Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення НКЦПФР № 2516 від 05.11.2013 Про затвердження Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.11.2013  № 2516

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2013 р.
за № 2017/24549


Про затвердження Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», підпункту 3 пункту 1 Закону України від 4 липня 2013 року № 400-VII «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій, що додається.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О.О.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 05.11.2013 р. № 57


ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України
В.П. Цушко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
05.11.2013  № 2516

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2013 р.
за № 2017/24549


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

I. Підстави для проведення конкурсу та строки його проведення

1. Фондові біржі, що не включені до переліку фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій (далі - Перелік), мають право надсилати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) письмові звернення щодо необхідності проведення конкурсу з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій (далі - конкурс).

2. Ініціатором проведення конкурсу виступає Комісія.

Конкурс проводиться не рідше одного разу на рік.

У разі надходження не менше двох письмових звернень фондових бірж щодо необхідності проведення конкурсу він проводиться позачергово.

У разі відсутності фондових бірж у Переліку внаслідок виключення фондових бірж з Переліку за підстав, зазначених у пункті 4 розділу V цього Положення, конкурс проводиться позачергово.

3. Конкурсна комісія протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про проведення конкурсу затверджує текст інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу.

4. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу публікується українською мовою в офіційних друкованих виданнях Комісії та розміщується на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

5. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно містити:

обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

дату, час і місце проведення конкурсу;

адресу, за якою подаються документи на конкурс;

кінцевий термін прийняття документів на конкурс;

контактні телефони, факси та адреси електронної пошти для довідок з питань конкурсу.

Не пізніше кінцевого терміну подання документів на конкурс, зазначеного в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу, претенденти подають до конкурсної комісії заяви на участь у конкурсі.

II. Конкурсна комісія з проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться конкурсною комісією. Конкурсна комісія утворюється для організації та проведення конкурсу рішенням Комісії.

2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до її складу затверджуються відповідним рішенням Комісії. Кількісний склад конкурсної комісії складає не менше 7 осіб.

До складу конкурсної комісії можуть бути включені представники Національного банку України та Міністерства фінансів України або інших органів державної влади, за їх згодою.

Конкурсна комісія в своїй діяльності керується законодавством України, зокрема цим Положенням, та рішеннями, які приймаються безпосередньо конкурсною комісією.

3. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 членів конкурсної комісії. У разі неможливості взяття участі в засіданнях конкурсної комісії (хвороба, відрядження, відпустка тощо) членом конкурсної комісії, кандидатура якого затверджена рішенням Комісії, на засідання конкурсної комісії може направлятися його представник, повноваження якого засвідчені відповідно до законодавства.

4. Діяльністю конкурсної комісії та організацією її роботи керує голова конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії призначається один із членів Комісії за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів. Голова конкурсної комісії має такі повноваження:

скликання засідань конкурсної комісії;

головування на засіданнях конкурсної комісії;

організація підготовки до розгляду матеріалів конкурсної комісії, передбачених цим Положенням.

5. Конкурсна комісія має такі повноваження:

визначення термінів проведення конкурсу;

затвердження інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу;

розгляд заяв учасників конкурсу;

підготовка, розгляд та оцінка конкурсної інформації про учасників конкурсу;

визначення переможців конкурсу серед учасників конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

здійснення інших функцій, передбачених цим Положенням.

IІІ. Порядок та умови участі в конкурсі

1. До участі в конкурсі допускаються фондові біржі, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, видану у встановленому порядку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, які надали відповідну заяву.

2. До закінчення терміну, зазначеного в пункті 4 цього розділу, претенденти на участь у конкурсі подають до конкурсної комісії заяву на участь у конкурсі з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій (далі - заява на участь у конкурсі) (додаток 1).

Заява на участь у конкурсі засвідчується підписом керівника претендента на участь у конкурсі або особи, уповноваженої представляти його інтереси, та скріплюється печаткою претендента.

3. Заява на участь у конкурсі реєструється у журналі реєстрації секретарем конкурсної комісії за датою її реєстрації в канцелярії Комісії, а в разі подання їх кур'єром - за датою її вручення секретарю конкурсної комісії, про що останній ставить свій підпис у журналі реєстрації.

4. Заява на участь у конкурсі має бути одержана конкурсною комісією не пізніше дати та часу, зазначених в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу.

ІV. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться, якщо до конкурсу допущено хоча б одну фондову біржу (далі - учасник(и) конкурсу) з кількості претендентів на участь у конкурсі, що подали заяву на участь у конкурсі в установлений строк.

2. Конкурсна комісія має право прийняти рішення про відхилення заяви претендента на участь у конкурсі у разі:

якщо заява претендента на участь у конкурсі заповнена або оформлена з порушенням вимог цього Положення;

відкликання заяви претендентом.

3. Конкурсна комісія в 15-денний строк готує та розглядає інформацію щодо претендентів на участь у конкурсі відповідно до таких рівноцінних показників:

кількість членів фондової біржі на дату подання заяви на участь у конкурсі;

середньомісячна кількість членів фондової біржі, які укладали біржові контракти (договори) на фондовій біржі за останніх півроку, що передують даті подання заяви на участь у конкурсі;

кількість цінних паперів у біржовому реєстрі та біржовому списку на дату подання заяви на участь у конкурсі;

обсяг торгів на фондовій біржі за останніх півроку, що передують даті подання заяви на участь у конкурсі;

кількість торговельних днів за останній календарний рік, що передує даті подання заяви на участь у конкурсі, протягом яких здійснювалися біржові торги та укладалися біржові контракти (договори);

кількість біржових контрактів (договорів), укладених та виконаних на фондовій біржі протягом останніх півроку, що передують даті подання заяви на участь у конкурсі;

середньомісячна кількість емітентів, з цінними паперами яких укладалися біржові контракти (договори) на фондовій біржі за останніх півроку, що передують даті подання заяви на участь у конкурсі;

середньомісячна кількість випусків цінних паперів, з якими укладалися біржові контракти (договори) на фондовій біржі за останніх півроку, що передують даті подання заяви на участь у конкурсі;

середньомісячна кількість цінних паперів, за якими розраховувався біржовий курс на фондовій біржі за останніх півроку, що передують даті подання заяви на участь у конкурсі;

претендент на участь у конкурсі є найкращим серед фондових бірж, що мають ліцензію, за одним із показників, що зазначені в абзацах четвертому, п’ятому та сьомому цього пункту.

4. Засідання конкурсної комісії є відкритим. На засіданні конкурсної комісії можлива присутність учасників конкурсу.

Конкурсною комісією розглядаються заяви та інформація про учасників конкурсу щодо показників, зазначених у пункті 3 цього розділу.

У разі необхідності отримання додаткової інформації про учасника конкурсу конкурсна комісія має право заслухати його на своєму засіданні.

5. Конкурсна комісія визначає переможця(ів) конкурсу за результатами розгляду та обговорення інформації щодо відповідності учасників конкурсу найвищим значенням показників при визначенні фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій.

Переможцем(ями) конкурсу може бути одна особа чи декілька осіб.

Рішення про визначення переможця(ів) конкурсу приймається простою більшістю голосів. Голова конкурсної комісії має переважне право голосу, якщо під час прийняття рішення голоси членів конкурсної комісії розділилися порівну.

6. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця(ів) конкурсу оформлюється протоколом про результати конкурсу, в якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування із зазначенням результату голосування кожного члена конкурсної комісії;

обґрунтування щодо визначення переможця(ів) конкурсу із зазначенням підстав та кількісних показників, на підставі яких визначено переможця(ів) конкурсу.

Протокол про результати проведення конкурсу підписується головою конкурсної комісії, всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні, та секретарем конкурсної комісії.

V. Порядок ведення переліку фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

1. Комісія веде Перелік (додаток 2), який формується на підставі відповідного рішення Комісії про включення/виключення фондової біржі до/з цього Переліку.

2. За результатами рішення конкурсної комісії про визначення переможця(ів) конкурсу Комісія протягом 10 робочих днів з дати останнього засідання конкурсної комісії приймає рішення про включення фондової(их) біржі(бірж) до Переліку.

3. Рішення Комісії про включення фондової(их) біржі(бірж) до Переліку надсилається всім учасникам конкурсу листом або вручається персонально уповноваженим представникам учасників конкурсу в 10-денний строк з дати прийняття такого рішення.

Дане рішення є підставою для здійснення публічного розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій на таких фондових біржах протягом року з дати його прийняття.

4. Підставами для виключення фондової біржі з Переліку є:

анулювання або зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

порушення більше двох разів протягом року законодавства про цінні папери;

зменшення протягом останніх півроку кількісних показників, за якими фондова біржа була визнана переможцем конкурсу, більше ніж на 25%;

закінчення строку дії рішення про включення фондової біржі до Переліку;

заява фондової біржі про виключення її з Переліку.

Прийняття рішення про виключення з Переліку, крім випадку закінчення строку дії рішення, здійснюється на засіданні Комісії з офіційним запрошенням представників фондової біржі.

5. Рішення Комісії про виключення фондової біржі з Переліку може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

6. Рішення Комісії про виключення фондової біржі з Переліку надсилається фондовій біржі листом або вручається персонально уповноваженому представнику фондової біржі в 10-денний строк з дати прийняття такого рішення.

7. Перелік публікується в офіційних друкованих виданнях Комісії та розміщується на офіційному веб-сайті Комісії у тижневий строк після прийняття Комісією відповідного рішення.

VІ. Розгляд спорів

1. У разі незгоди з результатами проведеного конкурсу учасник конкурсу протягом 10 робочих днів з дати отримання таким учасником конкурсу рішення Комісії про включення фондової(их) біржі(бірж) до Переліку має право подати до Комісії скаргу, яка розглядається Комісією на своєму засіданні за участю членів конкурсної комісії, а також учасника конкурсу, який подав скаргу (за його бажанням).

2. Засідання Комісії за участю членів конкурсної комісії проводиться протягом 30 робочих днів з дати отримання зазначеної скарги.

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, який за три робочі дні до засідання Комісії повідомляється про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або електронною поштою.

3. За результатами розгляду скарг(и) учасника(ів) конкурсу приймається рішення, яке підписується членами Комісії та членами конкурсної комісії. До цього рішення учаснику(ам) надається інформація щодо врахування заперечень учасника(ів) конкурсу стосовно справедливості та правомочності результатів проведеного конкурсу, викладених у скарзі, або обґрунтування щодо відмови у врахуванні цих заперечень.

У разі визнання викладених у скарзі заперечень обґрунтованими Комісією разом із конкурсною комісією приймається рішення про визнання такого(их) учасника(ів) переможцем(ями) конкурсу, про що протягом 10 календарних днів письмово повідомляється(ються) учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу, та вчиняються дії, встановлені розділом V цього Положення.

4. У разі незгоди з рішенням Комісії учасник конкурсу має право оскаржити це рішення згідно з законодавством України.

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових бірж
І. Устенко


Додаток 1
до Положення про конкурс
з визначення фондових бірж,
на яких може здійснюватись
публічнерозміщення облігацій
міжнародних фінансових організацій
(пункт 2 розділу III)


ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій
Додаток 2
до Положення про конкурс
з визначення фондових бірж,
на яких може здійснюватись
публічнерозміщення облігацій
міжнародних фінансових організацій
(пункт 1 розділу V)


ПЕРЕЛІК
фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

№ з/п

Назва фондової біржі

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження фондової біржі

Строк, протягом якого на фондовій біржі може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

Дата та номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення фондової біржі до переліку фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

1.
2.


Інші НПА

Рішення НКЦПФР №737 від 23.04.2013 Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій Рішення Держкомісціннихпаперів №572 від 16.06.2009 Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії Рішення НКЦПФР №2998 від 27.12.2013 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Рішення НКЦПФР №1692 від 22.11.2012 Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України Рішення Держкомісціннихпаперів №363 від 04.09.2003 Про стандартну (типову) форму бланка заставної Постанова КМУ №677 від 26.11.2014 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 Постанова КМУ №676 від 26.11.2014 Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Постанова КМУ №675 від 26.11.2014 Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Постанова КМУ №673 від 26.11.2014 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів УРСР, Кабінету Міністрів УРСР і Кабінету Міністрів України Розпорядження КМУ №1174 від 26.11.2014 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік