Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення НКЦПФР № 248 від 26.02.2013 Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.02.2013  № 248

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 461/22993


Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

Відповідно до пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7 і пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 1, 4, 5 Закону України «Про акціонерні товариства», частини третьої статті 7, статей 11, 15, 17, 18 Закону України «Про приватизацію державного майна», Указів Президента України від 15 червня 1993 року № 210 «Про корпоратизацію підприємств», від 18 березня 1994 року № 98 «Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації», постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 1993 року № 508 «Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 лютого 1999 року № 25 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, які створюються шляхом заснування органом, уповноваженим управляти об’єктами державної власності, та холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації (07-07/99)», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 04 березня 1999 року за № 138/3431 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 квітня 2000 року № 39 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2000 року за № 244/4465 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 березня 2002 року № 102 «Щодо реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 року за № 367/6655 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


ПОГОДЖЕНО:

Голова Фонду державного майна УкраїниО. Рябченко

Протокол засідання Комісії
від 26 лютого 2013 р.  № 10


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
26.02.2013  № 248

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 461/22993


ПОРЯДОК
реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

1. Відповідно до цього Порядку здійснюється реєстрація випуску акцій акціонерних товариств, у тому числі холдингових компаній, при їх створенні шляхом корпоратизації державних підприємств або у процесі приватизації державних підприємств, підприємств, утворених на базі орендованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

2. Реєстрація випуску акцій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, її центральним апаратом або територіальними органами відповідно до делегованих повноважень (далі - орган реєстрації).

3. Реєстрація випуску акцій, що здійснюється органом реєстрації, не може розглядатися як гарантія вартості цих акцій.

4. Датою отримання заяви про реєстрацію випуску акцій є дата реєстрації такої заяви у підрозділі органу реєстрації, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

5. Протягом двадцяти п’яти робочих днів з дати отримання заяви про реєстрацію випуску акцій орган реєстрації здійснює реєстрацію і видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, або відмовляє у реєстрації випуску акцій.

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

відсутність будь-якого документа, визначеного цим Порядком;

недостовірність інформації у поданих документах.

Відмова у реєстрації випуску акцій оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 2).

Розпорядження про відмову у реєстрації випуску акцій доводиться до відома акціонерного товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в органі реєстрації.

7. Для реєстрації випуску акцій акціонерне товариство у десятиденний строк з дня його державної реєстрації подає до органу реєстрації такі документи:

7.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій (додаток 3), підписану керівником та засвідчену печаткою товариства.

7.2. Засвідчені підписом керівника та печаткою товариства копію рішення засновника (засновників) про створення товариства і затвердження його статуту, а також копію рішення про випуск акцій, яке має містити:

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ товариства;

відомості про засновника (засновників) товариства: повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;

розмір статутного капіталу товариства;

тип акцій;

загальну номінальну вартість акцій;

кількість акцій;

номінальну вартість акції;

кількість і загальну номінальну вартість акцій, які отримує кожен засновник.

У разі створення акціонерних товариств у процесі приватизації підприємств, утворених на базі орендованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, рішення, зазначені в абзаці першому цього підпункту, оформлюються протоколом установчих зборів засновників товариства.

7.3. Копію статуту товариства з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації, засвідчену у нотаріальному порядку.

7.4. Копію звіту про оцінку майна або акта оцінки майна та копію рішення про його затвердження, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства.

7.5. Копії виписок з рахунків у цінних паперах, актів приймання-передачі та інших документів, які підтверджують передачу пакетів акцій та інших активів до статутного капіталу товариства (подаються у разі реєстрації випуску акцій холдингової компанії), засвідчені підписом керівника та печаткою товариства.

7.6. Баланс, засвідчений підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), станом на дату державної реєстрації товариства.

7.7. Копію попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

7.8. Копію платіжного доручення про сплату державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

8. Орган реєстрації має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться у поданих документах. До закінчення встановленого для реєстрації строку орган реєстрації може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих для реєстрації випуску акцій.

9. За письмовою заявою емітента, отриманою органом реєстрації до прийняття рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації і не пізніше закінчення установленого строку розгляду документів, орган реєстрації може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

Після доопрацювання документи для реєстрації випуску акцій подаються у загальному порядку.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка


Додаток 1
до Порядку реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, що створюються
у процесі приватизації та корпоратизації


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск ______
іменних акцій ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
  (найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_________________________________
(сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

_________________________________
(сума словами)

гривень,

у кількості

_________________________________
(кількість словами)

штук


внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний № ___/1/___

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року

Дата видачі «___» __________ 20__ року

_________________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)
М.П.

Додаток 2
до Порядку реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, що створюються
у процесі приватизації та корпоратизації


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Найменування емітента:
________________________________
Місцезнаходження:


РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____-В

«___» _________ 20___ року

м. _______________


Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
____________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _________________, під час розгляду документів, наданих для реєстрації
випуску акцій ________________________________________________________________,
(найменування емітента)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Враховуючи викладене та на підставі _____________ Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _______ 2013 року за № _____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

відмовити у реєстрації випуску акцій _____________________________________________.
  (найменування емітента)

_________________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)
М.П.

Додаток 3
до Порядку реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, що створюються
у процесі приватизації та корпоратизації


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження емітента
Дата державної реєстрації емітента
Телефон, факс
Поточний рахунок
Розмір статутного капіталу (загальна номінальна вартість акцій)
Загальна кількість акцій
Номінальна вартість акції

_________________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.


Інші НПА

Рішення НКЦПФР №1343 від 02.10.2012 Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Розпорядження Президент №1165/2014-рп від 24.10.2014 Про тимчасове виконання обов'язків голови Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області Закон України ВРУ №1689-VII від 07.10.2014 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини Наказ Мінекономрозвитку №1106-a від 15.09.2014 Звіт про виконання договору Наказ МОН №1122 від 01.10.2014 Про затвердження Змін до Положення про почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» Наказ МОН №461 від 14.08.2002 Про затвердження Положення про почесні звання \"Народний художній колектив\" і \"Зразковий художній колектив\" Наказ Мінекономрозвитку №1106-b від 15.09.2014 Повідомлення про внесення змін до договору Наказ Мінекономрозвитку №1106-c від 15.09.2014 Звіт про результати закупівель без проведення процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-d від 15.09.2014 Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-e від 15.09.2014 Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій