Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінкультури № 220 від 30.04.1996 Про затвердження Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв

 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
N 220 від 30.04.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 липня 1996 р.
vd960430 vn220 за N 350/1375

Про затвердження Положення про державну реєстрацію,
перереєстрацію та облік музеїв
 


 
На виконання Закону України "Про музеї та музейну справу", прийнятого Верховною Радою України 29.06.95 р., з метою впорядкування і систематизації музейної мережі, створення автоматизованого банку даних про музеї України Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, що додається.
2. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій провести відповідно до цього наказу протягом 1996 року:
- реєстрацію та перереєстрацію діючих державних музеїв, де ця робота ще не завершена;
- облік музеїв, що не є юридичними особами, незалежно від їх видів, форм власності і відомчого підпорядкування.
Про проведену роботу повідомити Міністерство до 1 січня 1997 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Л.М.Новохатька.
 
Міністр Д.І.Остапенко
Затверджено
наказом Міністерства культури
і мистецтв України від
30.04.96 р. N 220
 
Положення
про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв
 
Музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження і використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної та світової історико-культурної спадщини.
Цим Положенням визначається порядок державної реєстрації, перереєстрації та обліку музеїв незалежно від їх видів, статусу, форм власності і відомчого підпорядкування.
 
I. Загальні положення
 
1. Реєстрації та перереєстрації підлягають музеї незалежно від їх видів, форм власності і відомчого підпорядкування.
2. Музеї, що не є юридичними особами і діють при підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах, а також музеї, що діють на правах філіалів, автономних відділів музеїв - юридичних осіб, державній реєстрації не підлягають. Вони беруться на облік у місцевих органах культури та Міністерстві культури і мистецтв України на підставі уніфікованого паспорта.
3. Музейні заклади системи Міністерства освіти України, що не є юридичними особами, обліковуються в порядку, визначеному Міністерством освіти України на підставі нормативних документів, узгоджених з Міністерством культури і мистецтв України.
 
II. Державна реєстрація музеїв
 
4. Державна реєстрація музеїв незалежно від їх статусу, форм власності, відомчого підпорядкування проводиться відповідними органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними (крім районів у містах, за винятком міст Києва та Севастополя) державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських Рад за їх місцезнаходженням.
5. Місцезнаходженням музею, який є юридичною особою, вважається місцезнаходження (розміщення) його постійно діючого керівного органу (дирекції, правління тощо).
Місцезнаходженням музею, що не є юридичною особою, вважається основне функціональне приміщення музею.
Місцезнаходженням приватного музею є адреса його власника або адреса приміщення, де розташовано музей.
6. Для реєстрації музею подаються такі документи:
- рішення засновника (засновників) або його правонаступника про створення музею;
- статут (положення) відповідного музею, затверджений засновником;
- документ про сплату коштів за державну реєстрацію;
- документи, що засвідчують джерела фінансування для належного функціонування музею;
- реєстраційна картка (заява) у 4-х примірниках;
- паспорт музею, завірений органом культури, у 3-х примірниках.
7. Для проведення реєстрації подаються оригінали установчих документів.
Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать чинному законодавству.
За відповідність установчих документів чинному законодавству несе відповідальність заявник.
8. Установчі документи складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" , підписуються заявником, прошиваються та пронумеровуються.
9. Реєстрація проводиться (за наявності зазначених документів) протягом не більше 15 робочих днів.
Орган, який здійснює реєстрацію, зобов'язаний протягом цього терміну видати посвідчення про реєстрацію і в десятиденний термін подати відомості до органів державної статистики. На приватні музеї, що є суб'єктами підприємницької діяльності, крім того, подаються відомості до органів податкової інспекції.
10. Музей вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Свідоцтво про державну реєстрацію музею є підставою для відкриття розрахункового, валютного, спеціального та інших рахунків в установах банків, виготовлення печаток і штампів.
На штампах і бланках зареєстрованого музею повинен бути вказаний номер свідоцтва про державну реєстрацію.
11. Державна реєстрація та перереєстрація музеїв здійснюється з внесенням плати, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти, отримані від реєстраційного збору, перераховуються на рахунок органу державної реєстрації.
12. Відмову у державній реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.
 
III. Перереєстрація музеїв
 
13. Державній перереєстрації підлягають музеї України, які є юридичними особами:
- при зміні назви музею, його статусу або форми власності;
- при зміні основних положень статуту (положення).
14. Перереєстрація музеїв здійснюється згідно з порядком, встановленим для їх реєстрації.
 
IV. Облік музеїв
 
15. Обліку підлягають музеї, що не є юридичними особами і діють при підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах, а також ті, що функціонують на правах філіалів, автономних відділів музеїв - юридичних осіб незалежно від їх видів, форм власності і відомчого підпорядкування.
16. Облік здійснюється шляхом заповнення уніфікованого паспорта (далі - паспорт) у 3-х примірниках згідно з додатком N 1.
Взяття музею на облік засвідчується печаткою і підписом відповідного органу культури*.
_____________
* З метою впорядкування і систематизації музейної мережі,
створення автоматизованого банку даних про музеї України
уніфікований паспорт вводиться також для музеїв - юридичних осіб
незалежно від їх видів, форм власності і відомчого
підпорядкування.
17. Після реєстрації (перереєстрації) музею - юридичної особи паспорт з відміткою про реєстрацію зберігається: перший примірник - у музеї, другий - у відповідному органі культури, третій - у Міністерстві культури і мистецтв України.
18. Паспорт музею, що не є юридичною особою, завірений печаткою і підписом відповідного органу культури, зберігається: перший примірник - у музеї, другий - у відповідному органі культури, третій - у Міністерстві культури і мистецтв України.
19. Порядок заповнення паспорта визначає Міністерство культури і мистецтв України (додаток N 2).
 
V. Внесення змін (доповнень) в установчі документи
 
20. Музей зобов'язаний у семиденний термін повідомити відповідні органи про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
 
VI. Скасування державної реєстрації музею
 
21. Скасування державної реєстрації музею здійснюється за заявою засновника, а також на підставі рішення суду, арбітражного суду у випадках:
- ліквідації музею;
- визнання недійсними або такими, що суперечать чинному законодавству, установчих документів;
- здійснення діяльності, що суперечить установчим документам і чинному законодавству України;
- несвоєчасного повідомлення музеєм про зміну свого місцезнаходження, його назви, статусу або форми власності.
22. Скасування державної реєстрації припиняє музейну діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації музею. Статусу юридичної особи музей позбавляється після здійснення всіх заходів щодо його ліквідації.
 
VII. Відповідальність за порушення законодавства України про музеї та музейну справу
 
23. Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
Додаток N 1
до Положення про державну реєстрацію,
перереєстрацію та облік музеїв,
затвердженого наказом Міністерства
культури і мистецтв України від
30.04.96 N 220
 
Уніфікований паспорт музею
 
Код музею
I. Повна назва музею.
II. Профіль музею.
III. Форма власності.
IV. Засновник, власник.
V. Підпорядкування.
VI. Заклад, що здійснює методичне керівництво.
VII. Статус.
VIII. Категорія музею (за групою оплати праці).
IX. Адреса музею, телефон, факс.
X. Короткі історичні відомості (дата заснування з посиланням на джерела).
XI. Структура музею (назви структурних підрозділів, включаючи
госпрозрахункові та кооперативні підприємства, з переліком штатних
посад).
XII. Керівний склад музею.
1. Директор музею, зав.філіалом чи відділом;
2. Заступник директора з наукової роботи;
3. Головний хранитель.
XIII. Персонал музею:
1. Всього працівників;
2. Наукових працівників та екскурсоводів,
з них: 3. Мають вчений ступінь;
4. Мають вищу профільну освіту;
5. Мають вищу освіту.
 
XIV. Нерухомі пам'ятки історії та культури у складі музею:
1. Загальна кількість,
з них: 2. Музеєфіковані;
3. Немузеєфіковані.
 
XV. Характеристика музейного приміщення:
1. Кількість будівель;
2. Спеціально побудоване (автори, коли);
3. Пристосоване;
4. Пам'ятки архітектури чи історії (короткі історичні
відомості).
XVI. Технічний стан будівель:
1. Потребує реставрації;
2. Потребує капітального ремонту;
3. Аварійне приміщення;
4. Належний стан.
XVII. Площа музею:
1. Загальна;
2. Експозиційна;
3. Фондосховища;
4. Кінолекційного залу;
5. Виставочних залів;
6. Прилеглої території;
7. Експозицій просто неба;
8. Реставраційної майстерні;
9. Фотолабораторії;
10. Таксидермічної лабораторії;
11. Інші.
XVIII. Охорона музею:
1. Дата та номер документа про взяття під охорону;
2. Відомча охорона;
3. Міліцейська охорона;
4. Сторожова охорона;
5. Охоронно-пожежна сигналізація;
6. Пункт централізованого спостереження;
7. Промислова телевізійна установка.
XIX. Технічне оснащення музею:
1. Світло-, звуко-, аудіообладнання, монітори, фонотеки,
лабораторії для фонозапису; 2. Автоматизована система обліку і накопичення інформації; 3. Фотокінообладнання, засоби поліграфії;
4. Інше.
 
XX. Фонди музею:
1. Загальна кількість одиниць збереження;
2. Кількість музейних предметів основного фонду;
3. Кількість музейних предметів, що входять до Державного
реєстру національного культурного надбання.
XXI. Характеристика експозиційних розділів:
1. Назва розділу;
2. Дата останньої реекспозиції;
3. Кількість експонатів основного фонду.
XXII. Режим роботи музею.
XXIII. Дата складання паспорта.
XXIV. Печатка музею і підпис директора.
Додаток N 2
до Положення про державну реєстрацію,
перереєстрацію та облік музеїв,
затвердженого наказом Міністерства
культури і мистецтв України від
30.04.96 N 220
 
Рекомендації
по заповненню уніфікованого паспорта музею
 
Уніфікований паспорт (далі - паспорт) складають і реєструють в органах культури всі музеї незалежно від їх видів, статусу, форм власності і відомчого підпорядкування.
Паспортні дані музеїв, що працюють на правах філіалів і відділів, у паспорти головних музеїв не включаються.
Паспорт складають у 3-х примірниках: один примірник залишається у музеї, другий - подається у відповідний орган культури, третій - надсилається до Міністерства культури і мистецтв України.
Код музею складається:
1. Перші дві-три літери з титульної назви музею.
2. Перша літера профілю музею.
 
Дріб
 
3. Категорія за групою оплати праці.
4. Перша літера статусу музею. Наприклад: Дніпропетровський історичний музей ім.Д.І.Яворницького, профіль - історичний, категорія за групою оплати праці - 1, статус - юридична особа. Код: ДнI/1Ю. Охтирський краєзнавчий музей, профіль - краєзнавчий, категорія за групою оплати праці - 2, статус - філіал. Код: ОхтК/2Ф.
У разі зміни паспортних даних, відомості про них, завірені печаткою органу, що зареєстрував музей, у 10-денний термін надсилаються до Міністерства культури і мистецтв України.
 
Розділ I. Повна назва музею
 
Вказується повністю і повинна відповідати назві, прийнятій у документах про заснування або в документах про зміну назви музею.
 
Розділ II. Профіль музею
 
Визначається відповідно до Закону України "Про музеї та музейну справу" та класифікатора, розробленого Міністерством культури і мистецтв України.
 
Розділ III. Форма власності
 
Вказується належність до однієї з форм власності (державна, комунальна, приватна, колективна та ін.).
 
Розділ V. Підпорядкування
 
Вказується відомча належність музею, наприклад: Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія наук України тощо. Для музеїв системи Міністерства культури і мистецтв України - обласне управління культури, міський (районний) відділ культури.
 
Розділ VII. Статус музею
 
Вказується, чи є музей юридичною особою, чи працює на правах філіалу або окремого відділу. Музеям, які працюють на правах філіалів і окремих відділів, слід вказати також повну назву головного музею, структурним підрозділом якого вони є.
 
Розділ IX. Адреса музею, телефон, факс
 
Вказується повна адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку).
 
Розділ XII. Керівний склад музею
 
У пунктах 1-3 розділу вказуються прізвище, ім'я та по батькові, освіта, спеціальність, стаж роботи в музеї.
 
Розділ XIII. Персонал музею
 
У пункт 3 вноситься кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вчений ступінь з дисциплін, що відповідають профілю музею. Дані пункту 3 в пункти 4, 5 не включаються.
У пункті 4 вказується кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вищу освіту з спеціальностей "Музеєзнавство та охорона пам'яток історії та культури", а також спеціальностей, що відповідають профілю музею.
У пункт 5 вноситься кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вищу освіту з спеціальностей, що не відповідають профілю музею.
Сума даних пунктів 3, 4, 5 повинна відповідати даним пункту 2.
 
Розділ XV. Характеристика музейного приміщення
 
Дані пунктів 2, 3, 4 подаються окремо по кожній будівлі.
 
Розділ XVI. Технічний стан будівель
 
Дані подаються окремо по кожній будівлі.
 
Розділ XVII. Площа музею
 
Дані подаються в цілому по музею і окремо по кожній будівлі.
 
Розділ XVIII. Охорона музеїв
 
Дані подаються окремо по кожній будівлі.
 
Розділ XIX. Технічне оснащення музею
 
Пункт 1 передбачає дані про наявність у музеї спеціального світлотехнічного, звукотехнічного, проекційного, телевізійного обладнання; аудіовізуальних засобів; засобів захисту від ультрафіолетових, інфрачервоних та інших випромінювань.
У пункті 2 вказується наявність електронно-обчислювальних машин.
У пункті 3 вказується обладнання фотокінолабораторій, апаратура для мікрофільмування і засоби малої поліграфії.
 
Розділ XX. Фонди музею
 
У пункт 1 вноситься кількість музейних предметів основного фонду та кількість предметів науково-допоміжного фонду, які перебувають у фондах та експозиції музею.
У пункт 3 вноситься кількість експонатів, що мають виняткову культурну та історичну цінність.
 
Розділ XXI. Характеристика експозиційних розділів
 
У пункті 3 вказується кількість експонатів, що знаходиться в стаціонарних експозиціях музею.
 
Розділ XXII. Режим роботи музею
 
Слід вказати час роботи музею та вихідні дні.


Інші НПА

Постанова ВРУ №9-VIII від 02.12.2014 Про формування складу Кабінету Міністрів України Постанова ВРУ №8-VIII від 02.12.2014 Про призначення Полторака С.Т. Міністром оборони України Постанова ВРУ №7-VIII від 02.12.2014 Про призначення Клімкіна П.А. Міністром закордонних справ України Постанова ВРУ №20-VIII від 02.12.2014 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Петренка П.Д. Постанова ВРУ №19-VIII від 02.12.2014 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Стеця Ю.Я. Постанова ВРУ №18-VIII від 02.12.2014 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Розенка П.В. Постанова ВРУ №17-VIII від 02.12.2014 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кириленка В.А. Постанова ВРУ №16-VIII від 02.12.2014 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Квіта С.М. Постанова ВРУ №15-VIII від 02.12.2014 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Жданова І.О. Постанова ВРУ №14-VIII від 02.12.2014 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вощевського В.М.