Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення НКЦПФР № 1343 від 02.10.2012 Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

02.10.2012  № 1343

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076


Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 року № 520 «Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1273/11553 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 серпня 2002 року № 216 «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 697/6985 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 340 «Про затвердження Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 року за № 117/10397 (зі змінами).

3. Інформація компанії з управління активами та особи, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, за 2012 рік подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання такої інформації.

4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, є обов’язковою для використання компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації.

5. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

С.Г. ГуржійМ.Ю. Бродський

Протокол засідання Комісії
від 2 жовтня 2012 р. № 43


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
02.10.2012  № 1343

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, порядок та строки подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку компанією з управління активами (далі - Компанія) або особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Особа), інформації щодо фінансового стану компанії з управління активами, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - Інформація).

2. Дія цього Положення поширюється на Компанії та Осіб, яким видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

3. Подання Інформації Компанією або Особою до Комісії здійснюються відповідно до нормативно - правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 4 цього розділу.

4. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Компанія або Особа зобов’язана подати Інформацію відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Інформації має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Компанії або Особи та підписом керівника Компанії або Особи або особи, яка виконує обов’язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника (кількість) аркушів».

Розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування засвідчується підписами і печатками керівника Компанії, головного бухгалтера Компанії.

5. У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, строк подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня.

6. У разі подання виправленої Інформації Компанія або Особа зобов'язана подати її до Комісії з дотриманням строків, визначених у розділах ІІ-ІV цього Положення (залежно від виду Інформації).

Чинною вважається остання Інформація, подана до закінчення строку її подання до Комісії.

7. Строк подання Інформації Компанією або Особою продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Інформації у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням документів Компанії або Особи у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

8. Компанія або Особа зобов'язана подати Інформацію до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.

9. Інформація складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

10. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.

II. Порядок, строки подання та склад інформації щодо фінансового стану Компанії/Особи

1. Компанія/Особа подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану:

місячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, у разі створення Компанією пайового інвестиційного фонду (управління активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни Компанії) та/або укладання договору з корпоративним інвестиційним та/або пенсійним фондом та/або страховою компанією. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

річну - до 1 березня року, наступного за звітним.

2. Місячна інформація Компанії/Особи включає:

а) інформацію щодо Компанії/Особи:

титульний аркуш (додаток 1);

довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26 травня 2006 року № 341 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 року за № 864/12738 (додаток 2);

б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа (додаток 3);

в) інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 19), та інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця (додаток 20).

3. Квартальна інформація Компанії/Особи включає місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії щоквартально подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.

4. Річна інформація Компанії/Особи включає:

місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом;

аудиторський висновок (крім банків) (подається до Комісії в паперовій формі або у вигляді електронного документа, скріпленого електронним цифровим підписом).

У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.

III. Порядок, строки подання та склад інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

1. Компанії, які здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, що згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії визнані такими, що відповідають вимогам щодо мінімального обсягу активів, та/або корпоративних інвестиційних фондів, що внесені до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, подають інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

2. З дати прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ розкривається виключно нерегулярна інформація.

3. Компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування:

щоденну - до 13-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується:

на кінець кожного робочого дня - для ІСІ відкритого типу;

на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів ІСІ);

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним;

нерегулярну - протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії;

щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної.

4. Щоденна Інформація включає довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

5. Щоквартальна Інформація щодо результатів діяльності ІСІ включає:

5.1. Титульний аркуш (додаток 6).

5.2. Інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8).

5.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

5.4. Пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 21).

6. Щорічна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ включає:

6.1. Титульний аркуш (додаток 6).

6.2. Інформацію про ІСІ відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 цього розділу.

6.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

6.4. Довідку про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10).

6.5. Фінансову звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

6.6. Аудиторський висновок (подається до Комісії в паперовій формі або у вигляді електронного документа, скріпленого електронним цифровим підписом).

6.7. Пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 21).

7. Нерегулярна інформація включає:

7.1. Нерегулярну інформацію про прийняте рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ) вищим органом КІФ, наглядовою радою або судом;

інформацію про ліквідацію пайового інвестиційного фонду (далі - ПІФ) Компанією або Комісією.

У разі прийняття рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.2 цього пункту.

У разі прийняття рішення суду про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.3 цього пункту.

У разі прийняття рішення Компанією про ліквідацію ПІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.5 цього пункту.

У разі прийняття рішення Комісією про ліквідацію ПІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.4 цього пункту.».;

7.2. Повідомлення, що оприлюднюється, про рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про припинення КІФ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:

дата прийняття рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації; назва органу КІФ, що прийняв це рішення; причини такого рішення; дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом КІФ або наглядовою радою.

Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про припинення КІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення.

7.3. Повідомлення, що оприлюднюється, про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:

дата рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації та найменування суду, який прийняв таке рішення;

дата отримання Компанією рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ.

Датою вчинення дії вважається дата отримання Компанією рішення суду про ліквідацію КІФ.

Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 12 до цього Положення.

7.4. Повідомлення, що оприлюднюється, про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:

дата рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації;

номер рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації;

дата отримання Компанією рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації.

Датою вчинення дії вважається дата отримання Компанією рішення Комісії про ліквідацію ІСІ.

Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 13 до цього Положення.

7.5. Повідомлення, що оприлюднюється, про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:

дата прийняття рішення про припинення ПІФ шляхом ліквідації; причини такого рішення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення Компанією.

Нерегулярна інформація про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

8. Щомісячна інформація включає:

8.1. Довідку про вартість чистих активів (крім венчурних фондів) (додаток 5).

8.2. Пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 21).

8.3. Інформацію про структуру активів венчурних фондів (таблиця 3 додатка 5).

{Розділ III доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013}

9. Інформація складається та подається щодо кожного фонду окремо.

IV. Порядок, строки подання та склад інформації про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

1. Особа подає інформацію про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ) до Комісії в строки:

1.1. Щомісячну - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;

1.2. Щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

1.3. Щорічну - до 1 квітня року, наступного за звітним.

2. Щомісячна інформація про управління активами НПФ включає інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ, що знаходяться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 15).

3. Квартальна інформація про управління активами НПФ включає:

3.1. Титульний аркуш (додаток 16);

3.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 17);

3.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 15).

4. Річна інформація про управління активами НПФ включає:

4.1. Титульний аркуш (додаток 16);

4.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 17);

4.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 15).

4.4. Довідку про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 18).

5. Інформація складається та подається щодо кожного НПФ окремо.

V. Порядок та обсяг розміщення інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та річної фінансової звітності Компанії/Особи

1. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом:

розміщення щорічної інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів ІСІ у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Компанії (у разі публічного розміщення цінних паперів ІСІ);

розміщення річної фінансової звітності Компанії/Особи (крім банків) на власному веб-сайті Компанії/Особи.

2. Інформація, що підлягає розміщенню:

2.1. Щорічна для ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів):

інформація про ІСІ станом на останнє число періоду, за який подається інформація (додаток 7 (по корпоративному інвестиційному фонду), додаток 8 (по пайовому інвестиційному фонду));

довідка про вартість чистих активів (додаток 5);

фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);

аудиторський висновок (розкривається інформація про аудиторську фірму, яка здійснила аудиторську перевірку ІСІ, та зазначається результативна частина висновку аудиторської фірми).

2.2. Річна фінансова звітність Компанії/Особи:

фінансова звітність Компанії/Особи, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом;

аудиторський висновок (розкривається інформація про аудиторську фірму, яка здійснила аудиторську перевірку Компанії/Особи, та зазначається результативна частина висновку аудиторської фірми).

2.3. Нерегулярна інформація про:

рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про припинення КІФ шляхом ліквідації;

рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації;

рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації;

рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації.

3. Інформація, зазначена у пункті 2 цього розділу, має бути оприлюднена до дати подання Інформації Компанією до Комісії.

4. Порядок оприлюднення нерегулярної інформації:

4.1. Оприлюднення нерегулярної інформації здійснюється протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10-ї години третього робочого дня з дня вчинення дії.

4.2. Компанія оприлюднює нерегулярну інформацію у довільній формі. Текст Повідомлення має відповідати вимогам, установленим у підпунктах 7.2-7.5 пункту 7 розділу III цього Положення відповідно.

4.3. Якщо Компанією оприлюднено недостовірну нерегулярну інформацію, то Компанія зобов'язана вжити заходів щодо її спростування. Виправлена нерегулярна інформація (за наявності) оприлюднюється Компанією одночасно із спростуванням оприлюдненої недостовірної нерегулярної інформації.

4.3.1. Спростування має бути здійснено Компанією протягом двох робочих днів з дати встановлення факту оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації.

4.3.2. Компанія зобов'язана протягом семи робочих днів з дати встановлення факту оприлюднення недостовірної інформації повідомити Комісію про факт оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації, надати підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної нерегулярної інформації та, у разі наявності, надати інформацію щодо оприлюднення виправленої нерегулярної інформації.

5. Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

6. Державний контроль за дотриманням Компаніями та Особами вимог щодо розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії/Особи

Місцезнаходження Компанії/Особи

Посада керівника

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Серія ліцензії

Номер ліцензії

Дата видачі ліцензії

Строк дії ліцензії

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

E-mail контактної особи з питань складання звітності


Додаток 2
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ДОВІДКА
про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії/Особи

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн


Додаток 3
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії/Особи

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

Повне найменування фонду / страхової компанії

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Дата реєстрації фонду

Дата досягнення нормативів ПІФ

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

Балансова вартість активів в управлінні (грн)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 4
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ПЕРЕЛІК
емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії

Найменування емітента іпотечних облігацій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

Номер договору про управління іпотечним покриттям

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

Вид іпотечних облігацій


Додаток 5
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ДОВІДКА
про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

Повне найменування ІСІ

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

Термін дії ІСІ

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду)

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду)

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів-3

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів-3

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів-3

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів3

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду)

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

Номінальна вартість одного цінного папера


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Вид цінного папера-3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Код країни

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Найменування об’єкта нерухомого майна (по кожному об’єкту окремо)

Місцезнаходження об’єкта нерухомості

Оцінна вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

Сума грошових коштів у гривнях

Сума грошових коштів в іноземній валюті

Назва валюти-3

Найменування банку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

МФО банку

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

Дата початку зберігання

Дата закінчення зберігання

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інвестицій у банківські метали

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Найменування банку

МФО банку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

Вид банківського металу

Кількість банківського металу (унцій)

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

Оцінна вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інших інвестицій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

Оцінна вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

Код за ЄДРПОУ об’єкта інвестування (у разі наявності)

Місцезнаходження об’єкта інвестування (у разі наявності)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

Найменування дебітора

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

Підстави виникнення заборгованості

Розмір забезпечення (у разі наявності)

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Чиста реалізаційна вартість (грн)

Первісна вартість (грн)

Резерв сумнівних боргів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 6
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Дата оприлюднення Інформації

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

Посада керівника Компанії

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії

Повне найменування інституту спільного інвестування

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації


Додаток 7
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ІНФОРМАЦІЯ
про корпоративний інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Територія (область)-3

Місцезнаходження

Дата реєстрації випуску акцій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Форма випуску-4

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2

Номінальна вартість акції (грн)

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до довідника 3 «Класифікація фінансових інструментів за підрозділами» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 8
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ІНФОРМАЦІЯ
про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Повне найменування Компанії

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами

Територія (область) Компанії-3

Місцезнаходження Компанії

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Форма випуску-4

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до довідника 3 «Класифікація фінансових інструментів за підрозділами» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 9
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ДОВІДКА
про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Повне найменування інвестиційного фонду

Повне найменування Компанії

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів)

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії

Дата підписання довідки керівником Компанії

Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної ради (для КІФ)

Дата підписання довідки головою спостережної ради (для КІФ)

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

Разом перевищення нормативу (грн)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)

Таблиця 3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

Разом перевищення нормативу (грн)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 10
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ДОВІДКА
про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Повне найменування Компанії

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Винагорода зберігачу, сума витрат за рік (грн)

Винагорода реєстратору, сума витрат за рік (грн)

Винагорода аудитору, сума витрат за рік (грн)

Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн)

Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)

Реєстраційні послуги, сума витрат за рік (грн)

Виготовлення бланків цінних паперів, сума витрат за рік (грн)

Розрахунково-касове обслуговування банком, сума витрат за рік (грн)

Нотаріальні послуги, сума витрат за рік (грн)

Послуги депозитарію, сума витрат за рік (грн)

Оплата вартості публікації обов'язкової інформації, сума витрат за рік (грн)

Інформаційні послуги, сума витрат за рік (грн)

Орендна плата, сума витрат за рік (грн)

Фонд оплати праці членам наглядової ради, сума витрат за рік (грн)

Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, сума витрат за рік (грн)

Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігом цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування), сума витрат за рік (грн)

Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)

Витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)

Усього витрат, сума витрат за рік (грн)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Прізвище уповноваженої посадової особи Компанії

Дата підписання Інформації уповноваженою особою

Загальні витрати, грн

Середньорічна вартість чистих активів, грн

Норматив витрат, грн

Сума перевищення нормативу, грн


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 11
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про припинення КІФ шляхом ліквідації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ

Найменування КІФ

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Повідомлення станом на дату

Найменування Компанії

Дата оприлюднення

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

Посада керівника Компанії

Прізвище та ініціали керівника Компанії


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 12
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ

Найменування КІФ

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Повідомлення станом на дату

Найменування Компанії

Дата оприлюднення

Дата рішення суду

Строк дії ліквідаційної процедури

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

Посада керівника Компанії

Прізвище та ініціали керівника Компанії


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 13
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Найменування ІСІ

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Повідомлення станом на дату

Найменування Компанії

Дата оприлюднення

Дата рішення Комісії

Номер рішення Комісії

Дата отримання рішення

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

Посада керівника Компанії

Прізвище та ініціали керівника Компанії


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 14
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ПІФ

Найменування ПІФ

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид ІСІ-1

Тип ІСІ-2

Повідомлення станом на дату

Найменування Компанії

Дата оприлюднення

Дата прийняття рішення

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

Посада керівника Компанії

Прізвище та ініціали керівника Компанії


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 15
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
активів недержавного пенсійного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Повідомлення станом на дату

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)

Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)

Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)

Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)

Балансова вартість інших інвестицій (грн)

Разом (грн)

Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.


Додаток 16
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повне найменування Особи

Посада керівника

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації


Додаток 17
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку


ІНФОРМАЦІЯ
про недержавний пенсійний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи

Код території за КОАТУУ

Територія (область)-3

Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду

Код міжміського телефонного зв'язку

Телефон

E-mail

www-адреса

Код за КВЕД


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

Місцезнаходження юридичної особи


{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013}


Додаток 18
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 4.4 пункту 4 розділу ІV)
ДОВІДКА
про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ Особи

Код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду-1

Тип фонду-2

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Сума винагороди за рік


__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
Додаток 19
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт "в" пункту 2 розділу ІІ)


ІНФОРМАЦІЯ
про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Звітний місяць

Дата розрахунку

Розмір власного капіталу

Розмір зобов’язань

Розрахункове значення показника покриття зобов’язань власним капіталом

Бал показника покриття зобов’язань власним капіталом

Бал показника рівня власного капіталу Компанії

Вартість активів

Розрахункове значення показника фінансової стійкості

Бал показника фінансової стійкості

Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи

Бал показника рівня власного капіталу Особи


Додаток 20
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт "в" пункту 2 розділу ІІ)


ІНФОРМАЦІЯ
про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Звітний місяць

Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)

Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням

Бал показника професійної репутації


Додаток 21
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 5.4 пункту 5 розділу ІІІ)


ІНФОРМАЦІЯ
про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Код за ЄДРСІ ІСІ

Найменування ІСІ

Звітний місяць

Дата розрахунку

Вартість активів ІСІ

Мінімальний розмір активів

Бал показника мінімального розміру активів ІСІ

Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов’язань за якими не настав (або зобов’язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об’єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%)

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов’язаними особами (%)

Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ


Інші НПА

Розпорядження Президент №1165/2014-рп від 24.10.2014 Про тимчасове виконання обов'язків голови Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області Закон України ВРУ №1689-VII від 07.10.2014 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини Наказ Мінекономрозвитку №1106-a від 15.09.2014 Звіт про виконання договору Наказ МОН №1122 від 01.10.2014 Про затвердження Змін до Положення про почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» Наказ МОН №461 від 14.08.2002 Про затвердження Положення про почесні звання \"Народний художній колектив\" і \"Зразковий художній колектив\" Наказ Мінекономрозвитку №1106-b від 15.09.2014 Повідомлення про внесення змін до договору Наказ Мінекономрозвитку №1106-c від 15.09.2014 Звіт про результати закупівель без проведення процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-d від 15.09.2014 Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-e від 15.09.2014 Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій Наказ Мінекономрозвитку №1106-f від 15.09.2014 Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації