередньо до розрахункового центру днем подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом розрахункового центру, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції.

2.8. У разі невідповідності звітності формам, встановленим додатками 1 - 4 до цього Порядку, розрахунковий центр відмовляє в її прийнятті, про що у дводенний строк письмово повідомляє підприємство із повідомленням причин відмовлення.

III. Оброблення звітності. Передача звітності та іншої інформації Міністерству енергетики та вугільної промисловості України

3.1. Після приймання звітності за відповідний звітний період від підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, розрахунковий центр протягом п'яти робочих днів від кінцевого строку подання звітності здійснює узагальнення, аналіз та оброблення звітності.

3.2. Узагальнення, аналіз та оброблення наданої звітності полягає у формуванні та веденні розрахунковим центром електронної бази даних, що відображає стан погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, а також стан подання звітності.

3.3. За результатами узагальнення, аналізу та оброблення наданої звітності за кожний звітний період розрахунковий центр у строк, визначений пунктом 3.1 цього розділу:

формує та передає Міністерству енергетики та вугільної промисловості України електронну форму звітності підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру;

надає Міністерству енергетики та вугільної промисловості України аналітичні довідки щодо звітності за попередній звітний період за формами, наведеними у додатках 5 - 9 до цього Порядку, а також пояснювальну записку до них, яка складається у довільній формі.

3.4. За запитом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України розрахунковий центр протягом двох робочих днів після отримання відповідного запиту надає аналітичні довідки щодо окремого підприємства паливно-енергетичного комплексу, яке внесено до Реєстру. Форми довідок, які формуються за запитом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо окремого підприємства, наведено у додатках 10 та 11 до цього Порядку.

3.5. За запитом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України розрахунковий центр протягом двох робочих днів після отримання відповідного запиту надає копію звітності підприємства паливно-енергетичного комплексу, яке внесено до Реєстру.

3.6. Розрахунковий центр забезпечує облік звітності та документів, що її стосуються, а також фіксує дату, прізвище, ім'я та по батькові відповідального працівника та перелік документації, що передається Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

3.7. Оптовий постачальник електричної енергії - державне підприємство "Енергоринок" забезпечує зберігання звітності протягом не менше трьох років з дати завершення процедури погашення заборгованості.

Директор Департаменту
економіки і фінансів


В. Доля


Додаток 1
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 2.2)


ЗВІТ
про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи
2

Код за ЄДРПОУ
3

Місцезнаходження
4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)
5

Номер особового запису в Реєстрі

тис. грн

№ з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборгованість станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборгованість станом на 01.01.2011

Загальна заборгованість станом на 01.01.2011, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборгованість станом на 01.01.2011, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механізмами

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали- шилась непогашеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього

1

За товари, роботи, послуги

1.1

Оптовий постачальник

1.2

Промисловість

1.3

Залізниця

1.4

Сільгоспвиробники

1.5

Житлово-комунальне господарство

1.6

Підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету

1.7

Підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів

1.8

Населення (без урахування пільг та субсидій)

1.9

Населення (пільги)

1.10

Населення (субсидії)

1.11

Інша заборгованість

2

За векселями

3

З бюджетом

4

Із внутрішніх розрахунків

5

Зі страхування

6

З оплати праці

7

Інша заборгованість

II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країнУсьогоу т. ч. резерв сумнівних боргів


Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства______________
(підпис)

(___________________)
     (П. І. Б.)

Головний бухгалтер______________
(підпис)

(___________________)
     (П. І. Б.)М. П.Виконавець:

Контактний телефон:


Додаток 2
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 2.2)


ЗВІТ
про стан, обсяги та структуру погашення кредиторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи
2

Код за ЄДРПОУ
3

Місцезнаходження
4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)
5

Номер особового запису в Реєстрі

тис. грн

№ з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборгованість станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборгованість станом на 01.01.2011

Загальна заборгованість станом на 01.01.2011, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборгованість станом на 01.01.2011, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механізмами

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали- шилась непогашеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього

1

За товари, роботи, послуги

1.1

Оптовий постачальник

1.2

Промисловість

1.3

Залізниця

1.4

Сільгоспвиробники

1.5

Житлово-комунальне господарство

1.6

Підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету

1.7

Підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів

1.8

Населення (без урахування пільг та субсидій)

1.9

Населення (пільги)

1.10

Населення (субсидії)

1.11

Інша заборгованість

2

За векселями

3

З бюджетом

4

Із внутрішніх розрахунків

5

Зі страхування

6

З оплати праці

7

Інша заборгованість

II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країнУсьогоу т. ч. резерв сумнівних боргів


Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства______________
(підпис)

(___________________)
     (П. І. Б.)

Головний бухгалтер______________
(підпис)

(___________________)
     (П. І. Б.)М. П.Виконавець:

Контактний телефон:


Додаток 3
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 2.2)


ЗВІТ
про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи
2

Код за ЄДРПОУ
3

Місцезнаходження
4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)
5

Номер особового запису в Реєстрі

тис. грн

№ з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборгованість станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборгованість станом на 01.01.2011

Загальна заборгованість станом на 01.01.2011, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборгованість станом на 01.01.2011, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механізмами

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали- шилась непогашеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього
1

За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)
1.1

промисловість, усього
1.2

сільгоспвиробники
1.3

підприємства комунальної теплоенергетики
1.4

котельні промпідприємств (теплоносії для соцсфери)
1.5

підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету
1.6

підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів
1.7

інші фонди держадміністрації
1.8

газотрейдери
1.9

комерційні структури інші
1.10

газозбутові (підприємства з газопостачання та газифікації)
1.11

інші підприємства системи НАК "Нафтогаз України"
1.12

інша заборгованість
2

За векселями
3

З бюджетом
4

Із внутрішніх розрахунків
5

Зі страхування
6

З оплати праці
7

Інша заборгованість
II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країн


Усього


Резерв сумнівних боргів (дебіторська заборгованість)

Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства______________
(підпис)

(___________________)
     (П. І. Б.)

Головний бухгалтер______________
(підпис)

(___________________)
     (П. І. Б.)М. П.Виконавець:

Контактний телефон:


Додаток 4
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 2.2)


ЗВІТ
про стан, обсяги та структуру погашення кредиторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи
2

Код за ЄДРПОУ
3

Місцезнаходження
4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)
5

Номер особового запису в Реєстрі

тис. грн

№ з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборгованість станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборгованість станом на 01.01.2011

Загальна заборгованість станом на 01.01.2011, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборгованість станом на 01.01.2011, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механізмами

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгалтерського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали- шилась непогашеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього
1

За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)
1.1

промисловість, усього
1.2

сільгоспвиробники
1.3

підприємства комунальної теплоенергетики
1.4

котельні промпідприємств (теплоносії для соцсфери)
1.5

підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету
1.6

підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів
1.7

інші фонди держадміністрації
1.8

газотрейдери
1.9

інші комерційні структури
1.10

газозбутові (підприємства з газопостачання та газифікації)
1.11

інші підприємства системи НАК "Нафтогаз України"
1.12

інша заборгованість
2

За векселями
3

З бюджетом
4

Із внутрішніх розрахунків
5

Зі страхування
6

З оплати праці
7

Інша заборгованість
II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країн


Усього


Резерв сумнівних боргів (дебіторська заборгованість)

Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства______________
(підпис)

(___________________)
     (П. І. Б.)

Головний бухгалтер______________
(підпис)

(___________________)
     (П. І. Б.)М. П.Виконавець:

Контактний телефон:


Додаток 5
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 3.3)


ДОВІДКА
про несвоєчасність подання звітності підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості,
станом на __________ р.

Підгалузь ПЕК

Повне найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Звітність, надана з перевищенням строку

Звітність не надана

загальна кількість порушень

розшифровка за місяцями

загальна кількість порушень

розшифровка за місяцями

місяць

фактичний строк

1

2

3

4

5

6

7

8

ЕлектроенергетичнаВугільнаНафтогазоваІншаУсього за ПЕК
Керівник розрахункового центру

__________
(підпис)

(___________________)
   (П. І. Б.)


Додаток 6
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 3.3)


ДОВІДКА
про погашення заборгованості у розрізі механізмів погашення заборгованості підгалузями паливно-енергетичного комплексу
станом на 01 ______ 20__ р.
(за ____________ 20__ р.)*

Підгалузь ПЕК

Вид заборгованості

Обсяги погашення

У тому числі за механізмами

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. підлягає відшкодуванню, млн грн

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

млн грн

%

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Електроенергетична

дебіторська

кредиторська

Вугільна

дебіторська

кредиторська

Нафтогазова

дебіторська

кредиторська

Інші галузі

дебіторська

кредиторська

Усього

дебіторська

кредиторська


Керівник розрахункового центру

_________
(підпис)

(___________________)
   (П. І. Б.)


М. П.__________
* За учасниками Реєстру (станом на поточну дату - ___ учасників).


Додаток 7
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 3.3)


ДОВІДКА
про погашення заборгованості у розрізі механізмів її погашення за дебіторами та кредиторами підприємств
_________________________
(підгалузь ПЕК)
станом на 01 ______ 20__ р.
(за ____________ 20__ р.)*

Галузева належність дебітора/ кредитора

Вид заборгованості

Обсяги погашення

У тому числі за механізмами

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. підлягає відшкодуванню, млн грн

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

млн грн

%

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Усього

дебіторська

кредиторська


Керівник розрахункового центру

_________
(підпис)

(___________________)
   (П. І. Б.)


М. П.__________
* За учасниками Реєстру (станом на поточну дату - ___ учасників).


Додаток 8
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 3.3)


ДОВІДКА
про погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), які беруть участь у процедурі погашення, за видами заборгованості станом
на 01 ______ 20__ р.
(за ____________ 20__ р.)*

Підгалузь ПЕК

Заборгованість

на початок процедури погашення заборгованості, млн грн

погашена на поточну дату (з урахуванням інших механізмів)

підлягає погашенню

у т. ч. реструктуризована

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Електроенергетична

Вугільна

Нафтогазова

Інші галузі

Усього


Керівник розрахункового центру

_________
(підпис)

(___________________)
   (П. І. Б.)


М. П.__________
* За учасниками Реєстру (станом на поточну дату - ___ учасників).


Додаток 9
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 3.3)


ДОВІДКА
про погашення заборгованості дебіторами/кредиторами підприємств
_________________________
(підгалузь ПЕК)
за видами заборгованості станом на 01 ______ 20__ р.
(за ____________ 20__ р.)*

Галузева належність дебітора/ кредитора

Заборгованість

на початок процедури погашення заборгованості, млн грн

погашена на поточну дату (з урахуванням інших механізмів)

підлягає погашенню

у т. ч. реструктуризована

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Усього


Керівник розрахункового центру

__________
(підпис)

(___________________)
   (П. І. Б.)


М. П.__________
* За учасниками Реєстру (станом на поточну дату - ___ учасників).


Додаток 10
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 3.4)


ДОВІДКА
про погашення заборгованості підприємством паливно-енергетичного комплексу у розрізі механізмів її погашення
станом на 01 ______ 20__ р.

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи
2

Код за ЄДРПОУ
3

Місцезнаходження
4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, нафтогазова, інші галузі)
5

Номер особового запису в Реєстрі

Галузева належність дебітора/ кредитора

Вид заборгованості*

Обсяги погашення

У тому числі за механізмами

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. підлягає відшкодуванню, млн грн

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

усього

у т. ч. за останній місяць, млн грн

млн грн

%

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

млн грн

% до гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Усього

дебіторська

кредиторська


Керівник розрахункового центру

_________
(підпис)

(___________________)
   (П. І. Б.)

М. П.


Додаток 11
до Порядку надання звітності
підприємствами, внесеними
до реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
які беруть участь у процедурі
погашення заборгованості
(пункт 3.4)


ДОВІДКА
про погашення заборгованості підприємством паливно-енергетичного комплексу, яке бере участь у процедурі її погашення, за видами заборгованості станом
на 01 ______ 20__ р.

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи
2

Код за ЄДРПОУ
3

Місцезнаходження
4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, нафтогазова, інші галузі)
5

Номер особового запису в Реєстрі

Галузева належність дебітора/ кредитора

Заборгованість

на початок процедури погашення заборгованості, млн грн

погашена на поточну дату

підлягає погашенню

млн грн

%

млн грн

%

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

дебіторська

кредиторська

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Усього по ПЕК


Керівник розрахункового центру

_________
(підпис)

(___________________)
   (П. І. Б.)

М. П.


Інші НПА

Наказ МОЗ №690 від 23.09.2009 Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики Постанова КМУ №227 від 28.02.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах \"Артек\" і \"Молода гвардія\" Указ Президент №65 від 09.02.2015 Про припинення виплати та позбавлення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор Указ Президент №64 від 09.02.2015 Про позбавлення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів Указ Президент №63 від 09.02.2015 Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського Розпорядження Президент №125 від 07.02.2015 Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського Розпорядження КМУ №84 від 04.02.2015 Про погодження наказу Фонду державного майна від 30 грудня 2014 р. № 2898 Постанова КМУ №40 від 04.02.2015 Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 Постанова КМУ №39 від 04.02.2015 Про внесення змін до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок Наказ Мінприроди №6 від 20.01.2015 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по водному господарству від 03 червня 1997 року № 41