Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення НКЦПФР № 1692 від 22.11.2012 Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.11.2012  № 1692

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2012 р.
за № 2178/22490


Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

Відповідно до пунктів 1, 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою встановлення вимог щодо допуску до обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський

Протокол засідання Комісії
від 22.11.2012 № 52


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
22.11.2012 № 1692

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2012 р.
за № 2178/22490


ПОЛОЖЕННЯ
про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює:

умови допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;

перелік документів, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) для прийняття рішення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (далі - допуск);

порядок прийняття Комісією рішення про допуск;

вимоги щодо обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України.

2. Дія цього Положення поширюється на акції, боргові цінні папери іноземних емітентів та депозитарні розписки щодо таких цінних паперів за умови окремого рішення Комісії.

ІІ. Умови та порядок допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

1. Цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України при одночасному дотриманні таких умов:

емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства;

випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщені за межами України;

випуску цінних паперів іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код СFI);

цінні папери іноземного емітента можуть обліковуватись на кореспондентському рахунку Національного депозитарію України, що відкритий в іноземній депозитарній установі, з якою Національним депозитарієм України встановлено кореспондентські відносини;

цінні папери іноземного емітента допущені до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, та мають на такій фондовій біржі та регульованому ринку достатню ліквідність;

наявність активів іноземного емітента на території України;

наявність договору між іноземним емітентом і українською фондовою біржею, який відповідає вимогам, установленим Комісією;

наявність в української фондової біржі, з якою іноземний емітент уклав договір, доступу до інформаційних ресурсів, де розміщується інформація про іноземного емітента, з метою забезпечення розкриття такої інформації.

2. Рішення про допуск приймається Комісією за заявою іноземного емітента цінних паперів.

3. Для отримання допуску іноземний емітент подає до Комісії документи, передбачені розділом ІІІ цього Положення.

Рішення про допуск або про відмову в допуску приймається Комісією протягом 30 днів з дати отримання документів, передбачених розділом ІІІ цього Положення.

4. Рішення про відмову в допуску приймається у таких випадках:

відсутність будь-якого з документів, передбачених розділом ІІІ цього Положення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність відомостей у документах, поданих заявником;

законодавством країни, де зареєстровано і розміщено випуск цінних паперів іноземного емітента, та/або умовами їх розміщення передбачені обмеження щодо обігу таких цінних паперів на території України;

невідповідність емітента та/або його цінних паперів умовам допуску, визначеним цим Положенням.

Підстави відмови зазначаються у рішенні про відмову в допуску.

У разі відмови усі подані документи залишаються в Комісії.

Документи для отримання допуску можуть бути подані повторно після усунення обставин, які стали підставою для відмови в допуску.

5. Протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про допуск або про відмову в допуску копія такого рішення надається (надсилається) заявнику.

Також повідомлення про прийняття рішення про допуск протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення надсилається:

Національному депозитарію України;

українській фондовій біржі, з якою емітентом укладено договір;

іноземній фондовій біржі, на якій допущені до обігу цінні папери іноземного емітента;

уповноваженому державному органу, що здійснює державне регулювання фондового ринку у країні місцезнаходження фондової біржі, на якій допущені до обігу цінні папери іноземного емітента.

Повідомлення про прийняття рішення про допуск не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії і протягом трьох робочих днів після прийняття рішення публікується в офіційному друкованому виданні Комісії.

Обіг цінних паперів іноземного емітента на території України може здійснюватися з наступного дня після опублікування повідомлення про прийняття рішення про допуск в офіційному друкованому виданні Комісії.

У рішенні про допуск і повідомленні про прийняття рішення про допуск має бути зазначено, зокрема:

повне найменування та місцезнаходження іноземного емітента;

міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код СFI) цінних паперів, щодо яких приймається рішення про допуск;

граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу на території України;

повне найменування і місцезнаходження іноземної депозитарної установи, в якій на дату надання до Комісії заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України обліковуються цінні папери відповідного випуску;

повне найменування і місцезнаходження української фондової біржі (бірж), з якою (якими) іноземним емітентом укладено договір.

6. Граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, допущених до обігу на території України, може бути зменшений або збільшений за рішенням Комісії на підставі письмового звернення іноземного емітента.

Повідомлення про зміну граничного обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до обігу на території України, протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення надсилається:

іноземному емітенту;

Національному депозитарію України;

українській фондовій біржі, з якою емітентом укладено договір;

іноземній фондовій біржі, на якій допущені до обігу цінні папери іноземного емітента;

уповноваженому державному органу, що здійснює державне регулювання фондового ринку у країні місцезнаходження фондової біржі, на якій допущені до обігу цінні папери іноземного емітента.

Повідомлення про зміну граничного обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до обігу на території України, не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії і протягом трьох робочих днів після прийняття рішення публікується в офіційному друкованому виданні Комісії.

Рішення про зміну обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до обігу на території України, набирає чинності з наступного дня після опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Комісії.

7. Прийняття Комісією рішення про допуск не може розглядатись як гарантія вартості таких цінних паперів.

8. Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України виключно на фондових біржах.

9. Цінні папери іноземного емітента, що перебувають в обігу на території України, обліковуються на рахунку у цінних паперах Національного депозитарію України, відкритому в іноземній депозитарній установі, з якою Національним депозитарієм України встановлені кореспондентські відносини.

Обслуговування операцій щодо зазначених цінних паперів у Національній депозитарній системі здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну діяльність.

10. Іноземний емітент, щодо цінних паперів якого прийнято рішення про допуск, має в 10-денний строк письмово повідомляти Комісію про прийняті рішення щодо консолідації, дроблення, анулювання цінних паперів або вчинення інших дій, що спричиняють зміну кількості та/або номінальної вартості цінних паперів відповідного випуску, що допущені до обігу на території України.

Іноземний емітент, щодо цінних паперів якого прийнято рішення про допуск до обігу на території України, на запит Комісії у визначений нею строк має надавати документи та/або інформацію з питань, зазначених в абзаці першому цього пункту, а також документи та/або інформацію, що підтверджує дотримання умов допуску, передбачених пунктом 1 цього розділу.

ІІІ. Документи, що подаються іноземним емітентом для допуску його цінних паперів до обігу на території України

1. Для прийняття рішення про допуск іноземний емітент подає до Комісії такі документи:

1.1. Заяву про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (додаток 1).

1.2. Переклад українською мовою, вірність якого засвідчена у нотаріальному порядку, аудиторського звіту, фінансової звітності іноземного емітента за останній завершений рік, складеної згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, а також проспекту емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - іншого документа, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента та є обов’язковим до затвердження іноземним емітентом при розміщенні його цінних паперів відповідно до вимог законодавства відповідної країни).

1.3. Копію документа, що підтверджує реєстрацію випуску та/або проспекту емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - іншого документа, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) відповідною компетентною установою іноземної держави (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної держави).

1.4. Довідку про осіб, які володіють 25 і більше відсотками статутного капіталу іноземного емітента, що подає заяву про допуск, із зазначенням повного найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи), а також частки у статутному капіталі іноземного емітента, якою володіє відповідна особа.

1.5. Копії документів, що підтверджують право власності емітента на активи на території України.

1.6. Копію договору емітента з фондовою біржею, який відповідає вимогам, встановленим Комісією.

1.7. Довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою фондової біржі, з якою емітентом укладено договір, яка підтверджує наявність у фондової біржі доступу до інформаційних ресурсів, де розміщується інформація про емітента, що розкривається, а також підтверджує можливості фондової біржі забезпечити здійснення перекладу на українську мову інформації про іноземного емітента, що має розкриватися в Україні (додаток 2).

1.8. Документи, які підтверджують повноваження керівника та/або представника емітента, підписом якого засвідчені документи, що подаються.

2. Документи, зазначені у підпунктах 1.1, 1.3-1.6, 1.8 пункту 1 цього розділу, мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента (за наявності) або підписом представника емітента.

3. Документи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 5 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути засвідченими у нотаріальному порядку.

4. За письмовою заявою емітента, поданою до Комісії до закінчення строку розгляду документів, передбаченого пунктом 3 розділу ІІ цього Положення, Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.

Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, а також повноважень органів та/або уповноважених осіб емітента. До закінчення строку розгляду документів Комісія може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для прийняття рішення про допуск, відраховується з дати надходження останнього документа.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
А. Папаіка


Додаток 1
до Положення про допуск цінних
паперів іноземних емітентів до обігу
на території УкраїниНаціональна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
«___» ___________ 20__ року
     (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України

Повне найменування емітента
Місцезнаходження емітента
Ідентифікаційний код згідно з торговельним, банківським або судовим реєстром країни походження емітента (за наявності)
Телефон, факс, електронна пошта, адреса веб-сайту емітента
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) і код класифікації фінансових інструментів (код СFI) цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України
Повне найменування і місцезнаходження іноземної фондової біржі (бірж), на якій допущені до обігу цінні папери іноземного емітента
Повне найменування і місцезнаходження української фондової біржі (бірж), з якою емітентом укладено договір
Повне найменування і місцезнаходження іноземної депозитарної установи, в якій депоновано випуск цінних паперів іноземного емітента
Граничний обсяг (загальна кількість і номінальна вартість) цінних паперів, що пропонується допустити до обігу на території України
Іноземні друковані видання, веб-сайти, інші інформаційні ресурси, де розміщується інформація про емітента, що розкривається, проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, який містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента та є обов’язковим до затвердження іноземним емітентом при розміщенні його цінних паперів відповідно до вимог законодавства відповідної країни)
Зазначення про відсутність обмежень щодо обігу цінних паперів іноземного емітента на території України, передбачених умовами їх розміщення та/або законодавством країни, де зареєстровано і розміщено випуск таких цінних паперів

____________
(посада)

________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


М.П.
Додаток 2
до Положення про допуск цінних
паперів іноземних емітентів до обігу
на території України


ДОВІДКА
про наявність доступу до інформаційних ресурсів, де розміщується інформація про емітента, що розкривається, а також можливість забезпечити здійснення її перекладу

Перелік інформаційних ресурсів, де розміщується інформація, що розкривається емітентом
Спосіб забезпечення доступу фондової біржі до вищевказаних інформаційних ресурсів (у разі укладення відповідних договорів - із зазначенням їх предмета, сторін, місця і дати укладення, строку дії)
Спосіб забезпечення фондовою біржею здійснення перекладу на українську мову інформації про емітента, що має розкриватися в Україні

____________
(посада)

________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


М.П.


Інші НПА

Рішення Держкомісціннихпаперів №363 від 04.09.2003 Про стандартну (типову) форму бланка заставної Постанова КМУ №677 від 26.11.2014 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 Постанова КМУ №676 від 26.11.2014 Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Постанова КМУ №675 від 26.11.2014 Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Постанова КМУ №673 від 26.11.2014 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів УРСР, Кабінету Міністрів УРСР і Кабінету Міністрів України Розпорядження КМУ №1174 від 26.11.2014 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік Розпорядження КМУ №1173 від 26.11.2014 Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Міністерству освіти і науки України комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України Розпорядження КМУ №1171 від 26.11.2014 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2014 рік Розпорядження КМУ №1169 від 26.11.2014 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству юстиції на 2014 рік Розпорядження КМУ №1165 від 26.11.2014 Про передачу до сфери управління Міністерства оборони майна військового призначення